Пиле
Справочник
M

    Macte animo, generose puer, sic itur ad astra (лат) - Не падай духом, благородни юноша, така се върви към звездите (славата)
   Maestoso (ит) - Тържествено, величествено
   Magis inepte, quam ineleganter (лат) - Повече е глупаво, отколкото некрасиво
   Magister dixit (лат) - Учителят каза (формула, с която схоластите са се позовавали на Аристотел като неоспорим авторитет)
   Magna est veritas et praevalebit (лат) - Истината е велика и ще победи
   Magna charta libertatum (лат) - Великата харта на свободите (грамота, издадена в Англия през 1215 г., с която се дават някои привилегии на рицарството, върхушката на свободното селячество и градовете)
   Magni nominis umbra (Lucanus) (лат) - Сянката на голямото име (Лукан)
   Magnum in parvo (лат) - Голямо съдържание в малко (казано или написано)
   Mala fide (лат) - Нечестно, недобросъвестно
   Mala herba cito crescit (лат) - Лошата трева бързо расте
   Malae uxoris poena nulla acerbior (лат) - Няма по-лошо наказание от лоша жена
   Male facere qui vult, nunquam non causam invenit (Syrus) (лат) - Който иска да навреди, винаги ще намери причина (Сир)
   Male parta male dilabuntur (Naevius) (лат) - Позорно придобитото позорно пропада (Невий)
   Male vivunt, qui se semper victuros putant (Syrus) (лат) - Лошо живеят тези, които смятат, че ще живеят винаги (Сир)
   Maledictum interpretando facias acrius (Syrus) (лат) - Като оправдаваш злодеянията, можеш да направиш още по-лошо (Сир)
   Malesuada fames (Vergilius) (лат) - Гладът е лош съветник (Вергилий)
   Malevolus animus abditos dentes habet (Syrus) (лат) - Недоброжелателността има скрити зъби (Сир)
   Mali principii malus finis (Terentius) (лат) - Лошо начало - лош край (Теренций)
   Malitia supplet aetatem (лат) - Всяко време си има своите пороци
   Malitiis non est indulgendum (лат) - Злобата не трябва да се поощрява
   Malo accepto stultus sapit (лат) - Глупавият става по-умен след загуба
   Malo alieno saepe docemur (лат) - Често се учим от чуждата беда
   Malo mori quam foedari (лат) - По-добре смърт, отколкото безчестие
   Malo si quid benefacias, id beneficium interit (Plautus) (лат) - Ако направиш добро на нищожен човек, то пропада напразно (Плавт)
   Malum alienum ne feceris tuum gaudium (Syrus) (лат) - Нека чуждото нещастие да не бъде радост за тебе (Сир)
   Malum consilium est, quod mutari potest (Syrus) (лат) - Лошо е това решение, което не може да се промени (Сир)
   Malum necessarium - necessarium (лат) - Неизбежното зло е неизбежно
   Malum vas non frangitur (лат) - Лошите съдове не се чупят
   Malus bonum ubi se simulat, tunc est pessimus (Syrus) (лат) - Когато лошият човек се представя за добър, тогава е най-лош (Сир)
   Malus fugit lucem, ut diabolus crucem (лат) - Лошият се страхува от светлината като дявол от кръст
   Malus ipse fies, si malis convixeris (лат) - Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора
   Manifestum non est eget probatione (лат) - Очевидното не се нуждае от доказателство
   Mane, thekel, fares (арамейски) - Преброено, претеглено, разделено (предсказание за гибелта на Вавилон, написано от тайнствена ръка върху стената на двореца на вавилонския цар Балтазар по време на пир)
   Manu brevi (лат) - На бърза ръка
   Manu militari (armata) (лат) - С оръжие в ръка
   Manu propria (лат) - Със собствена ръка, собственоръчно
   Manu sinistra (лат) - С лява ръка (неумело)
   Manum non vertere (лат) - Да не завъртиш ръката си (да не си мръднеш и пръста)
   Manus manum lavat (fricat) (лат) - Ръка ръката мие
   Manus non modo laboris instrumentum est, sed etiam eius effectus (лат) - Ръката не е само оръдие на труда, но и резултат от него
   Marcato (ит) - Подчертано
   Mare interbibere (лат) - Да изпиеш морето (да направиш невъзможното)
   Mare verborum gutta rerum (лат) - Море от думи, капка дела
   Mars Musis non amicus (лат) - Марс не е приятел на Музите
   Masculinum (лат) - Мъжки род (в граматиката)
   Maternis precibus nihil fortius (лат) - Няма нищо по-силно от майчината молба
   Mature fias senex, diu esse si velis senex (лат) - Стани рано старец, ако искаш да имаш дълга старост
   Maxima debetur puero reverentia (Iuvenalis) (лат) - Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо уважение (Ювенал)
   Maxima egestas avaritia (лат) - Скъперничеството е най-голямата бедност
   Maximum remedium irae mora est (Seneca) (лат) - Най-доброто лекарство срещу гнева е времето (Сенека)
   Mea culpa (mea maxima culpa) (лат) - Моя вина (моя много голяма вина)
   Mea memoria (лат) - Мой спомен
   Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo (лат) - Чистата ми съвест е по-важна от всички хорски приказки
   Medica mente, non medicamentis (лат) - Лекувай с ум, а не с лекарство
   Medice, cura te ipsum! (лат) - Лекарю, излекувай себе си!
   Medicina fructosior ars nulla (Plinius) (лат) - Няма по-полезно изкуство от медицината (Плиний)
   Medicina soror philosophiae (лат) - Медицината е сестра на философията
   Medicus amicus et servus insanorum (лат) - Лекарят е приятел и слуга на болните
   Medicus curat, natura sanat (лат) - Лекарят лекува, природата изцелява
   Medio flumine quaerere aquam (Propertius) (лат) - Да търсиш вода, намирайки се сред реката (Проперций)
   Medio tutissimus ibis (Ovidius) (лат) - Средният път е най-безопасен (Овидий)
   Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis (лат) - Мед на устата, думите - мляко, жлъч в сърцето, коварство в постъпките
   Melior est certa pax quam sperata victoria (лат) - По-добре надежден мир, отколкото възможна победа
   Melius est nomen bonum quam magnae divitiae (лат) - По-добре честно име, отколкото голямо богатство
   Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui (Syrus) (лат) - По-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво (Сир)
   Melius est pueros flere quam senes (лат) - По-добре е да плачеш в детството си, отколкото в старостта
   Melius non incipient, quam desinent (Seneca) (лат) - По-добре е да не започваш, отколкото да спреш на половината път (Сир)
   Me miseram, quod amor non est medicabilis herbis (Ovidius) (лат) - О, нещастна аз, защо няма билка за любовта (Овидий)
   Memento mori (лат) - Помни за смъртта
   Memento patriam (лат) - Помни за родината
   Memento vivere (лат) - Помни за живота
   Memini tui, memento mei (лат) - Аз помня за тебе, ти помни за мене
   Memoria est mater Musarum (лат) - Паметта е майка на Музите
   Memoria est signatarum rerum in mente vestigium (Cicero) (лат) - Паметта е следа на нещата, закрепени в мисълта (Цицерон)
   Memoria minuitur, nisi eam exerceas (лат) - Паметта отслабва, ако не я упражняваш
   Memoria necessarium vitae bonum est (лат) - Паметта е необходимо благо за живота
   Mendacem memorem esse oportet (Quintilianus) (лат) - Лъжецът трябва да помни какво говори (Квинтилиан)
   Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus (Cicero) (лат) - На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината (Цицерон)
   Mens sana in corpore sano (Iuvenalis) (лат) - Здрав дух в здраво тяло (Ювенал)
   Mens vertitur cum fortuna (лат) - Начинът на мислене се променя с промяната на положението
   Mentem hominis spectato, non frontem (лат) - Гледай ума на човека, а не челото му
   Mentiri noli: numquam mendacia prosunt (лат) - Не лъжи: лъжата никога не води до добро
   Mesto (ит) - Печално, тъжно, скръбно
   Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est (Horatius) (лат) - Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило (Хораций)
   Metue senectutem, non enim sola advenit (Syrus) (лат) - Бой се от старостта, тя не идва сама (Сир)
   Metus cum venit, rarum habet somnus locum (Syrus) (лат) - Когато дойде страхът, рядко се спи (Сир)
   Mezza voce (меца воче) (ит) - Полугласно
   Mezzo (мецо) (ит) - Наполовина
   Mezzo forte (мецо форте) (ит) - С половин сила
   Militia est vita hominis (лат) - Животът на човека е борба
   Minuit praesentia famam (Claudianus) (лат) - Доброто познанство намалява мълвата (Клавдиан)
   Mirabile dictu (лат) - Чудно е да се каже; чудно нещо
   Misce (лат) - Смеси (в рецепти)
   Miserum est miseris insultare (лат) - Недостойно е да издевателстваш над нещастните
   Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui (Syrus) (лат) - Голямо нещастие е да си принуден да мълчиш за това, което искаш да кажеш (Сир)
   Modus vivendi (лат) - Начин на живот
   Mollit viros otium (лат) - Безделието прави хората слаби
   Molto alegro (молто алегро) (ит) - Много бързо
   Momenti est, quod delectat, aeternitatis quod cruciat (лат) - Радостта минава бързо, болката е вечна
   Montes auri pollicens (Terentius) (лат) - Да обещаваш златни планини (Теренций)
   Mora omnis odio est, sed facit sapientiam (Syrus) (лат) - Всяко забавяне е омразно, но то ражда мъдрост (Сир)
   More antiquo (лат) - По стар обичай
   More maiorum (лат) - По обичай на предците
   Mores bones mala viciant consortia (лат) - Лошото общество разваля добрите обичаи
   Morosophi moriones pessimi (лат) - Учените глупаци са най-лошите глупаци
   Mors nescit legem, tollit cum paupere regem (лат) - Смъртта не знае закон, взема и царя, и бедняка
   Mortalis nemo est, quem non attingat dolor (Cicero) (лат) - Няма човек, който да не е познал някога болка (Цицерон)
   Mortem effugere nemo potest (Cicero) (лат) - Никой не може да избяга от смъртта (Цицерон)
   Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus (Syrus) (лат) - Ако пренебрегнеш смъртта, ще победиш всички видове страх (Сир)
   Mos maiorum (лат) - Обичай на предците
   Mosso (мосо) (ит) - Оживено
   Motu proprio (лат) - По собствено желание
   Multa paucis (лат) - Много в малко (думи)
   Multi multa sciunt, nemo - omnia (лат) - Мнозина знаят много, но никой не знае всичко
   Multi sunt veritatis cultores, fraudis inimici (лат) - Има много почитатели на истината и противници на лъжата
   Multi sunt vocati, pauci vero electi (лат) - Много са призваните, но малко избраните
   Multos timere debet, quem multi timent (Syrus) (лат) - От мнозина трябва да се страхува този, от когото мнозина се страхуват (Сир)
   Multum in parvo (лат) - Много в малко (думи)
   Multum, non multa (лат) - Много, но не много (много съдържание в малко думи)
   Mundus vult decipi, ergo decipiatur (лат) - Светът обича да бъде лъгън, нека тогава го лъжат
   Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque (Ovidius) (лат) - Даровете, повярвай ми, покоряват и хората, и боговете (Овидий)
   Munerum animus optimus est (лат) - Най-добрият дар е добротата
   Mus in pice (лат) - Мишка в смола (положение, от което се излиза трудно)
   Musa gloriam coronat gloriaque Musam (лат) - Музата увенчава славата, а славата - Музата
   Mutatis mutandis (лат) - Променяйки това, което трябва да се промени, като се направят необходимите поправки

Назад