Пиле
Справочник

V

   Vacua (inania) vasa plurinum sonant (лат) - Празен съд силно дрънчи
   Vade mecum (лат) - Върви с мене
   Vae misero mihi! (Terentius) (лат) - Тежко на нещастния! (Теренций)
   Vae soli! (лат) - Тежко на самотния!
   Vae victis! (лат) - Тежко на победените! (възклицание на Брен - предводител на галското племе сенони)
   Vale! (лат) - Бъди здрав! Сбогом!
   Vale et me ama (лат) - Сбогом и ме обичай
   Vale et memor sis mei (лат) - Сбогом и ме помни
   Valeant cives mei, sint incolumes, sint florentes, sint beati! (лат) - Нека моите земляци бъдат здрави, цъфтящи, щастливи!
   Valeant curae! (лат) - Сбогом грижи!
   Valetudo bonum optimum (лат) - Здравето е най-голямото благо
   Valetudo mala corpus, non animum tenet (Seneca) (лат) - Болестта измъчва тялото, а не душата (Сенека)
   Vana sine viribus ira (Livius) (лат) - Гневът без сила е напразен (Ливий)
   Vanam gloriam qui spreverit, veram habebit (лат) - Който пренебрегне лъжливата слава, ще намери истинската
   Vanitas vanitatum et omnia vanitas (лат) - Суета на суетите и всичко е суета
   Varia (лат) - Разно
   Variatio (varietas) delectat (лат) - Разнообразието забавлява
   Varium et mutabile semper femina (Vergilius) (лат) - Непостоянна и променлива е винаги жената (Вергилий)
   Vedi Napoli e muori (веди Наполи е муори) (ит) - Виж Неапол и умри
   Vel optima nomina non appellando fiunt mala (Horatius) (лат) - Дори най-славните имена се забравят, ако не се спомнят (Хораций)
   Vel sapientissimus errare potest (лат) - Дори най-умният може да сбърка
   Velox consilium sequitur poenitentia (Syrus) (лат) - След прибързаното решение следва разкаяние (Сир)
   Veni, vidi, vici (лат) - Дойдох, видях, победих (така Юлий Цезар известил за победата си при Зела)
   Venia dignus est humanus error (лат) - Човешката грешка заслужава прошка
   Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur (лат) - Ще дойде време, когато нашите потомци ще се учудват, че не сме знаели толкова очевидни неща
   Venter caret auribus (Seneca) (лат) - Животът няма уши (не можеш да запълниш живота с думи) (Сенека)
   Ventis loqueris (лат) - Говориш на вятъра
   Ventrem nimis replere nocet (Celsus) (лат) - Прекаленото пълнене на стомаха вреди (Целс)
   Ver, aestas, hiems, redit annus in annum; omnia cum redeunt, homini sua non redit aetas! (лат) - Пролетта, лятото, есента и зимата се връщат всяка година, всичко се връща, но годините си отиват безвъзвратно
   Ver hiemem sequitur, sequitur post triste serenum (лат) - След зимата идва пролет, след тъгата - радост
   Vera incessu patuit dea (Vergilius) (лат) - Походката издава в нея истинска богиня (Вергилий)
   Vera ornamenta matronarum pudicitia, non vestes (Iustinus) (лат) - Истинско украшение за жената е срамежливостта, а не дрехата (Юстин)
   Verae amicitiae sempiternae sunt (лат) - Истинската дружба е вечна
   Verba cutem non laniant (лат) - Думите не разрязват кожата
   Verba docent (movent), exempla trahunt (лат) - Думите учат, а примерите увличат
   Verba magistri (лат) - Думи на учител (на авторитетен човек)
   Verba non sunt verbera (лат) - Думите не са бичуване
   Verba nullo pretio emuntur (лат) - Не можеш да купиш за никаква цена думите
   Verba veritatis (лат) - Думи на истина
   Verba volant, scripta manent (лат) - Думите отлитат, писаното остава
   Verbatim et litteratim (лат) - Дословно и буквално
   Verbis et nummis utendum est (лат) - Думите трябва да се използват като парите (икономично)
   Verbum nobile (лат) - Честна дума
   Verbum nobile debet esse stabile (лат) - Честната дума трябва да бъде сдържана
   Vere scire est per causas scire (лат) - Истинското знание е опознаване на причината
   Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam (лат) - Истината често бива безпомощна, но никога не загива
   Veritas vitae est viaticum carissimum (лат) - Истината е най-доброто нещо по пътя на живота
   Veritatem dies aperit (Seneca) (лат) - Времето разкрива истината (Сенека)
   Veritatis simplex oratio (лат) - Речта на истината е проста
   Verte (vertatur) (лат) - Обърни, виж на другата страна
   Verum consilium, quod initio auditu grave est, postea fit iucundum (лат) - Искреният съвет, който отначало е неприятен за слуха, след това става приятен
   Verum est, ut bonos boni diligant (лат) - Истина е, че честните хора обичат честните
   Verum plus uno esse non potest (лат) - Не може да има повече от една истина
   Vestigia semper adora (Statius) (лат) - Почитай винаги следите на миналото (Стаций)
   Vestigia terrent (Aesopus) (лат) - Следите плашат (следите на нещастните предшественици) (Езоп)
   Vestis virum reddit (Quintilianus) (лат) - Дрехата издава човека (Квинтилиан)
   Veterrimus homini optimus amicus est (Plautus) (лат) - Най-старият приятел е най-добър за човека (Плавт)
   Veto (лат) - Забранявам
   Vetus amor non sentit rubiginem (лат) - Старата любов не ръждясва
   Via (лат) - По този път; през (върху писма и товари за посочване на направление)
   Vi et armis (лат) - Със сила и оръжие
   Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere (Cicero) (лат) - Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото (Цицерон)
   Via mala (лат) - Труден път; лош път
   Via sacra (лат) - Свещен път (правилен път)
   Via trita via tuta (лат) - Прокараният път е безопасен
   Vice versa (лат) - Обратно; в обратно направление
   Vicinus bonus ingens bonum (лат) - Добрият съсед е голямо благо
   Vicinus malus ingens malum (лат) - Лошият съсед е голямо нещастие
   Video lupum (лат) - Виждам вълка ("за вълка говорим, а той в кошарата")
   Videte et applaudite! (лат) - Гледайте и ръкопляскайте!
   Vile donum, vilis gracia (лат) - Малък подарък, малка благодарност
   Vile est, quod licet (лат) - Евтино се цени това, което е достъпно
   Vilius argentum est auro, virtutibus aurum (Horatius) (лат) - Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта (Хораций)
   Vim vi repellere fas est (лат) - Позволено е да се отблъсква силата със сила
   Vincere et victoria uti non idem est (лат) - Да побеждаваш и да се ползваш от победата не е едно и също нещо
   Vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis (лат) - Умееш да побеждаваш, Ханибале, но не умееш да се ползваш от победата (думи на картагенския пълководец Махарбал към Ханибал, който не съумял да използва победата при Кана)
   Vincula da linguae vel tibi vincla dabit (лат) - Вържи езика си иначе той ще те върже
   Vincuntur molli pectora dura prece (Tibullus) (лат) - Ласкавата молба побеждава жестоките сърца (Тибул)
   Vindicta hominem sceleratum aliquando consequetur (лат) - Отмъщението настига някога престъпника
   Viribus unitis (лат) - С общи усилия
   Viribus unitis res parvae crescunt (лат) - С обединението на усилията растат и малките дела
   Virtus amicitiam et gignit et continet (лат) - Честността ражда дружба и я поддържа
   Virtus nihil expetit praemii (лат) - Честността не иска награда
   Virtus nobilitat (лат) - Честността облагородява
   Virtus omni loco nascitur (лат) - Честността се ражда навсякъде
   Virtus sola homines beatos reddit (лат) - Само честността прави хората щастливи
   Virtute duce comite fortuna (Cicero) (лат) - Храбростта води, а щастието върви заедно (Цицерон)
   Virtute et exemplo (лат) - С храброст и пример
   Virtute et ingenio (лат) - С храброст и ум
   Virtuti in bello (лат) - За храброст по време на война
   Virtuti militari (лат) - За воинска доблест
   Virtutis fortuna comes (лат) - Спътник на смелостта е щастието
   Vis consilii expers mole ruit sua (Horatius) (лат) - Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло (Хораций)
   Vis mediatrix naturae (лат) - Лекуващата сила на природата
   Vita sine libertate nihil (лат) - Животът без свобода е нищо
   Vita sine litteris mors est (лат) - Животът без наука е смърт
   Vita somnium breve (лат) - Животът е кратък сън
   Vitae brevis est cursus, gloriae sempiternus (лат) - Животът е кратък, но славата е дълготрайна
   Vitae sal amicitia (лат) - Дружбата е солта на живота
   Vitae via virtus (лат) - Честността е път в живота
   Vitam impendere vero (Iuvenalis) (лат) - Да посвещаваш живота си на истината (Ювенал)
   Vitia sine praeceptore discuntur (Seneca) (лат) - На лоши постъпки се учим без учител (Сенека)
   Vitiis sine nemo nascitur (Horatius) (лат) - Никой не се ражда без пороци (Хораций)
   Viva voce (лат) - С живо слово (устно)
   Viva vox docet (Plinius) (лат) - Живото слово учи (Плиний)
   Vivat nostra civitas, vivat, crescat, floreat! (лат) - Да живее нашата държава, да живее, да се развива, да процъфтява!
   Vive valeque (лат) - Живей и бъди здрав (заключителна формулировка в антично приятелско писмо)
   Vivere est cogitare (Cicero) (лат) - Да живееш значи да мислиш (Цицерон)
   Vivere est militare (Seneca) (лат) - Да живееш значи да се бориш (Сенека)
   Vivere in diem (лат) - Да живееш в един ден
   Vivere memento! (лат) - Помни за живота!
   Volens - nolens (лат) - Волю-неволю
   Volentem ducunt fata, nolentem trahunt (Seneca) (лат) - Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи (Сенека)
   Volenti (voluntario) nihil difficile (лат) - За желаещия няма нищо трудно
   Voluntas est superior intellectu (Скот) (лат) - Силната воля стои по-високо от разума (Скот)
   Voluntas populi suprema lex est (лат) - Волята на народа е най-големият закон
   Voluptas e difficili data dulcissima est (Syrus) (лат) - Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно (Сир)
   Vox clamantis in deserto (лат) - Глас на викащия в пустинята
   Vox faucibus haesit (Vergilius) (лат) - Гласът заседна в гърлото (за означаване на силно учудване, уплаха и подобни) (Вергилий)
   Vox populi, vox dei (Homerus) (лат) - Глас народен, глас божи (Омир)
   Vox, vox, praeterea nihil (лат) - Думи, думи и нищо повече
   Vox unius, vox nullius (лат) - Един глас не е никакъв глас
   Vulgo (лат) - Обикновено, в просторечието
   Vulgus pessimus rerum interpres (Seneca) (лат) - Тълпата е най-лошият съдия (Сенека)
   Vulnerant omnes, ultima necat (лат) - Всички раняват, последната убива (надпис върху стари часовници)
   Vulpes pilum mutat, non mores (Suetonius) (лат) - Лисицата си сменя козината, но не и нрава (Светоний)

Назад