Процедура за кирилизиране на принтери

EPSON - LX300+ / LX1170+

1. Включете принтера и поставете лист хартия;

2. Изключете принтера;

3. Задръжте натиснат бутона TEAR OFF от клавиатурата на устройството и включете принтера, изчакайте принтера да започне да печата и отпуснете бутона TEAR OFF.

4. Принтера разпечатва меню за избор на език (1 страница), който да се използва при настройване;

5. По подразбиране езика за настройка е Английски - (виж описанието по-долу)

6. Поставете лист хартия и натиснете бутона TEAR OFF за да продължите;

7. Принтера разпечатва текущите настройки, по-важните от които са:

• Page length for tractor – Дължина на страницата при използване на безконечна (тракторна) хартия в инчове;

• Skip over perforation – Прескачане на перфорацията разделяща страниците на безконечната (тракторна) хартия;

• 0 Slash – Указва дали символа за “нула” да съдържа наклонена черта или да се печата като буква “о”;

Boud rate – Скорост на предаване на данните по серийния порт.

• Parity – Указва наличие или отсъствие на бит за проверка по четност при използване на серийния порт.

• Data length – Указва големината на байта за сериен обмен.

Character table – Избор на кодова таблица (набор от символи) при печат.

 

8. За да кирилизирате принтера трябва да промените настройката на параметъра Character table. По подразбиране настройката е PC 437. За печат на кирилица трябва да зададете Bulgaria;

9. Натиснете бутона TEAR OFF за да укажете, че ще правите промени на настройките и поставете лист хартия;

10. Принтера разпечатва детайли за отделните параметри. Отпечатват се последователно 3 листа (след края на всеки поставяте нов);

11. Чрез бутона TEAR OFF избирате параметъра, който желаете да промените. Текущия параметър се индицира от показанията на светодиодите до надписа

TEAR OFF и светодиода PAUSE. Тяхното състояние може да бъде:

- не свети

- свети

- мига

12. За промяна на кодовата таблица трябва да подберете комбинация, отговаряща на менюто Character table - ;

13. След избор на менюто Character table, чрез бутона LF/FF се избира Bulgaria. Отново индикацията на светодиодите показва текущите настройки - ;

14. След като направите избора на параметрите изключете принтера.

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Указаният метод за настройка е при използване на листове А4. При използване на безконечна хартия отпада необходимостта от поставяне на отделни листове за всяка страница от менюто. Моля, не променяйте настройки, чието предназначение не Ви е понятно без да се консултирате със специалист, за да не нарушите нормалната работа на принтера.