Пиле
Справочник
P

    Pacem cum hominibus, bella cum vitiis habe (Martialis) (лат) - Живей с хората в мир, а с пороците воювай (Марциал)
   Pacis amor deus est; pacem veneramur amantes (лат) - Любовта е бог на мира; обичащите обичат мира
   Pacta servanda sunt (лат) - Договорите трябва да се спазват
   Palmam, qui meruit, ferat! (лат) - Да бъде награден този, който е заслужил!
   Panem et circenses! (Iuvenalis) (лат) - Хляб и зрелища! (Ювенал)
   Par pari refertur (лат) - Равното с равно се отплаща
   Par praemium labori (лат) - Според труда възнаграждението
   Par exemple (пар екзампль) (фр) Например
   Par super parem potestatem non habet (лат) - Равният няма власт над равните
   Parcam verbis: gratuita sunt (лат) - Ще спестя думите, защото са безполезни
   Parcus discordat avaro (лат) - Пестелив не значи скъперник
   Pares cum paribus facillime congregantur (Cicero) (лат) - Равните с равни най-лесно се разбират (Цицерон)
   Parieti loqueris (лат) - Говориш на стената (безрезултатно)
   Parit patientia palmam (лат) - Издръжливостта носи награда
   Pars pro toto (лат) - Част вместо цялото
   Pars sanitatis velle sanari fuit (Seneca) (лат) - Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването (Сенека)
   Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Horatius) (лат) - Раждат планините, а се ражда смешна мишка (Хораций)
   Parva domus, parva cura (лат) - Малък дом, малка грижа
   Parva saepe scintilla contempta magnum excitat incendium (Curcius) (лат) - Често малката искра, която са пренебрегнали, ражда голям пожар (Курций)
   Passim (лат) - Навсякъде; на различни места
   Patet omnibus veritas (лат) - Истината е достъпна за всички
   Patientia patitur (vincit) omnia (лат) - Търпението побеждава всичко
   Patria est communis omnium civium parens (лат) - Родината е обща майка на всички граждани
   Patriae fumus igne alieno luculentior (лат) - Димът на родината е поярък от огъня на чуждата страна
   Patriae solum omnibus carum est (Cicero) (лат) - Родната земя е скъпа на всички (Цицерон)
   Patriam amamus non quia magna est, sed quia nostra (лат) - Обичаме родината не защото е голяма, а защото е наша
   Pauca cum aliis, multa tecum loquere! (лат) - Малко говори с другите, много със себе си!
   Pauca, sed bona (лат) - Малко но хубаво
   Pauci, quos aequus amavit Iuppiter (Vergilius) (лат) - Не обича много хора справедливият Юпитер (Вергилий)
   Paucis temeritas est bono, multis malo (лат) - За малко хора лекомислеността свършва добре, за много лошо
   Paulatim summa petuntur (лат) - Не веднага ще достигнеш върха
   Paupertas et senectus onera maxima (лат) - Бедността и старостта са най-големите беди
   Paupertas non est probrum (vitium) (лат) - Бедността не е позор
   Pax intrantibus, salus exeuntibus (лат) - Мир на влизащите, благополучие на отиващите си
   Pax optima rerum (лат) - Мирът е най-хубавото нещо
   Pax quaerenda est (лат) - Мирът трябва да се придобива
   Peccari licet nemini! (Cicero) (лат) - На никого не е позволено да греши! (Цицерон)
   Peccavi citra scelus (лат) - Провиних се, но не съм извършил престъпление
   Pectus est enim, quod disertum facit (Quintilianus) (лат) - Сърцето прави хората красноречиви (Квинтилиан)
   Pecunia non olet (Vespasianus) (лат) - Парите не миришат (израз на Веспасиан, който наредил да вземат такса за ползване на тоалетните) (Веспасиан)
   Pecuniae imperare oportet, non servire (лат) - Парите трябва да се управляват, а не да им се служи
   Pedibus timor addit alas (лат) - Страхът дава на краката криле
   Peior avis aetas (лат) - Най-лошата птица е възрастта
   Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina (лат) - Под кожата на агнето често се крие нрав на вълчица
   Per aspera ad astra (Seneca) (лат) - През тръни към звездите (Сенека)
   Per fas et nefas (Livius) (лат) - С правди и неправди (с позволени и непозволени средства) (Ливий)
   Per pedes apostolorum (лат) - Пеш като апостолите
   Per risum multum debes (poteris) cognoscere stultum (лат) - Глупакът се познава по честия му смях
   Pereat mundus et fiat iustitia (лат) - Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине
   Pereat, qui ante nos nostra dixerunt! (лат) - Да се пропаднат тези, които са казали преди нас това, което казваме
   Peregrinatio est vita (Seneca) (лат) - Животът е странстване    (Сенека)
   Perenne coniugium animus, non corpus facit (Syrus) (лат) - Не тялото прави съпружеството здраво, а душевната хармония (Сир)
   Perfer et obdura! (Ovidius) (лат) - Издържай и търпи! (Овидий)
   Perfice te! (лат) - Усъвършенствай се!
   Perfidia plus quam punica (лат) - Лукавство, поголямо от пуническо
   Periculosum est et credere et non credere (лат) - Опасно е и да вярваш, и да не вярваш
   Periculum est in periculo securum esse (лат) - Опасно е да се чувстваш безопасно при опасност
   Periculum in mora (Livius) (лат) - Опасност в забавянето (работата не търпи отлагане) (Ливий)
   Periit meum corium (лат) - Отиде ми кожата (загубен съм)
   Perpetuo vincit, qui utitur clementia (Syrus) (лат) - Продължителна победа постига този, който използва човечност (Сир)
   Perpetuum mobile (лат) - Вечен двигател
   Per procura (лат) - Като застъпник, като заместител; чрез пълномощник
   Per se (лат) - Само по себе си
   Persona grata (лат) - Желана личност
   Persona gratissima (лат) - Най-желана личност
   Persona ingrata (non grata) (лат) - Нежелана личност
   Personata sanctimonia duplex nequitia (лат) - Привидната святост е двойна разпуснатост
   Persta atque obdura (Horatius) (лат) - Дръж се упорито и твърдо дръж на своето (Хораций)
   Petitio principii (лат) - Аргумент, основаващ се на извод от положение, което също се нуждае от доказателство
   Philosophia medetur animis (лат) - Философията лекува душата
   Pia desideria (лат) - Благопожелания; добри намерения
   Piger ipse sibi obstat (Seneca) (лат) - Ленивият вреди на себе си (Сенека)
   Piscem natare doces (Petronius) (лат) - Учиш рибата да плува (Петроний)
   Piscis primum a capite foetat (лат) - Рибата започва да се разваля от главата
   Pium desiderium (pia desideria) (лат) - Благопожелание (благопожелания)
   Plaudite, cives! (лат) - Ръкопляскайте, граждани! (обръщение на римските актьори към публиката след края на играта)
   Plenus venter non studet libenter (лат) - Пълен корем не се учи с желание
   Plerique ubi aliis maledicunt, faciunt convicium sibi (Syrus) (лат) - Повечето хора, когато злословят, чернят с това себе си (Сир)
   Plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt (Caesar) (лат) - Често в нещастието приятелите стават врагове (Цезар)
   Plerumque in novitate rem fama antecedit (Caesar) (лат) - При нови обстоятелства слуховете често изпреварват фактите (Цезар)
   Plures crapula quam gladius (perdidit) (лат) - Пиянството погубва повече хора от меча
   Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem (лат) - Подобре един очевидец, отколкото десет чули
   Plus dat, qui in tempore dat (лат) - Повече дава този, който дава на време
   Plus exempla quam peccata nocent (лат) - Повече вредят примерите, отколкото грешките
   Plus potest negare asinus, quam probare philosophus (лат) - Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже
   Plus stricto mendax offendit lingua mucrone (лат) - Лъжецът удря с езика си посилно, отколкото с изваден меч
   Poenam moratur improbus, non praeterit (Syrus) (лат) - Наказанието не подминава негодника, а само му дава отсрочка (Сир)
   Poenitentia sera raro est vera (лат) - Късното разкаяние рядко е искрено
   Poetae nascuntur, oratores fiunt (лат) - Хората се раждат поети, а оратори стават
   Post caenam stabis vel mille passus meabis (лат) - След ядене стой или отмери хиляда крачки (движи се)
   Post factum (лат) - След станалото
   Post factum nullum consilium (лат) - След станалото не е нужен никакъв съвет
   Post festum (лат) - След празника (със задна дата)
   Post hoc, non est propter hoc (лат) - "След това" не означава "заради това"
   Post hominum memoriam (лат) - От незапомнени времена
   Post mortem medicina (лат) - След смъртта медицина
   Post nubila Phoebus (sol) (лат) - След мрачно време Феб (слънце) (след неблагоприятностите идва успех)
   Post scriptum (лат) - След написаното
   Potestas vitae necisque (лат) - Власт на живота и смъртта
   Potior est, qui prior est (Terentius) (лат) - Най-добър е този, който е пръв (Теренций)
   Potius mori quam foedari (лат) - Подобре да умреш, отколкото да загубиш честта си
   Potius sero, quam numquam (Livius) (лат) - По добре късно, отколкото никога (Ливий)
   Praesens absens (Terentius) (лат) - Присъстващ отсъстващ (невнимателен) (Теренций)
   Praestat aliquid superesse quum desse (лат) - Подобре нещо да остане, отколкото нещо да не стига
   Praestat amicitia propinquitati (лат) - Дружбата е подобра от роднинството
   Praestat bonum esse quam videri (лат) - Подобре да бъдеш добър, отколкото да изглеждаш такъв
   Praestat cum dignitate cadere quam cum ignominia vivere (лат) - Подобре да загинеш с чест, отколкото да живееш в безчестие
   Praestat otiosum esse quam nihil agere (лат) - Подобре да почиваш след работа, отколкото нищо да не правиш
   Praestat vir sine pecunia quam pecunia sine viro (лат) - Подобре човек без пари, отколкото пари без човек
   Praeterita mutare non possumus (Cicero) (лат) - Не можем да изменим миналото (Цицерон)
   Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero) (лат) - Миналото време никога не се връща (Цицерон)
   Preciso (ит) Точно, определено, ясно
   Prima lex historiae, ne quid falsi dicat (лат) - Първото правило на историята е не лъжи
   Prima virtus est vitio carere (лат) - Първото достойнство е да нямаш пороци
   Primo mihi (лат) - На мене най-напред (казва се за егоист)
   Primum discere, deinde docere (лат) - Отначало да се учиш, а после да учиш другите
   Primum non nocere (Celsus) (лат) - Най-напред да не вредиш (на болния) (Целс)
   Primum vivere (essе), deinde philosophari (лат) - Отначало да живееш (да ядеш), след това да философстваш
   Primus in obre deos fecit timor (лат) - На света боговете най-напред ги е направил страхът
   Primus inter pares (лат) - Пръв сред равни
   Principes mortales, respublica aeterna (Tacitus) (лат) - Управниците са смъртни, държавата е вечна (Тацит)
   Principia magna saepe parva in exitu (лат) - Голямото начинание често свършва с незначителни резултати
   Principiis obsta, sero medicina paratur (Ovidius) (лат) - Противодействай на началата на болестта, след това и медицината е безпомощна (Овидий)
   Prior tempore, potior iure (лат) - Първият във времето е най-силен в правото
   Prius quam exaudias, ne iudices (лат) - Не съди, докато не изслушаш
   Prius quam incipias, consulto opus est (лат) - Преди да запонеш, обмисли
   Prius quam promittas, deliberes, ut, cum promiseris facias (Syrus) (лат) - Преди да обещаеш, помисли да изпълниш обещанието си (Сир)
   Pro aris et focis (Cicero) (лат) - За олтарите и огнищата (да се сражаваш за най-важното, най-скъпото) (Ювенал)
   Pro domo sua (лат) - За своя дом (по личен въпрос; в защита на себе си и своите дела)
   Pro ed contra (лат) - За и против
   Pro forma (лат) - За форма
   Pro memoria (лат) - За спомен
   Pronto (ит) Бързо
   Pro patria et libertate (лат) - За родината и свободата
   Pro publico bono (лат) - За общо добро
   Pro rege saepe, pro patria semper (лат) - За царя често, за родината винаги
   Proceras deicit arbores procella vehemens (лат) - Силната буря поваля дори високите дървета
   Procul a Iove, procul a fulmine (лат) - Далеч от Юпитер, далеч от мълнията
   Procul ex oculis, procul ex mente (лат) - Далече от очите, далече от сърцето
   Prodest, quicunque obesse non vult, cum potest (Syrus) (лат) - Помага и този, който не иска да навреди, макар и да може(Сир)
   Promittas, facito! (Ovidius) (лат) - Изпълни обещаното! (Сир)
   Propria laus sordet (лат) - Собствената похвала предизвиква отвращение
   Prosit! (лат) - Да е от полза! Наздраве!
   Prosperitas superbiam parit (лат) - Успехът ражда високомерие
   Pro tanto (лат) - Съответно
   Pro tempore (лат) - Временно
   Prudenter agas! (лат) - Постъпвай разумно!
   Pudor dimissus nunquam redit in gratiam (Syrus) (лат) - Изгубването на срам никога не води до добро (Сир)
   Pudor doceri non potest, nasci potest (Syrus) (лат) - На чувство на срам не можеш да се научиш, то е вродено (Сир)
   Pudorem alienum qui eripit, perdit suum (Syrus) (лат) - Който отнема на другите чувството за срам, губи своето (Сир)
   Pueritia semper amabilis (лат) - Детството винаги е скъпо
   Pulchara res homo est, si homo est (лат) - Красиво нещо е човекът, ако е човек
   Punctum saliens (лат) - Трепереща точка (най-важното, най-главното, същността)
   Punica fides (лат) - Пуническа вярност (коварство)

Назад