Обществени мобилни наземни мрежи.

Мрежи за персонално повикване - Пейджинг (POCSAG, ERMES, RDS и FLEX)
- работещи с протокол POCSAG

Протоколът POCSAG, разработен в края на 70-те години във Великобритания, е най-популярният в Европа. Честотните ленти за изграждане на мрежите са обект на национално разпределение. У нас мрежите за персонално повикване работят в обхвата 150 MHz, разпределен за мобилната служба, съгласно радиорегламента. Лицензирането на операторите е на две равнища - национално и местно. В момента работят 2 мрежи на лицензирани национални оператори и 13 местни. Основен недостатък на мрежите, изградени по този стандарт, е невъзможността за свързването им с други мрежи в рамките на една държава и извън нея.

Изграждането на пейджинг мрежи и предоставянето на услуги чрез тях е под режим на пълна либерализация. За момента се счита, че пазарът няма потребност от увеличаване на броя на операторите на национално равнище.

- Европейска система за персонално повикване - ERMES

Въпреки, че реализацията на мрежи с протокол POCSAG е доста успешна, този стандарт не допуска създаването на паневропейска мрежа. Чрез Директива 89/544 на Съвета на ЕО се регламентират честотните ленти за координирано въвеждане на паневропейската обществена мрежа за персонално повикване - ERMES, по стандарт, разработен от ETSI. Лентата 169,4-169,8 MHz, необходима за въвеждането на ERMES, у нас не е свободна за тази цел. Към нейното освобождаване може да се пристъпи в дългосрочен план, след консултации с ползвателите на тази лента в момента.

Система за данни RDS

В радиосигнала на УКВ в обхвата 87,5 - 108 MHz се излъчва допълнителна цифрова информация по стандарта RDS. За да бъде тази система всеобхватна за потребителите, RDS информацията трябва да се включи във всички програми от УКВ обхвата. Освен това трябва да се осигури цифров пренос на програма по стандарта RDS до предавателите и да се обяви конкурс за съставянето на тази програма.

Протокол FLEX

Разпространеният в Америка и Азия високоскоростен пейджинг протокол FLEX определено превъзхожда по параметри POCSAG и е съизмерим с ERMES. По-висшите протоколи ReFLEX и InFLEXion на основата на FLEX, които предлагат още по-богати възможности, работят само в честотния обхват 901-902, 930-931 и 940-941 MHz. След като FLEX е съвместим с въздушните радиоинтерфейси в метровия УКВ обхват до дециметровия УКВ обхват (30-1000 MHz), няма пречки на сегашния етап той да бъде разрешаван, като все пак се има предвид, че няма да могат да се използват пълните му възможности поради недостъпността на обхвата 900 MHz.

Клетъчни радиотелефонни мрежи - аналогови (NMT), цифрови (GSM, DCS1800, TFTS, TRTS, DECT)

Както бе споменато по-горе, мобилните комуникации са най-бързо разрастващият се сектор на телекомуникациите, като това в най-голяма степен се отнася за клетъчните мрежи, които са:

- аналогови:

В света съществуват разнообразни клетъчни аналогови радиотелефонни мрежи, но основните типове, които са се наложили в европейски мащаб са NMT (450 и 900) и TACS. Въпреки че първата аналогова мрежа е въведена в експлоатация преди около 25 години, в страните от Източна Европа, както и у нас тези мрежи се развиха едва през последните 5 години и се предвижда да бъдат в експлоатация и след 2000 година.

У нас работи една обществена аналогова клетъчна радиотелефонна мрежа тип NMT 450 и като се има предвид утвърждаването на цифровите технологии и наличният честотен ресурс, не е целесъобразно изграждането на втора мрежа.

В края на 80-те години, в някои европейски страни бяха въведени в експлоатация аналогови мрежи по стандарт NMT, работещи в обхвата 900 MHz с подобрени експлоатационни параметри.

У нас не съществува свободен честотен ресурс за изграждане на аналогови мрежи в обхвата 900 MHz и неговото освобождаване не е целесъобразно.

- цифрови:

Съществуващите през 80-те години множество взаимно несъвместими аналогови клетъчни мрежи и непрекъснато увеличаващият се трафик доведоха до силно ограничаване на услугите, предлагани чрез тези мрежи на националното ниво за всяка една страна. Посочените предпоставки доведоха до разработването на единен европейски стандарт за цифрова система (GSM). С директива 87/372 на Съвета на ЕО се резервират честотни ленти в обхвата на 900 MHz за координирано въвеждане на пан-европейска цифрова клетъчна радиотелефонна система.

У нас е в действие една GSM-мрежа, чието изграждане от лицензирания оператор започна през 1994 г. В изпълнение на решението на ERC (ERC/DEC/(94)01) през 1996 г. бе осигурен честотен ресурс за изграждане на втора мрежа, работеща по стандарт GSM, но все още не е обявен търг за издаване на лицензия. Необходимостта от въвеждането на втора мрежа по стандарта GSM ще се определи от пазарните условия, имайки предвид досегашното развитие на двете мрежи (NMT450 и GSM) и навлизането на новите технологии.

От гледна точка на стандартизацията технологиите GSM и DCS 1800 са много сходни, като разликите са продиктувани най-вече от честотната лента, която за DCS1800 е в обхвата 1800 MHz (2 пъти по-висока честота отколкото за GSM). По-високата честота предполага по-малки радиуси на клетките и по-голям брой на базовите станции за постигане на същото покритие в сравнение с GSM. От една страна, осигуряването на по-голям брой базови станции в даден район води до по-големи разходи за изграждане на системата в сравнение с GSM, но от друга - по-малкият размер на клетката води до по-ефективно използване на честотния ресурс и като резултат - по-висок абонатен капацитет на мрежата. Всички тези особености следва да бъдат взети предвид, преди да се освободи необходимият честотен ресурс, към което у нас може да се пристъпи най-рано след 2002 - 2003 г. и то само ако пазарът на тези услуги го наложи.

TFTS е цифрова система, чрез която се осъществяват обществени телекомуникационни услуги (телефон, факс, предаване на данни, пейджинг и други допълнителни услуги) за пътниците на борда на самолета, даващи възможност за комуникация с наземни абонати на различните мрежи. Този вид услуга може да бъде осигурена както чрез спътникови, така и чрез наземни системи. Спътниковите системи предлагат покритие на големи области и имат малък капацитет. Подходящи са за осигуряване на покритие над големи водни площи (океани) или ненаселени области. Наземните системи имат ограничено покритие, но осигуряват по-голям капацитет. TFTS е стандартизирана паневропейска система, като честотните ленти за координираното й въвеждане са определени с решение на ERC (92)/01.

През 1996 г. влезе в сила честотният план за системата, изработен от Европейския радиокомитет. Съгласно този план у нас са предвидени 4 базови станции. Като се има предвид малкият по обем трафик на системата, достатъчен е само един оператор, който ще бъде определен чрез търг за лицензия.

В Европа се отбелязва определен интерес за развитие на интегрирана пътнотранспортна среда за подобряване на транспортните превози. Тези мрежи са един от елементите на транспортната инфраструктура, в частност подвижни линии за предаване на данни между самите транспортни средства и между тях и стационарни обекти. До момента в нашата страна няма явна потребност от въвеждане на тези системи, но се следи развитието им в Европа.

Стандартът DECT се отнася за безжични комуникационни услуги за предаване на глас и данни, за което е определена честотната лента 1880 - 1900 MHz. Системата има две основни приложения - като WLL - (безжични локални мрежи за абонатен достъп), чрез които се постига разширение на обществената телефонна мрежа в труднодостъпни или слабонаселени места, където полагането на кабели не е икономически обосновано, и като безшнурови учрежденски телефонни централи в рамките на една сграда.

За въвеждане на второто приложение на DECT у нас не съществуват пречки и към него може да се пристъпи незабавно. Що се отнася до приложението й като WLL, предстои да бъдат проведени изследвания за електромагнитна съвместимост за определяне на координационните условия за използване на съоръженията от система DECT и останалите системи, работещи в същия честотен диапазон. “БТК” - ЕАД, е подготвила въвеждането на три полигона в режим на абонатни линии за допълнителна оценка на ефективността и възможностите за по-нататъшно развитие.

Поради все още съществуващите изключителни права на “БТК” - ЕАД, върху телефонната услуга и инфраструктурата, включително и на локалния достъп, въвеждането на тези системи от други оператори първоначално може да стане само на базата на пилотни проекти. Реализацията на пилотни проекти би дала възможност за набиране на опит, който ще бъде изключително полезен при пълната либерализация на далекосъобщителния пазар.

В момента ETSI стандартизира съвместяването на DECT с инфраструктурата на GSM. В България този въпрос (въвеждането на този стандарт) засега не е от първостепенно значение.

Мобилни спътникови системи

Съществуващи системи.

Български участник в INMARSAT е Параходство “Български морски флот”, който е и лицензиран оператор в областта на морските приложения. Навременната подготовка и приемането на необходимите документи, регулиращи предоставянето на мобилни услуги от сухопътните приложения на системата, е от съществено значение за успешното експлоатиране на един практически неразработен пазар, включващ както територията на Република България, така и страните на Балканския и Черноморския регион.

Бъдещи системи, които са в процес на разработка.

С решение (97)05 на ERC се фиксират хармонизираните честотни ленти, които ще използуват спътниковите персонални комуникационни системи.

В близко бъдеще се очаква пускането в експлоатация на няколко конкретни системи от мобилната спътникова служба: IRIDIUM, GLOBALSTAR и ICO-I, които ще осигуряват услуги по гласово- телефония, пейджинг, предаване на данни и факс.

Параходство “Български морски флот” е българският представител и акционер в ICO-Global Communications.

Глобалният характер на мобилните спътникови комуникационни услуги налага вземането на спешни мерки за приемане на регулаторни рамки, прилагайки съответните решения на CEPT, ECTRA, ITU, и то не по-късно от края на 1998 г.

Универсални мобилни телекомуникационни системи.

Универсалната мобилна телекомуникационна система ще бъде комуникационна система, която ще предлага на потребителите значителни възможности, включващи висококачествени безжични мултимедийни услуги чрез сходни по параметри и възможности мрежи, съдържащи фиксирани, клетъчни мобилни и спътникови компоненти. Тя ще доставя информацията директно до потребителя и ще му осигурява достъп до нови услуги и приложения. Това ще доведе до предлагане на мобилни персонални комуникации на масовия пазар независимо от местоположението на потребителя, мрежата или крайното устройство, което той използва. Предвидените за тези системи честотни разпределения ще влязат в сила след 2002 г., което ще съвпадне с крайния срок за амортизиране на съществуващите фиксирани радиорелейни мрежи, използуващи същия честотен диапазон.

В средносрочен аспект до 2002 г. България ще следи и проучва материалите по разработването на регулаторната рамка и стандартизацията на европейско ниво. След това ще се вземе решение за срока на въвеждане на съответната универсална мобилна телекомуникационна система, за да се даде възможност на бъдещите потребители на персонални комуникации у нас да ползват услугите на глобалното информационното общество през 21-ви век.

Членовете на UMTS форума се подготвят за стартирането на пилотни проекти. Целесъобразно е да се пристъпи към разработване на съответните документи, регламентиращи условията за изпълнението на такива проекти.

Фиксирани радиокомуникационни мрежи

Наземни

Радиорелейни линии

За радиорелейни връзки се използват лентите, предвидени в радиорегламента за фиксираната служба, а каналните разпределения се извършват съгласно препоръките на ITU-R и СЕРТ. През последните години се забелязва тенденция за въвеждане на нови системи, предимно за мобилни и мобилни спътникови връзки в лентите, които традиционно се използват за фиксирани системи. Това води до необходимостта от “преместване” на лентите за фиксираните връзки към по-високите честоти. Тази тенденция се отнася както за гражданските, така и за военните системи.

У нас е осигурен честотен ресурс, като честотните разпределения са съгласно международния регламент. Основно честотният спектър за фиксирани връзки за граждански нужди се ползва от обществените далекосъобщителни оператори и за целите на радио- и телевизионното разпръскване.

Широколентови системи за пренос на данни (WBDTS)

Лентата, разпределена за тези системи (2400-2483,5 MHz), е свободна. Необходимо е до края на 1998 г. да се изработи съответната регулаторна рамка.

Радиомрежи с локален абонатен достъп (RLAN)

За този вид мрежи е предвидена същата лента, както за WBDTS, и аналогично и за тях следва да се изработи необходимата регулаторна рамка.

Радиомрежи с локален абонатен достъп с подобрени експлоатационни параметри (HIPERLAN)

Технологията за HIPERLAN в момента се стандартизира и ще бъде внедрена в по-далечно бъдеще.

Спътникови

Геостационарни

Международните спътникови организации INTELSAT, EUTELSAT и ИНТЕРСПУТНИК имат за задача да предоставят спътников капацитет, необходим за международни далекосъобщителни услуги и за целите на радио-телевизионното разпръскване. Обществените далекосъобщителни оператори ползват спътникови фиксирани връзки като преносна среда както за международен, така и за регионален трафик. За България страна по споразумението за експлоатация на EUTELSAT и INTELSAT е “БТК” - ЕАД. Същевременно в EUTELSAT и INTELSAT е в ход процедура за допускане на повече от един спътников оператор от дадена страна членка. Предвид европейската политика за преминаване от монопол към свободна конкуренция в далекосъобщенията България ще допуска повече от един спътников оператор в споменатите организации.

VSAT мрежи и SNG станции

Понастоящем “БТК” - ЕАД, е единственият лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез VSAT станции.

През 1998г. предстои да се издаде лицензия за изграждане на национална VSAT мрежа.

Лицензиите за излъчване на новинарски емисии чрез спътник (SNG) са краткосрочни, обикновено свързани с някое значително събитие от политически, културен или спортен характер. Срокът на действие на една лицензия обикновено е от няколко часа до няколко дни в зависимост от събитието.

Съществуваща процедура за издаване на еднократни разрешения за излъчване на новинарски емисии чрез спътник трябва да бъде актуализирана в съответствие със Закона за далекосъобщенията.

BULSAT.BSS

Направена беше заявка от КПД за спътникова система с модифицирани параметри по условията на приложение 30/30А на Радиорегламента с покритие над България и Балканския полуостров. За целта бе използвана позицията на геостационарна орбита, която има България съгласно приложение 30В за фиксирани спътникови съобщения. Това ще даде възможност не по-късно от 2005 г. да бъде изградена национална многофункционална спътникова система. Предимствата от наличието на собствен спътник са очевидни. Реализацията на една национална система ще облекчи значително осигуряването на покритие на територията на страната с радио- и телевизионни програми, ще създаде възможност български програми да бъдат приемани и извън територията на България, както и да се предоставя под наем свободен спътников капацитет.

Негеостационарни широколентови системи

В последните години бяха представени много нови системи, които предстои да бъдат реализирани след 2000 г. и които ще използуват негеостационарни спътници на ниска земна орбита (LEO), средновисока (MEO) и висока елиптична орбита (HEO). По предварителни планове през периода 2001-2006 г. ще бъдат пуснати в експлоатация следните системи: SKYBRIDGE - през 2001 г., TELEDESIC - през 2002 г., и CELESTRI - през 2006 г. Предстои вземането на политическо решение за нашата страна по този въпрос.

Радио- и телевизионно разпръскване

Излъчването на радио- и телевизионни програми е един от най-либерализираните сектори, в т.ч. и ползването на спътников капацитет. Лицензирането на операторите е на две нива - с национално покритие и местни радио- и телевизионни станции, предимно частни. Частните оператори за радио- и телевизионно разпръскване са около 65 лицензирани и 70 оператора, достигнали до един или друг етап на процедурата за лицензиране, която съществуваше преди влизането в сила на Закона за концесиите. До момента няма издадена концесия за частни оператори за радио- и телевизионно разпръскване с национално покритие. Освен с необходимия честотен ресурс лицензирането на частен оператор е свързано и с предвидените в Закона за радиото и телевизията условия.

В момента съоръженията за радио- и телевизионно разпръскване на програмите на Българското национално радио и Българската национална телевизия се стопанисват от НУ “РТС”, което от своя страна е поделение на “БТК” - ЕАД. Освен с излъчване на програмите на БНР и БНТ, съоръженията на НУ “РТС” се предоставят чрез договори за излъчване и на местни радио- и телевизионни програми.

Наземно радиоразпръскване.

Радиоразпръскване на ДВ, СВ и КВ

Действащите в момента радиопредаватели се използват за излъчване на програмите на националното радио и най-вече за тяхното разпространение в чужбина. Тяхното използване ще продължи до окончателното им амортизиране и постепенната им замяна с принципно нови методи за разпространение на програми.

Като се има предвид високото енергопотребление на предавателните съоръжения за дълги, средни и къси вълни, ще се търсят решения за намаляване на консумираната електрическа мощност, включително и чрез корекции на честотния план на мрежите за дълги и средни вълни.

В изпълнение на решението на Международния съюз по далекосъобщения за преустановяване на двулентовите излъчвания на къси вълни след 2015 г. следва да започне съответна подготовка в края на периода.

Поради специфичния характер на обхватите за дълги, средни и къси вълни и използваните за тях предавателни съоръжения, не се предвижда либерализация на радиоразпръскването в тези обхвати.

Радиоразпръскване на УКВ

За радиоразпръскване в диапазона на УКВ у нас и в някои други страни от Източна Европа се използват лентите 66-74 MHz и 87,5-108 MHz. В България в момента работят две мрежи с национално покритие за разпространение на двете програми на БНР в диапазона 66-74 MHz и две мрежи в обхвата 87,5-108 MHz. Съоръженията, работещи в диапазона 66-74 MHz, са физически и морално амортизирани и постепенно ще бъдат спирани от експлоатация. В другия диапазон също работят две мрежи с национално покритие за излъчване на програмите на БНР. Честотният ресурс за изграждане на мрежи с национално покритие позволява да бъде въведена в експлоатация още една мрежа, която ще бъде частна. Досега са лицензирани 54 частни оператора на местни радиоразпръсквателни станции, а до различни етапи на процедурата са достигнали още около 60 оператора.

Цифрово радиоразпръскване (T-DAB)

Очаква се T-DAB да бъде бъдещето на звуковото радиоразпръскване в Европа. За бъдещите потребители въвеждането на цифровото радиоразпръскване ще осигури значително по-добро качество на звука в сравнение със съществуващото УКВ-ЧМ радиоразпръскване. Ще се подобри приемането на радиопрограми в мобилна среда. В момента радиочестотният спектър за УКВ-ЧМ радиоразпръскване в големите градове е пренаситен, поради което се получават много смущения, които влияят както върху приемането на радиопрограмите, така и върху техните звукови качества.

От гледна точка на управление на честотния спектър цифровото радиоразпръскване осигурява по-ефективно използване на спектъра, позволяващо освобождаване на честотни ленти за други цели.

През 1995 г. бе изготвен Европейският честотен план за наземното цифрово радиоразпръскване. Съгласно този план у нас T-DAB ще бъде въведено в лентите 230,0-240,0 MHz и 1452-1492 MHz.

Предстои изработването на регулаторни документи в краткосрочен план. Цифровото радиоразпръскване ще бъде изцяло либерализирано, като предпоставките за неговото развитие ще се обуславят от състоянието на честотните обхвати, от развитието на приемната апаратура и от интереса на потребителите и операторите.

Предстои изграждането на пилотен проект на експериментална едночестотна мрежа в района на София.

Спътниково радиоразпръскване

Честотните ленти за излъчване на радиоразпръсквателни програми чрез спътник в повечето европейски страни са на вторична основа до 2007 г. съгласно Радиорегламента. С развитието на тази технология ще се пристъпва постепенно към освобождаване на необходимия честотен ресурс. Развитието на спътниковото разпространение на радиопрограми в България ще се развива паралелно със спътниковата телевизия.

Наземно телевизионно разпръскване

Телевизионно разпръскване - УКВ, метров и дециметров обхват

Предвидените за телевизионно разпръскване ленти, в така наречените обхвати I, III, IV и V в почти всички европейски страни се използват за осигуряване на национално или регионално покритие с програми за много висок процент от населението (над 95%).

Аналогично на радиоразпръскването у нас в момента работят множество лицензирани оператори. До момента с национално покритие са само програмите на БНТ. Лицензирането на частен оператор с национална програма е свързано с проблемите, споменати по-горе за радиоразпръскването.

В сигнала на програма Канал 1 се предава допълнителна знакова и графична информация по стандарта TELETEXT. В зависимост от интереса на отделните телевизионни оператори TELETEXT сигнал може да се предава и в другите програми.

Цифрово телевизионно разпръскване (DVB-T)

Аналогично на радиоразпръскването тенденцията е постепенно преминаване към цифрово телевизионно разпръскване, представляващо съчетаване на телевизия с компютърни технологии.

На първо време DVB-T ще даде на операторите възможността за увеличаване на броя на програмите и на допълнителните услуги, които могат да бъдат предложени на зрителите, без с това да се разшири значително необходимият честотен ресурс.

През 1997 г. бе изготвен европейски план за наземно цифрово телевизионно разпръскване. Съгласно плана предавателните станции за цифровото телевизионно разпръскване ще използват същите канали, както съществуващото аналогово разпръскване.

Спътниково телевизионно разпръскване

Геостационарните спътникови технологии за радио- и телевизионно разпръскване позволяват решаването на въпросите, свързани с националното и международното покритие с радио- и телевизионни програми при минимален разход на средства и осигурено високо качество. В момента в европейски и световен мащаб се извършва преход от аналогови към цифрови технологии за пренос на програмите, като се пускат или подготвят за пускане мощни геостационарни системи с възможности за покриване на големи територии.

Спътниковото телевизионно разпръскване е особено важно за разпространението на радио- и телевизионни програми на български език като културно-информационен мост към сънародниците ни извън България. Това налага да се вземат краткосрочни мерки за осигуряване на средства за спътников капацитет. За тази цел ще бъде подготвена програма “Спътниково радио- и телевизионно разпръскване”, която трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. Във връзка с това, още през 1998г. е наложително да започне и подготвителна работа по:

- реализиране на спътниково излъчване не по-късно от началото на 1999 г.;
- изясняване на статута на организацията, изготвяща и разпространяваща радио- и телевизионната програма;
- осигуряване на трайни източници на финансиране (чрез Закона за радиото и телевизията или друг акт на Народното събрание) - от фондове, извънбюджетни сметки, от държавния бюджет и от други източници;
- определяне на местоположението, на собствеността и изграждането на земна спътникова станция за подаване на телевизионните програми към спътниковата позиция;
- честотно съгласуване със съседните страни.

В по-дългосрочна перспектива интерес представлява бъдещата реализация на национална геостационарна спътникова система с орбитална позиция 50,4° източна дължина .

Кабелни разпределителни системи за радио- и телевизионни програми

Кабелни системи

Кабелните разпределителни системи не са сред типичните ползватели на честотен ресурс. В момента поради липса на адекватна законова база работят множество кабелни мрежи на лицензирани и нелицензирани оператори. С влизането в сила на новия Закон за далекосъобщенията тази дейност трябва да бъде приведена в съответствие с изискванията на закона.

Ефирни разпределителни системи (MVDS)

MVDS (Multipoint Video Distribution System) е вид клетъчно организирана многоканална система за пренос и разпределение на телевизионни сигнали. Честотната лента, която се използва за тази система (40,5-42,5 GHz), е определена с решение на ERC (ERC/DEC/96/(05). Този вид система може да се използва като алтернатива на кабелните системи на места, където не могат да се полагат кабели или използуването им е свързано със значителни инвестиции. Тъй като посочената лента у нас не е заета с други системи, не съществуват пречки за използването й за MVDS.

Обособени мрежи

Обособените мрежи са далекосъобщителни мрежи за собствени нужди (фирмени мрежи) или мрежи за предоставяне на услуги на затворени групи потребители. Изграждането на обособени мрежи е в обхвата на либерализирания пазар при спазване на изискванията за съответната оторизация (лицензионен или свободен режим).

За фирмените мрежи се разрешава предоставянето вътре в мрежата на всички видове услуги, включително и гласова телефонна услуга. За мрежите за предоставяне на услуги на затворени групи потребители е разрешено предоставяне на гласова телефонна услуга в рамките на всяка от затворените групи потребители.

Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват достъп за свързване към мрежите си на обособени далекосъобщителни мрежи на лицензирани оператори, в лицензиите на които е предвидена възможност за това.

Услуги, предоставяни чрез обществени телефони

Въпреки развитието на телефонната мрежа и на мрежите, предлагащи мобилни телефонни услуги, обществените телефони ще продължават да играят съществена роля за осигуряване на достъп на населението до телефонната услуга. За да се подобри качеството на телефонната услуга, предоставяна чрез обществен телефон, както и да се повиши плътността на обществените телефони, тази услуга е либерализирана. До момента лицензии освен на “БТК” - ЕАД, са издадени и на още два оператора. Услугата от последните два оператора се предоставя чрез фонокарти.

Тенденцията в света е постепенно отмиране на монетните апарати и изцяло преминаване към фонокартни апарати или друг тип, работещи с предварително заплатени карти. Фонокартните телефонни апарати имат редица предимства пред монетните, но за известна част от населението и при определени ситуации те не са потребителски ориентирани, тъй като дори за еднократни разговори изискват закупуване на скъпо струваща фонокарта. Като се има предвид, че в страната има значителен брой монетни апарати в експлоатация, предвижда се и в бъдеще на определени места (летища, гари, болници, казарми, училища и др.) те да продължат да се поддържат или да се инсталират монетни апарати (или евентуално апарати с жетони). Осигуряването на достъп до телефонната услуга чрез монетни (или евентуално жетонни) апарати ще продължи да бъде задължение на БТК в рамките на осигуряване на всеобщо предлаганата услуга.

Услуги с добавена стойност

Услугите с добавена стойност се предоставят на базата на основната телефонна услуга или услугата за данни и са нещо като “екстри” към тях. Това са далекосъобщителни услуги, които съдържат ново допълнително качество спрямо основната далекосъобщителна услуга (телефонна или за данни), поради което цената им е по-висока от тази на основната услуга. Например услуги с добавена стойност са т.нар. телефонни информационни услуги, като програми на кина и театри, приказки, спортна информация, полезни съвети и др., както и по-новите - развлекателни услуги, правни и здравни консултации и др. Услуги с добавена стойност по обществените мрежи за данни са електронната поща, електронният трансфер на парични преводи, достъпът до база данни и т.н.

Услугите с добавена стойност са либерализирани. “БТК” - ЕАД, има право да предоставя този вид услуги, но е задължена да осигури недискриминационен достъп до мрежата си на новите оператори на услуги с добавена стойност.

Сериозен проблем при предоставянето на услуги с добавена стойност представлява номерацията. Трябва да се отчетат настъпилият хаос по отношение на раздаването на номера за тези услуги и нелогичният им начин за номериране, противоречащ на принципите за разпределяне на номерационното пространство. Създалата се ситуация има и своите обективни причини, дължащи се на невъзможността за осигуряване на исканото по-високо таксуване на разговорите от този тип в рамките на аналоговите селищни централи, което наложи използуване на необичайни кодове за услугите. Цялостно решение въпросът ще получи с въвеждането на новия национален номерационен план.

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Навлизането на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот бележи началото на информационното общество - общество с качествено нова структура, организация и взаимоотношения между членовете му, основани на глобалния достъп и използване на информационните и комуникационните мрежи и услуги, без национални, географски или други ограничения за обмен на информация, научни, духовни, културни и други постижения.

Глобалната информационна инфраструктура, основана на нови компютърни и телекомуникационни технологии и използване на оптични, телевизионни и спътникови мрежи, създава предпоставки за предоставяне на широка гама от нови услуги в сферата на обществената администрация, търговията, банковото дело и др. за въвеждане на нови дистанционни форми на работа и обучение, нова организация на здравеопазването и дистанционни медицински услуги и др.

За да се реализира ключовата роля на далекосъобщителния сектор и далекосъобщителната инфраструктура и услуги за развитието на информационното общество, трябва да са налице основните предпоставки: политика, нормативна база и регулаторна рамка, като се изяснят следните аспекти:

Комплексният характер на проблемите, свързани с развитието на информационното общество, необходимостта от ангажираност на много и различни институции при вземане на политически решения в тази област наложиха създаването на специализиран орган към Министерския съвет (Постановление N 40 на Министерския съвет от 1998 г.) - Координационен съвет по проблемите на информационното общество, който трябва да съгласува и контролира дейността и мерките, предприемани от държавните органи и институции в тази сфера. Една от важните задачи на този орган трябва да бъде привличането на обществени организации и частния сектор, които да съдействат за създаване на благоприятни условия за осигуряване на равнопоставен достъп на индивиди и общности до нови информационни и комуникационни услуги.

Координационният съвет определи като приоритет в своята дейност до края на 1998 г. да бъде изготвен, обсъден от обществеността и внесен в Министерския съвет проект на Стратегия и национална програма за развитие на информационното общество.

В рамките на Европейския съюз проблемът за информационното общество е в центъра на редица форуми, предмет е на оживени дискусии, по него се издават множество документи с информативен или специализиран характер. Всичко това налага в нашата страна неотменно да се следят общоевропейските процеси, да се обработва натрупваният и споделен от тях опит и да се създават предпоставки за постепенен преход към информационното общество и у нас, съобразявайки се с националните особености и темпове на развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документът е разработен в Комитета по пощи и далекосъобщения и отразява секторната политика в далекосъобщенията в периода на преход към действена пазарна икономика и установяване на лоялна конкуренция в далекосъобщителния сектор в Република България.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Степен на либерализация на далекосъобщителните мрежи и услуги

Услуги и мрежи

Степен на либерализация

Година на либерализация

Обикновена телефонна услуга по фиксираната мрежа

изключителни права на “БТК” - ЕАД

след 01.01.2003г.

Наети линии

изключителни права на “БТК” - ЕАД

след 01.01.2003г.

Локален достъп

изключителни права на “БТК” – ЕАД (възможност за реализация на пилотни проекти след решение на КПД)

след 01.01.2003г.

мрежи за данни

либерализирани

-

обществени телефони

либерализирани

-

обособени мрежи

либерализирани

-

услуги с добавена стойност

либерализирани

-

мобилни и спътникови мрежи и услуги

вж. приложение № 3

-

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Радиокомуни-
кационна система
/технология

Честотна лента *съгласно таблицатана единните
европейски разпределения

ERC
DEC
№ год.

Особености:

Година
на
въвеж-
дане
по план

Година на
въвежда-
не в
България

Режим:1 лицензия (индиви-
дуална,
обща)

Наличие
на
свободен
честотен
ресурс

Регула-
торна
рамка

I.

МОБИЛНИ

1.

Мобилни наземни:

1. 1

PMR

национално разпределение в диапазоните 50, 150 и 300 MHz

 

TETRA

380.0-400.0
410.0-430.0
450.0-470.0
870.0-876.0
915.0-921.0

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

04/96

да

не

1996

1998

 

1. 2

Обществени

1.2.1

Мрежи за персонално повикване - Пейджинг

 

- POCSAG

национално разпределение 150 MHz

да

 

1993

 
 

- FLEX

национално разпределение

не

не

1996

2000

 
 

- ERMES

169.4-169.8

MHz

02/942

не

не

1994

1999

 

1.2.2

Клетъчни радиотелефонни мрежи

 

аналогови:

национално разпределение

 

   
 

NMT-450 i

450

MHz

-

да

да

  1992

 
 

цифрови:

 

 

 

 

 

   
 

GSM

890-915
935-960

MHz
MHz

01/94

да

да

1994

1994

 
 

DCS1800

1710-1785
1805-1880

MHz
MHz

  03/95

не

не

1997

2005

 

DECT


- като WL

- като CT

1880-1900

MHz

03/94

координация със
съществу-
ващи в
същия
диапазон
системи
да

да

не

1995

1998

 

TFTS

1670-1675
1800-1805

MHz
MHz

  01/92

да

не

1996

1998

 

2.

Mобилни спътникови:

 

Общи разпределения:
S-PCS
3

1610-1626.5
2483.5-2500
1980-2100
2170-2200

MHz
MHz
MHz
MHz

  03/97

   

1997

   
 

Конкретни системи:
ICO-I (TDMA))

1985-2015
2170-2200

MHz
MHz

-

да

не

2000

2002

 
 

IRIDIUM (TDMA)

1616.0-1626.6

MHz

-

не

не

1998

   
 

GLOBALSTAR (CDMA)

1610-1626.5
2483.5-2500

MHz
MHz

-

не

не

1998

   
 

ELIPSO

1610-1626.5
2483.5-2500

MHz
MHz

-

не

не

2000

   

II.

Универсални мобилни телекомуникационни системи - UMTS

 

UMTS4
/FPLMTS bands/

1900-1980
2010-2025
2110-2170
1980-2010
2170-2200

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

  07/97

   

2002

   

III.

Фиксирани

3.1

Наземни

 

РРЛ
(fixed links)

Честотни присвоявания в лентите, разпределени за фиксираната служба (FS), съгласно
Радиорегламента и канални разпределения, съгласно препоръките на ITU и ERC

 

WBDTS

2400-2483.5

MHz

-

да

не

1995

1998

 
 

RLANs

2400-2483.5

MHz

-

да

не

 

1998

 
 

HIPERLANs

5150-5250
ext. - 5300

MHz

03/96

   

  2003

2003

 

3. 2

Спътникови

3.2.1

Геостационарни

 

фиксирани връзки:

 

BULSAT.BSS

10.7-11.7

GHz

-

да

не

2005

2005

 
 

VSAT/SNG

12.0-14.0

GHz

-

да

не

 

1998

 

3.2.2

Негеостационарни

 

TELEDESIC

18.8-19.3
26.8-29.1

GHz

-

да

не

2002

2003

 
 

SKYBRIDGE

11-14

GHz

-

да

не

2001

2002

 

IV.

Радио- и телевизионно разпръскване*:

4.1

Радиоразпръскване:

 

ДВ, СВ, КВ

Честотни присвоявания в лентите, разпределени за радиоразпръскване, съгласно Радиорегламента

 

УКВ

66-74
87.5-108

MHz
MHz

Работят мрежи, обслужващи програмите на БНР, но като се има предвид силно амортизираната технологична част, постепенно ще се пристъпва към тяхното спиране от експлоатация. Честотни присвоявания в лентите, разпределени за радиоразпръскване, съгласно Радиорегламента, План - Женева-84

 
 

Т-DAB

План “Висбаден”  1995

-

- 12 TV канал
L-band
1-2 GHz

не

     
 

S-DAB

1452-1492

MHz

-

честотно разпределение на вторична основа до 2007г.

4.1

Телевизионно разпръскване:

 

УКВ
метр.обхват:

дец. обхват:

47-66
76-100
174-230
470-862

MHz
MHz
MHz
MHz

Честотни присвоявания в лентите, разпределени за радиоразпръскване, съгласно Радиорегламента, План - Стокхолм - 61

 

DVB-T

План “Честър”

 
 

директно приемане от спътник BULSAT.BSS

11.7-12.5

GHz

-

да

   

2005

 

4.3

КРС за радиотелевизионни програми

 

кабелни мрежи

               
 

MVDS

40.5-42.5

GHz

05/96

да

не

1996

   

1 Режимът -лицензия (индивидуална или обща) ще бъде определен съгласно изискванията на Закона за далекосъобщенията
2 Паневропейски системи, честотните ленти за които са хармонизирани и координирано въведени чрез съответното решение (ERC/DEC) на Европейския радиокомитет (ERC)
3 С посоченото решение на ERC се определят хармонизираните честотни ленти за спътниковите персонални комуникационни системи. Изброените по-долу системи (MSS) работят в посочените ленти.
4 Посочените разпределения ще влязат в сила от 01.01.2002 г.

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

CDMA
Code Division Multiple Access
 

CEPT

Conference Europeenne des Postes et Telecommunications

Европейска конференция по пощи и далекосъобщения

CT

Cordless Telephone

Безшнуров телефон

DCS1800

Digital Communications System

Цифрова комуникационна система в обхвата 1.8 GHz

DECT

Digital European Cordless Telecommunications

Европейски стандарт за цифрови безшнурови телекомуникации

DVB

Digital Video Broadcasting

Цифрово телевизионно разпръскване

ECTRA

European Committee for Technical Regulations Application

Европейски комитет за прилагане на техническите регулации

EEC

European Economic Communities

Европейска икономическа общност

ERMES

European Radio Message System

Европейски стандарт за система за персонално повикване

ETSI

European Telecommunication Standardization Institute

Европейски институт по стандартизация

FPLMTS

Future Public Land Mobile Telecommunication System

Бъдеща обществена мобилна телекомуникационна система за сухоземни приложения

GSM

Global System Mobile

Глобална система за мобилни комуникации

HIPERLAN

High Performance Radio Local Area Network

Радиомрежи с абонатен достъп с усъвършенствани експлоатационни параметри

ITU

International Telecommunication Union

Международен съюз по далекосъобщения

ITU-R

International Telecommunication Union
Radiocommunications Sector

Международен съюз по далекосъобщения
Сектор по радиокомуникации

ITU-T

International Telecommunication Union
Telecommunication Standardization Sector

Международен съюз по далекосъобщения
Сектор по стандартизация в далекосъобщенията

MVDS

Multipoint Video Distribution System

Многостационна система за разпространение на видеосигнали

NMT

Nordic Mobile Telephone

Стандарт за аналогова клетъчна радиотелефонна система

PMR

Professional/Private Mobile Radio

Мобилни системи за професионални нужди

POCSAG

Post Office Code Advisory Group

Стандарт за изграждане на мрежи за персонално радиоповикване - пейджинг

PT-N

Project Team on Numbering

Работна група по номериране

RLAN

Radio Local Area Network

Радиомрежи с абонатен достъп

S-DAB

Satellite Digital Audio Broadcasting

Спътниково цифрово звуково радиоразпръскване

SNG

Satellite News Gathering

Излъчване на новинарски емисии чрез земни станции

S-PCS

Satellite Personal Communications System

Спътникова персонална комуникационна система

T-DAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting

Наземно цифрово звуково радиоразпръскване

TDMA

Time Division Multiple Access

Достъп на времеви принцип

TETRA

Trans European Trunked Radio

Европейски стандарт за трънк - радиомрежа

TFTS

Terrestrial Flight Telecommunications System

Наземна система за обществени телекомуникационни услуги от борда на самолети

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Универсална мобилна телекомуникационна система

VSAT

Very Small Aperture Terminal

Спътников терминал с малка апертура

WBDTS

Wide Band Data Transmission System

Широколентови системи за пренос на данни

WLL

Wireless Local Loop

Безжични абонатни мрежи