Flash страница на пълен екран - как?


Сигурно сте се чудили как да създадете HTML страница с Flash филмче, което се "разпъва" по целия екран на монитора. Този урок ще ви покаже как става това:

1. Отворете какъвто и да е флаш-файл в Flash;


2. Изберете File > Publish Settings. Изберете HTML секцията;

3. Кликнете върху падащо меню Dimensions. Селектирайте Percent и запишете стойност от 100 за Width и Height;

4. Кликнете върху падащо меню Scale и изберете No scale опцията.

5. Изберете Publish за да видите файла.



6. Вече имате на разположение два файла: с разширение .swf (флаш филмчето) и .html (интернет страницата с кода на филмчето). Кода на HTML сайта има горе-долу следния вид:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>myfile</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--url's used in the movie-->
<!--text used in the movie-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/
shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="100%" height="100%" id="myfile" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="myfile.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="myfile.swf" quality="high" scale="noscale" bgcolor="#ffffff" width="100%" height="100%" name="myfile" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go
/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

Повечето браузъри избират стойности по подразбиране за поле на страницата. На нас обаче ни трябва тази стойност да е 0 за пълно разгръщане на филмчето. Затова ще използваме CSS за тази желана настройка.


Самия код е достатъчно показателен. Искам да кажа, че чрез него се поставят 100% за ширина и дължина и поле на рагръщане 0. Ето и самия код, който трябва да добавите в HTML файла:

CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



    <
style type="text/css">
    <!--
   
body {

   
height: 100%;
   
width: 100%;
   
margin: 0;

   
}
    -->
    </
style>
 
 

Нагоре