Пиле
Справочник
O

    O fallacem hominum spem! (Cicero) (лат) - О, измамна човешка надежда (Цицерон)
   O imitatores, servum pecus (Horatius) (лат) - О, подражатели, скот раболепен (Хораций)
   O, matre pulchra filia pulchrior (Horatius) (лат) - О, на прелестна майка най- прелестна дъщеря (Хораций)
   O mihi praeteritos referat si luppiter annos (Vergilius) (лат) - О, ако Юпитер ми върнеше предишните години (Вергилий)
   O, nomen dulce libertatis! (лат) - О, сладка дума "свобода"!
   O pessimum periculum, quod opertum latet! (Syrus) (лат) - О, най- страшна опасност, когато си скрита! (Сир)
   O quantum est in rebus inane! (лат) - О, колко празнота има в нещата!
   O sancta simplicitas! (Хус) (лат) - О, свещена простота! (Хус)
   O, si sic omnia! (лат) - О, ако всичко беше така!
   O tempora, o mores! (Cicero) (лат) - О времена, о нрави! (Цицерон)
   O vita misero longa, felici brevis! (Syrus) (лат) - О, дълъг живот за бедняка, а за щастливеца - кратък!
   Oblivium signum negligentiae (лат) - Забравянето е признак за невнимателност
   Occasio aegre offertur, facile amittitur (Syrus) (лат) - Удобният случай рядко се появява, но лесно се губи (Сир)
   Oculi avidiores sunt, quam venter (лат) - Очите са по- алчни от корема
   Oculis, non manibus (лат) - С очи, не с ръце (да се запознаеш набързо, повърхностно)
   Oculus vitae sapientia (лат) - Мъдростта е око на живота
   Oderint, dum metuant (Accius) (лат) - Нека да мразят, само и само да се страхуват (Акций)
   Oderit insipiens sapientis verba magistri (лат) - Глупакът ще мрази словото на мъдрия учител
   Officium officio provocatur (лат) - Доброжелателността предизвиква доброжелателност
   Ohe, iam satis! (лат) - О, вече стига
   Oleum adde camino (Horatius) (лат) - Добави масло в огъня (Хораций)
   Olla male fervet (лат) - Гърнето вари лошо (нещата не вървят на добре)
   Omne exit in fumo (лат) - Всичко стана на дим
   Omne ignotum pro magnifico (Tacitus) (лат) - Всичко непознато е прекрасно (Тацит)
   Omne initium difficile est (лат) - Всяко начало е трудно
   Omne nimium nocet (лат) - Всяко излишество вреди
   Omne novum carum, vilescit cotidianum (лат) - Всичко, което е ново, е скъпо, всекидневното е малоценно
   Omne tuti punctum, qui miscuit utile dulci (Horatius) (лат) - Всякакво одобрение заслужава този, който е съединил приятното с полезното (Хораций)
   Omne verterat in fumum et cinerem (Horatius) (лат) - Всичко превърна в дим и пепел (Хораций)
   Omne vitium semper habet patrocinium suum (Syrus) (лат) - Всики порок винаги си намира защита (Сир)
   Omne vivum ex cellula (nucleo) (лат) - Всичко живо е от клетки
   Omnes homines natura libertati student (лат) - Всеки човек по природа се стреми към свободата
   Omnes in eo, quod sciunt, satis eloquentes sunt (лат) - Всички са достатъчно красноречиви в това, което знаят
   Omnes mortales sese laudari optant (лат) - Всеки човек иска да го хвалят
   Omnes populi legibus aut moribus reguntur (лат) - Всички народи се ръководят от закони или обичаи
   Omnes salvos volo (лат) - Желая здраве на всички
   Omnes una manet nox (Horatius) (лат) - Всички ги чака една нощ (смърт) (Хораций)
   Omni casu (лат) - Във всеки случай
   Omnia fert aetas animum quoque (Vergilius) (лат) - Годините отнасят всичко, дори спомена (Вергилий)
   Omnia incipides nihil absolvides (лат) - Който започва всичко, не завършва нищо
   Omnia mea mecum porto (Bias) (лат) - Всичко свое нося със себе си (Биант)
   Omnia mutantur, nihil interit (Ovidius) (лат) - Всичко само се изменя и нищо не се губи (Овидий)
   Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta (Propertius) (лат) - Не всички са еднакво удобни за всички (Проперций)
   Omnia praeclara rara (Cicero) (лат) - Всичко прекрасно се среща рядко (Цицерон)
   Omnia prius experiri quam arma sapientem decet (Terentius) (лат) - На умния му прилича да опита всичко, преди да прибегне към оръжието (Теренций)
   Omnia si perdas, famam servare memento; hanc si perdideris, postea nullus eris (лат) - Губейки всичко, не забравяй да запазиш доброто си име; ако го загубиш, ще станеш нищо
   Omnia tempus revelat (лат) - Времето разобличава всичко
   Omnia vanitas! (лат) - Всичко е суета!
   Omnia vincit amor et nos cedamus amori (Vergilius) (лат) - Любовта побеждава всичко, да се покорим и ние на любовта! (Вергилий)
   Omnis ars imitatio naturae (лат) - Всяко изкуство е подражание на природата
   Omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus (Cicero) (лат) - Всяко изследване е свързано с много трудности (Цицерон)
   Omnis comparatio claudicat (лат) - Всяко сравнение куца
   Omnis homo mendax (лат) - Всеки човек е лъжец
   Omnis loquendi elegantia augetur legendis oratoribus et poetis (лат) - Стройността на стила способства за четенето на ораторите и поетите
   Omnis virtus mediocritas (лат) - Всяко достоинство е умереност
   Omnium consenu (лат) - С общо съгласие
   Omnium malorum stultitia est mater (лат) - Глупостта е майка на всички беди
   Omnium rerum principia parva sunt (лат) - Началата на всички неща са скромни
   Omnium rerum vicissitudo est (лат) - Всичко подлежи на промяна
   Opera et studio (лат) - С труд и старание
   Opera manus demonstrant (testantur) (лат) - Произведенията показват ръцете (по произведението може да се познае неговия автор)
   Operta quae fuere, aperta sunt (лат) - Което беше тайно, стана явно
   Opinio multiplex, patria una (лат) - Мнения много, родината е една
   Optima fide (лат) - С пълно доверие
   Optima forma (лат) - В най- добра форма
   Optimum medicamentum quies est (Celsus) (лат) - Най- доброто лекарство е спокойствието (Целс)
   Oratio pro aris et focis (лат) - Реч за олтарите и огнищата (защитна реч)
   Oratio vitae simulacrum (лат) - Речта е изображение на живота
   Orator (oratio) pro domo sua (лат) - Оратор, защитаващ собствените си интереси
   Ore rotundo (Horatius) (лат) - Със закръглени уста (да говориш с добра дикция) (Хораций)
   Os garrulum intricat omnia (лат) - Бъбривият език обърква всичко
   Otia dant vitia (лат) - Безделието ражда пороци
   Otium post negotium (лат) - Отдих след работата
   Otium sine litteris mors est (Seneca) (лат) - Почивка без наука е смърт (Сенека)
   Ovem lupo committis (Terentius) (лат) - Поверяваш овцата на вълка (Теренций)

Назад