Единен Граждански Номер
 

    Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане (ГГММДД), следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  номер на позицията в ЕГН 
* * * * * * * * *  умножение
2 4 8 5 10 9 7 3 6  тегла
фиг.1

Коректността на ЕГН се установява чрез проверка на датата, пола на лицето и контролната цифра.

    1. Проверка на датата

        Проверяват се денят, месецът и годината за валидна дата. За родените преди 01.01.1900 г. към месеца се прибавя числото 20. За родените след 31.12.1999 г. към месеца се прибавя числото 40.

    2. Проверка на пол

        Деветата цифра на ЕГН (фиг.1) е четна за мъже и нечетна за жени.

    3. Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра

       1. Умножават се стойностите (фиг.1) от всяка позиция със съответното тегло, посочено под номера на позицията.
       2. Сумират се получените произведения.
       3. Сумата по т.2 се дели на 11, взема се остатъкът от деленето.
       4. Ако полученият остатък от т.3 е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

    Примери:

7524169268        Мъж, с дата на раждане 16.04.1875 г.
7501010010        Жена, с дата на раждане 01.01.1975 г.
7552010005        Мъж, с дата на раждане 01.12.2075 г.
8032056031        Жена, с дата на раждане 05.12.1880 г.
8001010008        Мъж, с дата на раждане 01.01.1980 г.
7552011038        Жена, с дата на раждане 01.12.2075 г.
8141010016        Жена, с дата на раждане 01.01.2081 г      Със заповед N РД 02-14-637/22.06.1998 година министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на "Информационно общество" г-н Евгений Бакърджиев утвърди промяната, касаеща ЕГН за лицата, които ще бъдат родени през следващия век.

   

   Можете да въведете ЕГН за проверка на коректност

              ЕГН:     

Обратно към справки