За функциите

Функциите са предварително дефинирани формули, които извършват изчисления с помощта на конкретни стойности, наречени аргументи, в определен ред или структура. Функциите могат да се използват, за да извършат прости или сложни изчисления. Например функцията ROUND закръглява числото в клетката A10.

Структура на функция

Структура на функция

Означение 1 Структура. Структурата на функцията започва със знак за равенство (=), последван от името на функцията, отваряща скоба, аргументите на функцията, разделени със запетаи, и затваряща скоба.

Означение 2 Име на функцията. За да видите списъка с наличните функции, щракнете върху някоя клетка и натиснете клавиша SHIFT+F3.

Означение 3 Аргументи. Аргументите могат да бъдат числа, текст, логически стойности като TRUE или FALSE, масиви, стойности за грешки като #N/A или препратки към клетки. Аргументът, който зададете, трябва да създаде валидна стойност за този аргумент. Аргументите могат да бъдат също константи, формули или други функции.

Означение 4 Пояснение за аргумент. Пояснение със синтаксис и аргументи се появява, когато въведете функция. Например, пояснение се появява, когато въведете =ROUND(. Пояснения се появяват само за вградени функции.

Въвеждане на формули    Когато създавате формула, която съдържа функция, диалоговият прозорец Вмъкване на функция ви помага да въведете функции в работния лист. Докато въвеждате функцията във формулата, диалоговият прозорец Вмъкване на функция показва името на функцията, всеки от нейните аргументи, описание на функцията и на всеки аргумент, текущия резултат от функцията и текущия резултат от цялата формула.

Вложени функции