За формулите

Формулите са изрази, които извършват изчисления върху стойности от вашия работен лист. Формулите започват със знак за равенство (=). Например, следната формула умножава 2 по 3 и след това добавя към резултата 5.

=5+2*3

Една формула може да съдържа всички или някои или от следните елементи: функции, препратки, оператори и константи.

Части от формула

Части от формула

Означение Функции: Функцията PI() връща стойността на числото Пи : 3,142...

Означение Препратки (или имена): A2 връща стойността от клетката A2.

Означение Константи: Стойности на числа или текст, въведени директно във формула, например 2

Означение Оператори: Операторът ^ (карета) повдига число на степен, а операторът * (звездичка) умножава.

За функциите във формули

Структура на функция

Вложени функции

За препратките във формулите

Стил на препратки A1

Разлика между относителните и абсолютните препратки

Препратка в стил 3D

Стил на препратки R1C1

За имената във формулите

Използване на дефинирани имена за представяне на клетки, константи или формули

Използване на етикетите на съществуващи редове и колони като имена

За операторите за изчисление във формулите

Типове оператори

Ред, в който Excel извършва операциите във формулите

За константите във формулите