КАКВО Е ISDN?

Изгражданата сега цифрова съобщителна мрежа в България, както и въвеждането на ISDN, предоставя големи възможности пред БТК - ЕАД и нейните клиенти за осигуряване на различни форми на съвременна комуникация. Високоскоростните мрежи с голям капацитет, интегриращи различни начини на комуникации (телефон, факс, телевизия, компютърни мрежи), както и новите мултимедийни услуги, комбиниращи текст, звук и образ в разнообразни приложения, променят изцяло начина на управление, обработка, пренасяне и обмен на информацията, предоставяйки големи преимущества по отношение на време и пространство.
Цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN (Integrated Services Digital Network) интегрира всички видове телекомуникационни услуги - телефония (говор), факс, обмяна на данни и видеоизображения, като осъществява цифрова свързаност през цялата мрежа от потребител до потребител.
ISDN е вече на българския телекомуникационен пазар благодарение на усилията на множество специалисти на БТК - ЕАД.
Чрез внедряването на тази нова технология нашите потребители ще получат бързи и надеждни връзки, многообразие на услугите и възможните приложения.
На потребителите се предлагат два стандартизирани типа абонатен достъп до обществената телекомуникационна мрежа за комуникация между ISDN терминалите:
- Основен достъп BRA (Basic Rate Access), известен още като 2 B + D - осигурява по нормална двупроводна абонатна линия осъществяването на комуникация едновременно по два канала със скорост 64 Kbit/s (2 B-канала за телефония или данни) и един 16 Kbit/s (D-канал за сигнализация при изграждане на връзките). BRA е подходящ за използване от частни ISDN абонати, малки бизнесабонати, както и за свързване на учрежденски централи с малък капацитет. Цени.
- Първичен достъп PRA (Primary Rate Access), известен още като 30 B + D - осигурява 30 B-канала със скорост 64 Kbit/s за телефония и предаване на данни и един D-канал със скорост 64 Kbit/s за сигнализация при изграждане на връзките по B-каналите. PRA е много подходящ за свързване на големи бизнесабонати, учрежденски цифрови централи с голям капацитет, при свързване на локални частни мрежи и др. Цени.

ISDN КРАЙНИ УСТРОЙСТВА

Минималният набор от необходимо крайно оборудване за отделните абонати на ISDN е следният:
- ISDN телефон - съвременни, многофункционални телефонни апарати, които са оборудвани с дисплей (екран) за съобщения и контрол на различните възможни употреби.
- PC карта - представляват ISDN платки и специализиран софтуер, които се вграждат в компютъра, и имат функцията на терминален адаптер. Чрез PC картите се създава възможност за работа с различни мултимедийни приложения. Много от тях имат жакове, към които се включват аналогови телефони, факсове и други апарати.
- Терминален адаптер - служи за съгласуване на съществуващото аналогово оборудване (аналогов телефон, факс група 3, PC с модем) с ISDN мрежата. Може да бъде автономно устройство или платка за вграждане в персоналния компютър.
Към една ISDN линия могат да се включат до 8 различни крайни устройства, като например 4 телефона, 1 PC, 1 факс, 1 видео, 1 терминал за данни.

ISDN УСЛУГИ

Съществуват три категории услуги, които ISDN осигурява, като за потребителя това разграничение е невидимо, тъй като те се осъществяват като единна услуга - заедно и едновременно:
Носещи услуги - мрежови услуги, които се грижат за преноса на информация между двама потребители. Връзката е двупосочна, непрекъсваема и едновременно активна в двете посоки през цялото време на повикването. Носещите услуги определят основите на комуникацията:
- вид на комуникацията (комутация на канали);
- скорост на пренасяне (64 и 128 Kbit/s за BRA, 64, 128, 384 или 1920 Kbit/s за PRA);
- характер на пренасяната информация (говор, данни);
- структура на данните (8 kHz честота).
Телеуслуги - определят начина, по който потребителите обменят информация от край до край, а така също между трима или повече абонати (тристранна връзка и конферентна връзка). Те включват в себе си носещите услуги, като връзките през мрежата се дефинират с помощта на терминалните устройства. От телеуслугите засега БТК предлага:
- Телефония 3,1 kHz - дава възможност за осъществяване на двупосочна телефонна ISDN връзка. Разговорът се осъществява в реално време през ISDN мрежата с ширина на лентата 3,1 kHz звук;
- Телетекст - услугата дава възможност за осъществяване на връзка и обмен на информация във вид на документи или графики от потребител до потребител посредством телетекстен терминал. Базира се на автоматичен обмен на информация „от памет в памет". Основен елемент на кореспондирането между потребителите е страницата.
- Телефакс група 4 - услугата позволява високоскоростно пренасяне на факсимилни съобщения с високо качество на изображенията (1 страница с формат А4 се пренася за 10 секунди). Документите или съобщенията могат да бъдат във формата на отпечатан текст на принтер или на машина; изображения; графики; чертежи; рисунки или други символи, записани върху хартия. Тази услуга изисква използването на факсимилни апарати група 4, като те предлагат по-висока скорост и качество от обикновените апарати (група 1, 2 и 3).
- Телефония 7 kHz дава възможност в реално време да се обменя двупосочно информация с високо качество с ширина 7 kHz. Потребителите, притежаващи терминали със 7 kHz, могат да изграждат връзка с 3,1 kHz терминали и с видеотелефони, които са свързани към обществената комутируема телефонна мрежа. Услугата е подходяща при връзки, насочени едновременно към повече кореспонденти, и при аудиоконференции.
- Видеотекст - осигурява комуникация между двама потребители с видеотекстни терминали и видеотекстни бази данни. Базите данни представляват виртуална памет за документи, в която могат да се създават, запаметяват, извличат или модифицират. Документите могат да съдържат текст, графики, изображения и звукова информация.
- Видеотелефония - това е аудио-визуална телеуслуга в реално време, при която се обменя говор и подвижни изображения между двама потребители. Тази видеовръзка може да бъде изградена при взаимно съгласие и след осъществяването на гласова комуникация.
Допълнителни услуги - дават на потребителите още възможности, като те се предоставят винаги в съчетание с носещите или телеуслугите. Някои от многото възможни допълнителни услуги са следните:
- представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP) - дава възможност за идентифициране на ISDN абонатния номер на викания/викащия абонат и предаването му към викащия/викания абонат;
- ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR) - тази услуга се ползва от викащия абонат, който може да забрани идентификацията и предаването на своя номер към викания абонат;
- автоматично входящо избиране (DDI) - дава възможност на викащия потребител да избира през обществената ISDN мрежа директно викания потребител в една частна мрежа или абонат на учрежденска ISDN централа;
- преносимост на терминала (TP) - услугата дава възможност на потребителя да премества терминала от една розетка в друга, ако те са към един и същ ISDN BRA, по време на активната фаза на връзката. За целта абонатът подава информация към централата, че ще извърши превключване. Централата запазва изградената връзка определено време и информира насрещния абонат за това. След като абонатът премести терминала в другата розетка, той подава заявка централата да възстанови връзката към него.
- многократен абонатен номер (MSN) - ISDN позволява прилагането на голяма гъвкавост в определянето на телефонните номера. Към един абонатен ISDN интерфейс могат да бъдат присвоени няколко номера. Това позволява избирането на всеки от терминалите (до 8), свързани към същия интерфейс, да бъде осъществено с отделни номера. Освен това на всеки от терминалите може да бъде присвоен повече от един многократен номер или няколко терминала да имат един и същ номер. Потребителят има пълна свобода да присвои на терминалите си който и да е номер от предоставения му многократен абонатен номер. Това означава, че всеки терминал може да използва свой набор от услуги и таксуването да се извършва за всеки номер поотделно.

С какво ISDN е по-различен?
Какви са ПРЕИМУЩЕСТВАТА за потребителите?

- ISDN осигурява една връзка за всички услуги, еднакви тарифи и само един интерфейс за връзка с далекосъобщителната мрежа;

Възможни ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЛОКАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ (LAN) - досега свързването на частни локални мрежи се извършваше чрез наети линии от точка до точка. ISDN предлага много по-гъвкаво решение, позволявайки динамична комуникация и намаляване на разходите на компаниите от неизползваната инфраструктура.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ (FILE TRANSFER) - ISDN дава възможност за бърз трансфер на големи файлове, включващи образи, звук и дори видео. Това приложение е перфектна алтернатива на пощенските и куриерски услуги или модемите.


INTERNET - бумът на Internet услугите даде на потребителите по света достъп до изобилие от информационни услуги и бази с данни. Съществуващата телекомуникационна мрежа се оказа неадекватна да отговори ефективно на огромните размери търсена информация. Голямата информационна способност на ISDN мрежата я превръща в основно приложение при достъп и ползване на Internet или всяка друга база от данни.

ВИДЕОКОМУНИКАЦИЯ - много ефективно средство за спестяване на време и съкращаване на разходите. Ако се използва като замяна на пътуванията, донася допълнителни удобства и гъвкавост в провеждането на бизнеса на компаниите.

Обратно към-Какво е ISDN?