1. Въвеждане на математически формули

Формулите в Excel служат за извършване на математически пресмятания върху данните в електронните таблици.
Всяка формула започва със символа "=".  Клетките, върху които се извършват пресмятанията участват със своите адреси. Възможно е да се извършват изчисления и върху диапазон от клетки, както и върху конкретни числа. При въвеждане на формули се спазват всички правила в математиката - приоритет на операциите, използване на скоби и т.н. За преизчисляване на всички формули в документа се използва клавиша F9.

а) прости аритметични действия:
 За означаване на най-често използваните аритметични операции се използват символите:

 

Знак          Операция                             Пример

+                 за събиране                            =10+6.8,  =G5+L5;

-                                    за изваждане                         =3.4-7.9,  =B9-B16;

*                 за умножение                        =3.14*A2*B4;

/                  за деление                              =C1/D1;

^                 за повдигане на степен         =F2^3;

%                за изчисляване на процент   =B16/B1%.

Примери: 
=1+1
=2*4+7/3
=A1+2^7-1,75*(A2/(4/B1))

2. Относителни и абсолютни адреси на клетките

При копиране на клетки с формули адресите на клетките, участващи в тези формули, автоматично се променят в зависимост от новото им местоположение.

а) относителни адреси - адреси на клетки от вида:  "колона" "ред". Променят се при копиране на формули.
Примери: A1, B1, C2, D12 и т.н.

Пример за формула:

В клетка D1 е въведена формулата =A1+B1+D1
При копиране на тази формула в клетка D2 адресите на клетките се променят, тъй като формулата е поставена на ред 2.
Формулата ще приеме вида =A2+B2+D2

б) абсолютни адреси - адреси на клетки от вида:  "$колона" "$ред". Не се променят при копиране на формули. Знакът "$" указва абсолютен адрес на съответния ред или колона.
Примери: $A$1, $B1, C$2, $D$12 и т.н.

 

Пример за формула:

    В клетка D1 е въведена формулата =$A$1+B1+D1
    При копиране на тази формула в клетка D2 адресът на първата клетка   няма да се промени, тъй като е зададен като абсолютен.
Формулата ще приеме вида =$A$1+B2+D2

 

Упражнение:

1. Създайте долната таблица и сметнете означените колонки

 

Съобщения за грешки

При грешно задаване на формули могат да се получат следните основни съобщения, които ни помагат за решаване на проблема.

 

#DIV/0!                      Деление на нула.

#N/A               Липсват данни (ако използвате адрес на клетка, чиято стойност не е попълнена).

#NAME?                    Използва се неправилен адрес на клетка (например с букви на кирилица).

#NUM!                       Проблем с числова стойност.

#REF!             Използвате несъществуваща клетка. Например във формулата е въведен адреса на клетката, в която ще се запише резултата.

#VALUE!                  Във формулата сте въвели неподходящ операнд за изчислението на необходимия тип данни.

########                    Широчината на колоната е недостатъчна за извеждане на пресметната стойност.