Bulgaria Aministrative Provinces.png

E
A
TX
EB
X
K
KH
OB
M
PA
PK
EH
PB
PP
P
H
CC
CH
CM
C,CA
CO
CT
T
B
BT
BH
BP
Y

Регистрационен номер на МПС в България е система за идентификация на моторно превозно средство, управлявана от органите на Полицията. Масовите регистрационни табели съдържат синя лента с изображение на българското или европейското знаме в лявата си част и код, изписан с черни главни букви и цифри на бял фон. Кодът има формат X(X) NNNN Y(Y), където X(X) е буквен областен код, NNNN - пореден номер, Y(Y) - серия, състояща се от една или две букви.

Спорадично по традиция в документацията се отбелязва и ДКН (или ДК № по старото наименование: Държавен контролен номер).

Съдържание

Регистрация на МПС

Всички моторни превозни средства и ремаркета в България, предназначени за движение по пътищата (с изключение на тролейбусите, верижните, строителните и селскостопанските самоходни машини) задължително се регистрират от органите на Пътна полиция. Превозните средства се регистрират по идентификационен номер VIN, категория, марка, модел и други данни. На всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация и табели с регистрационния номер.

Подлежащите на регистрация превозни средства в България се регистрират от структурните звена „Пътна полиция“ при Столична дирекция „Полиция“ (СДП) или областните дирекции „Полиция“. На всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер, които се закрепват отпред и отзад (или само отзад за мотоциклети, трактори и ремаркета).

Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя. Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) хоризонтално, в средната част на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата му част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

Специален номер

„Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси“ определя стойността за издаване на нестандартен номер:

Формат

До 1969 г.

Nomera SF-8975.gif

Регистрационните табели са съставени от регионален буквен код (напр. „Сф“ за София) и пореден номер.

След 1969 г.

Регистрационна табела от Ловеч, 70-те години
Регистрационна табела от София, 70-те години
Регистрационна табела от София, 70-те години

След 1969 г. се издават черни табели с бели букви за частните автомобили, бели табели с черни букви за държавните автомобили във формат А(а)-Б-9999, където А е регионалния код, Б - серията и 9999 - номера. През 1985 г. е въведен втори регионален код за София „А“, поради изчерпване на възможните серии и номера в областта „С“. В този период се издават табели със серии „ААВ“ и „АВС“ за частни автомобили.

Автомобилите, собственост на инвалиди подлежат на отделна регистрация с буквен код „И“ в регистрационния номер (напр. С-И-1234).

След 1986 г.

Регистрационна табела от Плевен, 1986-1992 г.
Регистрационна табела от София, 1986-1992 г.
Регистрационна табела от София, 1986-1992 г.

От януари 1986 г. се издават нови регистрационни табели. Въвежда се нов шрифт и нови цветове: черни букви на жълт фон за частни автомобили, черни букви на бял фон за държавни автомобили. Новата система има формат А(А)-9999-Б(Б), където А е регионален код, съставен от една или две букви, а Б - серия, също съставена от една или две букви. За частните товарни автомобили и автобуси се издават номера със серия „Ч“. Сериите, издавани за ремаркета, започват с буквата „Е“ (напр. С-1234-ЕН). Въвежда се и „тесен” вариант на регистрационната табела, близък до квадрат.

Формата и размерите на табелите, разположението на цифрите и буквите върху тях, размерите на знаците и използваните шрифтове се определят с БДС 15980 „ППС. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на МПС и техните ремаркета. Размери и шрифт“. Стандартът БДС ISO 7591 „ППС. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера за МПС и техните ремаркета. Спецификация“ определя изискванията към нанесения светлоотразяващ слой – фотометрични и колориметрични свойства, устойчивост на температура, огъване и удар, на нефтопродукти и солена мъгла и др.

След 1992 г.

Регистрационна табела от Бургас, 1992-1998 г.
Регистрационна табела от София, 1992-1998 г.

От 1992 г. за буквен код и серия се използват само букви от кирилицата, които са графично близки до букви от латинската азбука - А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, независимо че се произнасят по различен начин. Системата е в съответствие с Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г., според която регистрационните номера трябва да бъдат изписани с главни латински букви и арабски цифри, и едновременно с Българската конституция, според която официален език в страната е българският. Подобна система днес се използва още в Гърция, Русия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина.

Отпада разделението между частни и държавни автомобили и всички издавани табели са бели с черни букви. Отменена е отделната регистрация за автомобили на инвалиди, като различни остават регистрационните табели на военни, дипломатически автомобили и такива, притежавани от чужденци.

След 1993 г. не се изписват точки между областния код, номера и серията.

След 1999 г.

Регистрационен номер от Добричка област (2006-2008 г.)

Въведен е нов стандарт при регистрационните номера: променен е шрифтът и е добавена общоевропейската синя лента с графично изображение на българския идентифициращ код „BG“ и националното знаме на България. Изображението на знамето и кодът се разполагат в лявата част на регистрационната табела, върху вертикална синя светлоотражателна лента. При „тесния” вариант на регистрационната табела синята лента е разположена в горния ляв ъгъл.

Собствениците имат право да ползват срещу заплащане регистрационен номер с оригинално съдържание. Регионалният код остава задължителен, като след него може да се изпише комбинации от букви и цифри, съставена само от знаците А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0.

След 2008 г.

Регистрационен номер от град София (след 2008 г.)

От 2007 г. България е член на Европейския съюз и от следващата година в синята лента на регистрационния номер българското знаме е заменено с европейското, съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета на Европейския съюз от 3 ноември 1998 г.

Съгласно измененията на Наредбата за регистрация на МПС от м. април 2008 г. издаването на табели с регистрационни номера с европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон вместо с българския флаг ще се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите, но срокове не са предвидени. Запазва се валидността на табелите, издадени преди промяната.

Регионални кодове

Област до 1986 г. 1986-1992 г. след 1992 г.1 забележки
Благоевград Бл БЛ Е
Бургас Бс, Б Б А Преди 1986 г. номера с код „А“ са издавани за София (черни номера с бели букви и бели номера с черни букви), както и номера за Българската армия (червени букви на бял фон).
Варна В В В Преди 1998 г. номера с код „В“ са издавани и за автомобилите на Българската армия (червени букви на бял фон). След 1998 г. за тази цел се използва код „ВА“.
Велико Търново ВТ ВТ ВТ
Видин Вд ВД ВН
Враца Вр ВР ВР
Габрово Гб Г ЕВ Използва се код, произлизащ от името на втория по големина град в областта - Севлиево.
Добрич Тх ТХ ТХ Използва се код, произлизащ от старото име на град Добрич - Толбухин.
Кърджали Кж, К К К
Кюстендил Кн КН КН
Ловеч Лч, Л Л ОВ
Монтана Мх, М М М
Пазарджик Пз ПЗ РА
Перник Пк ПК РК
Плевен Пл ПЛ ЕН
Пловдив Пд, П П РВ
Разград Рз РЗ PP
Русе Р Р Р
Силистра Сс СС СС Червени номера с код „СС“ се издават и за дипломати с консулски статут.
Сливен Сл СЛ СН
Смолян См СМ СМ
София-област Сф, СО СО, СФ СО
София-столица Сф, С, А С С, СА При изчерпване на номерата от основния код са въведени допълнителните серии с код „А“ (1985-1986 г.) и „СА“ (след 2005 г.). Червени номера с код „С“ се издават за ръководители на дипломатически представителства.
Стара Загора СтЗ, СЗ СЗ СТ Червени номера с код „СТ“ се издават за служители, административно-техническия персонал на дипломатическите, консулските и търговските представителства и постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти.
Търговище Тщ, Т Т Т
Хасково Хс, Х Х Х
Шумен Шн, Ш Ш Н
Ямбол Яб, Я Я У
1 Всички кодове след 1992 г. се съставят само от графично съвпадащите букви между кирилицата и латиницата: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х, като номерата се произнасят на български език.

Специални регистрационни номера

Поръчкови (нестандартни номера)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси определя стойността за издаване на нестандартен номер. Правото на ползване на регистрационен номер с комбинация от цифри от вида aa-bb; ab-ab; ab-ba, като „a“ и „b“ са различни числа от „0“ до „9“ (напр. „ВТ 1122 КМ“, „А 4545 ЕР“, „Н 7887 СХ“ и т.н.), е 30 лв. Номер с четири еднакви цифри (напр. „СА 1111 РН“) струва 1 000 лв. Регистрационен номер с комбинация от цифри, които не са еднакви, но са по желание на клиента, е 50 лв. "Привилегията" да имате регистрационен номер с букви ви коства 7 000 лв. Важно е да се знае, че буквите в него трябва да присъстват и в кирилицата, и в латинската азбука (напр. РВ ВАНКО1, Х АСК0В0, СА КАМЕН и т.н.). Същата сума се заплаща и за рег. номер с еднакви цифри без серията от букви в края (CC 777777). Регистрационният номер трябва да започва с буквеното обозначение на областния град.

(тарифите са към 3 юни, 2011)

Временни

Bulgarian export license plate.gif
Nomera 198-H-229.gif

След 2006 г. се издават три допълнителни вида номера за временна регистрация. Тези табели имат червена лента с дата на валидност от дясната страна, а от 2012 г. - „европейска“ лента в лявата страна на табелата:

Военни

Nomera V-69266.gif
Bulgarian license plate of the armed forces.gif

До 2006 г. моторните превозни средства на Българската армия имат бели номера с червени знаци във формат X(X)-NNNNN. Използват се серии А, В, СВ (Строителни войски), ТВ (Транспортни войски), У (Учебен автомобил) и др. През 2006 г. е въведен форматът BA NNNNNN (BA от Bulgarian Army) с „европейска“ лента в лявата страна на табелата.

Гражданска защита

Bulgarian license plate of the civil protection.gif

До 2006 г. автомобилите на Гражданска Защита ползват регистрационен код „ГЗ“. През 2006 г. е въведен форматът CP NN NNN (CP от Civil Protection) с „европейска“ лента в лявата страна на табелата. Знаците са изобразени с тъмносиньо на бял фон.

Автомобили на чужденци

Bulgarian temporary license plate.gif

На автомобилите, собственост на чуждестранни лица, временно пребиваващи в страната се издават сини регистрационни табели във формат XX NNNN. След 2006 г. в дясната страна се изобразява датата на валидност на регистрацията, а от 2012г.с „европейска“ лента в лявата страна на табелата.

Дипломатически

Nomera DT-7208.gif
Bulgarian diplomatic license plate.gif
Bulgarian diplomatic license plate for technical assistance.gif

На автомобилите с дипломатически статут се издават червени регистрационни номера (от 1986 г.) В горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 mm и наклон 45o. До 1992 г. за МПС на ръководителите на дипломатическите представителства се издават номера със серия „ДТ“, а за другите дипломатически автомобили - „ТС“. След 1992 г. сериите са „С“ за МПС на ръководителите на дипломатическите представителства, „СС“ за дипломати с консулски статут и „СТ“ за служители, административно-техническия персонал на дипломатическите, консулските и търговските представителства и постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти. В дясната страна на табелата се изобразява датата на валидност на регистрацията, а от 2012 г. има „европейска“ лента в лявата страна на табелата.

Първите две цифри в цифовата група (С NNNN) на регистрационния номер представляват код на дипломатическото представителство:

Код Страна Код Страна Код Страна Код Страна
01 Флаг на Великобритания Великобритания 26 Флаг на Венецуела Венецуела 51 Флаг на Албания Албания 76 Флаг на Сърбия Сърбия
02 Флаг на САЩ САЩ 27 Флаг на Гана Гана 52 Флаг на Виетнам Виетнам 77 Флаг на Малта Малта
03 Флаг на САЩ САЩ 28 Флаг на Египет Египет 53 Флаг на Виетнам Виетнам 78 Флаг на Казахстан Казахстан
04 Флаг на Германия Германия 29 Флаг на Еквадор Еквадор 54 - 79 Флаг на Южна Африка Южна Африка
05 Флаг на Турция Турция 30 Флаг на Етиопия Етиопия 55 - 80 Флаг на Ватикана  Ватикан
06 - 31 Флаг на Индия Индия 56 Флаг на Камбоджа Камбоджа 81 Флаг на ЕС Европейски съюз
07 Флаг на Гърция Гърция 32 Флаг на Индонезия Индонезия 57 Флаг на Китай Китай 82 Флаг на Словения Словения
08 Флаг на Франция Франция 33 Флаг на Ирак Ирак 58 Флаг на Китай Китай 83 Blank.png  Световната банка
09 Флаг на Франция Франция 34 Флаг на Иран Иран 59 Флаг на Северна Корея Северна Корея 84 Флаг на Хърватия Хърватия
10 Флаг на Италия Италия 35 Флаг на Йемен Йемен 60 Флаг на Куба Куба 85 Blank.png  ЕБВР
11 Флаг на Белгия Белгия 36 Флаг на Колумбия Колумбия 61 Флаг на Куба Куба 86 Флаг на Република Македония Република Македония
12 Флаг на Дания Дания 37 Флаг на Кувейт Кувейт 62 Флаг на Монголия Монголия 87 Флаг на Кипър Кипър
13 Флаг на Нидерландия Нидерландия 38 Флаг на Либия Либия 63 Флаг на Никарагуа Никарагуа 88 Флаг на Норвегия Норвегия
14 Флаг на Испания Испания 39 Флаг на Ливан Ливан 64 Флаг на Полша Полша 89 Флаг на Украйна Украйна
15 Флаг на Португалия Португалия 40 Флаг на Мароко Мароко 65 Флаг на Полша Полша 90 Флаг на Молдова Молдова
16 Флаг на Швеция Швеция 41 Флаг на Мексико Мексико 66 Флаг на Португалия Румъния 91 Флаг на Армения Армения
17 Флаг на Швейцария Швейцария 42 Флаг на Перу Перу 67 Флаг на Португалия Румъния 92 Флаг на Беларус Беларус
18 Флаг на Австрия Австрия 43 Флаг на Сирия Сирия 68 Флаг на Русия Русия 93 -
19 Флаг на Аржентина Аржентина 44 Флаг на Уругвай Уругвай 69 Флаг на Русия Русия 94 -
20 Флаг на Япония Япония 45 Флаг на Република Ирландия Ирландия 70 Флаг на Азербайджан Азербайджан 95 Флаг на Судан Судан
21 Флаг на Финландия Финландия 46 Флаг на Палестина Палестина 71 Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 96 -
22 - 47 Flag of the United Nations.svg ООН 72 Флаг на Унгария Унгария 97 -
23 Флаг на Афганистан Афганистан 48 Flag of the United Nations.svg ООН 73 Флаг на Унгария Унгария 98 Флаг на Грузия Грузия
24 Флаг на Алжир Алжир 49 Blank.png  МВФ 74 Флаг на Чехия Чехия 99 Флаг на Естония Естония
25 Флаг на Бразилия Бразилия 50 Флаг на Южна Корея Южна Корея 75 Флаг на Словакия Словакия 00 -