Пиле
Справочник
E

   E cantu dignoscitur avis (лат) - Птицата се познава по песента
   Ecce homo! (лат) - Ето го човекът! (Думи на Пилат, когато извежда Христос пред тълпата, за да го предаде на разпъване)
   Editio princeps (лат) - Първо издание
   E fructu arbor cognoscitur (лат) - По плода познават дървото
   Ego (лат) - Аз
   Einmal ist keinmal (лат) - Един път не се брои
   Eius est nolle qui potest velle (лат) - Който има право да желае, той има и право да се откаже
   Eiusdem farinae (Persius) (лат) - От същото тесто (Персий)
   Elephanticorio circumtentus est (Plautus) (лат) -    Завит в кожа на слон (дебелокож) (Плавт)
   Elephantum ex musca facis (лат) - Правиш от мухата слон
   Elucentissimum est edocendi genus exemplorum subditio (лат) - Най-добрият начин да се обучава е да се обучава с примери
   Emas non quod opus est, sed quod necesse est (лат) - Купувай не това, което трябва, а което е необходимо
   En gros (ан гро) (фр) - На едро; в общи линии
   Eo ipso (лат) - Със същото това
   Epistola non erubiscit (Cicero) (лат) - Писмото не се изчервява (в писмото можеш да се обясниш свободно) (Цицерон)
   E plumis cognoscitur avis (лат) - По перата познаваме птицата
   Equi donati dentes non sunt inspiciendi (лат) - На подарения кон не трябва да се гледат зъбите
   Erba mala presto cresce (лат) - Лоша трева бързо расте
   Ergo (лат) - Следователно
   Eripere telum, non dare irato decet (Syrus) (лат) - Трябва да се взема от разгневеният оръжието, а не да му се дава (Сир)
   Eripitur persona, manet res (Lucretius) (лат) - Човек загива, делото остава (Лукреций)
   Errando discimus (лат) - Учим се като грешим
   Errare humanum est (stultum est in errore perseverare) (лат) - Да греши е характерно за всеки човек (но да настоява на грешката си е характерно само за глупака)
   Errata (лат) - Грешки
   Est aliquid patriis finibus vicinum esse (Ovidius) (лат) - Има нещо в това, че човекът иска да бъде (близо) до границите на родината (Овидий)
   Est foculus proprius multo pretiosior auro (лат) - Домашното огнище е много по-ценно от злато
   Est innatus in nobis cognitionis amor et scientiae (лат) - За нас е характерно вродено влечение към познанието и науката
   Est medicina triplex: servare, cavere, mederi (лат) - Задачата на медицината е тройна: да пази, да предупреждава, да лекува
   Est modus in rebus (sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere verum) (Horatius) (лат) - Има мярка в нещата (съществуват в края на краищата граници, от едната или от другата страна на които не може да има истина) (Хораций)
   Est quodam prodire tenus, si non datur ultra (Horatius) (лат) - Трябва да напреднеш поне малко, ако не може далече (Хораций)
   Est quoque cunctarum novitas carissima rerum (Ovidius) (лат) - Новото е най-доброто от всички неща (Овидий)
   Est rerum omnium magister usus (Caesar) (лат) - Опитът е учител на всичко (Цезар)
   Est socia mortis homini vita ingloria (Syrus) (лат) - Безславният живот е за човека като смърт (Сир)
   Et cetera (caetera) (лат) - И така нататък
   Et ego in Arcadia fui (лат) - И аз съм бил в Аркадия (в идилическата поезия Аркадия е страна на мира и щастието)
   E tenui casa saepe vir magnus exit (лат) - От бедната къща често излиза велик човек
   Et facillimum vectigal est, et honestissimum parsimonia (лат) - И най-лек доход, и най-почтен е пестеливостта
   Et fumus patriae dulcis (Ovidius) (лат) - И димът на родината е сладък (Овидий)
   Et gaudium et solatium in litteris (Plinius) (лат) - И радост, и утешение в науката (Плиний)
   Et hoc genus omne (лат) - И все от този род
   Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus) (лат) - Дори и един косъм има сянка (най-малките прегрешения хвърлят сянка върху човека) (Сир)
   Etiam post malam segetem serendum est (Seneca) (лат) - И след лоша реколта трябва да се сее (Сенека)
   Etiam sanato vulnere cicatrix manet (Syrus) (лат) - Дори заздравелите рани оставят белези (Сир)
   Etiam sine lege poena est conscientia (лат) - Угризението на съвестта е наказание без закон
   Et proprius panis magis exstat in ore suavis (лат) - Собственият хляб е по-сладък на вкус
   Et propter vitam vivendi perdere causas (Iuvenalis) (лат) - Заради живота да изгубиш това, което е неин смисъл (Ювенал)
   Et semel emissum volat irrevocabile verbum (Horatius) (лат) - Когато думата е казана, тя отлита безвъзвратно (Хораций)
   Et tu, Brute, contra me? (лат) - И ти ли, Бруте, срещу мене? (предсмъртно възклицание на Юлий Цезар, отправено към неговия родственик и любимец Марк Брут, когото видял сред убийците си)
   Eum laborem sumas laudem, qui tibi ac fructum ferat (Lucilius) (лат) - Цени този труд, който ти носи слава, а на другите - полза (Луцилий)
   Eventus stultorum magister est (Livius) (лат) - Учител на неразумните хора е горчивият опит (Ливий)
   Ex abrupto (лат) - Веднага, внезапно; без подготовка
   Ex adverso (лат) - (Доказателство) от противното
   Ex arena funiculum nectis (лат) - Правиш въже от пясък
   Ex cathedra (лат) - От катедрата (обикновено иронично: авторитетно)
   Exceptio confirmat (probat) regulam (лат) - Изключението потвърждава правилото
   Exceptis excipiendis (лат) - С изключение на това, което трябва да се изключи
   Ex comoedia saepe fit tragoedia (лат) - От комедията често става трагедия
   Ex cupiditatibus odia, discidia, discordia, seditiones, bella nascuntur (лат) - От алчността се раждат омраза, раздор, разногласие, вражда, войни
   Exegi monumentum aere perennius (Horatius) (лат) - Издигнах си паметник, по-здрав от мед (Хораций)
   Ex gratia (лат) - От любезност
   Exiguum malum - ingens bonum (лат) - Малко зло - голямо благо
   Exitus acta probat (Ovidius) (лат) - Краят увенчава делото (Овидий)
   Ex libris (лат) - От книгите (на някого)
   Ex minimis seminibus nascuntur ingentia (лат) - Голямото се ражда от най-малките семена
   Ex nihilo nihil (Lucretius) (лат) - От нищо - нищо (Лукреций)
   Ex officio (лат) - По задължение; официално
   Ex opere artifex agnoscitur (лат) - Майсторът се познава по работата
   Ex Oriente lux (лат) - От Изток - светлина
   Experientia est optima rerum magistra (лат) - Опитът е най-добрият учител
   Еxplicite (лат) - Разгърнато, ясно
   Ex professo (лат) - По професия; с познаване на нещата, обстоятелствено
   Extremis malis - extrema remedia (лат) - За извънредното зло - извънредни мерки
   Ex ungue leonem (cognoscimus), ex auribus asinum (лат) - По нокътя лъва (познаваме), по ушите - магарето

Назад