Пиле
Справочник
Q

    Qua bene coepisti, sic bene semper eas (лат) - Продължавай да вървиш по пътя, който успешно си проходил
   Quae mala cum multis patimur, leviora videntur (лат) - По-леки изглеждат тези нещастия, които понасяме заедно с приятелите
   Quae nocent, docent (лат) - Което вреди, учи
   Quae non posuisti, ne tollas! (лат) - Каквото не си сложил, не го вземай!
   Quaelibet vulpes caudam suam laudat (лат) - Всяка лисица хвали своята опашка
   Quale opus est, tale est praemium (лат) - Какъвто трудът, такова и възнаграждението
   Qualis avis, talis cantus (лат) - Каквато птицата, такава е и песента
   Qualis mater, talis filia (лат) - Каквато майката, такава и дъщерята
   Qualis pater, talis filius (лат) - Какъвто бащата, такъв и синът
   Oualis ratio, tales et actiones sunt (лат) - Какъвто разумът, такива и постъпките
   Qualis rex, talis grex (лат) - Какъвто владетелят, такива и подчинените
   Qualis vir, talis et oratio (Seneca) (лат) - Какъвто човекът, такава и речта му (Сенека)
   Qualis vita, et mortus ita (finis ita) (лат) - Какъвто животът, такава и смъртта (такъв и краят)
   Quam semel errare melius terve rogare (лат) - По-добре три пъти да попиташ, отколкото един път да сгрешиш
   Quandoque bonus dormitat Homerus (Horatius) (лат) - Понякога и добрият Омир дреме (Хораций)
   Quanti quisque amicos facit, tanti fit ab amicis (лат) - Както някой цени приятелите си, така го ценят приятелите му
   Quantum satis (лат) - Колкото е необходимо
   Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare (лат) - Това, което знаем, е капка, което не знаем - море
   Quantum vis (лат) - Колкото искаш
   Quem quisque norit artem, in hac se exerceat! (лат) - Нека всеки да се занимава с това, което знае!
   Qui aequo malis animo miscetur, est malus (Syrus) (лат) - Нищожен е този, който общува спокойни с подлеци (Сир)
   Qui altari servit, ex altari vivit (лат) - Който служи на олтаря, живее с олтаря
   Qui asinum non potest, stratum caedit (лат) - Който не може да бие магарето, бие чула
   Qui bene amat, bene castigat (лат) - Който обича искрено, наказва сурово
   Qui bene dissimulat, citius inimico nocet (Syrus) (лат) - Който се маскира умело, по-бързо вреди на врага (Сир)
   Qui bene distinguit - bene docet (лат) - Който добре различава (анализира), той учи добре
   Qui culpae ingnoscit uni, suadet pluribus (Syrus) (лат) - Който прощава една вина, помага на много (Сир)
   Qui dicit quae vult, audiet, quae non vult (Terentius) (лат) - Който говори това, което иска, ще чуе и това, което не иска (Теренций)
   Qui discit sine libro, is aquam haurit cribro (лат) - Който се учи без книга, той гребе вода с решето
   Qui est sine peccato? (лат) - Кой е без грях?
   Qui fodit alteri foveam, incidit in eam (лат) - Който копае яма за другиго, сам попада в нея
   Qui fuit hic asinus, non ibi fiet equus (лат) - Който е бил тук магаре, няма да стане там кон (мястото не променя човека)
   Qui gladio ferit, gladio perit (лат) - Който воюва с меч, от меч ще загине
   Qui habet aures audiendi, audiat! (лат) - Който има уши да слуша, да слуша!
   Qui habet commoda, ferre debet onera (лат) - Кой то има полза, той трябва да носи тежестта
   Qui metuit calamitatem, rarius accipit (Syrus) (лат) - Който се страхува от нещастието, по-рядко е нещастен (Сир)
   Qui monet, quasi adiuvat (Plautus) (лат) - Който наставлява, като че ли помага (Плавт)
   Qui multum habet, plus cupit (Seneca) (лат) - Който има много, иска повече (Сенека)
   Qui nimis propere, minus prospere (лат) - Който много бърза, по-малко му върви
   Qui nimium probat, nihil probat (лат) - Който прекалено доказва, нищо не доказва
   Qui non assuescit virtuti, cum iuvenescit, a vitiis nescit deflectere, quando senescit (лат) - Който не привиква към нравствена порядъчност на млади години, не може да избегне пороците и на стари
   Qui non laborat, non manducet (лат) - Който не работи, нека да не яде
   Qui omnibus diffidit, is numquam amicos comparabit (лат) - Който не се доверява на никого, никога няма да има приятели
   Qui pavet ex culmis, stipulis non incubat ullis (лат) - Който се бои от сламата, не ходи по стърнището
   Qui pote consilium fugere, sapere idem potest (Syrus) (лат) - Който може да мине без съвет, умее да бъде умен (Сир)
   Qui pote nocere, tmetur, cum etiam non adest (Syrus) (лат) - От този, който може да пакости, се боят дори ако той отсъства (Сир)
   Qui pro innocente dicit, satis est eloquens (Syrus) (лат) - Който говори в защита на невинния, е достатъчно красноречив (Сир)
   Qui pro quo (лат) - Кой вместо кого (едно вместо друго, бъркотия, недоразумение)
Qui pueros laudat, solam spem laudat in illis (лат) - Който хвали децата, хвали само надеждата в тях
   Qui quaerit, inveniet, pulsanti aperietur (лат) - Който търси, ще намери, който чука, ще му отворят
   Qui quaerit, reperit (лат) - Който търси, намира
   Qui scribit, bis legit (лат) - Който пише, два пъти чете (който си записва при четене, запомня по-добре четеното)
   Qui se excusat, se accusat (лат) - Който се оправдава, се обвинява
   Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit (Syrus) (лат) - Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка (Сир)
   Qui semel scurra, nunquam pater familiae (лат) - Който веднъж е бил развейпрах, никога няма да бъде порядъчен баща на семейство
   Qui seminat mala, metet mala (лат) - Който сее зло, зло ще пожъне
   Qui spernit comsilium, spernit auxilium (лат) - Който отхвърля съвета, отхвърля и помощта
   Qui tacet, consentire videtur (лат) - Който мълчи, явно се съгласява
   Qui timet insidias omnes, nullas incidit (Syrus) (лат) - Който се бои от някакво коварство, не става негова жертва (Сир)
   Qui totum vult, totum perdit (лат) - Който иска всичко, губи всичко
   Qui ventum seminat, turbinem metet (лат) - Който сее вятър, ще пожъне буря
   Qui vitat molam, vitat farinam (лат) - Който избягва мелницата, избягва и брашното
   Quicquid conaris, quo pervenias, cogites (Syrus)(лат) - Помисли си до какво ще доведат твоите замисли (Сир)
Quid leges sine moribus vanae proficiunt? (Horatius)(лат) - Каква полза могат да донесат само законите там, където няма нравственост? (Хораций)
   Quid libris utilius atque dulcius? (лат) - Какво е по-полезно и по-мило от книгите?
   Quidquid domi est, vile est (Seneca) (лат) - Всичко, което е в къщи, е по-евтино (Сенека)
   Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes (Vergilius) (лат) - Каквото и да е, но аз се страхувам от данайците, дори и когато носят дарове (характеризира недоверието или подозриетлността към нечии изглеждащи благожелателни постъпки) (Вергилий)
   Quidquid latet, apparebit (лат) - Тайното ще стане явно
   Quidquid licet, minus desideratur (лат) - Което е позволено, най-малко се иска.
   Quidquid praecipies, esto brevis! (Horacius) (лат) - Като поучаваш, бъди немногословен! (Хораций)
   Quidquid vides, currit cum tempore (лат) - Всичко, което виждаш, се изменя с времето
   Quieta non movere (лат) - Не буди това, което си почива (не предизвиквай бедата)
   Quinctiti Vare, redde mihi legiones! (лат) - Квинтилий Вар, върни ми легионите! (възклицание на император Август при получаване на известието за поражението на полководеца Вар в Тевтобургската гора през ІХ в. от н.е.)
   Quisque suos patimur manes (Vergilius) (лат) - Всеки си има своите неприятности (Вергилий)
   Quo iure? (лат) - С какво право?
   Quo minus est murmur, plerumque est altior unda (лат) - Където шумът е по-малък, там обикновено водата е по-дълбока.
   Quo quisque est doctior, eo est modestior (лат) - Колкото е по-учен някой, толкова е по-скромен
   Quo vadis? (лат) - Къде отиваш?
   Quod bonum felix faustum fortunatumque sit! (лат) - Да бъде (това нещо) добро, щастливо, успешно и удачно!
   Quod discit, tibi discit (лат) - Каквото учиш, за себе си го учиш
   Quid dubitas, ne feceris! (Plinius Minor) (лат) - Не прави това, в което се съмняваш! (Плиний Младши)
   Quod erat demonstrandum (Euclides) (лат) - Което и трябваше да се докаже
   Quod hodie non est, cras erit (лат) - Което го няма днес, ще го има утре
   Quod in corde sobrii, id in ore ebrii (лат) - Което е на сърцето на трезвия, е на езика на пияния
   Quod licet Iovi, non licet bovi (лат) - Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на вола
   Quod non licet, acrius urit (Ovidius) (лат) - Което не е позволено, привлича по-силно (Овидий)
   Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor (Seneca) (лат) - Което законът не забранява, забранява го да се прави срамът (Сенека)
   Quod non videt oculus, cor non dolet (лат) - Което окото не вижда, сърцето не жалее
   Quod nova testa capit, inveterata sapit (лат) - С каквото се напълни новото гърне, на това ще мирише като старо
   Quod satis est, plus quam satis est (лат) - Което е достатъчно, това вече е прекалено (по-добре да не достига, отколкото да е прекалено)
   Quod senior loquitur, omnes consilium putant (Syrus) (лат) - Казаното от по-големия се възприема като съвет (Сир)
   Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris (лат) - Каквото не искаш да ти направят, не го прави на друг
   Quod uni dixeris, omnibus dixeris (лат) - Каквото си казал на един, казал си го на всички
   Quod verum est, id merum est (лат) - Кето е справедливо, е истинско
   Quorum pars magna fui
(Vergilius) (лат) - Голяма част от това принадлежи и на мене (с тези думи Еней започва разказа си за последната нощ на Троя)
   Quos deus (Iuppiter) perdere vult, dementat prius (лат) - Когото бог (Юпитер) иска да погуби, преди всичко го лишава от разум
   Quod capita, tot sensus (лат) - Колкото глави, толкова мнения
   Quot servi, tot hostes (лат) - Колкото робове, толкова врагове
   Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Cicero) - Докога най-сетне, Катилина, ще злоупотребяваш с нашето търпение? (Цицерон)

Назад