П Р А В Н И   Т Е Р М И Н И
Буква "А":
 • Абадон
 • Абдикация (Dimissio coronae)
 • Аборт
 • Абстрактна сделка
 • Авал
 • Аванс
 • Автентично тълкуване на нормативен акт
 • Автор
 • Авторско име
 • Авторско право
 • Автотехническа експертиза
 • Адвокат
 • Адвокатска защита
 • Адвокатска тайна
 • Административен акт
 • Административно наказание
 • Административно нарушение
 • Адхезионен процес(съединен, смесен)
 • Акредитив
 • Акредитивни писма
 • Акт за гражданско състояние
 • Активна солидарност /солидарност на кредиторите/
 • Акцепт
 • Акцептант /приемател/
 • Акцесорно задължение
 • Акциз
 • Акционерно дружество
 • Акция
 • Алиби
 • Алтернативно задължение
 • Амнистия
 • Аналогия
 • Анклав
 • Анексия
 • Антропологична школа в наказателното право
 • Антихреза
 • Анюитет
 • Апартейд
 • Апелативни съдилища
 • Апорт
 • Арбитражен съд
 • Аргумент
 • Аргумент за по-силното основание /per argumentum a fortriori/
 • Аргумент за противното /per argumentum a contrario/
 • Аренда
 • Арест
 • Афект
 • Афектен умисъл

 • Аbsolutorium iudicium
 • Аcta ad probationem
 • Аctio libera in causa
 • Аrgumentum ad rem
 • Аctio obliqua
 • Аctio Pauliana
 • Аctio finum regundorum
 • Аd hoc
 • Adoptio
 • Аuctoritas legis