Раздел ХІІ

Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)

76. За откриване на ISDN пост се заплаща, както следва:
 
76.1. За основен достъп (2B+Д)
180,00
76.2. За първичен достъп (30В+Д)
600,00
77. Откриване на временен ISDN пост се заплаща цена съгласно т.76.
 
77.1. За откриване на временен ISDN пост в обект с постоянно изградена техническа връзка (зали за конгреси, симпозиуми и др.) се заплаща 50% от цената по т. 76.
 
78. За преместване на ISDN пост по искане на абоната на друг адрес в същото или друго населено място в границите на селищната телефонна мрежа се заплаща за всеки ISDN пост както следва:
 
78.1. За основен достъп (2B+Д)
100,00
78.2. За първичен достъп (30В+Д)
300,00
79. За преместване на ISDN пост по искане на абоната в различни сгради и етажи на същия адрес, се заплаща за всеки ISDN пост както следва:
 
79.1. За основен достъп (2B+Д)
50,00
79.2. За първичен достъп (30В+Д)
100,00
80. За поддържане на постоянен достъп до ISDN мрежата се заплаща месечен абонамент, както следва:
 
80.1. За основен достъп (2B+Д)
 
80.1.1. За домашен абонат
15,00
80.1.2. За служебен абонат (2B+Д)
35,00
80.2. За първичен достъп (30В + Д)
670,00
81. За резервиран ISDN пост (при провеждане на изложения, панаири, симпозиуми и други), за времето на резервация се заплаща абонамент съгласно т.80.
 
82. Телефонните разговори на абонати на ISDN телефонен пост се заплащат по цени за телефонни разговори на обикновен телефонен пост.
 
83. За услугата "Многократен абонатен номер" се заплаща месечен абонамент за всеки единичен ISDN номер след втория
2,00
83.1. При ползване на услугата "Многократен абонатен номер" допълнителните услуги, за които има определени цени, се заплаща отделно за всеки номер, за който са заявени.
 
84. За далечни ISDN постове, организирани при спазване техническите норми за достъп, се заплаща:
 
84.1. Далечни ISDN BRA (2B+D)
 
84.1.1. Еднократно цената по т.76.1. с 20% увеличение.
 
84.1.2. Месечно към цената по т.80.1. и цената по т.12. (за всеки 100 метра или част от 100 метра на линията от поста до границите на СТМ).
 
84.2. Далечни ISDN PRA (30B+D)
 
84.2.1. Еднократно към цената по т.76.2. с 20% увеличение.
 
84.2.2. Месечно към цената по чл.80.2 и цената по т.12.1. (за всеки 100 метра или част от 100 метра на линията от поста до границите на СТМ), увеличена с коефициент 15.

 

85. За изнесени ISDN постове от района на една АТЦ, свързани с цифрова АТЦ в най близкото населено място, при наличие на техническа възможност и спазване на техническите норми за организиране на достъпа, се заплаща в зависимост от вида на достъпа:
 
85.1. Изнесени ISDN BRA (2B+D) постове
 
85.1.1. Еднократно цената по т.76.1.
 
85.1.2. Месечно към цената по т.80.1. и цената по т.13.4.
 
85.2. Изнесени ISDN PRA (30B+D) постове
 
85.2.1. Еднократно цената по т.76.2 и цената по т.7.4., Глава втора.
 
85.2.2. Месечно към цената по т.80.2. и цената по т.13.4. увеличена с коефициент 15.
 
86.1. За възстановяване на ISDN (2B+D) пост се заплаща цената определена за възстановяване на закрит телефонен пост - т. 46.
 
86.2. За възстановяване на закрити поради неплащане ISDN (30B+D) постове се заплаща
125,00
87. За преобразуване и замяна по желание на абоната на определен брой телефонни постове или абонатни съединителни линии към учрежденска автоматична телефонна централа (СЛ към УАТЦ) срещу ISDN линия (BRA или PRA) на един и същ адрес, организирани при спазване техническите норми за достъп и при наличие на свободен капацитет (мрежови и абонатен), се заплаща както следва:
 
87.1. Един обикновен телефонен пост може да се преобразува в един ISDN BRA пост (2B+D), срещу заплащане разликата между цената по т.76.1. и цената по т.1.
 
87.2. Два обикновени телефонни поста могат да се преустроят в един ISDN BRA пост (2B+D) без заплащане цена за откриване.
 
87.3. От 3 до 5 вкл. обикновени телефонни поста или СЛ към УАТЦ могат да се заменят с един ISDN PRA пост (30B+D), като в случая абонатът заплаща разликата между цената по т.76.2. и стойността на съответния брой телефонни постове по т.1.
 
87.4. Шест и повече телефонни поста или СЛ към УАТЦ могат да се заменят с един ISDN PRA пост (30B+D) без заплащане цена за откриване.
 
87.4.1. За преобразуване по желание на абоната на ISDN PRA (30B+D) в абонатна съединителна линия със скорост 2Mbit/s се досъбира разликата в цената за откриване на двете услуги.
 
87.4.2. За преобразуване по желание на абоната на ISDN BRA (2B+D) в обикновен телефонен пост не се възстановяват суми.
 
87.4.3. За преобразуване по желание на абоната на абонатна съединителна линия със скорост 2Mbit/s в ISDN PRA (30B+D) не се възстановяват суми.
 

Обратно към-Какво е ISDN?