ПРОСТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА Ni-Cd & Ni-Mh АКУМУЛАТОРИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Това просто зарядно устройство е предназначено за зареждане на всички видове малогабаритни акумулатори ( Ni-Cd & Ni-Mh ). Дадената схема се отличава с простота,  надеждност, точно спазване на технологията на заряда и универсалност , която дава възможност само с подбор на няколко елемента да се получат различни режими на заряд. Особено е целесъобразно да се използува устройството при по-малки стойности на зарядния ток ( 20- 100 mA )  в режим на  бавен заряд . 
Преди експлоатация на устройството е необходимо точно да се изчислят напрежението в края на заряда и стойността на тока на заряд. Достатъчно точно стойността на изходното напрежение се изчислява като се умножат броя на елементите на акумулаторната батерия по 1.45
V .Стойността на зарядния ток се изменя в зависимост от състоянието на акумулатора. В началото на цикъла тока е най-голям, постепенно намалява и в края на заряда е не по-вече от 1/10 от капацитета на акумулатора в A/h . Този режим се счита за оптимален и дава възможност за се проведат по-вече от 700 цикъла на заряд-разряд при запазване параметрите на акумулаторната батерия в нормите дадени от производителя . Времето на заряд при този алгоритъм е обикновено от порядъка на 10 – 12 часа .
При показаните стойности схемата е разчетена за зареждане на акумулаторна батерия от 12
V / 2.5 A/h . Максималния ток на заряд не бива да превишава 220 – 230 mA , което се регулира помощта на резистора R1 . Трансформатора трябва да бъде с мощност не по-малка от 15 W като изходното му напрежение трябва да бъде с 4 – 5 V по-високо от максималното напрежение на акумулатора в края на цикъла на заряда. Ако зарядния ток  трябва да бъде по-голям от 0.25 А освен по стойност R1 трябва да се оразмери и по мощност . Наличието на напрежение се индицира от светодиода D3, а D2 показва наличие на  заряден ток . При желание могат да се използуват волтмер и ампермер за по-точно отчитане на зарядните величини .