Пиле
Справочник

U

   Ubi amici, ibidem sunt opes(Plautus)(лат) - Където са приятелите, там е богатството(Плавт)
   Ubi bene, ibi patria(Pacuvius)(лат) - Където е хубаво, там е родината(Пакувий)
   Ubi concordia, ibi victoria(лат) - Където е съгласието, там е победата
   Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium(лат) - Където няма пеплум, няма истинска радост(пеплум - женска дреха)
   Ubi est confessio, ibi est remissio(лат) - Където има признание, има извинение
   Ubi ius, ibi remedium(лат) - Където е правото, там е защитата
   Ubi ius incertum, ibi ius nullum(лат) - Където правото е нерешително, там няма право
   Ubi lex, ibi poena(лат) - Където е законът, там е наказанието
   Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui(Syrus)(лат) - Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори(Сир)
   Ubi mel, ibi fel(лат) - Където е медът, там е отровата(който говори сладко, носи неприятности)
   Ubi peccat aetas maior, male discit minor(Syrus) (лат) - Където грешат старите, там се учат на лошо младите(Сир)
   Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?(Cicero)(лат) - Където делото говори само за себе си, защо са необходими думи?(Цицерон)
   Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia(лат) - Където ти, Гай, там и аз, Гая (думи, които римската жена произнасяла при сключване на брак)
   Ubi uber, ibi tuber(лат) - Където е богатството, там са грижите
   Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est (лат) - Където има човек, има    място за добра постъпка   
Ulcera animi sananda magis, quam corporis
(Syrus)(лат) - Душевните рани трябва да се лекуват по-усърдно от телесните(Сир)
   Ultima forsan(лат) - Последна възможност
   Ultima ratio(лат) - Последен, решителен довод
   Ultimum refugium(лат) - Последно убежище
   Ultra posse nemo obligatur(лат) - Никой не е задължен да направи повече, отколкото може
   Umbram suam timet(лат) - Бои се от сянката си
   Una hirundo non facit ver(лат) - Една лястовичка пролет не прави
   Una virtus, nulla virtus(лат) - Едно достоинство означава нито едно достоинство
   Una voce(лат) - Единогласно
   Unam in armis salutem(лат) - Единственото спасение е в борбата
   Unde venis et quo tendis?(Horatius)(лат) - Откъде идваш и къде отиваш? (каква е целта ти в живота?)(Хораций)
   Unguibus et rostro (Ovidius)(лат) - С нокти и клюн(с всички средства) (Овидий)
   Unius verbi damna grandia ferre(лат) - Да платиш тежко за една дума
   Universi generis humani vinculum est ratio et oratio(лат) - Умът и езикът обединяват целия човешки род
   Uno animo(лат) - Единодушно
   Uno crine trahitur voluntarius(лат) - Доброволеца го теглят с едно косъмче(не е необходимо да се принуждава доброволеца)
   Uno in saltu apros capiam duos (Plautus)(лат) - С един скок ще хвана два глигана(Плавт)
   Unum castigabis, centum emendabis(лат) - Един ще накажеш, сто ще поправиш
   Unum et idem (unum idemque)(лат) - Едно и също
   Unum pro multis dabitur caput(лат) - Една глава струва много (глави)
   Unum, sed leonem(лат) - Един, но лъв
   Unus consiliis, alter praestantior armis(лат) - Един е по-добър в съветите, друг - в оръжието
   Unus dies gradus est vitae(лат) - Денят е стъпало в живота
   Unus dies par omnis est(лат) - Един ден прилича на друг
   Unus pro omnibus et omnes pro uno(лат) - Един за всички и всички за един
   Unus vir - nullus vir(лат) - Един човек не е човек
   Urbes constituit aetas, hora dissolvit(лат) - Градовете се създават със столетия, а се разрушават за един час
   Urbi et orbi(Ovidius)(лат) - На града(Рим)и на света(Овидий)
   Usque ad finem(лат) - До самия край
   Usus est magister rerum(лат) - Опитът е учител на всички неща
   Usus est tyrannus(Horatius)(лат) - Навикът е деспот(Хораций)
   Usus magister artium(лат) - Опитът е учител на изкуствата
   Ut fabula docet(лат) - Както учи баснята
   Ut fata trahunt(лат) - Както нареди съдбата
   Ut fragilis glacies, interit ira mora(лат) - Като трошлив лед изчезва с времето гневът
   Ut homines sunt, ita morem geras(Terentius)(лат) - Каквито са хората, така се дръж сред тях(Теренций)
   Ut infra(лат) - Както е казано по-долу
   Ut salutabis, ita resalutaberis(лат) - Както поздравиш, така ще ти отвърнат
   Ut sementem feceris, ita et metes(лат) - Както посееш, така ще пожънеш
   Ut supra (лат) - - Както е казано по-горе
   Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori (лат) - За да побеждаваш, се учи на търпение, за да живееш, се учи да умираш
   Utere et abutere(лат) - Да употребяваш и злоупотребяваш
   Utile dulci miscere(Horatius) (лат) - Да съединяваш полезното с приятното(Хораций)
   Uti, non abuti(лат) - Да употребяваш, но да не злоупотребяваш
   Uxori nubere suae(Martialis)(лат) - Да си жена на жена си(да си под чехъл)(Марциал)

Назад