Telnet Отдалечен терминал - TELNET

TELNET (Networking Terminal Protocol) е Internet протокол (услуга), надстройка на TCP/IP, за осъществяване на връзка (диалог) с друга машина в режим на отдалечен терминал. Преимуществата на тази услуга са в това, че потребител от своя компютър може да използва ресурсите на друга машина, отдалечена от него на значително разстояние. Дистанционното включване може да осигури достъп до собствена пощенска кутия на друга машина в друг град, в друга държава, достъп до бази данни с интересна за клиента информация, консултиране на библиотечни каталози за книги и статии, получаване на валутна, борсова и друга бизнес информация. За хора, занимаващи се с информатика, това средство осигурява достъп до други операционни системи, компилатори и програмни пакети. Това е едно подходящо средство за използване на изчислителните възможности на по-мощни компютърни системи, отдалечени на хиляди километри от собствената машина. В случаите на връзка по модемна линия услугата се оказва особено ценна, поради минималния обмен на информация с “отдалечения терминал”. Ако е налице модем, чиято скорост на обмен е по-малка от 9600 bps или качествата на телефонната линия не позволяват обмен при по-висока скорост, то за предпочитане е използването на Telnet услуга за свързване с Internet сървър вместо ползване на пълно Internet ядро по SLIP или PPP. При свързване с машина с Unix или VMS операционна система, Telnet приложенията осигурява терминална емулация от типа ANSI терминал, VT100, VT52 или друг вид, конфигуриран от потребителя. Telnet протокол е описан в документа RFC 854.

Работата с Telnet услугата предполага наличието на програма, която поддържа Telnet клиент за осъществяване на връзка с Telnet сървър (Telnet deamon). Това обикновено е машина с Unix, Linux или VMS операционна система. Управлението на услугата може да се осъществи от команден ред или чрез избор на операция от меню. И в двата случая става дума за изпълнение на определен набор от команди, с които се реализира непосредственото й управление (Таблица 1). Достъпният набор от команди зависи от конкретната програмна реализация и операционната система. В общия случай програмата Telnet-клиент използва два параметъра за осъществяване на връзка с друга машина:
 

  Telnet <address> <port>
  Telnet
  Telnet> open <address> <port>

При активиране на Telnet клиент без параметри управлението се предава на команден режим, от който се задават команди с техните параметри. Едно често използвано множество от команди е показано на (Таблица 1).

FTP - Команди - Таблица 1
 
Команди Съдържание
open отваряне на връзка
close затваряне на текущата връзка
escape задаване на escape символ
exit изход от Telnet
localecho включване на локално ехо на терминала
negotiate установяване на Telnet опции
options проследява изпълнението на активните опции
quit изход от Telnet
status отпечатване на статус информация
usecrnul изпращане на CR-NUL и CR-LF като символ за нов ред
xon локално управление на потока от символи
z прекъсване на Telnet сесия
? отпечатване на помощна информация за Telnet

При различните платформи и операционни системи Telnet услугата работи по еднообразен начин, но има различия в набора от команди поддържани от конкретната програмна реализация. Telnet приложения има реализирани за UNIX, LINUX, MS-DOS, WINDOWS, MacOS.

Telnet сесия

Една Telnet сесия е времето на взаимодействие - диалог с отдалечената машина. Провеждането на успешна Telnet сесия се предхожда от определена последователност от стъпки. При използване на команден режим, първо се стартира програмата Telnet клиент чрез следната команда:
 
  TELNET
  TELNET> open media.vmei.acad.bg

Open с IP адрес или име на Telnet сървър отваря връзка на подразбиращия се порт. При нормална връзка първо протоколът прави опит да открие път към сървъра и не след дълго се появява неговият отговор, както следва:
 

  Trying 194.141.6.111...
  Connected to media.vmei.acad.bg
  Escape character is '^]'.

Връзката е вече установена, Escape символът в този случай е “^]”. С Ctrl/] по всяко време може да бъде прекратена връзката. Стартирането на процес клиент в отсрещната машина изисква идентификацията на потребителя с име и парола за достъп, например:
 

  login: ivanov
  password:
  $

За някои обществено достъпни сървъри паролата за достъп може и да не е необходима, а потребителското име, ако се изисква, е точно определено и предварително известно.

С появата на символа за команден ред на отсрещната машина завършва установяването на контакт с нея. От тук нататък потребителят разполага с възможностите, които отсрещната система му предлага.

При работата в режим на отдалечен терминал трябва да бъдат установени параметрите на терминалната емулация в локалната машина. В редки случаи, след установяване на връзка, на екрана на клиентската машина се появяват странни символи. Това означава, че не е била подбрана подходящата терминална емулация. При подобни случаи, връзката трябва да се прекрати и да бъде възобновена след установяване на коректни параметри за отдалечения терминал. Почти всички Telnet сървъри използват VT100 за базов терминал, някои от тях установяват автоматично параметри за терминална емулация в зависимост от възможностите на Telnet клиента.

Параметърът номер на порт за Telnet услугата зависи от Telnet сървъра. В повечето случаи това е числото 23, но има сървъри, които ползват друг номер за този порт.

Telnet за Unix

За Unix операционна система Telnet услугата е част от системните програми и допълнителна инсталация не се налага, а Telnet клиент се активира чрез:
 

  telnet [-d] [-a] [-n tracefile] [-e escapechar][[-l user] host [port]]

където, параметрите на командата имат следното значение:


Telnet за Windows

За среда Windows реализираните Telnet приложения са значителен брой. Различията между тях не са съществени, понеже реализират една услуга. Изборът на потребителя е насочен повече към удобствата, които му предлага съответната програма и начина на осъществяване на връзка - чрез Ethernet мрежа или по модем. Различията отразяват още множеството от емулирани терминали и удобствата при използване на приложението. Отделните програмни реализации могат да бъдат класифицирани по различен признак, като един от тях е начинът на разпространението им. Една част за freeware, т.е. за свободен достъп, друга shareware, т.е. с поделен достъп, третата група принадлежи на комерсиалните продукти (виж частта “Интернет Протоколи”). Първите два вида са достъпни за копиране по Internet.

В края на раздела FTP може да се потърси името на някой от по-известните FTP-сървъри. В съдържанието на главния индекс може да се намери месторазположението на търсена програма или по съдържанието на отделна директория (index.txt) да се избере онази, за която се преценява, че ще е най-полезна за конкретните нужди. Практиката показва, че файловата структура на FTP сървърите е сходна и Internet ориентираните приложения се намират в директории /pub/ .... /internet/ или /pub/ ... /win/winsock/. В последно време търсенето на отделни програмни продукти по Internet много успешно се осъществява с помощта на търсещите системи (Search Engine), достъпни за ползване по WWW, например от www.yahoo.com. В края на раздела Netscape може да се потърси името на някой от по-известните WWW сървъри.

Microsoft TelnetПрограма Microsoft Telnet

Това Telnet приложение е част от програмен пакет на Microsoft - TCP/IP-32 като 32-битови надстройки на TCP/IP протокол. Изисква наличието на Windows 3.11 for Workgroups и инсталирането на Win32s (32-битови DLL) версия 1.15 или по-нова. Последните версии се разпространяват от ftp.microsoft.com като архив TCP32B.ZIP. Съществува версия на Telnet клиент за Windows 95 и Windows NT, където приложението е част от дистрибутивния пакет на операционната система. Различия няма в начина на използване и графичното му оформление.

Инсталиране

Архивният файл се дезархивира с помощта на UNZIP или PKUNZIP в предварително създадена за целта директория на твърдия диск или в WINDOWS директорията. За инсталирането на Telnet под WINDOWS трябва с помощта на File Manager да се извлече TELNET.EXE в прозореца на програмната група, от която ще се стартира приложението. Ако вече е създадена програмна група Internet, то тук е най-подходящото място. Инсталацията е приключила и в полето на програмната група се появява иконата на приложението. Възможно е да бъдат използвани и други начини за инсталация, чрез Windows Setup иконата - Setup Applications, или чрез създаване на нов програмен елемент от File New на Program Manager с указване на пътеката до изпълнимия файл.

Тази инсталация се извършва автоматично при инсталирането на Microsoft TCP/IP-32 мрежа чрез иконата Network Setup. Процедурата е описана в раздела TCP/IP за PC.

Използване

Програмата може да бъде използвана по два начина:

1. От активен прозорец с командни бутони.
2. От командна линия.
Двоен избор с левия бутон на мишката върху иконата  активира приложението (Екран 1). Началото на Telnet-сесия предполага описание на профила на сесията. Профилът включва необходимите за сесията параметри и ще бъдат изпълнявани без прякото участие на потребителя.

Telnet Session
Екран 1- Начало на Telnet сесия

Екранът съдържа линия с меню-командите за управление и настройка на една Telnet сесия.

Telnet Profile
Екран 2 - Профил на Telnet сесия

Меню Connect за описание и изпълнение на профила на Telnet сесия, съдържа следните елементи:

Меню Edit е връзката с Clipboard за копиране, преместване или обмен на информация с други приложения.

Меню Terminal установява и променя параметрите на терминалната емулация. Стандартно установеният вид терминал е VT100. При необходимост това може да бъде променено.

Connection
Екран 3 - Успешна Telnet сесия

На Екран 3 се вижда резултатът от една успешна Telnet сесия с отдалечена Unix машина. Контактът с отдалечената машина е установен, избраната терминална емулация е подходяща и не остава нищо друго освен потребителя да се възползва от нейните възможности.

EwanTelnet Приложение Ewan

Ewan е TCP/IP приложение съвместимо с Winsock 1.1 и е подходящо за използване за Telnet услуга в среда Windows 3.10, Windows for workgroups 3.11 и Windows 95/NT. За Windows 3.x е необходим TCP/IP stack на Microsoft TCP/IP-32 или Trumpet Winsock. Други мрежови приложения и среди също могат да работят с Ewan при условие, че ползват асинхронен Winsock API. Ewan може да се използва успешно като Telnet приложение за Netscape Navigator. За работа съвместно с Novell мрежа трябва да бъде стартирана програмата NOVASYNC.EXE. Ewan има възможност и за ANSI емулация, която е подходяща за свързване по Internet с BBS точки.

Последната версия е достъпна за копиране от ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/msdos/windows/ewan1052.zip, директория /pub/msdos/windows/ewan1052.zip. Версиите на програмата са freeware, но съществува и комерсиална версия с по-широки възможности и подробна документация.

Инсталиране

Архивният файл се дезархивира с помощта на UNZIP, WinZip или PKUNZIP в създадена предварителни временна директория на твърдия диск.

За инсталирането на Ewan под Windows трябва с помощта на Program Manager|File|Run да се стартира SETUP.EXE, от където започва инсталацията на приложението. Избира се устройство и директория за разполагане на файловете на продукта. Инсталацията приключва с избор на група в Windows, в която ще се разположи иконата на приложението. Ако вече е създадена програмна група Internet, то тук е най-подходящото място. Инсталацията е приключила и в полето на програмната група се появява иконата на приложението.

Възможно е да бъдат използвани и други начини за инсталация чрез Windows Setup иконата - Setup Applications, File Manager/File/Run или чрез създаване на нов програмен елемент от File New на Program Manager с указване на пътеката до изпълнимия файл.

Използване

Програмата може да бъде използвана по два начина:

1. От активен прозорец с командни бутони.
2. От командна линия.
Двоен избор с левия бутон на мишката върху иконата  активира приложението (Екран 4). Началото на Telnet-сесия предполага описание на профила на сесията. Профилът включва необходимите за сесията параметри.

Connection Profile
Екран 4 - Избор на сесия

Първоначалното пускане на Ewan активира прозорецът от Екран 4, който съдържа списък от Telnet сесии в два раздела - личен (Private) и общ (Shared). Потребителят избира по име точката с която желае да се свърже и потвърждава избора си с бутон OK.

Addresses
Екран 5 - Профил на сесия

Описанието, редактирането или изтриване на сесия става чрез избор на съответният бутон от Екран 4. Функцията на всеки един от тях е следната:


Екран 6 - Telnet сесия

Зеленият семафор в долния десен ъгъл на Екран 6 сочи установена връзка. При червен цвят на семафора връзката е прекратена или не е била установена.

В команден режим Telnet сесия може да бъде активирана с параметри.
 

  ewan [-c configuration_name ] host:port
Ewan е типично Telnet приложение, но има определени предимства пред подобни програмни реализации. Реализиран е виртуален екран, локално ехо, NAWS обмен (виж документ RFC 1073), автоматична настройка на емулирания терминал (виж документ RFC 1091).

NetTermTelnet приложение NetTerm

Netterm е програмен продукт на InterSoft International, Inc и се разпространява като Shareware приложение от множество FTP сървъри. Ползването му е ограничено в тридесет дневен срок. Това е комуникационна програма с по-общо предназначение, като включва средства за достъп до BBS, LAN и Internet Network. Предлагат се 16-битови и 32-битови версии за Windows 3.x, Windows 95/NT. Включва терминални емулации за VT-100, VT-220, Nixdolf BA-80, FTTERM и ANSI графичен стандарт. Разглежданата версия на NetTerm е V4.1.0 (Internet Telnet OVID Zmodem SLIP/PPP), предназначена за използване в среда Windows 95/NT като терминален емулатор.

Стандартният Telnet достъп в условията на една локална мрежа е осигурен от VT-100 терминална емулация с автоматично разпознаване на Escape символа.

При връзка с Internet сървър по SLIP/PPP протокол Netterm приложението предоставя средства за редактиране и интерпретация на собствени Dial-Up скриптове за автоматично свързване към сървъра. Скриптове от други програми, например Trumpet Winsock, могат лесно да бъдат конвертирани в формата за Netterm.

Програмата разполага с богати средства за трансфер на файлове, в които се включват ASCII, ZMODEM, KERMIT и FTP протоколи. Особено ефективен за програмата е трансфера по ZMODEM.

Описания на връзките с различни сървъри се съхраняват в регистър, организиран като телефонен указател. Две са разклоненията в него в зависимост от естеството на връзката и начина на свързване, което оформя общо четири разклонения:

Първите два достъпа формират в указателя входни точки с модемни конфигурации, зависещи от естеството на сървъра, вида на връзката и характера на линията. Последните два формират разклонения от входни точки с конфигурации за TCP/IP с инсталиран TCP стек от вида на WinSock/TCPIP както за модемна връзка, така и за нормална мрежова среда.

Същественото преимущество на Netterm пред останалите терминални емулатори е възможността за самостоятелно конфигуриране на модемни връзки с различни по характер сървъри. За среда Windows 95 и Windows NT може много удачно да се използва вместо вградения Hyperterminal. При работа директно в Internet мрежа възможностите на програмата са сходни с останалите терминални емулатори.

NetTerm Window
Екран 7 - Основен прозорец на Netterm

При работа по модемна връзка конфигурирането на Netterm изисква първо установяване на параметрите на модема. За системи с поддръжка на TAPI (Windows 95/NT) конфигурирането се извършва от иконата Мodem, достъпна от Control Panel (в този режим е затруднена настройката за начина на избиране на телефонния номер - pulse или tone). За система Windows 3.x конфигурирането на модема става ръчно или с помощта на Options|Setup |Modem от командните бутони на Netterm. За улеснeние на тази процедура може да се ползва готова таблица с инициализиращи параметри за най-разпространените модеми. Допълнително може да бъде използвана тестваща програма за проверка на работоспособността на модема при така зададени параметри, която е част от дистрибутивния пакет. Същественият елемент от тези параметри е инициализиращия модема низ. Той зависи от типа на модема и използваната телефонна линия. Допълнително се уточняват: номерът на COM порта, на който е закачен модема; максимално допустимата скорост на обмен на модема, съобразена с възможностите на използваната телефонна линия и тези на модема за контакт. От меню Helpна програмата може да се проследи подробно процедурата по инсталация и конфигуриране на един модем.

Инсталиране

Приложението се разпространява във вид на изпълним архив, например NT32410I.EXE за Windows 95/NT. При инсталиран предварително Winzip процесът на инсталация се извършва автоматично в указана директория с разпакетиране на архива и стартиране на инсталационния модул Setup.

Използване

Програмата може да бъде използвана по два начина:

1. От активен прозорец с командни бутони.
2. От командна линия.

Работата с Netterm от активен прозорец (Екран 7) се контролира от падащи менюта и линия от бутони-инструменти, където са изведени за непосредствено изпълнение най-важните функции. Разгледани от ляво надясно бутоните имат следното предназначение:

Copy- копира в clipboard маркиран фрагмент от текст;
Past - извежда съдържанието на clipboard в текущата позиция на курсора;
Save Screen - запис на съдържанието на екрана;
Start User Printer - обръщение към дефиниран потребителски принтер;
Connect - начало на връзка, избрана от “телефонния указател”;
Disconnect - прекъсване на активна връзка;
Start FTP Server - активиране на собствено приложение NetFtpd с функции на FTP сървър;
Start FTP Program - активиране на избрано FTP приложение;
Phone Directory - редактиране на “телефонен указател” за достъп по модем или Ethernet мрежа;
Font - избор на шрифт;
Window Colors - промяна на цветовите компоненти на активния прозорец;
Define Keys - възможност за предефиниране на клавиши;
Desktop Settings - параметризиране на терминалния емулатор.

Използването на Netterm започва с параметризиране на достъпните за потребителя входни точки в зависимост от естеството на връзката в Phone Directory. Допълнително могат да бъдат описани скриптове за автоматизирано свързване към Host в зависимост от неговите особености.

В команден режим Telnet сесия може да бъде активирана с параметри.
 

  netterm host.domain [port] [-s scriptfile]

Използването на Netterm от командна линия изисква име на машина или нейния IP адрес. При активиране на приложението се претърсва “телефонният указател” за посоченото име (Host.Domain). Ако такава регистрация е налице, то заложените параметри се използват за установяване на контакт. При необходимост се указва номер на Port. Ако се зададе параметър -s scriptfile контактът се осъществява по описанието на скрипта независимо от наличието на други параметри.


Telnet за Macintosh

NCSA TelnetПрограма NCSA Telnet 2.7B4

Това е Telnet приложение за терминална емулация за среда MacOS. Разпространява се като freeware компресиран архивен “.hqx” пакет и е достъпен за копиране от FTP сървъри, поддържащи рубрика /pub/mac/.. .

Инсталиране

Компресираният архив се дезархивира с помощта на програма от типа на BinHex, а резултатът е самодекомпресиращ се файл. Инсталацията се извършва автоматично, като потребителят може да посочи името на папката в която това да стане или за целта да създаде нова.

Използване

Избор с помощта на мишката върху иконата  на приложението стартира програмата с появата на командна линия в горната част на екрана (Екран 8) и прозорец за описание на предстояща Telnet-сесия (Екран 9).

Командната линия с падащи менюта от Екран 8 съдържа параметри и операции за управление на работата на програмата.

Menu Commands
Екран 8 - Командна линия
Session Profile
Екран 9 - Профил на Telnet сесия
Session
Екран 10 - Telnet сесия

На Екран 9 показано описанието (профил) на една Telnet сесия. Списък от Telnet места (точки) е достъпен от бутона на Host|session Name. На Екран 10 е резултатът от успешното изпълнение на избран профил.
 


Telnet места

Използването на Telnet услуга предполага свързване с определена машина в режим на отдалечен терминал. В общия случай това са потребители, чийто достъп е предварително санкциониран. Потребителите със собствена регистрация ползват възможностите и информацията в отдалечената машина съобразно с отдадените им права. По преценка на администратора могат да се отдават права и на една категория потребители guest (гост) за ползване на определени ресурси или информация. Telnet услугата е популярна сред университетските библиотечни системи по света. По Telnet могат да бъдат консултирани каталозите на библиотеки и издателски къщи. Подобна информация е достъпна и чрез услугите WAIS, News и Web. Internet адресите на много библиотечни центрове и техните каталози се намират чрез News на адрес news:comp.internet.library.

Библиотечни сървъри

BBS чрез Internet

BBS (Bulletin Board Systems) са известни като сървъри, до които достъпът се осъществява по телефонните линии. За разлика от Internet, което е мрежа със свои разклонения, BBS-ите са точки, с които потребител може да се свързва непосредствено. Предлаганите услуги обикновено са дискусии по определени теми, обмен на софтуер и други. В последно време множество BBS точки стават достъпни по Internet посредством Telnet. Достъпът както винаги е контролиран. За влизане в сървъра след установяване на контакт имена като new или guest обикновено са достатъчни за идентификация на потребителя. Диалогът с такъв сървър се осъществява чрез йерархично изградени менюта. Съществуват три основни вида BBS:

Следва списък с описание на някои BBS сървъри, достъпни по Internet:  

Интернет за персонални компютри
. 

Обратно към разни