Проверка за високосна година:
Годината: е

Подредени високосни години:
От година:
До година: