Пиле
Справочник
A

   Ab alio expectes, alteri quod feceris (лат) - Чакай от другия това, което си му направил
   Ab antiquo (лат) - Отдавна, от стари времена
   Ab equis ad asinos (лат) - От кон на магаре (понижение в длъжност)
   Ab haedis scindere oves (лат) - Да се отделят овцете от козите (тоест: да не се смесва хубавото с лошото)
   Ab hinc (лат) - Отсега нататък
   Ab igne ignem (Cicero) (лат) - От огъня - огън (Цицерон)
   Abiit, non obiit (лат) - Отиде си, но не загина (няма го, но споменът за него е жив)
   Ab imo pectore (лат) - От душа (откровено)
   Ab incunabulis (лат) - От люлката (от детството, от самото начало)
   Ab initio (лат) - От начало
   Ab initio nullum, semper nullum (лат) - Отначало ли е нищо - и нататък нищо
   Ab Iove principium (Vergilius) (лат) - Започва се от Юпитер (тоест: започвай от най-важното) (Вергилий)
   A bon chat bon rat (а бон ша бон ра) (фр) - На добрата котка - добър плъх ("каквото повикало, такова се обадило")
   Ab origine (лат) - От началото
   A bove maiore discit arare minor (лат) - Старият вол учи младия да оре
   Ab ovo usque ad mala (лат) - От яйцето до ябълките (от началото до края; обядът на римляните започвал с яйце и завършвал с плодове)
   Absens carens (лат) - Отсъстващият вреди на себе си
   Asens heres non erit (лат) - Отсъстващите не се броят за наследници
   Absentem laedit, qui cum ebrio litigat (Syrus) (лат) - Който спори с пиян, воюва с неприсъстващ (Сир)
   Absit dicto (verbo) invidia    (Livius) (лат) - Нека думата бъде свободна от завист (Ливий)
   Absolutum dominium (лат) - Абсолютна (неограничена) власт
   Absque omni exeptione (лат) - Без всякакво изключение
   Absurdum in adiecto (лат) - Безсмислено предложение
   Ab uno crimine disce omnes (Vergilius) (лат) - По едно престъпление съди за всички останали (Вергилий)
   Ab urbe condita (лат) - От (годината) на основаване на града (Рим) (тоест: от 753 г прне)
   Abusus non tollit usum (лат) - Злоупотребата не изключва употребата
   A capillo usque ad ungues (Petronius) (лат) - От косите до ноктите на краката (Петроний)
   A capite (лат) - От главата (от началото)
   A cappella (ит) - Без акомпанимент (за хорово пеене)
   Acidum (лат) - Киселина
   Acrius appetimus nova, quam iam perta tenemus (лат) - По-упорито се стремим към новото, отколкото да пазим вече придобитото
   Acti labores iucundi (лат) - Приятен е краят на работата
   Actum ne agas! (лат) - Не прави правеното!
   Acu rem tetigisti (Plautus) (лат) - Ти докосна с игла (тоест: засегна болезнено) (Плавт)
   Ad acta (лат) - Към дело, за по-късно (отлагам)
   A dato (ит) - От деня на подписа
   Ad augusta per angusta (лат) - Към височини през теснини (през трудности) (девиз на заговорниците в "Ернани" на Виктор Юго)
   Ad bestias (damnare) (лат) - (Да се осъди) на разкъсване от дивите зверове в цирка - Наказание, използвано в древния Рим за престъпници, извършили убийство, грабеж и тн
   Ad Calendas (Kalendas) Graecas (лат) - До гръцките календи (тоест: никога; римляните наричали календи първия ден от всеки месец Гърците нямали такова понятие)
   Ad cogitandum et agendum homo natus est (лат) - Човекът е роден да мисли и да действа
   Ad delectandum (лат) - За удоволствие; за наслаждение
   Addio! (ит) - Сбогом!
   Ad duo festinans neutrum bene peregeris (лат) - Вършейки прибързано две работи, няма да се справиш добре с ни една
   Ad exemplum (лат) - По образец
   Ad futuram (perpetuam) rei memoriam (лат) - За бъдеща (вечна) памет; за дълга (вечна) памет
   Ad Herculis columnas (лат) - До Херкулесовите стълбове (тоест: до крайна степен на нещо, до последен предел)
   Ad hoc (лат) - Към това (за дадения случай, за тази цел; впрочем)
   Ad hominem (лат) - Относно човека
   Ad honores (лат) - Заради честа; даром, безвъзмездно
   A die (лат) - От този ден
   Adieu! (фр) - Сбогом!
   Ad infinitum (лат) - До безкрайност
   Ad libitum (лат) - По желание; по избор
   Ad litteram (лат) - Буквално
   Ad literam (literas) (лат) - Дословно, буквално
   Ad memorandum (лат) - За спомен; за да не се забрави
   Ad modum (лат) - По подобие
   Ad multos anos! (лат) - За много години!
   Ad notam (лат) - За сведение
   Ad notanda (лат) - Трябва да се отбележи
   Ad notata (лат) - Забележка
   Ad nova omnes concurrunt (лат) - Всички бързат към новото
   Ad opus! (лат) - На работа!
   Ad patres (лат) - При отците; при предците (тоест: да умреш)
   Ad poenitendum properat, cito qui iudicat (Syrus) (лат) - Който бързо взема решение, може бързо да се разкае (Сир)
   Ad rem (лат) - Към дело
   Ad restim res rediit (Terentius) (лат) - Работата стигна до въжето (тоест: иде ти да се обесиш) (Теренций)
   Ad unguem (лат) - До нокътя (до съвършенство)
   Ad unum (omnes) (лат) - Всички до един; всички без изключение
   Ad usum (лат) - За употреба
   Ad usum internum (лат) - За вътрешна употреба
   Ad valorem (лат) - Според цената
   Ad verbum audientum (лат) - За устно събеседване (да се извика, да се покани)
   Ad virtutem via ardua est (лат) - Стръмен е пътят към мъжеството
   Ad vitam aut culpam (лат) - За цял живот или до първата вина
   Adhibenda est in iocando moderatio (лат) - Трябва да се знае мярка в шегите
   Adulescentia in labore et patientia exercenda est (лат) - Младежта трябва да се упражнява в труд и търпение
   Aequo animo (лат) - Равнодушно; спокойно
   Aestas non semper durabit: condite nidos! (лат) - Лятото няма да продължава вечно: вийте гнезда! (тоест: хващайте се своевременно за работа, използвайте случая)
   Aetas dilcissima adulescentia est (лат) - Младостта е прекрасно време от живота
   Aetate fruere, mobili cursu fugit (лат) (Seneca) - Ползвайте живота, защото е бързотечен (Сенека)
   Aeterna urbs (лат) - Вечният град (тоест: Рим)
   A fortiori (лат) - Още повече
   A friend to all is a friend to none (англ) - Приятелят на всички не е ничий приятел
   Agere cum dignitate et venustate (Cicero) (лат) - Дръж се с достойнство и изящество (Цицерон)
   Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius) (лат) - Виждам следите на някогашен огън (тоест: на някогашна любов) (Вергилий)
   Aiunt multum legendum esse, non multa (лат) - Казват, че не трябва да се чете много, а подбрани неща
   A la (фр) - Като; по подобие на
   A la guerre comme a la guerre (а ла гер, ком а ла гер) (фр) - На война като на война (трябва да се действа според обстоятелствата)
   A la lettre (а ла летр) (фр) - Буквално
   Alba discernere et atra non posse (лат) - Да не можеш да отличиш бялото от черното
   Albis dentibus deridere (aliquem) (лат) - Да се смея открито над някого (в смисъл: доброжелателно)
   Albo lapillo diem notare (лат) - Да отбележиш деня с бяло камъче (Древните римляни отбелязвали щастливите дни с бели камъчета)
   Alea iacta est (лат) - Жребият е хвърлен (тоест: взето е смело решение. Според преданието тези думи са изречени на 10 януари 49 г преди новата ера от Гай Юлий Цезар, когато решил да премине граничната река Рубикон и с това да сложи начало на гражданска война)
   Alia omnia (лат) - Всичко друго (тоест: каквото и да е, само не това)
   Alias (лат) - В друго време; на друго място; иначе (казано)
   Alibi (лат) - На друго място
   A lie has no legs () (англ) - Лъжата няма крака (с лъжа нищо не може да се постигне)
   Aliena laudat‚ qui genus iactat suun (Seneca) (лат) - С чуждо имущество се хвали този, който се кичи с произхода си (Сенека)
   Aliena nobisq nostra plus aliis placent (Syrus) (лат) - Чуждото повече се харесва на нас, нашето - на другите (Сир)
   Aliena vitia in oculis habemus‚ a tergo nostra sunt (лат) - Чуждите пороци са пред очите ни, а нашите - зад гърба ни
   Aliena vitia quisque reprehendi mavult (лат) - Всеки предпочита да осъжда чуждите пороци
   Alienis delectari malis - voluptas inhumana (лат) - Да се радваш на чуждото нещастие е нечовешко наслаждение
   Aliis si licet‚ tibi non licet (лат) - Ако на другите е провървяло, на тебе не е
   A limine (лат) - От прага (веднага)
   Alio more vivit (лат) - Всеки живее по своите си обичаи
   Alit lectio ingenium (лат) - Четенето храни ума
   Aliter cum tyranno‚ aliter cum amico vivitur (лат) - По един начин живеем с тиранина, по друг - с другите
   Aliud ex alio malum (лат) - Едно зло идва от друго
   Aliud sceptrum‚ aliud plectrum (лат) - Едно е скиптър, друго е плектър (тоест: не всеки може да бъде цар и актьор)
   Alium silere quod voles, primus sile    (Seneca) (лат) - Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам (Сенека)
   Alius alio plura invenire protest, nemo omnia (Бор) (лат) - Един може да открие повече от друг, но никой не може да открие всичко(Бор)
   All right (ол райт) (англ) - Добре; всичко е наред
   Alma mater (Seneca) (лат) - Майка-кърмилница (метафорично название на учебно заведение) (Сенека)
   Alter alterius auxilii eget (Sallustius) (лат) - Всеки се нуждае от помощта на друг човек (Салустий)
   Altera manu fert (tenet) lapidem, panem ostentat altera (лат) - С едната ръка държи камък, а с другата протяга хляб (хитър, коварен човек)
   Altera pars (лат) - Друга (противоположна) страна
   Alter ego (лат) - Друго аз (близък приятел и съмишленик)
   Alteri vivas oported, si tibi vis vivere (Seneca) (лат) - Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си (Сенека)
   Alter schutzt vor Torheit nicht () (нем) - Възрастта не предпазва от глупост
   Altissima quaeque flumina minimo solo labuntur (лат) - Най-дълбоките реки текат с най-малък шум
   Amabilis insania! Dulce periculum! (Horatius) (лат) - Приятно безумие! Сладостен опит! (Хораций)
   Amant alterna Camenae (Vergilius) (лат) - Камените (музите) обичат промените (Вергилий)
   Amantes amentes (Terentius) (лат) - Влюбените са безумни (Теренций)
   Amantis iusiurandum poenam non habet (Syrus) (лат) - Клетвата на любовника не подлежи на наказание (Сир)
   Amantium ira amoris integratio (Terentius) (лат) - Гневът на влюбения е възраждане на любовта (Теренций)
   Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur (лат) - Да обича и едновременно с това да запази разсъдъка си не е дадено дори на Юпитер
   Amat pacem Phidias (лат) - Фидий обича мира (изкуството се нуждае от мир)
   Amat victoria curam (лат) - Победата обича прилежанието (няма победа без трудности)
   Ambo meliores (лат) - И единия като другия
   Amemus patriam, pareamus legibus (лат) - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони!
   Ames parentem, si aequus est; si aliter, feras (Syrus) (лат) - Обичай баща си, ако е справедлив, ако не е - търпи (Сир)
   Amici fures temporum (temporis) (лат) - Приятелите са крадци на време (за приятелите е необходимо време)
   Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est (лат) - Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна
   Amicitia nisi in bonis (inter bonos) esse non potest (лат) - Дружба може да има само между добри хора
   Amicitia semper prodest, amor et nocet (Syrus) (лат) - Дружбата е винаги полезна, а любовта може и да навреди (Сир)
   Amicitiae coagulum unicum est fides (Syrus) (лат) - Дружбата най-добре се скрепя с вярност (Сир)
   Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debent esse (лат) - Дружбата трябва да бъде безсмъртна, враждата - мигновена
   Amicitiam natura ipsa peperit (лат) - Самата природа е създала дружбата
   Amicos res secundae parant, adver sae probant (лат) - Приятелите ги създава щастието, нещастието ги поставя на изпитание
   Amicum laedere ne ioco quidem licet (Syrus) (лат) - Приятелят не трябва да се обижда дори с шега (Сир)
   Amicum perdere est damnorum maximum (Syrus) (лат) - Загубата на приятел е най-голямата загуба (Сир)
   Amicum proba, probatum ama (лат) - Подложи приятеля на изпитание, а подложения на изпитание обичай
   Amicus amico (sum) (лат) - Приятел съм на приятеля
   Amicus certus in re incerta cernitur (Ennius) (лат) - Истинският приятел се познава в беда (Ений)
   Amicus cognoscitur amore, more, ore, re (лат) - Приятелят се познава по любовта, характера, приказката и постъпките
   Amicus est tamquam alter idem (Cicero) (лат) - Приятелят е като второ аз (Цицерон)
   Amicus humani generis (лат) - Приятел на човешкия род (човеколюбец)
   Amicus optima vitae possessio (лат) - Приятелят е най-доброто съкровище на света
   Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Aristoteles) (лат) - Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината (Аристотел)
   Amicus usque ad aras (лат) - Приятел до олтара (гроба)
   Amittit merito proprium, qui alienum appetit (Phaedrus) (лат) - Заслужено губи своето богатство този, който иска чуждото (Федър)
   Amor caecus (лат) - Любовта е сляпа
   Amor et melle et felle est fecundissimus (лат) - Любовта изобилства на мед и злъч
   Amor magister optimus (лат) - Любовта е най-добрият учител
   Amor misceri cum timore non potest (Syrus) (лат) - Любовта не трябва да се съпътства от страх (Сир)
   Amor non est medicabilis herrbis (лат) - За любовта няма билка
   Amor patriae (лат) - Любов към родината
   Amor perennis castae coniugis manet (Seneca) (лат) - Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам (Сенека)
   Amor, ut lacryma, oculis oritur, in pectus cadit (Syrus) (лат) - Любовта на преданата жена остава вечна (Сир)
   Amor vincit omnia (лат) - Любовта побеждава всичко
   Amor finem tempus, non animus facit (Syrus) (лат) - На любовта слага край времето, а не желанието (Сир)
   Amoris vulnus sanat idem, qui facit (Syrus) (лат) - Любовните рани лекува този, който ги прави (Сир)
   Anathema sit (лат) - Да бъде проклет
   Angius in herba (Vergilius) (лат) - Змия в тревата (скрита опасност) (Вергилий)
   Anima mundi (лат) - Душа на вселената (център на нещо)
   Anima vilis (лат) - Подла душа (подъл човек)
   Animos labor nutrit (лат) - Трудът храни умовете
   Animus aequus optimum est aerumnae condimentum (Platus) (лат) - Равновесието на духа е най-доброто лекарство за скръбта (Плавт)
   Anni currentis (лат) - От този род
   Annosus non diu vixit, diu fuit (Syrus) (лат) - Дълговечният човек не е живял дълго, а е бил дълго (Сир)
   Annum novum bonum felicem faustum fortunatumque! (лат) - Щастлива Нова година!
   Annus superior semper melior (лат) - Изминалата година е винаги по-добра
   Ante Christum (лат) - Преди Христос (до християнската ера)
   Ante lentem augere ollam (лат) - Преди варивото да намериш гърне (на време да направиш нещо)
   Ante victoriam ne canas triumphum (лат) - До победата не говорят за триумф
   Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova (лат) - Това, което е сега старо, някога е било ново)
   Antiquo modo, antiquo more (лат) - По старо правило, по стар обичай
   A nullo diligitur, qui neminem diligit (лат) - Никой не обича този, който сам не обича никого
   Apertae Musarum ianuae (лат) - Вратата към музите е отворена (всеки може да се занимава с изкуство)
   A posteriori (лат) - Правейки извод от опита
   Apre nous le deluge (апре ну льо делюж) (фр) - След нас и потоп (ако ще да има) (думи, приписвани на френския крал Людвик ХV; според други данни те са му били казани от неговата фаворитка мадам Помпадур за утеха след едно военно поражение)
   A priori (лат) - Преди (независимо от) опита
   A propos (а пропо) (фр) - Впрочем
   Aqua (лат) - Вода
   Aqua vitae (Terentius) (лат) - Вода на живота (ракия)
   Aquila non capit (captat) muscas (лат) - Орелът не лови мухи
   Aquilam volare doces (лат) - Учиш орела да лети (някого да прави това, което знае)
   Arare bove et asino (лат) - Да ореш с вол и магаре (да правиш нещо несъвместимо)
   Arbiter elegantiae (elegantiarum) (лат) - Съдия по изящност
   Arbor mala, mala mala (лат) - Лошо дърво, лоши плодове
   Arcum intensio frangit, animum remissio (Syrus) (лат) - Лъкът се чупи от прекомерно напрягане, а душата от вялост (Сир)
   A recta conscientia non oportet discedere (лат) - Не трябва да се отстъпва от разумните убеждения
   Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt (лат) - Доказателствата се определят не от количеството, а от тежестта си
   Argumentum ad hominem (лат) - Доказателство, основаващо се не на обективни данни, а разчитащо на чувствата на този, когото убеждаваме
   Aristoteles non semper Aristoteles (лат) - Аристотел не винаги е Аристотел (и мъдрецът може да сгреши)
   Arma virumque cano (Vergilius) (лат) - Възпявам военните подвизи на героя (Вергилий - началото на "Енеида")
   Arrectis auribus (лат) - Да слушам с наострени уши
   Ars alit artificem (лат) - Изкуството храни твореца
   Ars est celare artem (лат) - Задача на изкуството е да скрие изкуството (добрият художник трябва да създава илюзия за истински живот)
   Ars longa, vita brevis (Hippocrates) (лат) - Животът е кратък, изкуството вечно (Хипократ)
   Artem non odit nisi ignarus (лат) - Само невежата мрази изкуството
   Artes liberales (лат) - Свободни изкуства (средновековно название на седемте светски науки: граматика, риторика, диалектика, аритметика, геометрия, астрономия и музика)
   Artes molliunt mores (лат) - Изкуствата смекчават нравите
   Artificem commendat opus (лат) - Творбата хвали художника
   Asinus asinorum (лат) - Магаре над магаретата (глупак над глупаците)
   Asinus asinum fricat (лат) - Магарето се търка в магаре (глупак глупака хвали)
   Asinus Buridani inter duo prata (лат) - Буриданово магаре между две поляни (метафорически пример, характеризиращ състояние на нерешителност)
   Asinus in tegulis (лат) - Магаре на покрива (нещо невиждано)
   Asinus stramen mavult quam aurum (лат) - Магарето предпочита постелката пред златото (всеки си има своя гледна точка за нещата)
   A tout prix (а ту при) (фр) - На всяка цена
   Atrocitati mansuetudo est remedium (лат) - Кроткостта е лекарство за жестокост
   A tuo lare incipe (лат) - Започвай от своето огнище (говори отначало за себе си, а след това за другите)
   Audaces fortuna iuvat timidosque repellit (лат) - На смелите съдбата помага, страхливите ги отказва
   Audendo virtus crescit, tardando timor (Syrus) (лат) - Мъжеството нараства от смели постъпки, страхът - от колебание (Сир)
   Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus (лат) - Трябва да бъдеш смел: на смелите помага самата Венера
   Audi multa, loquere pauca (лат) - Слушай много, говори малко
   Audiatur et altera pars (лат) - Да бъде изслушана и другата страна
   Au naturel (о натюрел) (фр) - В естествен вид; гол
   Aurea mediocritas (Horatius) (лат) - Златна среда (Хораций)
   Aurem substringe loquaci (Horacius) (лат) - Наостри уши край бъбривеца (Хораций)
   Aures hominum novitate laetantur (лат) - Човешките уши се утешават с новини
   Auri sacra fames (Vergilius) (лат) - Проклета жажда за злато (Вергилий)
   Aurora Musae    (Musis) amica (est) (лат) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд)
   Ausculta et perpende (лат) - Слушай и преценявай
   Auscultare disce, si nescis loqui (лат) - Учи се да изслушваш, ако не можеш да говориш

Aut bibat, aut abeat! (лат) - Или да пее, или да си отива! (или да се подчинява на правилата на обществото, или да си отива)
   Aut Caesar, aut nihil (лат) - Или Цезар, или нищо (или всичко, или нищо)
   Aut cum scuto, aut in scuto (лат) - Със щита или на него (или да се върнеш победител, или да загинеш)
   Aut inveniam viam, aut faciam (лат) - Или ще намеря пътя, или ще прокарам път
   Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium (лат) - Жената или мрази, или обича, трето положение няма
   Aut prodesse volunt, aut delectare poetae (Horatius) (лат) - Поетите се стремят да носят или полза, или наслада (Хораций)
   Auxilia humilia, firma consensus facit (Syrus) (лат) - Съгласието прави незначителната помощ по-силна (Сир)
   Avaritia neque copia, neque inopia minuitur (лат) - Алчността не намалява нито от богатството, нито от недостига
   Avaro quid mali optes, nisi ut vivat diu? (Syrus) (лат) - Какво по-лошо можеш да пожелаеш на скъперника, освен да живее по-дълго (Сир)
   Avarum irritat, non satiat pecunia (Syrus) (лат) - Парите дразнят скъперника, а не го успокояват (Сир)
   Avarus animus nullo satiatur lucro (Syrus) (лат) - Скъперническата душа няма да се насити на никакви богатства (Сир)
   Ave, Caesar (imperator)! Morituri te salutant! (лат) - Здравей, Цезар! Отиващите на смърт те приветстват (поздрав на гладиаторите преди битка)
   A vol d'oiseau (а воль д'оазо) (фр) - От птичи полет

Назад