Добавяне номер на страница във WORD документ


Преди да запаметим документа, номерираме страниците по следния начин:

 


1. От главното меню избираме Insert/Page Numbers…

2. Появява се ново меню - Page Numbers. В него на Позиция (Position) избираме мястото на номера на страниците – отдолу на страницата (Bottom of page - Footer) или отгоре на страницата (Top of page - Header).

 

3. От падащото меню на подравняване (Alignment) избираме мястото на номера на страниците в страниците - дясно (Right), ляво (Left), по средата на страницата (Center), от вътрешната страна на страницата (Inside) или от външната й страна (Outside).

 

4. Слагаме или махаме отметката в квадратчето „Покажи номера на първата страница” (Show number of first page).


5. Избираме вида на форматиране на страниците от бутон Format…


6. Появява се ново меню - Page Number format. В него, от формат на числата (Number format), от падащото меню избираме вида на формата на числата.

 

7. В полето Page numbering слагаме отметка в Start at и избираме номера на страницата, от която да започне номерирането.

 

8. Накрая натискаме бутона OK на страницата Page Number format.

 

9. Страницата Page Number format се скрива.Остава страницата Page Numbers. Натискаме и нейния бутон OK. Номерирането на страниците в документа става автоматично в желаното от вас форматиране.