Пиле

Справочник

КРИЛАТИ ИЗРАЗИ
(латински и други)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


Използвани имена

   Accius - Lucius Accius (Луций Акций, 170-86 г. пр.н.е.) - класик на римската трагедия
   Aesopus - Езоп (ок. VІ в. пр.н.е.) - полулегендарен древногръцки поет-баснописец
   Anth. Lat. - Anthologia Latina (Латинска антология, сборник стихотворения, съставен през VІ в. от н.е.)
   Apuleius - Lucius Apuleius (Луций Апулей, ок. 125-180 г. от н.е.) - римски писател
   Aristophanes - Аристофан (ок. 446-385 г. пр.н.е.) - виден древногръцки поет-комедиограф
   Aristoteles - Аристотел (384-322 г. пр.н.е.) - виден древногръцки философ, учен-енциклопедист
   Bias - Биант (VІ в. пр.н.е.) - древногръцки философ
   Boetius - Anicius Manlius Severinus Bоetius (Аниций Манлий Северин Боеций, 480-524 г.) - римски държавен деец и философ
   Caesar - Gaius Iulius Caesar (Гай Юлий Цезар, 100-44 г. пр.н.е.) - държавен деец, полководец, писател и оратор
   Catullus - Gaius Valerius Catullus (Гай Валерий Катул, ок. 84-54 г. пр.н.е.) - римски поет-лирик
   Celsus - Aulus Cornelius Celsus (Авъл Корнелий Целс, І в. пр.н.е. - І в. от н.е.) - римски учен и писател
   Cicero - Marcus Tullius Cicero (Марк Тулий Цицерон, 106-43 г. пр.н.е.) - прочут римски оратор и държавен деец
   Claudianus - Claudius Claudianus (Клавдий Клавдиан, умира през 404 г.) - римски писател
   Curtius - Quintus Curtius Rufus (Квинт Курций Руф, І в. от н.е.) - римски историк
   Ennius - Quintus Ennius (Квинт Ений, 239-169 г. от н.е.) - известен римски поет
   Euclides - Евклид (ІІІ в. пр.н.е.) - древногръцки математик
   Heraclitus - Хераклит (от Ефес) (ок. 530-470 г. пр.н.е.) - древногръцки философ-материалист
   Herodotus - Херодот (ок.484-425 г. пр.н.е.) - знаменит древногръцки историк
   Hippocrates - Хипократ (460-377 г. пр.н.е.) - виден древногръцки лекар
   Homerus - Омир (ок. VІІІ в. пр.н.е.) - полулегендарен автор на "Илиада" и "Одисея"
   Horatius - Quintus Horatius Flaccus (Квинт Хораций Флак, 65-8 г. пр.н.е.) - виден римски поет-лирик
   Iustinus - Marcus Iunianus Iustinus (Марк Юниан Юстин, ІІ в. от н.е.) - римски историк
   Iuvenalis - Decimus Iunius Iuvenalis (Децим Юний Ювенал, І-ІІ в. от н.е.) - виден римски поет-сатирик
   Livius - Titus Livius (Тит Ливий, 59 г. пр.н.е.-17 г. от н.е.) - римски историк
   Lucanus - Marcus Annaeus Lucanus (Марк Аней Лукан, 39-65 г. от н.е.) - римски поет
   Lucilius - Gaius Lucilius (Гай Луцилий, ок. 180-102 г. пр.н.е.) - римски сатирик
   Lucretius - Titus Lucretius Carus (Тит Лукреций Кар, ок. 99-55 г. пр.н.е.) - известен римски философ-материалист и поет
   Manilius - Манилий (І в. от н.е.) - римски писател
   Martialis - Marcus Valerius Martialis (Марк Валерий Марциал, ок 40-102 г. от н.е.) - виден римски автор на епиграми
   Menander - Менандър (ок. 343-291 г. пр. н.е.) - древногръцки комедиограф
   Naevius - Gnaeus Naevius (Гней Невий, ІІІ в. пр.н.е.) - римски драматург и епик
   Ovidius - Publius Ovidius Naso (Публий Овидий Назон, 43 г. пр.н.е.-18 г. от н.е.) - виден римски поет
   Pacuvius - Marcus Pacuvius (Марк Пакувий, 220-130 г. до н.е.) - римски трагик
   Persius - Aulus Persius Flaccus (Авъл Персий Флак, 34-62 г. от н.е.) - римски поет-сатирик
   Petronius - Gaius Petronius Arbiter (Гай Петроний Арбитър, І в. от н.е.) - римски поет-сатирик
   Phaedrus - Федър (І в. от н.е.) - римски автор на басни
   Plautus - Titus Maccius Plautus (Тит Макций Плавт, ок. 250-184 г. пр.н.е.) - известен представител на римската комедия
   Plinius - Gaius Plinius Secundus Maior (Гай Плиний Секунд Старши, 23-79 г. от н.е.) - римски писател, държавен и военен деец
   Plinius Minor - Gaius Plinius Caecilius Minor (Гай Плиний Цецилий Младши, ок. 62-113 г. от н.е.) - римски държавен деец и писател
   Plutarchus - Плутарх (ок. 46-126 г. от н.е.) - древногръцки писател-моралист
   Propertius - Sextus Propertius (Секст Проперций, ок. 49 г. пр.н.е.-15 г. от н.е.) - римски поет
   Quintilianus - Marcus Fabius Quintilianus (Марк Фабий Квинтилиан, ок 35-95 г. от н.е.) - римски педагог, литературен критик
   Sallustius - Gaius Sallustius Crispus (Гай Салустий Крисп, ок 86-35 г. пр.н.е.) - римски историк и политик
   Seneca - Lucius Annaeus Seneca (Луций Аней Сенека, умира през 65 г. от н.е.) - римски писател, философ и политически деец
   Socrates - Сократ (469-399 г. пр. н.е.) - древногръцки философ-идеалист
   Statius - Publius Papinius Statius (Публий Папиний Стаций, І в. от н.е.) - римски поет
   Suetonius - Gaius Suetonius Tranquillus (Гай Светоний Транквил, ок. 70-160 г. от н.е.) - виден римски историк
   Syrus - Publilius Syrus (Публий Сир, І в. пр.н.е.) - римски автор на сборник сентенции
   Tacitus - Publius Cornelius Tacitus (Публий Корнелий Тацит, ок 55-120 г. от н.е.) - древноримски историк и политически деец
   Terentianus Maurus - Теренциан Мавър (края на ІІІ в. пр.н.е.) - римски граматик
   Terentius - Publius Terentius Afer (Публий Теренций Афер, ок. 185-159 г. пр.н.е.) - римски комедиограф
   Tibullus - Albius Tibullus (Албий Тибул, ок. 54-19 г. пр. н.е.) - римски поет
   Titus Vespasianus - Titus Flavius Vespasianus (Тит Флавий Веспасиан, 39-81 г. от н.е.) - римски император, син на император Веспасиан
   Varro - Marcus Terentius Varro (Марк Теренций Варон, 116-27 г. пр.н.е.) - римски писател, историк и граматик
   Vergilius - Publius Vergilius Maro (Публий Вергилий Марон, 70-19 г. пр.н.е.) - известен римски поет-епик
   Vespasianus - Titus Flavius Vespasianus (Тит Флавий Веспасиан, 9-79 г. от н.е.) - римски император
   Бор, Нилс Хенрик Давид (1885-1962) - датски физик
   Декарт, Рене (1596-1650) - френски мислител
   Еразъм Ротердамски (1466-1536) - един от най-видните хуманисти през епохата на Възраждането
   Скот, Дунс (1270-1308) - шотландски схоласт
   Спиноза, Бенедикт (1632-1677) - виден холандски философ-материалист
   Хобс, Томас (1588-1679) - английски философ
   Хус, Ян (1369-1415) - чешки борец за национална и културна независимост на чешкия народ
   Шилер, Йохан Фридрих (1759-1805) - виден немски поет и драматург

Латинско произношение

   A, a - [a]
   B, b - [б]
   C, c - [ц] пред е, i, y и пред дифтонгите ae, oe, eu; [к] - във всички останали случаи
   D, d - [д]
   E, e - [e]
   F, f - [ф]
   G, g - [г]
   H, h - [г] (гърлено-придихателно)
   I, i - [и], а в началото на думата пред гласен и между два гласни звука - [й]
   K, k - [к]
   L, l - [ль]
   M, m - [м]
   N, n - [н]
   O, o - [o]
   P, p - [п]
   Q, q - винаги в съчетание с u, с което заедно се произнася [кв]
   R, r - [р]
   S, s - [с], а между гласни или между гласен и m и n се чете като [з]
   T, t - [т]
   U, u - [у]
   V, v - [в]
   X, x - [кс], а между гласни - [кз]
   Y, y - [и]
   Z, z - [з]
   ae - [е]
   oe - [е]
   au - [ау] с кратко у
   eu - [еу] с кратко у
   ch - [х]
   th - [т]
   rh - [р]
   fh - [ф]
   ngu - пред гласен - [нгв], а пред съгласен - [нгу]
   ti - [ти], пред гласен - [ци], ако отпред няма s, t или х
   su - [су], пред гласен - [св]

Обратно към разни