Пиле
Справочник

T

   Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas (лат) - Унищожава пагубната старост дори желязото и камъка
   Tabula in naufragio (лат) - Оцеляла при корабокрушение дъска (последна надежда)
   Tabula rasa (лат) - Чиста дъска (човек, който още не е учил нищо)
   Tace, sed memento! (лат) - Мълчи, но помни!
   Taceat de Achille qui non est Homerus (лат) - Да мълчи за Ахил този, който не е Омир
   Tacent, satis laudant! (Terentius) (лат) - Който мълчи, достатъчно хвали! (Теренций)
   Tacito consensu (лат) - С мълчаливо съгласие
   Taciturnior est statua (лат) - По-мълчаливо от статуя
   Taciturnitas stulto homini pro sapientia est (Syrus) (лат) - Мълчаливостта служи на глупавия човек за мъдрост (Сир)
   Taedium belli (лат) - Отвращение към войната
   Taedium vitae (Tacitus) (лат) - Отвръщение от живота (Тацит)
   Tale, quale (лат) - Такова, каквото е
   Tam in toga, quam in sago (лат) - Както за съвет, така и за оръжие (е годен)
   Tamdiu discendum est, quamdiu vivis (лат) - Трябва да се учиш толкова дълго, колкото дълго живееш
   Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat (лат) - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота
   Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus (Cicero) (лат) - Такава е вече силата на неподкупността, че я ценим дори у врага (Цицерон)
   Tantum religio potuit suadere malorum (Lucretius) (лат) - Колко бедствия е могла да причини религията (Лукреций)
   Tantum scimus, quantum memoria tenemus (лат) - Знаем толкова, колкото помним
   Tarda timet ovis celeres lupos (лат) - Бавната овца се бои от бързи вълци
   Tarde velle nolentis est (Seneca) (лат) - Да искаш късно значи да не желаеш (Сенека)
   Tarde venientibus ossa (лат) - На късно дошлите - кокали
   Te de aliis, quam alios de te suavius est fieri doctos (Plautus) (лат) - По-приятно е да се учиш от другите, отколкото да учиш другите (Плавт)
   Te tua, me delectant mea (лат) - На тебе ти е приятно твоето, на мене - моето
   Temeritas est florentis aetatis, prudentia - senescentis (лат) - Лекомислието е характерно за младостта, разсъдителността - за старостта
   Temperantia est custos vitae (лат) - Умереността е страж на живота
   Temperata fortuna optima (лат) - Умереното щастие е най-добро
   Tempora labuntur tacitisque senescimus annis (Ovidius) (лат) - Лети времето и ние стареем с незабележимо отминаващите години (Овидий)
   Tempora mutantur et nos mutamur in illis (лат) - Времената се менят и ние се меним с тях
   Tempore felici multi numerantur amici (лат) - В щастливо време се наброяват много приятели
   Tempori parce! (Seneca) (лат) - Пести времето! (Сенека)
   Temporis filia veritas (лат) - Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето)
   Tempus edax rerum (Ovidius) (лат) - Времето поглъща всичко (Овидий)
   Tempus est optimus magister vitae (лат) - Времето е най-добрият учител в живота
   Tempus et hora volant: tempori parce! (лат) - Времето и часът летят: пести времето!
   Tempus fugit, aeternitas manet (лат) - Времето лети, вечността остава (неизменна е)
   Tempus in agrorum cultu consumere dulce est (лат) - Наслаждение е да посвещаваш времето на земеделие
   Tempus minuit luctus maestaque corda iuvat (Ovidius) (лат) - Времето намалява тъгата и успокоява опечаленото сърце (Овидий)
   Tempus omnia revelat (лат) - Времето разкрива всичко
   Tempus vulnera sanat (лат) - Времето лекува раните
   Tenax requirit prodigum (лат) - Скъперникът търси прахосник
   Tentanda omnia (лат) - Трябва всичко да се изпита
   Terminus nullus falso est (Seneca) (лат) - Лъжата няма предели (Сенека)
   Terra incognita (лат) - Непозната земя (непозната област от знанието)
   Terra numquam sine usura reddit, quod accepit (лат) - Земята никога не връща без процент това, което е получила
   Terra ubi leones (лат) - Земя, където има лъвове (опасно място)
   Tertium non datur (лат) - Трето не е дадено (или едното, или другото)
   Tertius gaudens (лат) - Третият, който се радва (трето лице, което извлича полза от борбата между двама противника)
   Testimonium maturitatis (лат) - Свидетелство за зрелост
   Testimonium paupertatis (лат) - Свидетелство за бедност (признаване на някаква слабост; свидетелство за нечие скудоумие)
   Testis temporum (Cicero) (лат) - Свидетел на миналото (за историята и историка) (Цицерон)
   Testis unus, testis nullus (лат) - Един свидетел не е свидетел
   Tet-a-tet (тет а тет) (фр) - На четири очи, насаме
   Tibi et ingni (лат) - На тебе и на огъня (прочети и веднага го изгори)
   The rest is silence (англ) - Останалото е мълчание (последните думи на умиращия Хамлет от едноименната трагедия на Шекспир)
   Tibi me virtus tua facit amicum (лат) - Твоята порядъчност ме прави твой приятел
   Tibi seris, tibi metes (лат) - За себе си сееш, за себе си събираш
   Timeo hominem unius libri (лат) - Страхувам се от човек на една книга (от ограничен човек)
   Time is money (тайм из мъни) (англ) - Времето е пари
   Timidus vocat se cautum, parcum sordidus (Syrus) (лат) - Страхливият нарича себе си внимателен, а скъперникът - пестелив (Сир)
   Timor non est diuturnus magister officii (лат) - Страхът не остава дълго учител на дълга
   Timor officit (лат) - Страхът пречи
   To be or not to be, that is the question (лат) - Да бъдеш или не, това е въпросът (начало на знаменития монолог на Хамлет от едноименната пиеса на Шекспир)
   Tollat te, qui non novit (Quintilianus) (лат) - Нека те възвеличи този, който не знае (Квинтилиан)
   Toto coelo, tota terra (лат) - Като небето от земята (се различават)
   Totus tuus (лат) - Целият твой (заключителна формулировка в приятелско писмо)
   Trade mark (трейд мак) (англ) - Фабрична марка
   Trahimur omnes studio laudis (лат) - Всички ни обхваща страст към славата
   Trahit sua quemque voluptas (Vergilius) (лат) - Всеки го влече неговото увлечение (Вергилий)
   Tranquillas etiam naufragus horret aquas (лат) - Претърпелият корабокрушение се бои дори от спокойна вода
   Tres faciunt collegium (лат) - Трима образуват общество
   Tria verba non potest iungere (лат) - Три думи не може да върже
   Tria vitanda sunt: odium, invidia, contemptus (лат) - Три неща трябва да се избягват: омраза, завист и презрение
   Tribus verbis (лат) - С три думи (накратко)
   Triste lupus stabulis (лат) - Вълкът е опасен за конюшнята
   Tristia saepe latent sub dulci melle venena (лат) - Често под сладкия мед се крие погубваща отрова
   Truditur dies die (Horatius) (лат) - Денят сменя ден (времето минава бързо) (Хораций)
   Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! (Vergilius) (лат) - Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея! (Вергилий)
   Tu si hic sis, aliter sentias (Terentius) (лат) - Ако беше на мое място, щеше да съдиш иначе (Теренций)
   Tua res agitur (Horatius) (лат) - Работата се отнася до тебе (Хораций)
   Tulit alter honores (Vergilius) (лат) - Друг получи почестите (Вергилий)
   Tunica propior pallio est (Plautus) (лат) - Туниката е по-близка от плаща (Плавт)
   Turbato melius capiuntur flumine pisces (лат) - В мътна вода се лови по-лесно риба
   Turpe est aliud loqui, aliud sentire (лат) - Позорно е, когато се говори едно, а се мисли друго
   Turpia corrumpunt teneras spectacula mentes (лат) - Непристойните зрелища развалят младите души
   Turpis avis, proprium quae foedat stercore nidum (лат) - Нищожна е тази птица, която мърси гнездото си
   Turpis fuga mortis omni est morte peior (Cicero) (лат) - Позорното бягство от смъртта е по лошо от нея (Цицерон)
   Tutae aures (Horatius) (лат) - Уши, на които може да се довери тайна (Хораций)
   Tute hoc intristi; tibi omne est exedentum (Terentius) (лат) - Ти забърка това, ти и ще трябва да изядеш всичко (Теренций)
   Tuto, cito et iucunde (лат) - Грижливо, бързо и приятно
   Tutti frutti (тути фрути) (ит) - Най-различни неща
   Tutti quanti (тути кванти) (ит) - И всички други; и пр. и пр.; всичко поголовно

Назад