Пиле

Справочник
L

   Labores pariunt honores (лат) - Трудът ражда почести
   Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius) (лат) - Трудът сам по себе си е вече наслаждение (Манилий)
   Labor et patientia omnia vincunt (лат) - Трудът и търпението побеждават всичко
   Labor improbus omnia vincit (Vergilius) (лат) - Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий)
   Labor iuventuti optimum est obsonium (лат) - Трудът е най-добрата прехрана за младежта
   Labor non onus, sed beneficium (лат) - Трудът не е бреме, а благо
   Labor omnia vincit (Vergilius) (лат) - Трудът побеждава всичко (Вергилий)
   Laesus ab igne puer timet illum postea semper (лат) - Пострадалото от огъня дете се бои винаги от него
   Laetificat stultum grandis promissio multum (лат) - Глупакът много се радва на голямо обещание
   Laetitia garrula res est (лат) - Радостта е словоохотлива
   Lapsu temporis (лат) - С времето
   Lapsus (лат) - Грешка
   Lapsus calami (лат) - Грешка на перото
   Lapsus linguae (лат) - Грешка на езика
   Lapsus memoriae (лат) - Грешка на паметта
   Larga manu (лат) - С щедра ръка
   Largitio fundum non habet (лат) - Щедростта няма дъно (безгранична е)
   L'art pour l'art (л'ар пур л'ар) (фр) - Изкуство за изкуството (девиз на привържениците на естетизма в изкуството през ХІХ век)
   Latet anguis in herba (Vergilius) (лат) - Крие се змията в тревата (невидима опасност) (Вергилий)
   Latinitate culinaria utitur (лат) - Използва кухненски латински (малкообразован човек, но с претенции)
   Lato sensu (лат) - В широк смисъл
   Latrante uno latrat statim et alter (лат) - Когато едно куче залае, веднага и друго ще подхване
   Laudamus veteres, sed nostris utimur annis (лат) - Възхваляваме миналите години, но живеем със съвременността
   Laudant, quod non intelligunt (лат) - Хвалят това, което не разбират
   Laudator temporis acti (Horatius) (лат) - Хвалител на миналото (консервативен човек) (Хораций)
   Laus alit artes (лат) - Похвалата храни изкуството
   Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur (Syrus) (лат) - Ако не идва нова слава, губи се предишната (Сир)
   Legalitas regnorum fundamentum (лат) - Законността е основата на държавата
   Lege artis (лат) - По правилата на изкуството
   Lege et consuetudine (лат) - По закона и обичая
   Lege necessitatis (лат) - По закона на необходимостта
   Legem brevem esse oportet (Seneca) (лат) - Законът трябва да бъде кратък (Сенека)
   Leges bonae ex malis moribus procreantur (лат) - Добрите закони възникват от лошите обичаи
   Leges cum omnibus semper una atque eadem voce loquuntur (лат) - Законите говорят на всички с един и същи глас (пред закона всички са равни)
   Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus (лат) - Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни
   Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire (лат) - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва
   Leonem mortuum etian (et) catuli mordent (лат) - Мъртвия лъв дори (и) кученцата го хапят
   Le roi est mort; vive le roi! (льо роа е мор, вив льо роа) (фр) - Кралят е мъртъв, да живее кралят! (формулировка, с която херолдът във Франция възвестявал за смъртта на краля и възкачването на престола на неговия наследник)
   Lesto (лат) - Бегло, бързо
   L'Etat c'est moi (л'ета с'е моа) (фр) - Държавата това съм аз (думи на френския крал Луи ХІV, за да подчертае абсолютната си власт)
   Levis est consolatio ex miseria aliorum (Cicero) (лат) - Лесно е да се намери забрава, ако мъката е чужда (Цицерон)
   Levis est fortuna; cito reposcit, quae dedit (Syrus) (лат) - Съдбата е непостоянна; бързо взема това, което е дала (Сир)
   Levis est labor omnis amanti (лат) - За влюбения всички трудности са леки
   Levius fit patientia quidquid corrigere est nefas (Horatius) (лат) - Което не може да се поправи, става по-леко благодарение на търпеливоста (Хораций)
   Lex (лат) - Закон
   Lex est, non poena perire (Seneca) (лат) - Смъртта е закон, а не наказание (Сир)
   Lex est quod populus iubet atque constituit (лат) - Законът е това, което народът нарежда и постановява
   Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesido est (лат) - Справедливият закон е опора на свободата, равенството и братството
   Lex prospicit, non respicit (лат) - Законът гледа напред, а не назад
   Lex recte facere iubet, vetat delinquere (лат) - Законът нарежда да се постъпва честно и забранява да се извършва престъпление
   Lex videt iratum, iratus legem non videt (Syrus) (лат) - Законът вижда разгневения, разгневеният не вижда закона (Сир)
   Libenter homines id, quod volunt, credunt (Caesar) (лат) - Хората с удоволствие вярват на това, което желаят (Цезар)
   Liberis nihil carius humano generi est (лат) - Няма нищо по-скъпо за човешкия род от децата
   Libertas (лат) - Свобода
   Libri amici, libri magistri (лат) - Книгите са приятели, книгите са учители
   Libro completo saltat scriptor pede laeto (лат) - Като завърши книгата, авторът скача от радост
   Licentia potica (лат) - Поетическа волност
   Licet et decet (лат) - Позволено е и подобава
   Licet superbus ambules pecunia, fortuna non mutat genus (Horatius) (лат) - Както и да се гордееш с богатството си, то няма да промени твоето достойнство (Хораций)
   Ligna in silvas fers (Horatius) (лат) - Носиш дърва в гората (трудиш се напразно) (Хораций)
   Linguam caninat comedi (лат) - Ял съм кучешки език (врял и кипял съм в нещо)
   Lis litem generat (лат) - Спорът ражда спор
   Littera docet, littera nocet (лат) - Буквата учи, буквата вреди
   Littera scripta manet, verbum imbelle perit (лат) - Написаната буква остава, безсилното слово изчезва
   Litterae thesaurus sunt (Petronius) (лат) - Науката е съкровище (Петроний)
   Litterarum radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt (лат) - Корените на науката са горчиви, а плодовете сладки
   Loco citato (лат) - На споменатото място
   Locus minoris resistentiae (лат) - Място на най-малкото съпротивление
   Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla (Seneca) (лат) - Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека)
   Lucri bonus est odor (Livius) (лат) - Миризмата на ползата е приятна (Ливий)
   Luna latrantem canem non curat (лат) - Луната не обръща внимание на лая на кучетата
   Lupos apud oves relinquis custodes (лат) - Оставяш вълците да пазят овцете
   Lupum auribus tenere (лат) - да държиш вълка за ушите (да се намираш в тежко, безизходно положение)
   Lupus in fabula (Terentius) (лат) - Вълкът в баснята ("за вълка говорим, а той в кошарата") (Теренций)
   Lupus non curat numerum ovium (Vergilius) (лат) - Вълкът не се грижи за боя на овцете (взема и това, което е преброено) (Вергилий)
   Lupus non mordet lupum (лат) - Вълк вълка не хапе
   Lupus pilum mutat, non mentem (лат) - Вълкът сменя кожата си, но не и нрава си
   Lux in tenebris (лат) - Светлина в тъмното
   Lux veritatis (лат) - Светлината на истината
   Luxuria inopiae mater (лат) - Разкошът е майка на бедността

Назад