Пиле

Справочник
I

   Iam fama nimium fecit (Seneca) (лат) - Мълвата вече е добавила излишното (Сенека)
   Iam proximus ardet Ucalegon (Vergilius) (лат) - Вече гори къщата на съседа Укалегон (ако съседът ти е в опасност, заплашен си и ти) (Вергилий)
   Iam veniet tacito tarda senecta pede (Ovidius) (лат) - Наближава вече бавната старост с тиха стъпка (Овидий)
   Ianuis clausis (лат) - При закрити врати
   Ibi bene, ubi patria (лат) - Хубаво е там, където е родината
   Ibidem (лат) - Там
   Ibi semper est victoria, ubi concordia est (Syrus) (лат) - Победата е винаги там, където има съгласие (Сир)
   Id facere laus est, quod decet, non quod libet (Seneca) (лат) - Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш (Сенека)
   Idem (лат) - Същото; също така
   Idem per idem (лат) - Същото със същото; определение чрез определяемото
   Id est (лат) - Тоест
   Ignavis semper feriae (лат) - За ленивите винаги е празник
   Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent (Vergilius) (лат) - Гонят от кошерите на търтеите ленивото ято (Вергилий)
   Igni et ferro (лат) - С огън и меч
   Igni probatur aurum, virtus miseria (лат) - Златото се изпитва с огън, а верността с нещастие
   Ignis et aquae interdictio (лат) - Забрана на огън и вода (изгнание от родината)
   Ignis non extinguitur igne (лат) - Огънят не се гаси с огън
   Ignis suppositus cineri doloso (Horatius) (лат) - Под предателската пепел се таи огън (Хораций)
   Ignis suum calorem etiam in ferro tenet (Syrus) (лат) - Огънят запазва топлината си дори в желязото (Сир)
   Ignorantia iuris neminem excusat (лат) - Незнанието на закона не оправдава никого
   Ignorancia iuris nocet (лат) - Незнанието на закона вреди
   Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi (Syrus) (лат) - На друг прощавай често, на себе си никога (Сир)
   Ignoti nulla cupido (Ovidius) (лат) - Каквото не знаем, не го и желаем (Овидий)
   Ignoti nulla curatio morbi (лат) - Не трябва да се лекува неразпозната болест
   Ignotum per ignotum (лат) - Неизвестното чрез неизвестно (вид определение)
   Ille dolet vere, qui sine teste dolet (Martialis) (лат) - Скърби истински този, който скърби без свидетели (Марциал)
   Imitando (ит) - Подражавайки
   Immensum calcar gloria habet (Ovidius) (лат) - Славата е най-големият стимул (Овидий)
   Immortalitas est pro patria mori (лат) - Да загинеш за родината е безсмъртие
   Impedit ira animum, ne possit cernere verum (лат) - Гневът не позволява на разума да разбере истината
   Imperare sibi maximum imperium est (Seneca) (лат) - Да заповядваш на себе си е най-голямата власт (Сенека)
   Imperat aut servit collecta pecunia cuique (Horatius) (лат) - Натрупаното богатство е за едни слуга, а за други господар (Хораций)
   Implicite (лат) - Объркано
   Impossibilium nulla obligatio (лат) - Никой не е задължен да прави невъзможното
   Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? (Vergilius) (лат) - О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората? (Вергилий)
   In abstracto (лат) - Отвлечено, абстрактно, въобще
   In aeternum (лат) - Завинаги
   In aqua scribis (лат) - Пишеш по водата
   In arena aedificas (лат) - Градиш върху пясък
   In arte sua quilibet rex (лат) - В своето изкуство всеки е цар
   In articulo mortis (Terentius) (лат) - Пред лицето на смъртта (Теренций)
   In audaces non est audacia tuta (Ovidius) (лат) - Смелостта срещу смелите не е безопасна (Овидий)
   In brevi (лат) - Накратко
   In cauda venenum (лат) - Отровата е в опашката (злонамереността е в края на нещо написано, казано)
   Incertus animus dimidium sapientiae est (лат) - Съмнението е половин мъдрост
   Incidit in Scyllam, qui vult (cupiens) vitare Charybdin (Charybdim) (лат) - Който иска да избегне Харибда, попада на Сцила
   Incognito (лат) - Тайно, скрито
   In commune bonum (лат) - За общо благо
   In concreto (лат) - В действителност, конкретно
   In constanti labore spes (лат) - В постоянният труд е надеждата
   In continuo (лат) - Непрекъснато
   In corpore (лат) - Напълно, в пълен състав
   Incredibile dictu (лат) - Невероятно е (да се каже); трудно за вярване
   Incredibile visu (лат) - Невероятно за очите
   Inde (лат) - Оттук (произтича)
   Inde irae et lacrimae (Iuvenalus) (лат) - От това са гневът и сълзите (Ювенал)
   In desposito (лат) - На съхранение
   In diem (лат) - За ден
   Indigne vivit, per quem non vivit alter (лат) - Недостойно живее този, който не дава да живеят на другите
   Indocti discant et ament meminisse periti (лат) - Незнаещите да се учат, а опитните нека си спомнят (става въпрос за любовта)
   In dubio (лат) - В съмнение
   In extenso (лат) - Напълно, изцяло
   In extremis (лат) - В последния момент; в краен случай
   In facto (лат) - В действителност
   In favorem (лат) - В полза на; в чест на
   In fidem (лат) - По поръчение
   In fine (лат) - Накрая
   Infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem (лат) - Най-голямото нещастие е споменът за миналото щастие
   In flammam flammas, in mare fundis aquas (Ovidius) (лат) - Прибавяш огън към огъня и изливаш вода в морето (Овидий)
   In flore (лат) - В разцвета
   Infra dignitatem meam (лат) - Под моето достойнство
   Ingenium ingens inculto latet hoc sub corpore (Horatius) (лат) - Огромен талант се крие в това недодялано тяло (Хораций)
   Ingrata patria, ne ossa quidem habebis (лат) - Неблагодарна родино, няма да имаш дори костите ми (думи, приписвани на Сципион Африкански)
   Ingrato homine terra peius nihil creat (Menander) (лат) - Земята не ражда нищо по-лошо от неблагодарния човек (Менандър)
   In idem flumen bis non descendimus (Heraclitus) (лат) - Не влизаме два пъти в една и съща река (Хераклит)
   Inimicum quamvis humilem docti timere est (Syrus) (лат) - Пази се дори от най-незначителния враг (Сир)
   Iniqua nunquam imperia retinentur diu (Seneca) (лат) - Несправедливата власт не е дълга (Сенека)
   Iniquitas partis adversae iustum bellum ingerit (лат) - Несправедливостта на противниковата страна предизвиква справедлива война
   Iniquum est quemque ex veste aestimare (Еразъм Ротердамски) (лат) - Несправедливо е да оценяваш някого по облеклото (Еразъм Ротердамски)
   Initium est salutis notitia peccati (Seneca) (лат) - Началото на оправдаването е признаване на вината (Сенека)
   Iniuria solvit amorem (лат) - Обидата разрушава любовта
   Iniuriam aures, quam oculi, facilius ferunt (Syrus) (лат) - Обидата се понася по-леко от ушите, отколкото от очите (Сир)
   Iniuriam nec patitur fortis, nec facit (лат) - Смелият не познава несправедливостта и не я причинява на другите
   Iniuriarum remedium est oblivio (Syrus) (лат) - Лекарство срещу обидата е забравата (Сир)
   In legibus fundamentum rei publicae (лат) - Основи на държавата и законите
   In loco (лат) - На място
   In magnis et voluisse sat est (Propertius) (лат) - При велико начинание само да желаеш е вече достатъчно (Проперций)
   In magno magni capiuntur flumine pisce (лат) - В голяма река се лови голяма риба
   In media res (Horatius) (лат) - В средата на нещата (в самата същност) (Хораций)
   In medio stat virtus (лат) - Истината е по средата
   In memoriam (лат) - За спомен
   In natura (лат) - В действителност; в натура
   In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas (лат) - При необходимост - единение, при съмнение - свобода, във всички начинания - любов
   In nullum avarus bonus est, in se pessimus (Syrus) (лат) - Скъперникът не е добър за никого, а най-лош е за себе си (Сир)
   In oculo, in loculo, in poculo mores nosces ut speculo (лат) - По очите, по кутийката, по чашата виждаш характера (на човека) като в огледало
   In omni negotio longe semper a perfecto fuerunt principia (лат) - Във всяка работа началото е винаги далече от края
   In omnia paratus (лат) - Готов на всичко
   In omnibus aliquid, in toto nihil (лат) - Всичко по малко, а в цялост - нищо
   In omnibus fere minus valent praecepta quam experientia (Quintilianus) (лат) - Почти във всичко наставленията имат по-малко значение от опита (Квинтилиан)
   In optima forma (лат) - В най-добър вид
   In pace (лат) - В мир; в покой
   In persona (лат) - Лично
   In pleno (лат) - В пълен състав
   In poetis non Homero soli locus est (лат) - Сред поетите няма само за Омир място
   In praesenti (лат) - Сега
   In re (лат) - На дело
   In saecula saeculorum (лат) - На веки веков; за вечни времена
   Insanus omnis furere credit caeteros (Syrus) (лат) - Лудият смята, че всички останали са луди (Сир)
   In silvam non ligna feras insanius (Horatius) (лат) - Няма по-голямо безумие от това да носиш дърва в гората (Хораций)
   In situ (лат) - На местонахождението
   In spe (лат) - В надежда; в бъдещето
   Instantia est mater doctrinae (лат) - Упорството е майка на науката
   In statu nascendi (лат) - В състояние на зараждане; в момент на образуване
   In statu quo ante (лат) - В предишното положение
   In sterculino plurimum gallus potest (Syrus) (лат) - На своето бунище петелът е герой (Сир)
   Integer vitae scelerisque purus (Horatius) (лат) - (Човек) на честния и безукорен живот (Хораций)
   Intemperantia est medicorum nutrix (Plinius) (лат) - Неумереността храни лекарите (Плиний)
   Intempestive qui docet, ille nocet (лат) - Който поучава не на време, вреди
   In tempore opportuno (лат) - В удобно време
   In teneris consuescere multum est (Vergilius) (лат) - Навикът, получен на млади години, означава много (Вергилий)
   Inter alia (лат) - Между другото
   Inter arma silent (tacent) Musae (лат) - Сред звъна на оръжието Музите мълчат
   Inter bonos bene (Cicero) (лат) - Между добри хора всичко се нарежда добре (Цицерон)
   Inter caecos luscus (et monoculus) rex est (лат) - Сред слепите едноокият е цар
   Inter nos (лат) - Между нас; под секрет
   Inter pares amicitia (лат) - Дружбата - между равни
   Inter vepres rosae nascuntur (лат) - И сред трънаците растат рози
   Inutilis quaestio solvitur silentio (лат) - Ненужният въпрос освобождава от отговор
   In vas pertusum congerere (Lucretius) (лат) - Не можеш да напълниш пробито гърне (Лукреций)
   In Venere semper certat dolor et gaudium (Syrus) (лат) - В любовта винаги си съперничат болка и радост (Сир)
   Invia est in medicina via sine lingua latina (лат) - Непроходим е в медицината пътя без латински език
   Invia virtuti nulla est via (Ovidius) (лат) - За смелостта няма непроходим път (Овидий)
   Invidia festos dies non agit (лат) - Завистта празници не спазва (не знае покой)
   Invidia gloriae assiduus comes est (лат) - Завистта е постоянен спътник на славата
   Invidia loquitur id quod obest, non quod subest (Syrus) (лат) - На езика на завистника винаги има вреда, а не помощ (Сир)
   In vili veste nemo tractat honeste (лат) - В сиромашко облекло никой не изглежда благородно
   In vino feritas (лат) - Във виното е грубостта
   In vino veritas, in aqua sanitas (лат) - Във виното е истината, във водата здравето
   In virtute posita est vera felicitas (лат) - В честността се състои истинското щастие
   Ioci causa (лат) - Заради шегата
   Ipsa olera olla legit (лат) - Гърнето само си избира зеленчуците (всеки според своя вкус)
   Ipsa se velocitas implicat (Seneca) (лат) - Прибързаността е сама по себе си забавяне (Сенека)
   Ipsa sua melior fama (Ovidius) (лат) - По-добър (съм) от своята репутация (Овидий)
   Ipso facto (лат) - По силата на факта
   Ipso iure (лат) - По силата на закона
   Ira odium generat, concordia nutrit amorem (лат) - Гневът ражда омраза, съгласието се храни с любов
   Iracundia est inimica consilio (Cicero) (лат) - Гневът е враг на съвета (Цицерон)
   Irae hominis probi (лат) - Гняв на справедлив човек
   Irremeabilis unda (Vergilius) (лат) - Вълна, от която няма връщане (Стикс, реката в подземното царство на мъртвите; алюзия за смъртта) (Вергилий)
   Irreparabilium felix oblivio rerum (лат) - Щастлив е този, който умее да не съжалява за невъзвратимото
   Is amicus est, qui in re dubia re adiuvat (Plautus) (лат) - Приятел е този, който в беда помага с действие (Плавт)
   Is fecit, cui prodest (лат) - Направил го е този, комуто е изгодно
   It fama per urbes viresque acquirit eundo (Vergilius) (лат) - Върви мълвата по градовете и бързо набира сили (Вергилий)
   Ita salvus sim, ut non aliter loquor ac sentio (лат) - Кълна се в живота си, че не говоря различно от това, което мисля
   Ita sim felix (лат) - Да бъда така щастлив (клетва)
   Item (лат) - И така
   Iucunda memoria est praeteritorum malorum (Cicero) (лат) - Приятен е споменът за минали несгоди (Цицерон)
   Iucundi acti labores (Cicero) (лат) - Приятен е завършения труд (Цицерон)
   Iudex damnatur, cum nocens absolvitur (Syrus) (лат) - Осъждат съдията, когато той оправдава престъпника (Сир)
   Iunior (лат) - Младши
   Iurare in verba magistri (Horatius) (лат) - Да се кълнеш в думите на учителя (да следваш сляпо думите на учителя) (Хораций)
   Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suun cuique tribuere (лат) - Указанията на правото са следните: да живееш честно, да не обиждаш другите, на всеки да даваш според заслугите
   Ius est (лат) - Правилно, законно
   Ius est ars boni et aequi (лат) - Правото е изкуство на доброто и справедливостта
   Ius est in armis (лат) - Правото се съдържа в силата
   Ius gentium (лат) - Международно право
   Ius publicum (лат) - Публично право
   Ius summum saepe summa malitia est (Terentius) (лат) - Най-висшето право често е най-висше зло (Теренций)
   Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum (лат) - Справедливостта е основа на обществото (държавата)
   Iustitia nihil expetit praemii (лат) - Справедливостта не иска никакви награди
   Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat (лат) - Справедливостта не признава нито баща, нито майка, а само се стреми към истината
   Iuveni parandum, seni utendum (лат) - Младият човек трябва да приготвя, старият да се ползва
   Iuvenile vitium est regere non posse impetum (Seneca) (лат) - Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си (Сенека)
   Ius vitae necisque (лат) - Право на живот и смърт

Назад