Начално запознанство с Excel


Щракнете в сивия правоъгълник на ред 1. Какво се избира с това действие?

Може да намаляваме или разширяваме широчината на колона и височината на ред, като поставим курсоравърху разделителната линия между двете съседни имена. Курсорът добива вид на двупосочна стрелка.

 • Щракнете върху разделителната линия между колоните С и D. Разширете колоната С.


Текуща клетка

  Текущата клетка се познава по това, че е оградена в черно. От нея можем да се преместим, като използваме клавишите-стрелки, клавиша Tab за придвижване в хоризонтална посока и клавиша Enter за придвижване надолу.

  • Изберете клетка В3. Сега се придвижете по хода на коня до клетка С6.

  Освенс клавишите, можем да променим текущата клетка, като щракнем с мишката, която искаме да направим текуща.


  Лента за състояние

   Намира се в долната част на прозореца. Показва информаци за изпълняваната команда. В дясната © част се отбелязва дали са натиснати клавишите CAPS LOCK, SCROLL LOCK или NUM LOCK. На илюстрацията се вижда, че е натиснат клавишът NUM LOCK, който служи з аизползване на десния блок на клавиатурата като цифрова клавиатура.


   Ленти за превъртане

    Лентите за превъртане са със същия вид и функции като в Word.


    Показалец на мишката

     Показалецът се появява във вид накръст, когато се придвижваме върху работния лист. Ако виждаме показалеца по този начин, не можем да въведеме данни първо трябва да щракнем върху някоя клетка.


     Наименования на работните листове


      Над хоризонталната лента за превъртане се намират наименованията на различните листове. Тук виждате стандартните наименования на трите листа, които се появяват при създаване на нова работна книга.

      • Щракнете върху Sheet2 с левия бутон на мишката. Натиснете десния бутон на мишката и изберете командата Delete. Какъв е резултатът?

      • Сега щракнете с левия бутон на мишката върху Sheet3. След това изберете командата Rename, като щракнете с десния бутон на мишката върху името на работния лист. Напишете ново име: нека това бъде вашето име на кирилица. Кирилицата чете ли се нормално? Ако не, преименувайте отново работния лист с името ви на латиница.


      Придвижването от страница в страница става с щракване на левия бутон на мишката върху наименованието на страницата. При щракване на десния бутон на мишката върху наименованието на работна страница се отваря конкикстно меню, което