Oсновни команди под DOS

 

Ще ви представя някои полезни команди на Windows с които можете да проверите, поправите или ….счупите напълно Уиндоуса си, поради което, автора отказва да носи отговорност за неправомерното им използване. Винаги преди да бръкнете в регистъра на Windows правете System Restore Point …а ако нямате нужния опит, изобщо не се захващайте!

Ще започнем с някои по-прости команди за LAN и NET за които не се изискват предварителни знания. От Start ->Run->изписвате cmd и въвеждате някоя от следващите команди :
1. ipconfig (XP, 2000 & NT4.0)Дава детайлна информация за настройките на мрежата, проверява връзките, извежда IP адреса на компютъра ви, DNS (Domain Name Service)  адреса и др.
ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter] | /flushdns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter [classidtoset] ]
/all Извежда пълно описание на мрежовата конфигурация.
/release Извежда IP адреса на избран източник.
/renew Подновява IP адреса на избран източник.
/flushdns Изчиства  DNS Resolver кеша.
/registerdns Рефрешва всички  присвоени DHCP адреси (Dynamic Host Configuration Protocol- Протокол за динамично конфигуриране на хостове) и пререгистрира DNS имена.
/displaydns Показва кеша на DNS Resolver
/showclassid Показва ID-то (идентификацията) на всички класове на DHCP, позволени за избрания източник.
/setclassid Променя ID-то (идентификацията) на  DHCP класовете.

2. gpedit.msc - Windows XP резервира за свои нужди 20% от всяка интернет връзка. Този размер може да бъде намален до 0% чрез стартиране на ‘gpedit.msc’ от RUN. Там намерете разклонението Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler – и там кликнете два пъти върху ‘Limit reservable bandwidth‘, намиращ се отдясно и му задайте стойност ENABLED, а за Bandwidth Limit – 0%
3. Ping – Тази команда изпраща Echo Request към прозволен компютър, който е длъжен да отговори. Най-общо казано, се проверява дали има отговор отсреща, за какво време идва той и дали е налице загуба на данни, от което можете да съдите за състоянието на връзката си. Ако „пингнете” доставчика си например и той не върне отговор, значи има проблем и вашия компютър не е свързан . Параметрите в скобите долу, не са задължителни, по-скоро уточняват.
PING [-t] [-n брой] [-l големина] [-i време на живот] [-w милисекунди] адрес
Параметрите имат следните значения:
-t – ако е споменат ще се пращат безбройно много пакети докато не бъдът спрени с Crtl+C

-n – това указва колко пакета да се пратят (по подразбиране е 4)

-l – указва големината на пакета (по подразбиране – 32 байта)

-i – тука можете да кажете през колко рутера или шлюза максимално да може да мине вашия пакет

-w – колко милисекунди да се чака отговор от всеки пратен пакет
Ако програмата ви даде съобщение „Requested Timed Out“, това означава че или този адрес не съществува или пакета не се е върнал (за по-сигурно пращайте по повече пакети и задайте по-голиам период на изчакване за всеки)

Пример:

PING -n 10 -w 10000 185.10.18.164 – това ще прати 10 пакета до 185.10.18.164 като всеки ще бъде изчакан 10 секунди

PING -t -l 5000 185.10.18.164 – в този пример се пращат безкрайно много пакети с големина 5Кb с цел „наводняване“ на връзката

След като изпълните командата PING ще получите нещо от сорта:

Pinging 185.10.18.164 with 32 bytes of data:
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=1010ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=982ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=1256ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=817ms TTL=126
Ping statistics for 185.10.18.164:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 817 ms, Maximum = 1256 ms, Average = 1016 ms

Както виждате най-долу има статистика за това колко пакета са били пратени, колко върнати и средното време, за което са го направили.

4. Trace – трейсинга проследява през кои адреси минава пътя на даден компютър до друг.
TRACERT [-h OPITI] [-w MILISEKUNDI] ADRES

-h – брой опити за търсене на отделните адреси (по подразбиране 3)
-w – времто за чакане отговор на пакета

Интересното на тази команда е, че тя проследява маршрута,като използва TTL регистъра на IP пакета,започва от минимална стойност и я увеличава всеки път при върнат пакет с грешка – TTL expired. Така на практика, увеличавайки всеки път TTL с единица, то всички рутери по пътя последователно ще ви върнат тази грешка . За всеки следващ пакет, следващия рутер по пътя ще върне грешката. Първоначално TTL стойността е била замислена да се намаля с всяка секунда живот на IP пакета, но на практиката се оказало, че пакетите минават за много по-малко от секунда през целия си път, за това всеки рутер по пътя намаля тази стойност с единица. Това прави възможно програмката за windows tracert и за линукс traceroute да ви покажат пътя, през който се рутират IP пакетите ви

5. Netstat – Състояние на TCP/IP това е програма за показване на текущото състояние на TCP/IP, тоест за извеждане на информация за това кои портове са отворени, на кои има осъществена връзка и т.н. Ако забележите отворен порт на РС-то си, който не би трябвало да е, може например някой, да е вързан към вас или да сте заразени с троянец. Да кажем че NetBus изплзва локален порт 12345 следователно ако състоянието на този порт е Listen явно имате зареден троянец (освен ако не ползувате защитна програма Firewall)

netstat -a

това ще покаже цялостна информация относно TCP/IP
При не съществуваща Интернет връзка ще видите:

Proto     Local Address          Foreign Address        State

Proto – това е протоколът, с който е осъществена връзката
Local Address показва на кой порт е свързана вашата машина
Foreign Address – портът на отсрещната
State – показва състоянието на връзката (в случайя портовете чакат за Connection Request)

netstat -na
- получавате както IP адресите, така и номерата на отворените портове на машината ви.
6. getmac – Показва вашия МАК (MAC – media access control) и лист с всички интернет протоколи, асоцииращи се с него, както локални, така и мрежови.

getmac[.exe] [/s Computer [/u Domain\User [/p Password]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]
/s   Computer : IP адреса на локалния компютър (не използвайте наклонената черта)
/u   Domain \ User : Изпълнява команда с разрешението на юзъра, определен като  User или Domain\User. По подразбиране е този, който използва командата в момента.
/p   Password : Задава парола за акаунта на юзъра, който е зададен в /u  параметъра.
/fo { TABLE | LIST | CSV } : Определя формата в който резултатът ще бъде показан. Възможни са формати  TABLE (табличен), LIST (списък),  и CSV (Comma Separated Values-стойности, разделени със запетайки) . По подразбиране, форматът е TABLE.
/nh : Забранява име на колоната в изходните данни. Валидно е, когато /fo параметрите са TABLE или CSV
/v : Определя, че изходната информация, показана на дисплея, съдържа множество информация.
/? : Извежда помощно меню


Вие трябва да да знаете че никой нищо няма да ви даде на готово затова трябва да да сте наясно във кой момент коя Операционна система да трябва да използвате,
както и съответната команда за да постигнете това което искате.

HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на
командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по
този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.

MD <име на директория> - създава директория.
RMDIR <име на директория> - изтрива директория (само ако е празна).
CD <име на директория> - влизаш в съответната директория.
CD.. - излизаш от под директорията.
CD - излизаш от всички директории в които си влязъл.
COPY <име на файл> <пътя до мястото, където искаш да го копираш> -
копира файлове (при MSDOS никъде няма да сгрешите команда Paste - просто я
няма). Командата COPY е много полезна за крадване на PWL файлове защото
Вие предполагам знаете че този/тези файл/ове се намират в директория
WINDOWS, тогава пишете copy *.pwl a: - с това указвате да се копират
всички файлове с разширение PWL на устройство "А". С това си спестявате
търсенето и пействането, а и става много по бързо прехвърлянето.

DEL <името и разширението на файла> - изтрива файлове, а може да
зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият
всички файлове.

DELTREE <името на директорията> - можете да изтривате пълни директории
включително и всичките и поддиректории.
FORMAT <устройство> - форматира зададеното устройство има много опции
вижте ги сами (няма да ги обяснявам).
FDISK - служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic
-разделя диска под Windows).
SYS <устройство> - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното не може да стане прехвърлянето.
DIR - показва списък от файлове и директории (зависи къде си).
CLS - изчиства екрана.
SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
TYPE - показва съдържанието на файла, но без възможност за редактиране.
ATTRIB - скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
EDIT - стартира редактор за цял екран.
MEM - показва информация за разпределението в RAM.
MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
VER - показва номера на текущата версия на DOS.
TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено
устройство.
UNDELETE - възстановява случайно изтрити файлове (е ако не сте рестартирали компютъра де).
UNFORMAT - възстановява файлове, изтрити при случайно форматиране на
диска.
SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на
версия.
SUBST - замества буквеното означение на устройството с път за достъп
до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се
наричат виртуални драйвери.
FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска.
SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
XCOPY - копира избирателно файлове.

*Пояснение: при командите за местене и копиране след командата се указва първо името на файла и съответния път до него. Оставя се един интервал, след което указваме къде да бъде преместен или копиран файлът, т.е. пътя до директорията. Ето един пример: намираме се в устройство А:. Файлът ‘111.exe’, намиращ се в C:\papka1 искаме да го преместиме в D:\papka2. Ето как става това:

move c:\papka1\111.exe  d:\papka2

DISKCOMP - сравнява съдържанието на две дискети писта по писта,
отчитайки кои писти не са идентични.
CHKDSK - анализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещанигрешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя
клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
TIME - показва системното време и позволява промени в него
(часовника).
DATE - показва или установява системно датата.
PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате "C:" може примерно да сложите датата, часът и др.


Внимание!

1.  Под DOS не можете да работите с NTFS файлова система! За тази файлова система си има специални системни дискети за NTFS.

2.  За да форматирате даден дял от хард диска трябва да се намирате в друго устройство (напр. А:), а не в това, което ще форматирате.

3.  Дяловете на хард диска могат да се форматират под DOS само във FAT файлова система!

 

 
 

КОМАНДИ ЗА cmd Command Prompt-(CMD)

1. HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
2. MD - създава дериктория.
3. RMDIR - изтрива дериктория (само ако е празна). съкратена команда - RD
4. CD - влизаш в съответната директория, трябва да напишеш правилно целият път до директорията
5. CD.. - излизаш от под директорията.
6. CD - излизаш от всички директории в които си влязъл.
7. COPY - копира файлове
8. DEL - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.
9. DELTREE - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
10. FORMAT - форматира зададеното устройство
11. FDISK - служи за разделяне на диска на дялове.
12. SYS - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
13. DIR - показва списък от файлове и директории
14. CLS - изчиства екрана.
15. SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
16. TYPE - показва съдържанието на файла, но без възможност за редактиране.
17. ATTRIB - променя атрибутите на файла. има 4 осоновни атрибута R - само за четене, H - скрит, S - сисетмен, A - може да се архивира при команда MIRROR.
18. EDIT - стартира редактор за цял екран.
19. MEM - показва информация за разпределението в RAM.
20. MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
21. VER - показва номера на текущата версия на DOS.
22. TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
23. UNDELETE - възтановява случайно изтрити файлове (ако не сте рeстартирали компютъра си).
24. UNFORMAT - възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
25. SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия, това решава проблеми със несъвместимостите с някои програми.
26. SUBST - замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
27. FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска, това е кеш менаджер, който кешира последните използвани файлове в рам, за по-бърз достъп до тях при повторен достъп.
28. SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
29. XCOPY - копира избирателно файлове.
30. DISKCOMP - сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
31. CHKDSK - анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска. Заменена е с по-мощната скандиск, която има добър опит за графичен интерфейс.
32. BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
33. TIME - показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
34. DATE - показва или установява системноата дата.
35. PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате “C:” може примерно да сложите датата, часът и др.)
36. MEMMAKER - позволява да разпределяте сами РАМ паметта, и да определяте кой драйвер или резидентен менажер и/или антивирус, както и за безнадеждно старият уин 3.1/3.11/3.12
37. VOL показва името на текущото или друго устройство по избор.
38. LABEL преименува текущото устройство или друго по избор.
39. DISKCOPY - копира една дискета върху друга, клонира дискетата, както clone CD за CD-тата само че за дискети.
40. SCANDISK - проверява здравето на файловата система. Заменя примитивният chkdsk
41. DEFRAG - дефрагментира устройство. дефрагментатора е типично по микрософстки преписан Нортот Спийд Диск с леки изменения.
42. JION - обединява 2 устройства в едно общо, на принципана виртуалния дял.
43. PATH= - задава път в който по подразбиране дос търси файловете преди да изведе съобщението bad command or filename
44. VERIFY - Указва на ДОС да проверява дали файловете операция е изпълнена коректно, подобно на това което НТФС прави по пордазбиране
45. Qbasic стартира вграденият бейсик интерпретатор, няма компилатор. QBASIC /edit пуска qbasic в режим редактор както команда едит. всъщност има една малка тайна. командата едит.ком не е нищо особено, просто бат файл със съдържанието qbasic /edit обърнат с утилка подобна на bat2exec до edit.com файл. ако се опитате да изпълните команда едит без qbasic.exe ще ви бъде върнат отговор че липсва файла qbasic.exe. интересно нали?
46. DoubleSpace/DriveSpace мощен компресор на дялове, компресира дялове и файлове за да “увеличи” обема на диска. DriveSpace позволява по-гъвкава настройка и да се “извлече” повече обем. максималното което може да се извлече е няколкократно “увеличаване” на обема. последният път като компресирах 20 мб диск, с DriveSpace успях да го “увелича” до 121 мб.
47. SMARTDRV - отличен кеш менажер. наистина се увеличава скоростта, и то осезаемо.
48. MODE - установява режим на работа, най-често се използва за установяване на вградената в ДОС кирилица, катко и за скорост на порвотрение на символите при задържан клавиш, колко време да чака при задържан клавиш, преди да почне да повтаря символите със зададената от вас скорост.
49. SENTRY - нещо подобно на Recycle Bin под уин, само че за дос. прави се скрита системна папка с името Sentry. като изтриетефайла, той се трие, но негово копие остава в директория Sentry подобно на Recycle Bin под уиндоус. при активиране, и задаване на съответната опция на командата Undelete командата просто мести файла от директория SENTRY до мястото където е бил преди да бъде изтрит.
Малко за вида на CMD.
-Вида му се променя изцяло от properties,до което се стига с цъкване  с десния бутон върху заглавната лента.
                                                                                                                               
-Интересна е комбинацията от клавиши Alt+Enter,която превключва fullscreen/windows.
                                                                                                               
-Възможността за копиране/вмъкване се активира от Options,QuickEdit Mode.
                                                                                                                                 
-Повечето команди от DOS-a важат и тук.
- CONVERT - конвертира дисково у-во в указания формат. (CONVERT volume /FS:NTFS ). Пример:
convert D: /fs:ntfs
- PROMPT - промяна на промпта, добавя произволен текст към промпта. (PROMPT [text]). Пример:
prompt dido $p$g
Някои опции:

    $t - tekusht chas
    $d - tekushta data
    $p - tekusht dql i pyt
    $v - versiq na windowsa
    $g - znaka >

- rmdir - (старото rm) - изтрива директория. Ако не са указани никакви параметри, rmdir не може да изтрива директория, съдържаща файлове. (RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path). Параметъра за изтриване на директорията със цялото и съдържимо, т.е. файлове и директории е /s. Пример:
rmdir /s /q c:\windows

- format - форматира дисково у-во или дял от него. (format volume [/fs:file-system][/v:label][/q][/c][/x]). Пример:
format c: /fs:NTFS /v:BARAKUDA /q

    /q - бърз формат. Изтрива всичко от volume без да форматира сектор по сектор. Използва се само за предварително форматирани volumes.
    /c - само за NTFS. Всички записвани файлове се компресират по подразбиране.
    /x - принуждава устройството да се демонтира преди format.

- chkdsk - проверява за грешки дисково у-во или дял от него.( chkdsk [drive:] [/p] [/r][/x][/f]). Пример:
chckdsk /p /f a:

    /p - пълна проверка за грешки (exhaustive check)
    /r - локализира и възстановява badsectors.
    /f - проверка и поправка на намерените грешки. Ако у-вото не може да бъде заключено, проверката става след рестарт (всички сме го виждали, на син екран  )
    /x - само за NTFS. Принуждава у-вото да се демонтира преди проверката. Включва /f.

- find - Търси текст (стринг) във файлове. След като свърши търсенето, показва всеки ред съдържащ стринга.
(find [/v] [/c] [/n] [/i] “string” [[Drive:][Path]FileName[...]]). Пример:
find /i "kaboom" c:\docs\doc.txt doc.doc

    /v - връща всички редове, които не съдържат стринга.
    /c - преброява редовете и връща общия им брой.
    /n - показва номерът на реда (във файла)
    /i - case sensitive търсене
                                                                                                                                                                                                                           
-Това са по-известните и полезни команди на DOS
                                                                                                                                                                                       
1. HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
2. MD - създава дериктория.
3. RMDIR - изтрива дериктория (само ако е празна). съкратена команда - RD
4. CD - влизаш в съответната директория, трябва да напишеш правилно целият път до директорията
5. CD.. - излизаш от под директорията.
6. CD - излизаш от всички директории в които си влязъл.
7. COPY - копира файлове
8. DEL - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.
9. DELTREE - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
10. FORMAT - форматира зададеното устройство
11. FDISK - служи за разделяне на диска на дялове.
12. SYS - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
13. DIR - показва списък от файлове и директории
14. CLS - изчиства екрана.
15. SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
16. TYPE - показва съдържанието на файла, но без възможност за редактиране.
17. ATTRIB - променя атрибутите на файла. има 4 осоновни атрибута R - само за четене, H - скрит, S - сисетмен, A - може да се архивира при команда MIRROR.
18. EDIT - стартира редактор за цял екран.
19. MEM - показва информация за разпределението в RAM.
20. MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
21. VER - показва номера на текущата версия на DOS.
22. TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
23. UNDELETE - възтановява случайно изтрити файлове (ако не сте рeстартирали компютъра си).
24. UNFORMAT - възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
25. SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия, това решава проблеми със несъвместимостите с някои програми.
26. SUBST - замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
27. FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска, това е кеш менаджер, който кешира последните използвани файлове в рам, за по-бърз достъп до тях при повторен достъп.
28. SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
29. XCOPY - копира избирателно файлове.
30. DISKCOMP - сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
31. CHKDSK - анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска. Заменена е с по-мощната скандиск, която има добър опит за графичен интерфейс.
32. BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
33. TIME - показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
34. DATE - показва или установява системноата дата.
35. PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате “C:” може примерно да сложите датата, часът и др.)
36. MEMMAKER - позволява да разпределяте сами РАМ паметта, и да определяте кой драйвер или резидентен менажер и/или антивирус, както и за безнадеждно старият уин 3.1/3.11/3.12
37. VOL показва името на текущото или друго устройство по избор.
38. LABEL преименува текущото устройство или друго по избор.
39. DISKCOPY - копира една дискета върху друга, клонира дискетата, както clone CD за CD-тата само че за дискети.
40. SCANDISK - проверява здравето на файловата система. Заменя примитивният chkdsk
41. DEFRAG - дефрагментира устройство. дефрагментатора е типично по микрософстки преписан Нортот Спийд Диск с леки изменения.
42. JION - обединява 2 устройства в едно общо, на принципана виртуалния дял.
43. PATH= - задава път в който по подразбиране дос търси файловете преди да изведе съобщението bad command or filename
44. VERIFY - Указва на ДОС да проверява дали файловете операция е изпълнена коректно, подобно на това което НТФС прави по пордазбиране
45. Qbasic стартира вграденият бейсик интерпретатор, няма компилатор. QBASIC /edit пуска qbasic в режим редактор както команда едит. всъщност има една малка тайна. командата едит.ком не е нищо особено, просто бат файл със съдържанието qbasic /edit обърнат с утилка подобна на bat2exec до edit.com файл. ако се опитате да изпълните команда едит без qbasic.exe ще ви бъде върнат отговор че липсва файла qbasic.exe. интересно нали?
46. DoubleSpace/DriveSpace мощен компресор на дялове, компресира дялове и файлове за да “увеличи” обема на диска. DriveSpace позволява по-гъвкава настройка и да се “извлече” повече обем. максималното което може да се извлече е няколкократно “увеличаване” на обема. последният път като компресирах 20 мб диск, с DriveSpace успях да го “увелича” до 121 мб.
47. SMARTDRV - отличен кеш менажер. наистина се увеличава скоростта, и то осезаемо.
48. MODE - установява режим на работа, най-често се използва за установяване на вградената в ДОС кирилица, катко и за скорост на порвотрение на символите при задържан клавиш, колко време да чака при задържан клавиш, преди да почне да повтаря символите със зададената от вас скорост.
49. SENTRY - нещо подобно на Recycle Bin под уин, само че за дос. прави се скрита системна папка с името Sentry. като изтриетефайла, той се трие, но негово копие остава в директория Sentry подобно на Recycle Bin под уиндоус. при активиране, и задаване на съответната опция на командата Undelete командата просто мести файла от директория SENTRY до мястото където е бил преди да бъде изтрит.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
DOS команди за Internet
1. Ping - под ping се разбира изпращането на Echo Request до друг компютър в мрежата, за да се разбере дали той съществува. Щом другия компютър получи такъв пакет, той е длъжен да отговори на подателия му. С тази цел в DOS е създадена командата PING. Нейният най - опростен формат е: (параметрите в квадратно скоби не са задължителни)
PING [-t] [-n брой] [-l големина] [-i време на живот] [-w милисекунди] адрес
Параметрите имат следните значения:
-t - ако е споменат ще се пращат безбройно много пакети докато не бъдът спрени с Crtl+C
-n - това указва колко пакета да се пратят (по подразбиране е 4)
-l - указва големината на пакета (по подразбиране - 32 байта)
-i - тука моджете да кажете през колко рутера или шлиуза максимално да може да мине вашия пакет
-w - колко милисекунди да се чака отговор от всеки пратен пакет
Ако програмата ви даде съобщение “Requested Timed Out”, това означава че или този адрес не съществува или пакета не се е върнал (за по-сигурно пращайте по повече пакети и задайте по-голиам период на изчакване за всеки)
Пример:
PING -n 10 -w 10000 212.50.21.123 - това ще прати 10 пакета до 212.50.21.123 като всеки ще бъде изчакан 10 секунди

PING -t -l 5000 212.50.21.123 - в този пример се пращат безкрайно много пакети с големина 5Кb с цел “наводняване” на връзката

След като изпълните командата PING ще получите нещо от сорта:
Pinging 212.50.21.123 with 32 bytes of data:
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=1010ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=982ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=1256ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=817ms TTL=126
Ping statistics for 212.50.21.123:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 817 ms, Maximum = 1256 ms, Average = 1016 ms
Както видждате най-долу има статистика за това колко пакета са били пратени, колко върнати и средното време, за което са го направили.
2. Trace - тракинг се нарича проследяването на пътя до даден компютър (през кои адреси минава). Това може да се направи по следния начин в DOS:
TRACERT [-h OPITI] [-w MILISEKUNDI] ADRES
-h - брой опити за търсене на отделните адреси (по подразбиране 3)
-w - времто за чакане отговор на пакета
3. Netstat - Състояние на TCP/IP това е програма за показване на текущото състояние на TCP/IP, тоест за извеждане на информация за това кои портове са отворени, на кои има осъществена връзка и т.н.
Няма да ви обяснявам параметрите и. Просто я използвайте по следния начин:
netstat -a
това ще покаже цялостна информация относно TCP/IP
При не съществуваща Интернет връзка ще видите:
Proto Local Address Foreign Address State
Proto - това е протоколът, с който е осъществена връзката
Local Address показва на кой порт е свързана вашата машина
Foreign Address - портът на отсрещната
State - показва състоянието на връзката (в случайя портовете чакат за Connection Request)
NETSTAT е удобно средство за откриване на троянци при положение че знаете на кой порт работят. Да кажем че NetBus изплзва локален порт 12345 следователно ако състоянието на този порт е Listen явно имате зареден троянец (освен ако не ползувате защитна програма Firewall)
4. FTP - клиент за File Transfer Protocol Serveri
Чрез http://FTP.EXE можете да осъществите връзка с FTP компютър. Това става чрез:
FTP ADDRESS
Например: FTP 212.50.21.123

Нагоре