Как да заключим папка/директория?


Метода е тестван на:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 1. Създайте нова папка/директория.
 2. Отворете Notepad копирайте текста по долу в Notepad запаметете файла File->Sava As, файла трябва да е с разширение BAT (имена_файла.BAT). Файла да бъде запаметен в папката която създадохте.
 3. Quote:
  Quote: cls
  @ECHO OFF
  title Folder Private
  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
  set/p "cho=>"
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%==password_here goto FAIL
  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md Private
  echo Private created successfully
  goto End
  :End

 4. Може да изтеглите готовия BAT файл от тук
 5. Отидете на 23 ред и на мястото на password_here сложете вашата парола.
 6. Запазате промените и затворете файла.

 7. Стартирайте locker.bat, до него ще видите нова папка с име Private. Вкарайте всичко което искате да скриете в тази папка Pivate.

 8. Стартирайте отново locker.bat - ще се покаже Windows конзолата и ще ви пита дали наистина искате да заключите папката натиснете "y" и папката ще изчезне.

 9. Ако искате да отключите папката, стартирайте отново файла locker.bat сега трябва да въведете паролата си и ако тя е вярна папката ще се покаже.