Пиле
Справочник
F

   Faber est suae quisque fortunae (Sallustius) (лат) - Всеки е ковач на своето щастие (Салустий)
   Fabri soli de suis artibus iudicent (лат) - Само самият творец може най-добре да съди за своето изкуство
   Fac et spera (лат) - Прави и се надявай
   Facile aliis ignoscet, qui sua vitia noverit (лат) - Лесно извинява другите този, който знае своите пороци
   Facile dictu, difficile factu (лат) - Лесно е да се каже, трудно е да се направи
   Facile ex amico inimicum facies, cui promissa non reddas (лат) - Приятелят ще стане враг, когато не изпълниш обещанието си
   Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius) (лат) - Всички ние, когато сме здрави, даваме лесно съвети на болните (Теренций)
   Facilitate nihil homini est melius, neque clementia (Terentius) (лат) - За човека няма нищо по-ценно от добротата и любезността (Теренций)
   Facilius crescit, quam inchoatur, dignitas (Syrus) (лат) - Уважението расте по-бързо, отколкото започва (Сир)
   Facilius est apta dissolvere, quam dissipata connectere (Cicero) (лат) - По-лесно е да се развърже завързаното, отколкото да се съедини разделеното (Цицерон)
   Facilius est lpus facere, quam idem (Quintilianus) (лат) - По-лесно е да направиш повече, отколкото същото (Квинтилиан)
   Facta loquuntur (лат) - Делата (фактите) крещят
   Facta, non verba! (лат) - Дела, а не думи!
   Facta sunt verbis difficiliora (лат) - Делата са по-трудни от думите
   Factum, non fabula (лат) - Действителност, а не басня
   Factum obiit, monumenta manent (Ovidius) (лат) - Постъпката е минала, паметниците остават (Овидий)
   Factum tacendo crimen facias acrius (Syrus) (лат) - Като отминеш с мълчание лошата постъпка, лъжеш да извършиш най-лошо престъпление (Сир)
   Facundus est error, cum simplex sit veritas (лат) - Лъжата е красноречива, истината е проста
   Faecem bibat, qui vinum bibat (лат) - Който пие вино, да пие и утайката
   Fallaces sunt rerum species (лат) - Външният вид лъже
   Falsus in uno, falsus in omnibus (лат) - Фалшив в едно, фалшив във всичко
   Fama bona (лат) - Добро име (добра репутация)
   Fama candida rosa dulcior (лат) - Добрата слава е по-приятна от розата
   Fama nihil est celerius (лат) - Няма нищо по-бързо от мълвата
   Fama pluris quam opes (лат) - Репутацията значи повече от богатството
   Fama semper vivat (лат) - Нека вечно да живее славата
   Famam curant multi, pauci conscientiam (Syrus) (лат) - Много хора се грижат за добра слава, но малко - за съвестта (Сир)
   Fames artium magistra (mater) (лат) - Гладът е учителка (майка) на занаятите
   Fames est optimus coquus (magister) (лат) - Гладът е най-добрият готвач (учител)
   Fas est ab hoste doceri (Ovidius) (лат) - И от врага подобава да се учиш (Овидий)
   Fatetur facinus is, qui iudicium fugit (Syrus) (лат) - Признава престъплението този, който избягва съда (Сир)
   Fatum est series causarum (лат) - Съдбата е редица от причини
   Fax mentis incendium gloriae (лат) - Факелът на мисълта разпалва пожара на славата
   Feci quod potui, faciant meliora potentes (Ovidius) (лат) - Направих всичко, което можах, нека, който може, да направи по-добре (Овидий)
   Fecit (лат) - Направих го (надпис на старинни картини след подписа на художника)
   Fecit deos primum timor (лат) - Боговете са създадени преди всичко от страха
   Fecundi calices, quem non fecere disertum (Horatius) (лат) - Пълна чаша, кого няма да направиш красноречив (Хораций)
   Felicitas humana numquam in eodem statu permanent (лат) - Човешкото щастие не е никога постоянно
   Felicitas multos habet amicos (лат) - Щастието има много приятели
   Felix est, non qui videtur esse aliis, sed qui sibi (Syrus) (лат) - Щастлив е не този, когото другите смятат за щастлив, а този, който сам се смята за такъв (Сир)
   Feminium (лат) - Женски род (в граматиката)
   Fer difficilia, facilia levius perferes (Syrus) (лат) - Преживей големите трудности, по-леко ще преживееш по-малките (Сир)
   Feriunt summos fulgura montes (Horatius) (лат) - Мълниите удрят най-високите планини (Хораций)
   Fermo (ит) - Твърдо, решително
   Feroce (фероче) (ит) - Диво, бурно, неистово
   Ferro ignique (Lucanus) (лат) - С меч и огън (Сир)
   Ferro nocentius aurum (Ovidius) (лат) - Златото е по-престъпно от желязото (Овидий)
   Ferrum ferro acuitur (лат) - Желязото се остри с желязо
   Ferrum quando calet, cudere quisque valet (лат) - Когато желязото е горещо, всеки може да кове
   Festina lente (лат) - Бавно бързай
   Festinatio improvida est et caeca (лат) - Прибързаността е невнимателна и сляпа
   Festinatio iudiciorum noverca (лат) - Прибързаността е мащеха на съда (съдията не трябва да бърза)
   Festinationis comites sunt error et poenitentia (лат) - Грешката и разкаянието са спътници на прибързаността
   Fiat lux! (лат) - Да бъде светлина!
   Fida terra, infidum mare (лат) - Земята е надеждна, ненадеждно е морето
   Fide, sed cui, vide (лат) - Доверявай се, но гледай на кого се доверяваш
   Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest (Syrus) (лат) - Който изгуби честността си, не може повече нищо да изгуби (Сир)
   Fides facit fidem (лат) - Доверието ражда доверие
   Fides, ut anima, unde abiit, eo nunquam redit (Syrus) (лат) - Честността е като полъх на вятър, никога вече не се връща там, откъдето е излязла (Сир)
   Fifty-fifty (фифти фифти) (англ) - Поравно
   Findere caelum aratro (лат) - Да ореш с плуг небето (да правиш нещо невъзможно)
   Finis (лат) - Край
   Finis coronat opus (лат) - Краят увенчава делото
   Finis sanctificat media (лат) - Целта оправдава средствата
   Finita la comedia (ит) - Комедията свърши
   Firmissima est inter pares amicitia; inter dominum et servum nulla amicitia est (лат) - Между равните дружбата е най-здрава; между господаря и роба дружба няма
   Fit fabricando faber (лат) - Майстор се става благодарение на практиката
   Flagrante delicto (лат) - На местопрестъплението
   Focus et iocus placent (лат) - Огнището и шегата привличат
   Folio verso (лат) - На следващата страница
   Folium (лат) - Лист, страница
   Fortes fortuna adiuvat (Terentius) (лат) - Съдбата помага на смелите (Теренций)
   Forti et fideli nihil difficile (лат) - За смелия и издръжливия човек няма трудности
   Fortis cadere, cedere non potest (лат) - Смелият може да загине, но не да отстъпи
   Fortiter malum qui patitur, idem post potitur bonum (Plautus) (лат) - Който понася мъжествено скръбта, след това постига щастие (Плавт)
   Fortuna caeca est (Cicero) (лат) - Съдбата е сляпа (Цицерон)
   Fortuna favet fortibus (лат) - Щастието помага на смелите
   Fortuna fortes metuit, ignavos premit (лат) - Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите
   Fortuna multis nimis dat, satis nulli (лат) - Съдбата дава на мнозина много достатъчно - на никого
   Fortuna non mutat mores (лат) - Щастието не променя обичаите
   Fortuna tibi favet (лат) - Щастието ти помага
   Fortuna vitrea est, tum, cum splendet, frangitur (Syrus) (лат) - Щастието е чупливо като стъкло, когато блести, тогава се счупва (Сир)
   Fortunae filius est (Horatius) (лат) - Ето синът на Фортуна (Фортуна - римска богиня на съдбата) (Хораций)
   Fortunam citius reperias, quam retineas (Syrus) (лат) - Щастието може да бъде намерено по-бързо, отколкото да бъде запазено (Сир)
   Fraus est accipere, quod non possis reddere (Syrus) (лат) - Да вземаш това, което не можеш да върнеш, е измама (Сир)
   Fraus est celare fraudem (лат) - Да криеш коварството е също коварство
   Frondem in silvis non cernit (Ovidius) (лат) - Не вижда зеленината в гората (Овидий)
   Frons animi ianua (лат) - Лицето е врата на душата
   Fructus cape cum pane, si vis vivere sane (лат) - Яж плодовете с хляб, ако искаш да бъдеш здрав
   Fructus honos oneris, fructus honoris onus (лат) - Уважението е резултат от труда, трудът е резултат от уважението
   Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum (Vergilius) (лат) - Били сме троянци, била е Троя и великата слава на троянците (всичко е минало) (Вергилий)
   Fundamentum est iustitiae fides (лат) - Основа на справедливостта е доверието
   Fungus una nocte nascitar (Cicero) (лат) - Гъбата израства за една нощ (злото се появява бързо) (Цицерон)
   Fuocoso (ит) - С жар, огнено
   Fur furem cognoscit, lupus lupum (лат) - Крадецът разпознава крадеца, вълкът вълка
   Furioso (фуриозо) (ит) - Бурно, страстно

Назад