Пиле
Справочник
G

Garrula lingua nocet (лат) - Бъбривият език вреди
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (лат) - Да се веселим, докато сме млади (начало на старинна студентска песен)
Gaudensque viam fecisse ruina (лат) - Радва се, че на пътя си е оставил руини
Gaudia post officia (лат) - Радост след края на делата
Gaudium in litteris est (лат) - Утешението е в науките
Geminat peccatum, quem delicti non pudet (Syrus) (лат) - Удвоява грешката този, който не се срамува от престъплението (Сир)
Gemitus dolores indicat, non vindicat (Syrus) (лат) - Въздишката показва скръб, но не освобождава от нея (Сир)
Generosi animi et magnifici est iuvare et prodesse (лат) - Характерно е за благородния и великодушен човек да помага и да е от полза
Generosos animos labor nutrit (лат) - Трудът храни благородните сърца
Genus irritabile vatum (Horatius) (лат) - Обидчивият род на поетите (Хораций)
Gloria victis (лат) - Слава на победените
Gloria virtuti resonant (лат) - Славата е ек от доблестта
Grandibus exigui sunt pisces piscibus esca (лат) - Дребната риба е храна за едрата
Grandioso (грандиозо) (ит) - Величествено
Grata superveniet, quae non sperabitur, hora (Horatius) (лат) - Приятно ще бъде този миг, който не очакваш (Хораций)
Gratia gratiam parit (лат) - Благодарността ражда благодарност
Gratiarum actio ad plus dandum invitatio (лат) - Благожелателността е покана за голяма взаимност
Gratiora sunt, quae pluris emuntur (лат) - По-мило е това, което е по-скъпо (което е постигнато по-трудно)
Gratis (лат) - Безплатно
Gratum est donum, quod venit ante preces (лат) - Приятен е подаръкът, който идва преди молбата
Graviora manent (Vergilius) (лат) - Трудностите предстоят (Вергилий)
Graviora quaedam sunt remedia periculis (Syrus) (лат) - Някои лекарства са по-лоши от болестта (Сир)
Gravis animi poena est, quem post facta poenitet (Syrus) (лат) - Тежко душевно наказание е разкаянието след постъпката (Сир)
Gravis ira regum est semper (лат) - Царският гняв е винаги жесток
Gravissimum est imperium consuetudinis (Syrus) (лат) - Властта на привичките е много тежка (Сир)
Grazioso (грациозо) (ит) - Леко, нежно
Grosso modo (лат) - В общи черти, приблизително
Gubernatorem in tempestate, in acie militem intelleges (лат) - Кормчията се познава в бурята, а воина в сражение
Gustus legibus non subiacet (лат) - Вкусът не се подчинява на законите
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - sic homo fit sapiens non vi, sed saepe legendo (Ovidius) (лат) - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане, така и човекът става учен не със сила, а с често четене (Овидий)

Назад