Пиле
Справочник
D

      Da capo (ит) - От началото, отново
   Da dextram misero! (лат) - Подай десница на нещастника! (тоест: подай ръка за помощ)
   Da lieget der Hund begraben (нем) - Тук е заровено кучето (тук е цялата тайна)
   Da locum melioribus! (лат) - Отстъпвай място на по-добрите (от тебе)
   Bona fama divitiis est potior (Syrus) (лат) - Хубавата слава е по-добра от богатството (Сир)
   Dumnat quod non intelligunt (Quintilianus) (лат) - Осъждат това, което не разбират (Квинтилиан)
   Damni nihil facis (лат) - Нищо не губиш от това
   Damnosa quid non imminuit dies? (Horatius) (лат) - И на какво ли няма да навреди пагубното време? (Хораций)
   Dant gaudia vires (лат) - Радостта добавя сили
   Dant saepe parvam magna nubila pluviam (лат) - Често от големия облак пада малък дъжд
   Dat bene, dat multum, qui dat dat cum munere viltum (лат) - Дарява добре, дарява много този, който дарява с усмивка
   De asini umbra disceptare (Apuleius) (лат) - Да спориш за сянката на магарето (да спориш напразно) (Апулей)
   De auditu (лат) - По слухове
   De caelo (coelo) in caenum (coenum) (лат) - От небето в калта (да паднеш много ниско)
   De capsula totus (лат) - Целият като от кутия (елегантно, изискано облечен)
   De duobus malis minus est semper eligendum (лат) - От две злини трябва да се избира по-малката
   De facto (лат) - По силата на факта; действително
   De grege illo est (лат) - От същото стадо е
   De gustibus et coloribus non est disputandum (лат) - За вкус и за цвят не трябва да се спори
   De iure (лат) - По силата на правото; формално, юридически
   De lana caprina rixari (Horatius) (лат) - За козината на козата да спориш (Хораций)
   De linqua stulta veniunt incommoda multa (лат) - Заради глупав език стават много неприятности
   De mortius aut bene aut nihil (лат) - За мъртвите или добро, или нищо (да се, да не се говори)
   De mortuis sicut de vivis nil nisi verum (лат) - За мъртвите, както и за живите, само истината
   De nocte consilium (лат) - Нощта носи съвест
   De se ipso modifice, de aliis honorifice (лат) - За себе си скромно, а за другите с почит (трябва да се говори)
   De suis homines laudibus libenter praedicant (лат) - За своята слава хората разказват с удоволствие
   De te fabula narratur (Horatius) (лат) - За тебе се разказва в баснята (Хораций)
   Debes, ergo potes (лат) - Длъжен си, значи можеш
   Decet cariorem esse patriam nobis quam nosmet ipsos (лат) - Необходимо е родината да ни е по-скъпа от самите нас
   Decipit frons prima multos (лат) - Външният вид лъже мнозина
   Decorum ab honesto non potest separari (лат) - Не трябва да се отделя прекрасното от почетното
   Dediscit animus sero, quod didicit diu (лат) - Умът забравя късно това, което е изучавал дълго
   Deliberando discitur sapientia (Syrus) (лат) - На мъдрост се учат с размишление (Сир)
   Deliberando saepe perit occasio (Syrus) (лат) - Често от (дълго) мислене се пропуска удобният случай (Сир)
   Deliberandum est diu, quod statuendum est semel (Syrus) (лат) - Трябва дълго да се обмисля това, което е необходимо да се решава един път (Сир)
   Deliberare utilia mora tuttisima est (Syrus) (лат) - Да помислиш над това кое е полезно, е оправдано забавяне (Сир)
   Delicias habet omne suas et gaudia tempus (лат) - Всяко време си има своите удоволствия и радости
   Delphinum natare doces (лат) - Учиш делфина да плува
   Delphinum silvis appingere (Horatius) (лат) - Да нарисуваш делфин до гората (да направиш нещо несъобразно) (Хораций)
   Dente lupus, cornu taurus petit (Horatius) (лат) - Вълкът напада със зъби, бикът с рога (всеки си има свои силни страни) (Хораций)
   Desidia est initium omnium vitiorum (лат) - Безделието е начало на всички пороци
   Despice divitias, si vis animo esse beatus! (лат) - Презирай богатството, ако искаш да имаш щастлива душа
   Desunt inopiae multa, avaritiae omnia (Syrus) (лат) - На бедните хора не им достига много, на алчните - всичко (Сир)
   Deus ex machina (лат) - Бог от машина (развръзка поради намесване на непредвидени обстоятелства - в античната трагедия развръзката понякога настъпвала с намесата на някой бог, който се появявал на сцената с помощта на механично съоръжение)
   De visu (лат) - Визуално, като очевидец
   Diabolus non est tam ater, ac pingitur (лат) - Дяволът не е толкова страшен, колкото го рисуват
   Dicamus bona verba (лат) - Да кажем добри думи (да пожелаем успех)
   Dicere bene nemo potest, nisi qui prudenter intellegit (лат) - Не може да говори добре този, който не познава задълбочено (нещата)
   Dicere non est facere (лат) - Да кажеш още не означава да направиш
   Dictis facta respondeant! (лат) - Нека делата да съответстват на думите!
   Dictum acerbum (лат) - Горчива истина
   Dictum factum (Terentius) (лат) - Казано - направено (Теренций)
   Dictum sapienti sat (Plautus) (лат) - На умния е достатъчна една дума (Плавт)
   Diem perdidi (Titus Vespasianus) (лат) - Изгубих деня (денят ми мина напразно) (Тит Веспасиан)
   Dies diem docet (лат) - Денят учи деня (с всеки изминат ден ставаме по-умни)
   Dies faustus (лат) - Щастлив ден
   Dies levat luctum (лат) - Времето намалява мъката
   Dies pulcher atque venustatis plenus! (Plautus) (лат) - Прекрасен, пълен с прелести ден! (Плавт)
   Differentia specifica (лат) - Характерна особеност, отличителен белег
   Difficile est dolori convenire cum sapientia (Syrus) (лат) - Трудно е да съвместяваш болката с разсъдителност (Сир)
   Difficilis est ars regendi rem publicam (лат) - Сложно изкуство е управлението на държавата
   Dignum laude virum Musa vetat mori (Horatius) (лат) - На мъжа, достоен за похвала, Музата няма да позволи да умре (литературата увековечава имената на прославените мъже) (Сир)
   Diligentia in omnibus rebus valet (лат) - Във всички дела е необходимо усърдие
   Diligere parentes prima naturae lex est (лат) - Да почиташ родителите си е най-първия закон на природата
   Dimidium facti, qui coepit, facit (Horatius) (лат) - Който е започнал делото, свършил го е наполовина (Хораций)
   Dira necessitas (Horatius) (лат) - Страшна необходимост (Хораций)
   Dis aliter visum (Vergilius) (лат) - Боговете са решили друго (Вергилий)
   Disce libens: quid dulcius est quam discere multa? (лат) - Учи се с желание: какво по-приятно има от това да се учиш много?
   Disce, sed a doctis (indoctos ipse doceto) (лат) - Учи се, но от учените (необразованите сам учи)
   Discentem comitantur opes, comitantur honores (лат) - Този, който се учи, е съпроводен от богатство и почит
   Discipulus est prioris posterior dies (Syrus) (лат) - Следващият ден е ученик на предходния (Сир)
   Displicuit nоsus tuus (Iuvenales) (лат) - Не са ти харесали носа (станал си жертва на каприз) (Ювенал)
   Consuetudo est altera natura (Cicero) (лат) - Навикът е втора природа (Цицерон)
   Dives est, qui sapiens est (лат) - Богат е този, който е мъдър
   Divide et impera! (лат) - Разделяй и владей!
   Divitiae bonum non est (лат) - Богатството не е благо
   Divitiae et honores et caduca sunt (лат) - Богатствата и почестите са неопределени и кратковременни
   Dixi (et salvavi animam meam) (лат) - Казах (и спасих душата си)
   Dixisse, non tacuisse interdum paenitet (лат) - Понякога съжаляваме, че сме казали нещо, а не сме си замълчали
   Docendo discimus (Seneca) (лат) - Обучавайки другите, се учим самите ние (Сенека)
   Docto homini et erudito vivere est cogitare (лат) - За учения и образован човек да живее означава да мисли
   Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae (лат) - Плодовете на науката са сладки, корените - горчиви
   Doctrina multiplex, veritas una (лат) - Учения много, истината е една
   Dolendi modus, timendi non item (Plinius Minor) (лат) - Само за скръбта има граница, а за страха - никаква (Плиний Млади)
   Dolor animi gravior est, quam corporis dolor (Syrus) (лат) - Душевната болка е по-силна от телесната (Сир)
   Domi suae quilibet rex (лат) - Във своя си дом всеки е цар
   Domus magna, magna cura (лат) - Голям дом - голяма грижа
   Domus propria domus optima (лат) - Собственият дом е най-добрият дом
   Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur (лат) - Законите понякога спят, но никога не умират
   Dos non facit faustum coniugium, sed virtus (лат) - Не зестрата прави брака щастлив, а добродетелта
   Do, ut des (лат) - Давам, за да ми дадеш
   Duabus sellis sedere (лат) - Да седиш на два стола (за непостоянни убеждения)
   Duae res sunt, quae homines ad maleficium impellunt - luxuria et avaritia (лат) - Има две причини, които тласкат хората към престъпление - разкошът и алчността
   Dubia plus torquet mala (Seneca) (лат) - Най-много мъчи неизвестното (Сенека)
   Dubiam salutem qui dat afflictis, negat (Seneca) (лат) - Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва (Сенека)
   Dubitando ad veritatem pervenimus (лат) - Към истината пристъпваме, съмнявайки се
   Duce et auspice (лат) - Под предводителството и ръководството
   Dulce et decorum est pro patria mori (Horatius) (лат) - Приятно и почетно е да умреш за родината (Хораций)
   Dulcia non novit, qui non gustavit amara (лат) - Не е познал сладкото този, който не е изпитал горчивото
   Dum spiro, spero (Ovidius) (лат) - Докато дишам, надявам се (Овидий)
   Dum vitant stulti, vitia in contraria currunt (лат) - Глупаците, като избягат от едни пороци, попадат на други
   Duobus litigantibus tertius gaudet (лат) - Където се карат двама, третият печели
   Duo cum faciunt idem, non est idem (лат) - Когато двама правят едно и също нещо, не е едно и също нещо
   Duo non faciunt collegium (лат) - Двама души не правят съдружие
   Duos qui lepores sequitur, neutrum capit (лат) - Който гони два заека, не хваща ни един
   Dura lex, sed lex (лат) - Строг закон, но закон
   Dura necessita (лат) - Твърда необходимост
   Dura tamen molli saxa cavantur aqua (Ovidius) (лат) - Дори и твърдите скали биват издълбавани от меката вода (Овидий)

Назад