HTML

    HTML, което означава HyperText Markup Language , е език за създаване на web  страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графика, текст, музика, анимация, както и връзки към други страници(хиперлинкове). HTML е лесен за научаване език и вярвам, че в края на този урок Вие ще можете да създадете първата си web страница. От какво се нуждаете за да създадете такава страница? Трябват ви две неща - елементарен текстов редактор и интернет браузър. Ако сте потребители на Windows98 имате и двете. За текстов редактор използвайте вградения в Windows NOTEPAD ( не ви препоръчвам да ползвате Word) а за браузър можете на използвате Internet Explorer или Netscape Navigator. Файлът, който ще създадете с Notepad е текстов файл, който обаче трябва да запишете с разширение .html (или .htm). По нататък ще го наричам HTML документ.  Сега нека направим една web страница. За целта стартирайте Notepad и напишете следното:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
My first page </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

    Сега запазете на твърдия диск написаното от вас във файл с разширение .html  . За целта отворете менюто File в Notepad, изберете Save As  и в полето име на файл напишете index.html
    Можете да отворите току що направената страница и да я разгледате с някой браузър. За целта кликнете два пъти върху файла в папката, където се намира и той ще бъде отворен от браузъра по подразбиране. В горния случай няма да видите нищо, защото страницата не съдържа никаква информация, която да се визуализира на екрана. Нека ви обясня кое какво означава.
    Текста между символите
< и > се нарича елемент(tag). Елемента показва на браузъра какво действие да извърши. Можем да разделим елементите на 2 вида - отварящи и затварящи. Отварящите задават на браузъра да започне някакво действие а затварящите да го приключи. Затварящия елемент се различава от отварящия само по символа / преди името на елемента. От примера се вижда, че елементите вървят по двойки, отварящ и затварящ.
    HTML документа започва винаги с елемента
<HTML> и завършва съответно с </HTML>. <HTML> означава начало на HTML документ, а </HTML> край на HTML документ. Следващата задължителна двойка елементи е <HEAD> и </HEAD>, което буквално означава глава. В главата обикновено се съдържа информация за самия HTML документ. В примера там стои заглавието на документа <TITLE>. Между елементите <TITLE> и </TITLE> се съдържа името на HTML документа. Когато срещне тази двойка елементи браузъра визуализира текста между тях на заглавната си  лента най-отгоре.
    Същинската част на HTML документа се намира между елементите
<BODY> и </BODY>  . Виждате, че елементите могат да се влагат един в друг, но внимавайте да спазвате последователноста на двойките елементи. Например неправилно е да се напише следното:

неправилно

правилно

 

 

<HTML>

<HTML>

<HEAD>

<HEAD>

</HTML>

</HEAD>

</HEAD>

</HTML>

 

   Затварящия елемент </HEAD> трябва да бъде преди затварящия </HTML>. Трябва да се получи нещо като огледален образ, първия затварящ трябва да отговаря на последния отварящ.

Ето какво научихте до тук.

1. WEB страницата е всъщност текстов файл, но с разширение .html (или .htm), който лесно можете да създадете с помощта на Windows notepad.

2. HTML документа съдържа елементи, които са заградени със символите < и > и показват на браузъра какво действие трябва да извърши на екрана Ви.

3. Елементите условно се разделят на два вида - отварящи и затрварящи, като вървят по двойки, на всеки отваряш следва един затварящ(с малки изключения).

4. Задължителните елементи за всеки HTML документ са <HTML></HTML> за начало и край на документа, <HEAD></HEAD> за информация за самия документ и <BODY></BODY> за съдържанието на документа.

ЦВЕТОВЕ


   Цветовете в web страниците се представят със шестразредни шестнадесетични числа, започващи със символа "#". Например #
000000, #FFFFFF, #COBB56. Първите двойка цифри в числото означават количеството на червения цвят, вторите на зеления, третите на синия. Всеки цвят съдържа 256 нюанса, от 00 до FF, като 00 е липса на цвят, а FF пълен цвят. При смесването на основните цветове, браузъра визуализира на вашия монитор получения цвят. Ще ви дам пример. Когато стойностите за трите цвята са 00, тогава се показва черен цвят. При стойности и за трите цвята FF цветът е бял. Разгледайте следната таблица :

червен

зелен

син

получен цвят

00

00

00

 

FF

FF

FF

 

00

00

FF

 

00

FF

00

 

FF

00

00

 

FF

FF

00

 

FF

00

FF

 

00

FF

FF

 

Както се вижда цвета #0000FF е син, #FFFF00 жълт и т.н.

Сега вече можем да направим една web страница с цветен фон. За целта трябва да се добави към елемента <BODY> параметъра BGCOLOR= и съотверния цвят заграден с кавички. Сега напишете в notepad следното :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
blue background </TITLE>
</HEAD>
    <BODY BGCOLOR="#0000FF">

    Тази страница е на син фон
 
  </BODY>
</HTML>

Запазете файла като color.html в някоя папка на твърдия си диск и го стартирайте с браузъра (кликнете два пъти върху иконката на файла). Браузъра показва вашата страница на син фон и текста "Тази страница е на син фон". Експериментирайте със стойностите след BGCOLOR= като внимавате стойностите за всеки цвят да са в границите между 00 и FF.
    Нека направим текста в горния случай да се изписва с жълти букви. За целта добавяме още един параметър след
<BODY>.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
blue background </TITLE>
</HEAD>
    <BODY BGCOLOR="#0000FF"  TEXT="#FFFF00">

    Тази страница е на син фон със жълти букви
 
  </BODY>
</HTML>

 Параметъра TEXT=  задава цвета на текста на цялата страница. Обърнете внимание, че затварящата скоба ">" на елемента <BODY> се поставя след параметрите.

Ето няколко примера със стойностите на различни цветове:

#003366

#CCFFCC

#FF66FF

#FFFF66

#99FF66

#663300

#CCCCCC

#0066CC

#FF0066

#003300

#66FFFF

#999966

#CC9900

#666666

#FFFFCC

#98E9B8

#B632FC

#B31115

#68E6CC

#E6EDDE

Ето какво научихте за цветовете :

1. Цветовете в HTML се представят със шестразредни шестнадесетични числа, като първата двойка числа означава количеството на червения цвят, втората на зеления, третата на синия цвят. Цветът, който се показва на екрана се образува от смесването на тези три основни цвята.

2. Можете да направите Вашата страница с цветен фон, като добавите параметъра BGCOLOR= след елемента <BODY>. С параметъра  TEXT= се задава цвят на текста на страницата.

ТЕКСТ


   Езика HTML ви позволява да разполагате текст на страницата, да го подравнявате, оцветявате, да задавате големината на шрифта и самия шрифт. Нека да направим една страница и да разположим някакъв текст :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
Text</TITLE>
<HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FF0000">

Това е web страница с червен текст на син фон
</BODY>
</HTML>

   Запишете файла на диска с името text.html и го стартирайте с браузъра. Трябва да видите нещо подобно :

Това е web страница с червен текст на син фон

   Текста, който се намира между елементите <BODY> и </BODY> се визуализира на екрана с червен цвят. Това става с атрибута TEXT="#FF0000" на елемента <BODY>. Ако промените параметрите на атрибута TEXT  на #00FF00 например, текста ще е със зелен цвят (виж ЦВЕТОВЕ).

   Ако искате да удебелите, наклоните или подчертаете текста, трябва да използвате двойките елементи <B> и </B> за удебеляване(Bold), <I> и </I> за наклон (Italic) и <U> и </U> за подчертаване (Underline). Вижте горния пример, само че с удебелен, наклонен и подчертан текст.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
Text</TITLE>
<HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FF0000">

<B><I><U>Това е web страница с червен текст на син фон</U></I></B>
</BODY>
</HTML>

Това е web страница с червен текст на син фон

   Можете да използвате тези елемента за да форматирате различни части от текста по различен начин. Например да изпишете "Това е web" с наклонен шрифт, "страница с червен текст с наклонен и удебелен шрифт, "на син фон" с удебелен и подчертан шрифт. Ето как става :

<I>Това е web</I><I><B> страница с червен текст</B></I><B><U> на син фон</U></B>

    Внимавайте с вложените елементи. Трябва първия затварящ да отговаря на последния отварящ от същия вид .Понеже така изглежда малко нечетливо, можете да го напишете така :

<I>Това е web</I>
<I><B>
страница с червен текст</B></I>
<B><U>
на син фон</U></B>

 .....ефекта ще е същия. Въпреки че пренасяте различни части от текста на нов ред, браузъра не го разбира и слепва думите една зад друга. За да минете на нов ред трябва да използвате елемента <BR> на края на текста. Този елемент е единичен и на него не отговаря затварящ елемент. Вижте следващия пример :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <FONT COLOR="#FF0000">
Червен текст.</FONT><BR>
    <FONT COLOR="#00FF00">
Зелен текст на нов ред.</FONT><BR>
    <FONT COLOR="#0000FF">
Син текст на нов ред.</FONT><BR>
</BODY>
</HTML>

   На екрана трябва да видите ето това :

Червен текст.
Зелен текст на нов ред.
Син текст на нов ред.

    Параметъра TEXT на елемента <BODY> задава цвета на текста на цялата страница. Ако искате да зададете различен цвят за различни части от текста, трябва да използвате елемента <FONT> заедно с параметъра COLOR. Този елемент показва как да се форматира текста между <FONT> и </FONT>. В случая на първия текст му е зададен червен цвят с атрибута COLOR , на втория зелен а на третия син. Елемента <BR> ви прехвърля на нов ред.
    Елемента
<FONT> има и други атрибути. Нека разгледаме атрибута SIZE. Той задава размера на шрифта, като стойностите му са от 1 до 7. 1 е най-малкия шрифт а 7 най-големия. Вижте горния пример, където за първия ред ще зададем шрифт с големина 4, за втория 1 а за третия 7.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <FONT COLOR="#FF0000" SIZE=4>
Червен текст.</FONT><BR>
    <FONT COLOR="#00FF00" SIZE=1>
Зелен текст на нов ред.</FONT><BR>
    <FONT COLOR="#0000FF" SIZE=7>
Син текст на нов ред.</FONT><BR>
</BODY>
</HTML>

Червен текст.
Зелен текст на нов ред.
Син текст на нов ред.

    Можете на един ред или в една дума да използвате различни по големина и цвят символи.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <FONT COLOR="#FF0000" SIZE=2>
Текст</FONT>
    <FONT COLOR="#00FF00" SIZE=3>
с различна</FONT>
    <FONT COLOR="#0000FF" SIZE=7>
г</FONT>
    <FONT COLOR="#00FFFF" SIZE=6>
о</FONT>
    <FONT COLOR="#FF00FF" SIZE=5>
л</FONT>
    <FONT COLOR="#AA0066" SIZE=4>
е</FONT>
    <FONT COLOR="#0033CC" SIZE=3>
м</FONT>
    <FONT COLOR="#2200FF" SIZE=2>
и</FONT>
    <FONT COLOR="#FF7700" SIZE=1>
н</FONT>
    <FONT COLOR="#555555" SIZE=2>
а</FONT>
    <FONT COLOR="#DD1188" SIZE=3>
и цвят.</FONT>
</BODY>
</HTML>
 

  Текс с различна големина и цвят.

    Буквите в този случай се прилепват една зад друга, защото липсва елемента <BR> за пренос на нов ред.
Друг атрибут на
<FONT> e FACE. С FACE можете да указвате на браузъра с какъв точно шрифт да се показва текста. Ако на FACE не е зададена стойност, браузъра показва щрифт по подразбиране. Ако държите обаче текса да се показва с някакъв определен шриф, трябва да го зададете:

 <FONT FACE="Arial" > Това е текст със шрифт Arial.</FONT>
 <FONT FACE="Times New Roman" >
Това е текст със шрифт Times New Roman.</FONT>

    В първия случай текста ще бъде със шрифт "Arial" , а във втория с "Times New Roman". Не задавайте много екзотични шрифтове, защото има опасност този който разглежда страницата ви нищо да не види. Придържайте се към оригиналните шрифтове, инсталирани с Windows. Моя съвет е, ако можете да избягвате да включвате атрибута FACE, така оставяте на браузъра сам да намери подходящия шрифт.
    Друг начин да уголемите символите е чрез елементите
<H1> до <H6>. Тези елементи се употребяват за изписване на заглавия. <H1> е най-големия използван шрифт, а <H6> най-малкия. Вижте следващия пример :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
H елемент</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1>
Голямо заглавиe</H1>
<H3>
Средно заглавие</H3>
<H6>
Малко заглавие</H6>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

  

Голямо заглавиe

Средно заглавие

Малко заглавие

    Забележете, че текста между тези два елемента излиза винаги удебелен. Друга особеност на елемента <H> е това, че не се налага да ползвате <BR> за да минете на нов ред. Браузъра атоматично прескача един ред щом срещне </H>.
     В горния пример има нов елемент -
<CENTER>. Всичко което се намира между <CENTER> и </CENTER> се показва в средата на страницата, независимо дали е текст или графика.
    Друг елемент за прескачане на ред е
<P>. За разлика от <BR> той не минава на следващия ред, а прескача един ред. Друго различие е, че елемента <P> се поставя преди текста, а не след него както при <BR>. Елемента <P> може да се употребява като единичен елемент или като двойка елементи <P></P>.

<P> единичен елемент
<P> двойка елементи </P>

    И в двата случая ефекта е един и същ. За разлика от <BR> елемента <P> притежава някои атрибути. Когато тези атрибути се употребяват трябва да използвате двойката елементи <P></P>. Един от атрибутите на <P> е ALIGN. Той може да има стойности left, right или center и подравнява текста съответно вляво, вдясно и в средата. Вижте как става това :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
P елемент </TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="left">
текст, подравнен вляво</P>
<P ALIGN="center">
текст, подравнен в средата</P>
<P ALIGN="right">
текст, подравнен вдясно</P>
</BODY>
</HTML>

    Визуализирането на тази страница ще изглежда така :

текст, подравнен вляво

текст, подравнен в средата

текст, подравнен вдясно

    Забележете, че текстовете вече са през един ред, поради това, че използвахме елемента <P>.

Какво научихте дотук :

1. В езика HTML можете да разполагате текст, да му задавате цвят, големина, шрифт. Можете също така да удебелявате, накланяте и подчертавате текст.

2. С елемента <H> можете да задавате големина на заглавния шрифт, както и да подравнявате текста с параметрите на елемента <P>.


Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6