Пиле
Справочник
R

   Rallentando (ралентандо) (ит) - Забавяйки
   Rapere est accipere, quod non possis reddere (Syrus) (лат) - Да вземаш това, което не можеш да дадеш, е грабеж (Сир)
   Rapiamus, amici, occasionem de die! (Horatius) (лат) - Да се възползваме, приятели, от удобния случай, който ни дава този ден! (Сир)
   Rara avis (лат) - Рядка птица
   Raro corvum corvus exoculat (лат) - Гарван гарвану рядко изкълвава окото
   Raro senex mutat sententiam (лат) - Възрастният човек рядко променя мнението си
   Ratio est anima legis (лат) - Разумът е душа на закона
   Rationale animal est homo (лат) - Човекът е разумно същество
   Re vera (лат) - В действителност
   Rebus in adversis melius sperare memento (лат) - Надявай се в нещастието на по-добро
   Rebus in humanis nulla est constantia certa (лат) - В човешките дела няма нищо постоянно
   Rebus sic stantibus (лат) - При такова положение на нещата
   Recuperata pace artes florescunt (лат) - Изкуството процъфтява след възстановяването на мира
   Redde, quod debes (лат) - Дай, каквото дължиш
   Reductio ad absurdum (лат) - Доведено до абсурд
   Refert, quam quis bene vivat; quam diu, non refert (Syrus) (лат) - Важно е да живееш честно, а не дълго (Сир)
   Rei nulli prodest mora, nisi iracundiae (Syrus) (лат) - Забавянето носи най-голяма полза на гнева (Сир)
   Relata refero (Herodotus) (лат) - Предавам разказаното (Херодот)
   Rem tene, verba sequentur (лат) - Овладей същността, а думи ще се намерят
   Repetitio est mater studiorum (лат) - Повторението е майка на учението
   Reprehensio calumnia vacare debet (лат) - Критиката трябва да е освободена от клевета
   Rerum raritas pretium facit (Seneca) (лат) - Редкостта на нещата увеличава тяхната стойност (Сенека)
   Res ad triarios rediit (Livius) (лат) - Работата стигна до триариите (триарии - отбрани войници в римската армия, които влизали в бой само в най-трудната минута) (Ливий)
   Res amicos invenit (Plautus) (лат) - Успехът намира приятели (Плавт)
   Res in tantum intellegitur, in quantum amatur (лат) - Едно нещо толкова го разбират, колкото го обичат
   Res ipsa loquitur (лат) - Едно нещо говори само за себе си
   Res ipsa testis est (лат) - Самото дело е свидетел
   Res iudicata pro veritate habetur (лат) - Съдебното решение се приема за истина (едно от положенията в античното право)
   Res, non verba (лат) - Дела, а не думи
   Res nullis (лат) - Вещ, която не принадлежи на никого
   Respice finem (лат) - Гледай края, внимавай за края
   Respue, quod non es! (Persius) (лат) - Махни това, което не си! (Персий)
   Res sacra miser (Seneca) (лат) - Свещено нещо е нещастникът (Сенека)
Res severa (est) verum gaudium (Seneca) (лат) - Истинската радост е сериозно нещо (Сенека)
   Restitutio in integrum (лат) - Възстановяване в цялост (възстановяване на предишните права)
   Reti ventos venari (лат) - Да ловиш с мрежа вятър
   Ridendo castigat mores (лат) - Със смях поправя нравите (със смях критикува пороците)
   Ridentem dicere verum (Horatius) (лат) - Смеейки се да кажеш истината (Хораций)
   Rinforzando (ринфорцандо) (ит) - Засилвайки
   Risu emorior (лат) - Умирам от смях
   Risu inepto res ineptior nulla est! (Catullus) (лат) - Няма нищо по-неуместно от неуместния смях! (Катул)
   Ritardando (ритардандо) (ит) - Забавяйки
   Rivalitatem non amat victoria (Syrus) (лат) - Победата не обича съперничеството (Сир)
   Rixari de asini umbra (Aristophanes) (лат) - Да спориш за сянката на магарето (да се занимаваш с празни работи) (Аристофан)
   Roma locuta, causa finita (лат) - Рим, каза, въпросът е приключен (формулировка на католическата църква, с която се подчертава, че казаното от Ватикана не подлежи на дискусия)

Назад