Запознаване A cquaintance Ъ'куейнтънс
Как се казвате? What is your name? Уотс йо 'нейм?
Казвам се My name is Май неим из
Моля запознайте ме с ... please introduce me to Плийз ай интръ'дюс ми ту...
Позволете ми да ви представя на May i introduce you to Мей ай интръ'дюс ю ту...
Обръщения Forms of Address 'Формс ъв ъ'дрес
Господине! Mister 'Мистър!
Госпожо! Madam! 'Медъм!
Госпожице! Miss! Мис!
Гражданино! Citizen 'Ситизън!
Граждани! Citisens! 'Ситизънс!
Колега! Colleague! 'Колиг!
Дами и господа Lades and Gentlemen! 'Лейдис енд 'джентълмен!
Скъпи приятели Dear Friends! 'Диъ френдс!
Поздрави, пожелания Greetings Гритингз
Здравейте! Hallo, Hello Хе'лоу!
Добро утро! Good morning! Гуд 'морнинг!
Добър ден (вечер) Good afternoon (evening) Гуд 'аафтъ'нуун ('ивининг)!
Лека нощ! Good night! Гуд 'наит!
Довиждане! Good-bye Гъд 'бай!
Добър път Have a nice trip! 'Хев ъ'найс трип!
До нови срещи So long! 'Соу лонг!
Много се радвам да се запозная с вас I am glad to meet you! 'Аим глед ту'миит ю!
Моята фамилия (моето име е) My name is ... Май нейм из ...
Ето моята визитна картичка This is my card. Дис из май каад.
Как се чувствате? How do you feel? 'Хау ду ю филл?
Как пътувахте? Did you have a nice trip? Дид ю хев ъ найс трип?
Как сте? How are you? Хау аа ю?
Как вървят нещата? How's life? 'Хауз лаиф?
Какво ново има? What's the news? Уотс дъ'нюз?
Благодаря за вниманието Thank you for your attention 'Тфенкю фоо йо ъ'теншън
Моля Ви! Don't mention it! Донт 'меншън ит!
Радвам се да чуя това! I am glad to hear it! Айм глед ту'хиъ ит!
Много съм Ви благороден! I am very grateful! Айм вери 'грейтфул!
Няма защо! Not at all! Нот ет ол!
Разрешете да ви представя на... Allow me introduce you to... Ъ'лау ми ту интръдюсу ю ту...
Моля, запознайте се с моите приятели May i introduce to you my friends Мей ай интръ'дюс ю май френдс
Моля, представете ме на вашите приятели Please,introduce me to your friends. Плииз интръ'дюс ту йо френдс.
С удоволствие! With pleasure! Уид 'плежъ!
Простете, моля Ви! Excuse me, please! Икс'кюз ми плииз!
Извинете! I am sorry Айм 'сори!
Честита нова година! Happy New Year 'Хепи ню 'иъ!
Честит рожден ден! Happy birthday 'Хепи бъъдей!
Пожелавам ви щастие! I wish you happiness Ай уиш ю сък'сес
Пожелавам ви успех в работата I wish you success in your work Ай уиш ю сък'сес йо уък
Благодаря за приема Thank you for your hospitality Тфенк ю фо йо 'хооспи'телити
Предайте моите сърдечни поздрави Pleasse convey my best gretings! Плииз кън'вей маай бест 'гритингс!
Покана Invitations Инви'тейшун
Влезте, (преминете) моля! Come in (pass through), please! Kъм ин (пас тру) плииз!
Моля, седнете! Have a seat! Хев ъ сит!
Разрешете да ви поканя на театър May I invite you to the theatre Мей ай ин'вайт ю ту дъ' тфиий!
Разрешете да ви поканя на танц! May I have this dance! Мей ай хев дис данс!
Получих поканата Ви! I received your invitation. Ай ри'сийвд йоо инви'тейшън.
Тръгвате ли с нас? Will you join is? Уил ю джойн ъс?
Може ли да бъдете с мен този ден Can you join me (us) today Кен ю джоий ми (ъс) туд'ей
Съгласие Agreement Ъ'гриимънт
Съгласен съм I agree. Ай ъ'ргии.
Не възразявам I have no objections. Ай хев 'ноу об'джекшънс
Вие сте прав You are right! Ю аа'райт.
Да, разбира се! Yes, certainly! Йес 'съътънли!
Не се съмнявам. I don't doubt it. Ай донт 'дау ит.
Безусловно това е така It is definitely so. Ит из 'дефинитли соу.
Ние сме уверени в това We are convinced in this Уи аа кън винсд ин дис.
Разбира се, може. Of course, you can. Ъв 'коос ю кен.
С удоволствие! With pleasure! Уид 'плежъ!
Ние приемаме предложението ви We accept your proposa! Уи ък'септ йо пръ'поузъл.
Ние с удоволствие се възползвахме от поканата (предложението) Ви We gladly accept your invitation (offer) Уи 'гледли ък'септ йо инви'тейшън ('офъ")
Възражение, отказ Objection, Refusal Об'джекшън, ри'фюжъл
Извинете, но за съжаление трябва да откажа I regret to tell you that I must refuse. Ай ри'греет ту тел ю дет ай мъст ри'фюз
Не мога да изпълня тази молба. I cannot meet your request Ай кен нют миит йо ри'куест.
Не съм съгласен с Вас I disagree with you Ай'дизъ'гри уид ю.
Не съм уверен в това I am not sure of this Ай ем нот шуъ ъв дис.
Не мога (не искам). I can`t (I don't want). Ай кант (ай донт уонт).
Не, благодаря Ви! No, thank you! 'Ноу, тфенк ю!
Възразявам! I ovject! Ай 'диз'гри.
Зает съм. I'm busy. Айм 'бизи .
Не може. No, you can't. Ноу, ю кант.
Това е невъзможно. This is impopsible Дис из им'посибл.
Съжаление, съболезнование Regret. Condolences Ри'грет, кън'доулънсис
Каква неприятност! What a great pity! Уоу ъ грейт 'пити!
Колко жалко! Too bad! Туу бед!
Ние сме много огорчени! We are very sorry! Уи аа' вери 'сори!
Аз съм дълбоко опечален (обезпокоен)! I am profoundly shaken (alarmed)! Уот ъ грейт 'пити!
Разрешете да Ви изразя моите съболезнования Please my accept deepest sympathies! Плииз ък'септ май 'дипист' симпътиз!
Молба Request Ри'куест
Мога ли да вляза (да премина)? May I come in (pass through)? Мей ай към ин (пас тру)?
Мога ли да пуша May I smoke? Мей ай смоук?
Моля, отворете (затворете) врата (прозореца)! Please open (close) the door (window) Плииз 'оупън (клоуз) дъ доо ('уиндоу)!
Моля, извикайте (предайте, обяснете, кажете)...! Please call (tell, wait for, translate to, explain to, say to) ...! Плииз кол (тел, уей фо, транс'лейт тъ, икс'плеин ту, сей ту) ...!
Моля, дайте ми (предайте ми)...! Please give me ...! Плиз гив ми ...!
Моля, повторете! Repeat pleasse! Ри'пиит, сей ит 'споули!
Моля, говорете по-бавно Please sait slowly Плииз, сей ит 'слоули!
Запазете, моля билети за театър! Book me tickets to the theatre Бук ми' тикитс ту дъ'тиътъ плииз!
Моля, направете това по-бързо! Please do it quickly! Плииз ду ит 'куикли
Роднинство. Възраст. Гражданско състояние Kinship. Age. Marital Status 'Киншип. Ейдж. 'Меритл' Стейтъс
Семейство Family 'Фемили
Баща Father Фадъ
Майка Mother Мадь
Сестра Sister Сист
Брат Brother Брадъ
Съпруг Husband 'Хъзбънд
Съпруга Wife 'Уайф
Син Son Сън
Дъщеря Daughter 'Дотъ
Дядо Grandfather Гренд'фадъ
Баба Grandmother Гренд'мадъ
Внук(внучка) Grandson (granddaughter) Гренд'сън (гренд'дотъ)
Дете Child Чайлд
Момче Boy Бой
Момиче Giril Гъъл
Юноша Teenaage boy 'Тинейджъ бой
Девойка Teenage girl 'Тинейджъ гъъл
Млад човек Young person 'Йънг 'пърсън
На колко години сте? How old are you? Хау олд а ю?
На колко години е Вашия син (баща, брат, дете, роднина)? How old is your son (father, brother, child, relative)? 'Хау олд из йо сън (фадъ, брадъ, чайлд, 'релътив)?
На колко години е Вашата майка (сестра, дъщеря, роднина)? 'How old is your mother (sister, daughter, relative)? Хау олд из йо 'мадъ (систъ, доотъ, 'релътив)?
Аз съм (моята майка, моят баща) на тридесет и пет години. I am (my mogher is, my father is) thirty-five years old. Айм (май 'мадъ из, май 'фадъ из) тъъти-файв 'иъз олд.
През коя година сте роден? Which year were you born in? Уич 'иъ уъъ ю бон ин?
Аз съм роден през 1930 г. I was born in nineteen thirty. Ай уоз бон ин 'найн'тиин тъъти
Ние сме връстници We are the same age Уи аа дъ сейм ейдж
Аз съм женен (омъжена, вдовица, вдовец). I am merried (married, a widow, a widower) Айм 'мерид ('мерид, ъ'уидоу, ъ'уидоуъ).
Имате ли деца? Do you have any children? Дъ ю хев 'ени 'чилдрън?
Аз имам две (три) I have two (three) children. Ай хев туу (трии) 'чилдрън.
Националности Nationalities 'Нешъ'нелитис
Индия (индиец, индийка) India (Idian) 'Индиъ ('индиън)
Индонезия Indonesia Индо'низиъ
Нова Зенландия New Zealand Ню 'Зилънд
Исландия Iceland 'Айслънд
Испания Spain Спейн
Италия Italy 'Итъли
Канда Canada 'Кенъдъ
Китай China 'Чайнъ
Корея Korea 'Къ'риъ
Либия Libya Либиъ
Ливан The Lebanon Дъ'лебънън
Мароко Morocco Мъ'рокоу
Ирак Irak И'рак
Норвегия Norway 'Ноуей
Полша Poland 'Плънд
Португалия Portugal 'Поотюгъл
Румъния Romania Ру'мейниъ
Сирия Syria 'Сириъ
САЩ(американец) United States of America (American) Ю'найтид 'стейтс ъ'мерикъ (ю ес ей)
Турция Turkey 'Тъъки
Унгария Hungaray 'Хангъри
Финландия Finland 'Филънд
Франция France Франс
Холандия Netherlands Дъ'недълъндс
Чехословакия Czechoslovakia 'Чекосло'векиъ
Швейцария Switzerland Су'исълънд
Швеция Sweden Су'инд
Югославия Yugoslavia 'Юго'славиъ
Япония Japan Джъ'пен
Въпроси Qestions 'Куесчънс
Кой, кого, кому? Who, whom, whom? Ху, хуум, хуум?
Какъв, каква? What? У'от?
Къде? Where? Уеъ?
Кога? When? Уен?
Защо? Why? Уай?
Как? How? 'Хау
Колко (за бройни съществителни) How many, how much 'Хау 'мени, 'хау мъч
Колко дълго? How long? 'Хау лонг?
Чий? Whose? Хууз?
Какво е това What is (what's) this? Уотс дис?
Какво има What's the matter? Уотс дъ' мет?
Кое (от тях) искате? Which one do you want? Уич уън ду ю уонт?
Какво ново има? What's the news? Ъотс дъ нюз?
Къде мога да намеря? Where can I find ...? Уеъ кен ай файнд?
Професии Occupation Окю'пейшън
Артист (Актриса) Actor (Actress) 'Ектъ ('ектрис)
Художник Artist 'Атист
Адвокат Lawyer 'Лойъ
Юрист Jurist 'Джурист
Лекар Doctor, Physician 'Доктъ, физи'шън
Зъболекар Dentist 'Дентист
Учител (учителка) Teacher 'Тичъ
Журналист (журналистка) Journalist 'Джънлист
Писател (писателка) Writer (woman writer) 'Ратъ
Поет(поетеса) Poet (Poetess) 'Поуит (поуитиш)
Преводач (преводачка) Interpreter (interpretress) Ин'тъпритъ (транс'лейт)
Кинорежисьор Director Ди'ректъ
Музикант Musician Мю'зишън
Агроном Agronomist Ъ'гронъмист
Химик, аптекар Chemist 'Кемист
Физик Physicist Физисист
Инженер Engineer 'Енджи'ниъ
Ботаник Botanist 'Ботънист
Служител (служителка) Officer (Civil servant) 'Офисъ ('сивил 'сървънт)
Работник (работничка) Worker (woman worker) У'ък (умън у'ък
Селянин (селянка) Farm worker Фаам у'ъкъ
Кооператор (кооператора) Member of a cooperative 'Мембъ ъв ъ коу'пърътив
Прислужник Servant 'Съъвъвнт
Дърводелец Carpenter 'Капинтъ
Мебелист Cabinet maker 'Кебинитъ 'мейкъ
Шлосер Mechanic Ми'кеник
Стругар Turmer 'Тънъ
Фрезист Miling machine operator 'Милинг мъ'шин 'оперейтъ
Механик Machinist 'Мъ'шиннист
Каменоделец Stonecutter 'Стоун'кътъ
Строител Builder 'Билдъ
Шофьор Driver 'Драйвъ
Машинист Engine driver 'Енджин 'драйвъ
Кондуктор Conductor Кън'дъкт'
Шивач (шивачка) Tailor (seamstress) 'Тейлъ ('семстрис)
Обущар Cobbler 'Коблъ
Часовникар Watchmaker У'очмейкъ
Бръснар Barber 'Бабъ
Метарлург Steelworker 'Стил'ъкъ
Нефтодобивник Oil driller Ойл 'дрилъ
Електроженист Arc welder Аак у'елдъ
Леяр Foundry worker 'Фаундри у'ъкъ
Мазач Plasterer 'Пластъръ
Бояджия House-painter Хаус 'пейнтъ
Пекар Baker 'Бейкъ
Ковач Blacksmith 'Блексмит
Секач Lumberjack 'Лимбъ'джек
Рибар Fisherman 'Фишъмън
Конструктор Disigner Ди'зайнъ
Каква е вашата професия? What is your profession? Ъотс йо пръ'фешън?
Какво работите? What is your occupation? Уотс йо 'окю'пейшън?
Какво работите Where do you work? Уеъ ду ю у'ък?
Колко получавате? How much are you paid? 'Хау мъч аа ю пейд?
Аз съм журналист (учител) I am a journalist (teacher) Айм ъ 'джърналист('тичъ).
Аз работя в завод (фабрика). I work in a factory. Ай уък ин ъ'фектъри.
Аз получавам 300 лева на месец I get 300 leva a month Ай гет 300(трии'ъъндрид) лева ъ манф.
Ежедневни думи Daily Words and Expressions Дейли ъ'ъдъ енд икс'прешънс
Аз I Ай
Ти You Ю
Той He Хи
Тя She Щи
НИе We Уи
Вие You Ю
Те They Дей
Да Yes Йес
Не No 'Ноу
Може It can be done Ит кен би дън.
Не може It can't be done Ит кант би дън
Добре Good. Ггуд
Лошо Bad Бед
Не разбирам I don't understand Ай донт ъндъ'стенд
Благодаря Thank you Тфент ю
Харесва ми (не ми харесва) I like it (i don't like it) Ай лайк ит. (Ай донтлак ит)
Искам (не искам) I would like (I don't want) Ай ууд лайк (Ай донт уонт)
Мога (не мога) I can (I cannot). Ай кен (ай кен нот).
Забравил(забравила) съм I have forgotten. Ай хев фъ'готн
Уморен съм I'm tired Айм 'тайъд
Необходимо е It is necessary. Ит из 'несисъри
Не е необходимо It is not necessary. Ит из нот 'несисъри
Защо? Why? Уай?
За какво For what reason Фо уот 'ризън?
Защото Because Би'коз
Достатъчно Enough И'нъф
Всичко Everything 'Евритинг
Там There 'Деъ
тук Here 'Хиъ
Близко Nearby Ниъ'бай
Далече Far Фаа
Високо High Хай
Ниско Low Лоу
Отпред In fron (of) ин фрънт (ъв)
Отзад Behind Би'хайнд
Напред Froward 'Фоуъд
Назад Back Бек
Надясно To the right Ту дъ райт
Наляво To the left Ту дъ лефт
Направо Straight Стрейт
На тази страна This way Дис уей
Сега Soon Суун
Топло ми е I'm hot Айм хот
Дайте Give me Гив ми
Получете Receive Ри'сиив
Вземете Take Тейк
Напишете Write Райт
Всичко е наред Everything is allright 'Еверитинг из оп'райт
Колко струва How much does it cost 'Хау мъч даз ит кост
Какво означава тази дума What does this word mean Уот даз дис уъд миин?
Какво е написано тук What does it say here? Уот даз ит сей хиъ
Как да напиша това на ... How should i put this in 'Хау шуд ай пут дис ин ...
Качества Descriptions Дис'крипшън
Добър Good Гуд
Лош Bad Бед
Дебел Thick, fat Тфик, фет
Тънък Thin, slim Тфин, слим
Широк Broad Броод
Тесен Long, tall Лонг, тоол
Къс Short Шорт
Твърд Hard Хард
Мек Soft Софт
Красив Beautiful, handsome 'Бютифул, 'хенсъм
Грозен Ugly 'Ъгли
Светъл Light Лайт
Тъмен Dark Даак
Пълен Full Фул
Празен Empty 'Емпти
Нов New Ню
Стар Old 'Оулд
Силен Strong Стронг
Нежен Gentle Джентл
Груб Rough Ръф
Бърз Fast Фаст
Скъп Expensive Икс'пенсив
Цветове Colors 'Калъс
Бял White Уайт
Черен Black Блек
Червен Red Ред
Светлосин Light blue Лайт блу
Жълт Yellow 'Йелоу
Розов Pink Пинк
Кафяв Brown Браун
Зелен Green Гриин
Сив Grey Грей
Бежов Beige Бейз
Оранжев Orange 'Ориндж
Виолетов Violet 'Вайълит
Пъстър Motley 'Мотли
Златен Gold Голд
Сребърен Silver 'Силвъ
Светлозелен (светлосин) Light green (light grey) Лайт гриин (лайт грей)
Тъмносин (тъмночервен) Dark blue (dark red) Дарк блу (дарк ред)
Числа Numbers and Ordinals 'Нюмърлъс енд' ординълс
Едно (първи) One (first) Уън (фърст)
Две (втори) Two (second) Ту ('секънд)
Три (трети) Three (third) Три (търд)
Четири (четвърти) Four (fourth) Фор (фифт)
Пет (пети) Five (fifth) Файв (фифт)
Шест (шести) Six (sixth) Сикс (сикст)
Седем (седми) Seven (seventh) Севн (севнф)
Осем (осми) Ejgth (eighth) Ейт, (ейтф)
Девет (девети) Nine (ninth) Найн (найнф)
Десет (десети) Ten (tenth) Тен (дентф)
Единадесет (единадесети) Eleven (eleventh) И'левн (и'левнтф)
Дванадесет (дванадесети) Twelve (twelfth) 'Туелв (туелф)
Тринадесет (тринадесети) Thirteen (thirteenth) 'Тър'тиин ('тър'тиинф)
Четиринадесет (четиринадесети) Fourteen (fourteenth) 'Фор'тиин ('фор'тиинф)
Петнадесет (петнадесети) Fifteen (fifteenth) 'Фиф'тиин ('фиф'тиинф)
Шестнадесет (шестнадесети) Sixteen (sixteenth) 'Сикс'тиин ('сикс-тиинф)
Седемнадесет (седемнадесети) Seventeen (seventeenth) 'Севн'тиин ('севн'тиинф)
Осемнадесет (осемнадесети) Eighteen (eighteenth) 'Ей'тиин ('ей'тиинф)
Деветнадесет (деветнадесети) Nineteen (nineteenth) 'Найн'тиин ('наин'тиинф)
Двадесет (двадесети) Twenty (twentyeth) Ту'енти (ту'ентиф)
Двадесет и едно (двадесет и първи) Twenty-one (twenty-first) Ту'енти-уън (ту'енти фърст)
Двадесет и две (двадесет и втори) Twenty-two (twenty-second) Ту'енти-ту (ту'енти 'секънд)
Двадесет и три (двадесет и трети) Twenty-three (twenty-third) Тченти-три (ту'енти 'търд)
Двадесет и четири (двадесет и четвърти Twenty-four (twenty-fourth) Ту'енти-фор (ту'енти 'форт)
Двадесет и пет (двадесет и пети) Twenty-five (twenty-fifth) Ту'енти-файв (ту'енти фифт)
Двадесет и шест (двадесет и шести) Twenty-six (twenty-sixth) Ту'енти сикс (ту'енти сикст)
Двадесет и седем (двадесет и седми) Twenty-seven (twenty-seventh) Ту'енти 'севн (ту'енти 'севнф)
Двадесет и осем (двадесет и осми) Twenty-eight (twenty eighth) Ту'енти-ейт (ту'енти 'ейтф)
Двадесет и девет (двадесет и девети) Twenty-nine (twenty ninth) Ту'енти-найн (ту'енти найнф)
Тридесет (тридесет) Thirty (thirtieth) 'Тъъти (тъътиф)
Четиридесет (четиридесети) Forty (fortieth) 'Форти ('фоотиф)
Петдесет (петдесети) Fifty (fiftieth) 'Фифти (фифтиф)
Шестдесет (шестдесети) Sixty (sixtieht) 'Сиксти ('систиф)
Седемдесет (седемдесети) Seventy (seventieth) 'Севънти ('севънтиф)
Осемдесет (осемдесети) Eighty (eightieth) 'Ейти (еитиф)
Деветдесет (деведести) Ninety (ninetieth) 'Найнти ('нантиф)
Сто (стотен) One hundred (one-hundredtih) Уън 'хъндрид (уън хъндриф)
Двеста Two hundred Ту 'хъндрид
Триста Three hundred Три 'хъндрид
Четиристотин Four hundred Фор 'хъндрид
Петстотин Five hundred Файф 'хъндрид
Шестотин Six hundred Сикс 'хъндрид
Седемстотин Seven hudred Севн 'хъндрид
Осемстотин Eight hundred Ейт 'хъндрид
Деветстотин Nine hundred Нейн 'хъндрид
Хиляда (хиляден) One thousand (one thousandth) Уън 'таузънд (уън 'таузънф)
Десет хиляди Ten thousand Тен 'таузънд
Сто хиляди One hundred thousand Уън 'хъндрид таузънф
Милион One milion Уън 'милиън
Дни на седмицата, Месец, Сезони Days, Month, Seasons Дейз, Мънфс. 'Сизънс
Работен (неработен) ден Working day (holiday) У'кинкг дей ('холидей)
Свободен ден Day off Дей оф
Рожден ден Birthday 'Бъъддей
Празник Holiday 'Холидей
Нова година New Year's Day Ню 'иъз дей
Годишнина Anniversary Ени 'въъсъри
Понеделник Monday 'Мънди
Вторник Tuesday 'Тюзди
Сряда Wednesday У'ензди
Четвъртък Thursday 'Фъъзди
Петък Friday 'Фрайди
Събота Saturday 'Сетъди
Неделя Sunday 'Сънди
Януари January 'Дженюъри
Февруари February 'Фебрюъри
Март March Маач
Април April 'Ейприл
Май May Мей
Юни June Джуун
Юли July Джу'лан
Август August 'Оогъст
Септември September Сип'тембъ
Октомври October Ок'тоубъ
Ноември November Ноу'вембъ
Декември December Ди'сембъ
Зима Winter У'интъ
Пролет Sprint Сприннг
Лято Summer 'Съмъ
Есен Autumn 'Оотъм
Време Time Тайм
Секунда Second 'Секънд
Минута Minute 'Минит
Пет минути Five minutes Файф 'минитс
Четвърт час Quarter of hour Ку'отъ ъв ън 'ауъ
Половин част Half an hour Халф ън 'ауъ
Без четвърт част Quarter to ... Ку'отъ ту...
Час Hour 'Ауъ
Денонощие Twenty-four hours Ту'енти-фор ауъз
Година (полугодие) Year (half a year) Иъ (хлаф ън 'иъ)
Век (столетие) Century 'Сенчъри
Ден (през деня) Day (in the daytime) Дей (ин дъ' дейтайм)
Нощ (през нощта) Night (before noon) Найт (ет 'дейтайм)
Сутрин (сутринта) Morning (before noon) 'Морнинг (би'фо нуун)
На разсъмване At dawn Ет доон
Вечер (вечерта) Evening (in the evening) 'Ивнинг (ин ди'ивнинг)
Полунощ Midnight 'Миднайт
Пладне Noon Нуун
Късно Late Лейт
Рано Early 'Ърли
Вчера Yesterday 'Йестъдей
Онзи ден The day before yesterday Дъ дей би'фо 'йестъдей
Неотдавна Receptly 'Рисънтли
Днес Today Ту'дей
Утре Tomorrow Ту' 'мороу
В други ден The day after tomorrow Ту'дей афтъ ту мороу
След два дни (няколко дни) After two (several) days 'Афтъ ту ('севрл) дейз
След седмица In week Ин ъ у'ик
Тази (следващата, миналата) седмица This (next, last) week Дис (некст, ласт) у'ик
Този (следващия, миналият) месец This (next, last) moth (year) Дис (нескт, ласт) мънф ('иъ)
Няколко дни (седмици) преди това Several days (weeks) earlier) 'Севрл дейз (у'икс, мънфс) 'ърлиъ
Кажете моля колко е часът Can you tell me the time please Кен ю тел ми дъ тайм, плииз
Дванадесет и половина Half past twelve Халф паст ту'елф
Пет без десет минути Ten to five Тен ту фафй
Десет без петнадесет Quarter to ten Ку'отъ ту тен.
Един без пет минути. Five to one Файф ту уън
Десет часа сутринта Ten a.m. (p.m) Тен ей ем (пи ем)
Осемнадесет часа Eighteen hours 'Ей'тиин 'ауъз
Колко часът е тук в сравнение със средноевропейското време What's the difference between local and Central European time Уотс дъ 'дифрънс биту'ин 'локъъл енд 'сентръл юръ'пин тайм
Тук разликата е с 1 час (2 часа) There is an hour's (a two hour's) difference 'Деъ из ън 'ауъз (ъ ту 'ауъз) 'дифрънс.
В колко часа се мръква (съмва) At what time does it get dark (dawn) Ет уот тайм даз ит гет дарк (доон)
Тук се мръква в девет часа вечерта It gets dark by nine o'clock at night Ит гетс дарк бай наий ъ'клок ет найт
През това време на годината се съмва в пет часа Dawn is about five o'clock at this time of the year Доон из ет ъ'баут файф ъ'клок ет дис тайм ъв ди 'иъ
Прогнози The Weather Дъ у'едъ
Каква е прогнозата за деня What's the weather forecast for today Уотс дъ у'едъ фоокаст фо ту'дей
Вали дъжд (сняг) It is raining (snowing) Ит из рейнинг
Какво ще бъде времето утре What will the weather be tomorrow Уот уил дъ'едъ би ту'мороу
Бюрото за прогнози обещава The weather forecast is for Дъ 'уедъ 'фокаст из фо...
Ще бъде хубаво (лошо) времето It will be fine (bad) weather Ит уил би файн (бед) у'едъ
Ще бъде горещо (топло) It will hot (warm) Ит уил жи хот (уоом)
Ще бъде хладно (прохладно, ветровито) Ti will be coll (mild, windy) Ит уил би хот (уоом).
Очаква се захлаждане (затопляне) A cold (warm) spell is expected Ъ колд (уоом) спел из икс'пектид.
Ще има силен , (слаб, попътен, насрещен) вятър There will strong (slight, fair, contrary) winds Деъ уил би стронг (алайт, деъ, 'конръри) уиндс
Вятърът духа; The wind is Дъ уинд из
от север; northerly 'ноодъли
от юг; southerly; 'съдъли
от изток easterly 'иистли
от запад; westerly у'естли
от морето. from the sea фром дъ си
Ще бъде облачно, без дъжд. It will be cloudy, but dry Ит уил би 'клауди, бат драй
Ще има буря (дъжд, сняг) There will be a storm (rain, snow) Деъ уил би ъ сторм (рейн, сноу)
Дъждът скоро ще спре The rain will soon be over Дъ рейн уил суун би 'оувъ
Бурята скоро ще премине The rain will soon be over Дъ сторм уил суун би 'оувъ
Ще бъде много студено It will be very cold Ит уил би 'вери колдд
Това време е по-добро The weather now is better Дъ у'едъ 'нау из 'бетъ
Каква е днес температурата на въздуха What is the air temperature today Уотс ди 'еъ 'темпръчъ ту'дей
Днес е 27 градуса над нулата It is a 27 degrees centigrade Ит из тученти-севн ди'гриис 'сентигрейд
Утре се очаква 15 градуса под нулата The forecast for tomorrow is fifteen below zero centigrase Дъ 'фоокаст фо ту'мороу из фиф'тин би'лоу 'зиъроу 'сентигрейд.
На границата. В митницата At the Border. The customs Office Ет дъ 'боод. Дъ 'къстъмс 'офис
Граница Border (frontier) 'Боодъ ('фрънтиъ)
Граничар Border guard 'Боодъ гард
Гранични формалности Border formalities 'Боодъ фо'мелитис
Документи Documents (papiers) 'Докюмънтс ('пейлъз)
Паспорт Passport 'Паспорт
Виза: Visa 'Визъ
входна; entry 'ентри
изходна; exit 'ексит
транзитна; transit 'трензит
Колективен списък Group list Грууп лист
Митница Customs 'Къстъмс
Чакалня Waiting room 'Уейтинг-рум
Митническа зала Customs hall 'Къстъмс холл
Митническа декларация Customs declaration 'Къстъмс 'деклъ'рейшън
Митнически инспектор Customs officer 'Къстъмс ин'спекпън
Санитарна проверка Medical control 'Медикл кън'трол
Карантина Quarantine Ку'орънтиин
Конфискация Confiscation 'Конфис'кейпън
Митнически нарушения Customs violations 'Къстъмс 'вайъ'лейшн
Открит лист Clearence (free pass) 'Клиърънс (фрии паас)
Разрешение Permit Пър'мит
Багаж Luggage 'Лъгидж
Ключ Key Кии
Катинар Padlock 'Педлок
Отворено Open 'Оупън
Заговорено Closed Клоузд
Куфар Suitcase 'Сюткейс
Торба Sack Сак
Чанта Bag Бег
Сак Diffel bag Дъфл бег
Папка Folder 'Фоулдъ
Кутия Box Бокс
Несесер Toilet case 'Тойлит кейс
Пакет Package 'Пекидж
Пишеща машина Typewriter 'Тайпрайтъ
Фотоапарат Camera 'Кемъръ
Бинокъл Binoculars Бай'нокюлъ
Скъпоценности Valuables 'Велюъбълс
Злато Gold Голд
Валута Currency 'Къренси
Старинни предмети Antiques Ен'тикс
Произведение на изкуството Works of art У'ъкс ъв арт
Книги Books Букс
Ръкописи Manuscripts 'Менюскриптс
Оръжие Firearms 'Файъарм
Боеприпаси Munition Мю'нишън
Плодове Fruits 'Фруутс
Зеленчуци Vegetables 'Веджитъбл
Растения Plants Плантс
Семена Seeds Сиидс
Алкохоли напитки Liquor 'Ликъ
Музикални инструменти Musical instruments 'Мюзикъл 'инструмънтс
Технически инструменти Tools Туулс
Моля, покажете вашите документи Please, show your papers (documents) Плииз шоу йо'пейпъс ('докумънтс)
Моля, почакайте тук (там) Wait here (over there), please Уейт 'хиъ (оувъ деъ) плииз!
Кога мога да получа паспорта си When can i have my passport back Уен кен ай хев май 'паспорт бек?
Моля, ускорете проверката Please, hurry up with the inspection Плииз 'хъри ъп уид ди ин'спекшън
Кога мога да изляза When maj i do out Уен мей ай 'гоу аут
Къде да намеря преводачка Where shall find the interpreter Уеъ шел ай файнд ди ин'тъпритъ
Преводачът сега ще дойде The interpreter will be here any moment Ди ин'тъпритъ ул би 'хиъ'ени 'моумънт
Всичко е наред Everything's in order 'Евритинг ин 'оодъ
Ето паспорта Ви Here is your passport 'Хиъ из йо паспорт.
Къде ще бъде митническата проверка Where will the customs inspection take please 'Уеъ уил дъ 'къстъмс ин'спекшън тейк плейс
Това Вашият куфар ли е Is this your suitcase Из дис 'йо 'сюткейс
Моля, отворете Вашите куфари Open your suitcase, please 'Оупът йо 'сюткейс, плииз!
Всичкия този багаж е мой This luggage is all mine Дис 'лъгидж из ол майн
Моят багаж пристига с влака (парахода, самолета) My luggage will be arriving by train (ship, plane) Май лигидж уил би ъ'райвинг бай трейн (шип, плейн)
Моят багаж е в автомобила My luggage is in the car Май 'лигидж из ин дъ каа.
Моля да пренесете багажа! Carry this luggage, please! 'Кери дис 'лъгидж плииз!
Тези вещи са за лично ползване These are personal effects. Диз аа 'пъснл и'фектс.
Разрешено ли е да се превозва May one bring in Мей уън бринг ин
Разрешено е Yes, it is permitted. Йес, ит из пъ'митид
Не е разрешено It is prohibited Ит из пръ'хибитид.
Какви вещи се превозват без мито What goods can be brounght in duty-free Уот от гуудс кен би броот ин 'дюти-фрии
Заплаща ли се мито за тези вещи Is duty levied on such goods Из 'дюти 'левид он съч гуудс
Какво мито съм длъжен да платя How much duty will have to pay Хау мъч'дюти уил ай хев ту пей
Тези предмети не могат да се превозват. You cannot bring these goods in Ю кеннот бринг дииз гуудс ин
Ще се наложи да оставите тези вещи до завръщането Ви. You shall have to leave them here until you leave Ю шел хев ту лив дем 'хиъ ън'тил ю лиив.
Получете разписка за съхраняването им Here is the receipt Хиъс дъ ри'сиит!
Имам открит лист I heve cleanrance papers (a free pas) Ай хев 'клиърънс (фрии пас) 'пейлъс.
Имам разрешение за внос I have in import permit Ай хев ън ин'поот пъ'мит.
Къде мога да оставя пари Where can I leave money for satekeeping Уеъ кен ай ливв 'мъни фо 'сейф'клининг?
Парите предайте в банката Put the money in the bank Пут дъ 'мъни ин дъ бенк
Прегледът е завършен The inspection is over Ди ин'спекпън из'оувъ
Моля, преминете в следващата зала Please proceed to the next hall Плииз пръ'сид ту дъ некст хоол
Кога заминава моя влак When is my train leaving Уен из май трейн 'ливинг
Кога излита моя самолет When is my plane leaving Уен из май плейн 'ливинг
Желая да разгледам този град I would like to go sighiseeing in the city Ай ууд лак ту гоу'сайт 'синг ин дъ 'сити
Имам ли достатъчно време Will have enough time Уил ай хев ин'ъф тайм
Къде се намира представителя на Балкантурист Where is the Balkantourist agent Уеъ из дъ 'болкън'тъурист 'ейджън
Автомобил. Път Automobile. Road Оотъмобил. Роуд
Автомагистрала Motorway 'Моутъей
Шосе Highway 'Хаъуей
Бетон Concrete 'Конкрит
Земен път Unpaved (dirt) road 'Ън'пейвд (дърт) роуд
Равнина местност Plain 'Плейн
Гориста местност Woody area 'Ууди 'еъриъ
Разклонение Branch-off Браич оф
Мост Bridge (overpass) Бридс ('оувъ'паас)
Тунел Tunnel 'Тънл
Виадукт Fluover Флай'оувъ
Обикновен път Local road 'Локл 'роуд
Насип ЕEmbankment Ин'бемкмънт
Отклонение Detour Ди'туъ
Канавка Ditch Дич
Пътно платно Carriageway 'Кериджуей
Едностранно (двустранно) движение One-way (two_way) traffic Уън'уей (ту уей) 'трефик
Хотел (хижа, туристическа спалня, туристически дом) Hotel (chalet, hostel, tourist home) Хоу'тел ('шелей, хостъп, 'туърист хоум)
Гараж Garage 'Гараж
Автосервиз Service station 'Сървис 'стейшън
Колко километра е разстоянието до най-близкия град? How far is it to the nearest town? Хау фа из ит ту дъ 'ниърист 'таун?
Най-близкия населен пункт е на ... километра от тук The nearest town is ... kilometers from here. Дъ 'ниърист таун из... 'килъмитъз форм 'хиъ.
Как се казва този град (село)? Wat's the name of thiz town (village) ? Уотс дъ нейм ъв дис 'таун ('вилидж)?
Как да отида до хотела (хижата, спалнята, дома)? How do i get to the hotel (chalet, hostel, torist home)? Хау лу ай гет ту дъ хоу'тел, ('шиелей, 'хостъп, 'туърист хоум)?
В какво състояние е пътя? How good is the road? Хау гуд из дъ 'роуд?
Пътят е добър (лош) It's a good (bad) road. Итс ъ гуд (бед) 'роуд.
Това е пътя за... This is the road to... Дис из дъ роуд ту ...
Помогнете ми да достигна до най-близкия град (автосервиз) Help me reach the nearest town (garage) Хелп ми риич дъ 'ниърист 'таун ('герааж)
Моля да ми помогнете да поправя това! Help me fix this, please! Хелп ми фикс дис, плииз!
Можете ли да теглите на буксир моя автомобил? Can you tow mu car? Кен ю 'гоу май каа?
Мога ли да оставя автомобила си тук? May I leave the car here? Мей ай лиив дъ каа хиъ?
Моля, кажете къде мога да пренощувам? Where can I stay overnight? Уеъ кен стей 'оувъ'найт
Къде мога да измия автомобила? Where can I get my car washed Уеъ кен ай гет май каа уощд?
Пътни знаци Traffic Sings 'Трефик 'сайнс
Предудпредителни
Warning Signs 'Уорнинг сайнс
Пресичане на път с предимство Give right of way Гив райт ъв уей
Пресичане на път без предимство Use right of way Юус райт ъв уей
Път от дясно без предимство Right-hand junction coming up. Райт хенд 'джънкшън 'къминг ъп. Юс райт ъв уей
Пресичане на равнозначни пътища Road-junction. Use right-hand Роуд 'джънкшън. Юс райт хенд руул.
Кръстовище с кръгово движение Round-abount Раунд - ъ'баут
Светлинно регулиране Frafic signal. 'Трефик 'сигнал
Неохраняван ЖП прелез Open crossing 'Оупът 'кросинг.
Охраняван ЖП прелез Gate crossing Гейт 'кросинг.
Пешеходна пътека Pedestrian crossing Пи'дестриън 'кросинг
Велосипедна пътека Bicycle lane 'Байксикл лайн
Деца (Училище) Sholl Скул
Възможна е поява на животни Livestock in the area 'Лайвсток ин дъ'еъриъ
Възможна е поява на дивеч Wild animals on the road Уаил 'еминълс он дъ роунд
Завой на дясно Right bend Райт бенд
Завой на ляво Left bend Лефт бенд
Последователни завои първият от които е на дясно Bends ahead, first to the right Бендс'я хед фърст ту ъ райт
Участък от пътя стеснен от дясно Road narrows from the right 'Роуд 'нероуз фром дъ райт
Участък от пътя стеснен от двете страни Road noarrows on both sides 'Роуд 'нероус фром боф сайдс
Стръмен наклон при спускане Steep gradient on both sides Стип 'грейдиън он ди'сент
Хлъзгав участък по пътя Slippery road 'Слипъри 'роуд
Неравности по платното за движение Bumpy road 'Бъмпи роуд
Участък от пътя в ремонт Men at work Мен он ет у'ък
Възможно е изхвърляне на малки камъни Gravel on the road Гревл он дъ' роуд
Възможно е струпване или падане на камъни Landiside or rock danger 'Лендслад оо пок рок 'дейндж
Подвижен мост или ферибот Drawbridge or ferry Дробриддс оо фери.
Тунел Tunnel ahead Тънл х'хед
Възможно е появата на силен страничен вятър Grosswind warning 'Кроусунд у'орнинкг
Възможно е ниско прелитане на самолети <>Men at work Мен он ет у'ък
Възможно е изхвърляне на малки камъни Gravel on the road Гревл он дъ' роуд
Възможно е струпване или падане на камъни Landiside or rock danger 'Лендслад оо пок рок 'дейндж
Подвижен мост или ферибот Drawbridge or ferry Дробриддс оо фери.
Тунел Tunnel ahead Тънл х'хед
Възможно е появата на силен страничен вятър Grosswind warning 'Кроусунд у'орнинкг
Възможно е ниско прелитане на самолети Low-fluing aircraft Лоу - флайинг 'еъкрафт.
Двупосочно движение Two-way traffic Ту уей 'трефик.
Внимание! Look out! Лук аут!
Забранителни знаци Restrictive Signs Рис 'триктив сайнс
Спри! Осигури предимство Stop! Yield right of way! Стоп! Иилд райт ъв уей
Забранено е влизането No entry 'Ноу ентри
Забранено е влизането в двете посоки Closed street Клоузд стриит.
Забранено е движението на леки автомобили No cars 'Ноу кааз
Забранено е движението на товарни автомобили No lorris 'Ноу 'лорис.
Влак Railways 'Рейлуейз
Гара Station 'Стейшън
Чакалня Waiting room У'етинг рум
Гардероб за багаж Left-luggage office Лефт 'лъгидж офис
Бюро справки Information office Инфъ'меипън офис
Павилион за вестници Newsstand 'Нюз'стенд
Билет Ticket 'Тикит
Билет за връщане Return ticket Ри'търн тикит
Багаж Luggage 'Лигидж
Перон Platform 'Плетформ
Коловоз Track Трек
Носач Porter 'Постъ
Експрес Express Икс'прес
Влак: Train Треин
бърз limited 'лимитид (фаст)
пътнически passenger 'песинджъ
Вагон: Carriage: 'Керидж
първа класа first class фърст клаас
втора класа second class секъдн клаас
Вагон-ресторант Dining-car 'Дайнинг каа
Багажен фургон Luggage van 'Лъгидж вен
Кондуктор Conductor Кън'дъкт
Внезапна спирачка Alaram-cord Ъ'ларм корд
Пожарогасител Fire extinguisher 'Файър икс'тингуишъ
Тоалетна W.C Дъбл ю си
Радиовъзел P.a system Пи.ей 'систим
Отопление Heating 'Хитинг
Вентилация Ventilation 'Венти'лейшън
Купе Compartment Към'патмънт
Ключ Switch Су'ич
Горно легло Upper berth Ъпъ бъъф
Матрак Matress Мъ'триис
Възглавница Pillow 'Пилоу
Спално бельо Bedsheets 'Бед'шитс ('бединг)
Талон за бельо Bedsheets voucher 'Бед'шитс 'ваучъ
Настолна лампа Reading lamp 'Ридинт лемп
Маса Table 'Тейбл
Щори Shades Шейдс
Локомотив Engine 'Енджин
Електрически локомотив Electric engine И'лектрик 'енджин
Парен локомотив Steam engine Стиим 'ендижин
Машинист Engine driver 'Енджин 'драйвъ
Началник-гара Stationmaster 'Стейшън'мастъ
Дежурен-гара Traffic-manager Трефик 'мениджъ
Спирка Stop Стоп
Изход Exit 'Ексит
Разписание Timetable 'Тайм'тейбл
Моля, къде се намира ж.п бюрото Where is the railway booking office, please ? У'еъз дъ'рейлу'ей букинг 'офис плииз
Моля, къде е чакалнята (гардеробът) Where is the waiting room (left-luggage office), please У'еъ из дъ у'ейтинг рум (лефт-'лигидж офис, плииз?
Моля, кажете къде е стаята за майки с деца (стая за почивка) Please show me the infant (rest) room Плииз шоу ми ди 'инфънт (рест) рум.
Къде е ресторантът (бюро справки, пощата, гардеробът за багаж) Where is the restaurant (information office, post office, left-luggage office) Уеъ из дъ 'рестъроон (инфъ'мейшън офис, пост офис, лефт-'лъгидж
Колко килограма багаж мога да превозя със себе си? How much luggage may i take with me 'Хау мъч 'лъгидж мей ай тейк уид ми?
Колко трябва да платя за свърхбагаж? How much excess luggage should i pay? 'Хау мъч ик'сес 'лъгидж шуд ай пей?
Колко струва билетът How mich does the ticket cost? 'Хау мъч даз дъ' тикит кост?
За колко денонощия е валиден билетът? How long is the ticket valid? 'Хау лонг из дъ 'тикит велид
Как да изляза на перона? Which is the way to the platform? Уич из дъ уеи ту дъ 'плетформ?
Кога тръгва нашият влак? At what time does our train leave Ет уст тайм даз 'ауъ трейн лиив?
От кой коловоз тръгва нашият влак From which track does our train leave? Фром уич трек даз 'ауъ трейн лиив?
Моля, покажете вашия билет! Show your ticket pleasse. 'Шоу йо 'тикитс, плииз.
Моля, вземете билета си! Take your ticket, please Тейк йо 'тикит, плииз.
Къде се намира началникът на влака? Where is the guard of train? Уеъ из дъ гард ъв треин
След пет минути влака тръгва. The train leaves in five minutes. Дъ трейн лиивз ин файф 'минутс.
Къде е нашето купе? Which is our compartment? Уич из 'ауъ към'патмънт
Мога ли да седна на това свободно място? May use this seat? Мей ай юус дис сиит?
Мога ли да премина в другия вагон? May I pass into the next carriage? Мей ай паас 'инту дъ некст 'коридж
През кои големи гари преминава влакът? Which main stations does this train go through Уич мей'стешън даз дис трейн 'гоу тру?
Моля, дайте Вашия билет на кондуктора? Please give your ticket to the conductor! Плииз гит йо 'тикит ту дъ кън'дъктъ!
Кажете, моля, кога влакът ще пристигне в ...? At what time does the train arrive at...? Ет уст тайм дадз дъ трейн ъ'райв ет...?
Моля, събудете ме в ... часа сутринта Wake me up at ... in the morning, please? Уейк ми ъп ет ... ин дъ 'моонинг, плииз.
Моля, събудете ме един час преди пристигането в ...! Please wake me up an hour before we reach ...! Плииз ъеик ми ъп ън 'ауъ би'фо уи риич!
Моля, донесете ми сандвичи! Please bring me some sandwIches. Плииз бринг ми съм 'сендуичис.
Колко струва сандвичът? How much does this sandwich 'Хау мъч даз дис 'сендуич кост?
Не Ви разбрах I didn't understand you. Ай диднт 'ъндъ'стенд ю.
Моля, напишете го! Please write it down Плииз райт ит 'даун
Имате ли чиния (нов, вилица, лъжица)? May I have a plate (knife, fork, spoon), please. Мей ай хев ъ плейт (найф, фок, спуун) плииз.
В купето е хладно (топло) It's cool (warm) in the compartment. Итс куул (уоом) ин дъ към'патмънт.
Моля, включете отоплението! Turn on the heating, please! Търн он дъ 'хиитинг плииз!
Моля, пригответе леглото ми! Turn my bed, please! Търн май бед плииз
Моля, сменете кърпите за лице (калъфката, чаршафа)! Change the towels (pillow cases, sheets), pleasse! Чейндж дъ 'тауълс ('пилоу кейсиз, пиитс) плииз!
Дайте ми още едно одеало (възглавница) May I have another blanket (pillow), please Мей ай хев ъ'надъ 'бленкит ('пилоу) плииз!
Колко струва ползването на спално бельо? How much is the charge for the bed sheets? 'Хау мъч из дъ чадж фо дъ бед шиитс?
Чувствам се зле I don't fell well Ай донт фил у'ел
Може ли да извикате лекар Could you call a doctor, please? Куд ю кол ъ 'доктъ, плииз?
Нашият влак закъснява ли? Is our train behind schedule? Из 'ауъ трейн би'хайнд 'шедюул?
Да закъснява с ... минути. Yes, we are ... minutes behind Йес уии аа ...'минитс би'хайнд.
Моля, почистете купето! Clean the compartment, please! Клиин дъ къмпатмънт, плииз!
Моля, затворете (отворете) прозореца Close (open) the window, please! 'Клоуз ('оупън) дъ у'индоу плииз!
Мога ли да отворя прозореца? Would you mind if I opened the window? Ууд ю майнд иф ай 'оупнд дъ у'индоу?
Мога ли да пуша Would uou mind if I smoked? Ууд ю майнд иф ай смоукд?
Може Go on 'Гоу он
Не може Yes, I would
Колко време стои влакът тук? How long does the train stay here. 'Хау лонг даз дъ трейн стей 'хиъ?
Коя е следващата спирка? Which is the next stop? Уич из дъ некст стоп?
На спирките тоалетна не може да се използва . Do not use the W.C inside stations. Ду нот юус дъ WC (дъбъл ю.си) 'инсайд 'стейпънс.
В кой град пристигаме сега? Which city are we entering now? Уич 'сити аа уи 'ентъринг 'нау?
Моля затворете купето! Close the compartment door, please! Клуз дъ към'патмънт доо плииз!
Моля включете (изключете) осветлението (радиото, вентилацията)! Turn on (turn off) the lighting (radio, ventilation), plesase Търн он (търн оф) дъ 'лайтинг ('рейдиоу, 'венти'лейшън), плииз!
Какво е напрежението в електроинсталацията на вагона? What is the voltage in this carriage? Уот из дъ' волтидж ин дис 'керидж?
Къде мога да включа електрическа самобръсначка? Where can I plug in my electric shaver? Уеъ кен ай плъг ин май и'лектрик 'шевъ?
Къде е вагон-ресторантът Where is the dining-car? Уеъ из дъ 'дайнинг-каа
Кога се отваря (затваря) When does the dining-car open (close)? Уен даз дъ 'дайнинг-каа 'оупън ('клоуз)?
Самолет Air Travel 'Еъ тревл
Летище Airport 'Еъпоот
Чакалня Lounge 'Лаундж
Митница Customs 'Къстъмс
Паспортен контрол Passport control 'Паспорт кън'троу
Балкан турист Balkantourist office 'Болкън'туърист 'офис
Разписание Ttimetable 'Таймък, плетформ
Перон Tarmac, platform 'Таймък, плетформ
Писта Runway 'Рънуей
Шаси Chassis 'Шеси
Криле Wing 'Уинг
Тяло на самолета Fuselage 'Фоузилаж
Опашка Tail 'Тейл
Двигател: Engine 'Енджин
бутален piston 'пистън
турбовитлов turboprop тъбоу'проп
реактивен Jet Джет
Екипаж Crew 'Круу
Пилот Pilot 'Пайлът
Бордов механик Air-mechanic 'Еъми'кеник
Стюардеса Air hostess, stewardess 'Еъ'хоустис ('стюъдис)
Рейс Flight Флайт
Излитане Departrure (take-off) Ди'пачъ (тейк оф)
Пристигане Arrival (E.T.A) Ъ'райвл (Е.Т.А - и ти ей)
Кацане Landing 'Лендинг
Високомер Altimeter Ел'тимитъ
Височина на полета Flight altitude Флайт'елтитюуд
Време на полета Flight time Флай тайм
Скорост Air speed 'Еъ спиид
Кажете моля, как да отида до летището? Please, tell me how to get to the airport? Плииз, тел им 'хаъ ту тег ту ди 'еъпоот?
Къде мога да купя билет за самолет? Where can I buy a plane ticket? Уеъ кен ай бай ъ плейн 'тикит?
Колко струва самолетния билет до Лондон? How much does a plane ticket to London cost? Хау мъч даз ъ плейн 'тикит ту 'Лъндън кост?
Необходими са ни три места I would like to book three seats Ай ууд лайк ту бук три сиитс.
Моля, поръчайте за сряда два билета до Варна. Please book two tickets to Varna for Wednesday Плииз бук туу тикитс ту Варна фо у'ензди
В кои дни и часове има билети за Берлин? On what days and at what time are there flights to Berlin? Он уот дейз енд ет уст тайм аа деъ флайтс ту Бъ'лин?
Колко багаж може да се превози със самолета? How much is the luggage allowance 'Хау мъч из дъ 'лигидж ъ'лауънс
Колко трябва да платя за всеки килограм свръх нормата? What is the excess luggage rate? Уот из дъ ик'сес лъгидж рейт.
Колко места има в самолета? What many passangers does the plane seat? Хау 'мену песинджър даз дъ плейн сиит?
Къде мога да оформя документите? Where should get my papers processed? Ъръ шуд ай гет май 'пейпъс 'проусесд?
Моля, преминете към паспортния контрол! Please, proceed to passport control! Плиис пръ'сиид ту 'паспорт кън'трол!
Преминете в митницата! Please, proceed to the customs! Плиис пръ'сиид ту дъ 'къстъмс!
Куфара предайте на багаж! You may not take this suitcase as cabin luggage Ю мей нот тейк дис 'сюткейс ъс 'кебин 'лъгидж!
Тези вещи вземете със себе си! You may only take these things with you! Ю мей 'онли тейк дииз тингс уид ю!
Качването в самолета ще бъде обявено по радиото. The time to board the aircraft will be announced over the p.a. system Дъ тайм ту боод ди'еъкрафт уил бъ ъ'наунсд 'оувъ дъ пи ей систим.
Има ли ресторант на летището? Does the airport have a restaurant. Даз ди 'еъпоот хев ъ 'рестъроон?
Ресторантът се намира на втория етаж The restaurant is on the seconds floor. Дъ 'рестъроон из он дъ 'секънд фло.
Моля, донесете ми менюто. May I see the menu, please? Мей ай съ ъ 'меню плииз?
Моля донесете ми минерална вода (плодов сок) и сандвичи I would like mineral water (fruit juice) and sandwiches, please! Ай ууд лайк 'миниръл ъ'отъ (фруут, джусс) енд 'сендуичис, плииз!
Къде се намира стаята за почивка? Where is the rest room? Уеъ из дъ рест рум?
Моля, позвънете в хотела! Забравих там някой вещи. Please ring my hotel! I forgot some things there. Плииз ринг май хоу'те.! Ай фъ'гот съм тингс'деъ.
Имам още много време. Бих желал да разгледам града. I have a lot of free time. I would like to take in the city. Ай хев куайт ъ лот фрии тайм. Ай ууд лайк ту тейк ин дъ 'сити.
Моля, кажете ми картата къде се намираме сега. Can you show me on the map where we are standing now. Кен ю 'шоу ми он дъ мел уеъ уи аа'стендинг нау?
Как понасяте полета? Do you fell allright? Ду ю фиил ол райит.
Чувствам се добре (лошо) I feel well (bad) Ай фиил уел (бед)
Вземете тази таблетка. Take this pill. Тейк дис пил.
На каква височина летим? What is our present altitude Уот из ауъ 'презънт 'елтитюуд?
Високомерът показва ... метра. The altimeter is showing ... metres. Ди ел'тимити из шоуинг ...'митърс
Самолетът се насочва за кацане The aircraft is making a landing. Ди 'еъкрафт из 'мейкинг ъ 'лендинг ъ 'проуч.
Самолета пристига точно по разписание. The plane is arriving on schedule. Дъ плейн из ъ'райвинг он 'шедюул.
Самолетът закъснява. The plane is late. Дъ плейн из лейт.
Параход Sea Travel Си тревл
Кораб Ship Шип
Моторен кораб Motor ship 'Моутъ шип
Дизел-електроход Disel electric ship 'Дизл и'лектрик шип
Океански пътнически кораб Ocean-going liner Оупън-'гоуинг 'лайнъ.
Водоизместимост, товаровместимост Tonnage 'Тънидж
Катер Motor launch 'Моутъ лонч
Яхта Yacht Йот
Скутер Speedboat 'Слип'боут
Лодка Rowboat "Роубоут
Весло Oar Оо
Спасителна лодка Life-boat 'Лайфбоут
Стълба Gangway 'Генгуй
Палуба Deck Дек
Борд Board Боод
Кърма Stern Стърн
НОс Bow 'Бау
Капитански мистик Wridge Бридж
Мачта Mast Маст
Котва Anchor 'Енкъ
Салон Stateroom 'Стейтрун
Ресторант 1-ва класа (2-ра класа) A-deck (B-deck) dining saloon А-дек (Б-дек) дайнинг съ'луун
Каюта (лукс, 1-ва класа, 2-ра класа) Cabin (luxury, first class, second class) 'Кебин ('луксъри, фърст клас, секънд клас)
Киносалон Film room Филм рум
Библиотека Ship's library Шипс лайбръри
Радиокабина Wireless cabin У'айълис 'кебин
Радист Wireless operator У'айълис 'опърейтъ
Илюминатор Porthole 'Поотхоул
Машинно отделение Engine room 'Енджин рум
Капитан Captan 'Кептин
Помощник-капитан Mate Мейт
Моряк Seaman 'Симън
Стюард Steward Стюъд
Пристанище Port Поот
Морска гара Harbour 'Хабъ
Вълнолом Breakwater 'Брейк у'отъ
Фар Lighthouse Лайтхаус
Моля, кажете ми как да отида до морската гара? Show me the way to the harbour, please 'Шоу ми ди ъоу ту дъ хабъ, плииз!
Къде се продават билети за парахода Where can I book passage on a ship? Уеъ кен айа бук 'песидж он ъ шип?
Моля, покажете ми разписанието на пътническите кораби! Mai I see the passenger liner timetable Мей ай си дъ 'песинджъ 'лайнъ 'тайм'тейбл
Докога е в сила това разписание? Until when is this timetable valid? Ън'тил уен из дъ 'тайм'тейбл 'велид?
Това разписание е в сила от 1 IV до 1 XI. This timetaable is vaid from June 1, to November 1. Дис 'тайм тейбл из 'велид фром
Колко струва билетът за 1-ва (2-ра) класа How much is first (second) class passage? 'Хау мъч из ъ фърст ('секънд) клас 'песидж?
Кой може да оправи грешката с билета How can I get my ticket corrected? Хау кен ай гет май 'тикит къ'ректид?
Колко дни ще продължи пътуването How long will the voyage last? хау лонг уил дъ войадж ласт?
Моля покажете ми моята (ни нашата) каюта Show me nu (show us our) cabine, please Шоу ми май (поу ъс ауъ) 'кебин, плииз?
Бих желал да се настаня в друга каюта. I would like to change my cabin 'Ай ъъд лаайк ту чейндж май 'кебин.
Къде се намира: Where is the: Уеъ из дъ:
а) ресторантът a) dining saloon а) дайнинг съ'луун
б) библиотеката b)library b)'лайбръри
в) банята c) bathroom c)бафрум
г) тоалетната? d) toilet/lavatory d) тойлит/ 'левътри?
Има ли в корабната библиотека книги и инвестници на чужди езици? Are there books and newspapers in foreign languages in the ship library? Аа 'деъ букс енд 'нюуспейпъс ин 'форин 'ленгуиджис ин дъ шип 'лайбр
Как да отида до палубата How can I get to the deck? 'Хау кен ай гет ту дъ дек?
Бих желал да разгледам кораба I would like to see the ship. Ай ууд лайк ту сии дъ шип.
Излизаме в открито море. We stand out to sea. Уи стенд 'аут ту си.
Дръжте се здраво, ще Ви заведа в каютата! Hold on tight, I will take you to the berth. Холд он тайт, ай уил тейк ю ту дъ бъъф.
Хвана ме морска болест. I am sea sick. Айм 'си 'сик.
Вземете тези таблетки. Take these pills Тейк дииз пилс.
Моля, да ми носите обяда (закуската, вечерята) в каютата Would you please bring my linch (breakfast, supper) down to my cabin! Ууд ю плииз бринг май лънч (брекфъст, 'съпъ) 'даун ту май 'кебин)
Искам да изпратя радиограма I would like to send a wireless message. Ай ууд лайк ту сенд ъ'уаълис 'месидж.
Искам да говоря с капитана I would like to speak to the captain. Ай ууд лайк ту спик ту дъ 'кептин.
С каква скорост се движи нашия кораб? What speed are we sailing at? Уот спипд аа уй 'селинг ет?
Ние пътуваме със скорост 20 възела We are doing 20 knots Уи аа дуинг нотс
Моля, покажете ми на картата къде се намираме Plese, show me on the map wrehe we are right now Плииз 'шоу ми он дъ мел уеъ уи аа райт 'нау!
Как се нарича това пристанище? What is the name of that port? Уот из дъ нейм ов дъ порт?
Ще влезе ли в това пристанище? Will we enter the harbour? Уил 'ентъ дъ 'хабъ'
Колко ще престоим в това пристанище? How long shall we stay there? Хау лонг шел ъу стей деъ?
Кога ще можем да слезем на брега When can we go ashore? Уен кен уи 'гоу ъ'шоо.
Сега ще спуснат стълбата. They are going to lower the gangway. Дей аа 'гоуинг тут 'лоу дъ 'генгуей.
Желаем да разгледаме пристанището. We want to see the port. Уи ту сии дъ порт.
Искам да направя разходка с яхта (катер) I want to go boating in a yacht (cutter) Ай уонт ту 'гоуй боутинг ин'ъ йот ('кътъ).
В града In the Town Ин дъ таун
Район District 'Дистрикт
Квартал Neighbourhood 'Нейбъхуд
Площад Square Скуеъ
Глава улица Main street Мейн стриит
Пресечка (малка напречна улица) Cross-street (side strrrt) Крос-стриит (сайд стриит)
Улица без изход Dead-end street 'Дедент стриит
Булевард Boulevard 'Булва
Кръстовище Crossing (intersection) 'Кросинг (интъ'секшън)
Ъгъл Corner Коонъ
Тунел Tunnel 'Тънъл
Проход Passage 'Песидж
Преминаване Crossing the street 'Кросинг дъ стриит
Внимание! пазете се от автомобили Attention! Mind the cars Ъ'теншън! майнд дъ каас!
Светофар Traffic lights 'Трефик лайтс
Полицай Trafficpoliceman 'Трефик пъ'лисмън
Спри! Stop! Walk! Стоп! Уок!
Премини! Cross the street! Крос дъ стриит!
Пътувам To travel Ту тревл
Такси-стоянка Taxi-rank 'Текси ренк
Спирка на трамвай (автобус, тролейбус) Tram-, bus, troleybus - stop Трем-бас-'тролибас - стоп
Тротоар Pavement 'Пейвмънт
Път (шосе) Road (highway) 'Роур ('хайуей)
Мост Bridge Бридж
Река River 'Ривъ
Кей Wharf Уооф
Фонтан Fountain 'Фаунтин
Паметник Monument 'Монюмънт
Сграда Building 'Билдинг
Номер Number 'Нъмбъ
Етаж Floor Флоо
Вход Entrance 'Ентрънс
Изход Exit 'Ексит
Изложба Exhibition 'Екси'бишън
Стадион Stadium Стейдиъм
Басейн Swimming pool 'Сууминг пул
Театър Theatre 'Тиътъ
Кино Cinema 'Синимъ
Цирк Circus 'Съкъс
Парк, градина Park, garden Пар, гаадън
Народен дворец на културата National Palace of Culture 'Нешън 'плис ъв 'кълчъ
Хотел, (общежитие, хижа, туристически дом) Hotel (house, hut, mountain chalet) Хоу 'тел ('хостътл, хът, 'маунтин, 'шелей)
Ресторант Restaurant 'рестъроон
Сладкарница Pasty shop 'Пайстри шоп
Кафене Cafe 'Кейфей
Гара - ж.п Railway station 'Рейлуей 'стейшън
Летище Airport 'Еъпорт
Пристанище Port Порт
Църква Church Чъъч
Църква Church Чъъч
Пристан (за яхти) Marina Мъ'риин
Болница Hospital 'Хоспитл
Поликлиника Policlinic 'Поликлиник
Училище School 'Скул
Университет University Юни'въсити
Институт Institute 'Инститюут
Учреждение Institution 'Инсти'тюшън
Детска градина Kindergarden 'Киндъ'гатх
Банка Bank Бенк
Поща Pst office Пост 'офис
Телеграф Telegraph office Тели'граф офис
Телефон Telephone 'Телифоун
Универсален магазин Department store Ди'патмънт стоо
Магазин Shop Шоп
Къде се намира площад .... (улица ...) ? How can I get ... square (... street) 'Хау кен ай тех ту ... ску'еъ (... стриит) ?
Какво превозно средство трябва да взема What vehicle shall I take Уот виикл шел ай тейк:
за гарата (автогарата)? to the railway station (bus terminal) ? ту дъ рейлъей 'стейшън ( бъс 'търминал ) ?
за летището? to the airport? ту ди 'еъпоот ?
за пристанището? to the port? Ту дъ поот ?
за Народния дворец на културата to the National Place of Culture ? Ту дъ 'нешънъл пелис ъв 'кълтчъ?
за Националния музей to the National Museum ? ту дъ 'нешън мю'зиъм?
за парка? to the park? ту дъ парк?
за болницата "Бърза помощ" to the Emerdency Aid Hospital? ту дъ и'мъджънс ейд 'хоспитъл?
Колко струва билета? How much does the ticket cost? Хау мъч даз дъ дъ 'тикит кост?
Къде е спирката на трамвай (автобус, тролейбус) номер .....? Where is the nearest No ... tram (bus, trolleybus) stop ? Уеъ из дъ 'ниърист No ... трем стоп?
Този ли е автобусът за ... ? is this the bus to ... ? Из дис дъ бъс ту.... ?
Сбъркали сте автобуса. You are on the wrong bus Ю аа он дъ ронг бъс.
Вземете номер ... Take bus No ... Тейк бъс No
Къде трябва да сляза за ... ? Where must I get off for ... ? Уеъ мъст ай гет оф фо .... ?
След две (три, пет) спирки. After two (three, five) stops Афтъ ту (три, файф) стопс?
Аз ще Ви кажа. I'll tell you. Айл тел ю.
Как мога да отида до хотел .... ? How can I get to the ... Hotel? 'Хау кен ай гет ту дъ ... хоу'тел?
Знаете ли къде е .. ? Do you know where ... is? Ду ю 'ноу уеъ из ... ?
Коя е улицата ... ? What is ... street? Уич из .. стриит?
Първата (втората) пряка улица. The first (second) turning crossing. Дъ фърст ('секънд) тъънинг 'кросинг.
Първата (третата) успоредна улица. The first (third) parallel street. Дъ фърст (тъъд) 'пъръпел стриит.
Вървете направо. Go straight. 'Гоу стрейт
Завийте наляво (надясно) по втората пряка улица. Second turning on the left (on the right). Секънд 'тъънинг он дъ лефт (он дъ райт).
Аз ще Ви заведа до ... I'll take you to ... Айл тейк ю ту
Аз съм чужденец. I am a foreigner Ай ем ъ 'форинъ
Аз се заблудих I am lost. Ай ем пост.
В хотел (общежитие, хижа, туристически дом) At the Hotel (Hostel, Chalet, Tourist Hut Ет дъ хоу'тел ('хостъл, 'шелей, , 'туърист хът )
Хотел HOutel Хоу'тел
Общежитие Hostel 'Хоустъл
Туристически дом Tourist hut 'Турист хът
Къмпинг Camp site Кемп сайт
Рецепция Reception desk Ри'сепшън деск
Директор Directoor Ди'ректъ
Управител Manager 'мениджъ
Администратор Receptionist Ри'сепшънист
Домакин Housekeeper Хаус'киппъ
Камериер Chambermaid 'Чембърмейд
Прислуга Servant 'Съвънт
Преводач Interpreter Ин'тъпритъ
Портиер Hall-porter Хоол-'поотъ
Етаж Floor Флоо
Коридор Corridor 'Коридъ
Стая Room Рум
Стълбище Stair-case 'Стеъкейс
Врата Door Доо
Прозорец Window У'индоу
Ключ Key Кии
Телефон Telephone 'Телифоун
Звънец Bell Бел
Асансьор Lift Лифт
Кабина Cage Кейдж
Пиколо Page Пейдж
Багаж Luggage Лъгидж
Куфар Suitcase 'Сюткейс
Торба Sack Сак
Чанта Bag Бег
Пътна чанта Travelling bag 'Тревълинг бег
Автомат за чистене на обувки Choe-clenear Шу'клинъ
Ключ за лампа Switch Су'ич
Настолна лампа Deck lamp Децк лемп
Полилей Chandelier 'Шендъ'лиъ
Радиоприемник Radio set 'Рейдиоу сет
Телевизор TV set 'Ти ви (t. v) сет
Стол Chair 'Чеъ
Диван Sofa 'Соуфъ
Креват Bed Бед
Нощна масичка Bedside table 'Бедсайд тейбл
Гардероб Wardrobe У'одроуб
Закачалка Rack, hander Рек ('хенъ)
Ваза Vase Ваз
Пепелник Ash tray (ash box) 'Еш трей ('еш бокс)
Щора Shutter 'Шатъ
Завеса Curtain 'Кътн
Килим Carpet 'Каапит
Покривка Table cloth Тейбл клотф
Салфетка Napkin 'Непкин
Спално бельо Linen: 'Линин:
- възглавница Pillow 'Пилоу
- калъф за възглавница Pilow case 'Пилоу 'кейс
- чаршаф (долен, горен) Sheet (bottom, upper) Шиит ('ботъм, 'ъпъ)
- кърпа за баня Bath towel Баф 'тайъл
Матрак Spring bed (matress) Спринг бед
Одеяло Blanket 'Бленкит
Вода (топла, студена) Water (hot, cold) У'отъ (хот, кол)
Вана Tub Тъб
Душ Shower 'Шауъ
Сапун Soap 'Соуп
Чаша за вода Water glass У'отъ глаас
Графа Bottle Ботл
Тоалетна (мъжка, дамска) Toilet (Gents, Ladies) 'Тойлит ('джентс, 'лейдиз)
В кой хотел (общежитие, хижа туристически дом) сте настанен (настанена, настанени) ? Which hotel (hostel, chalet, tourist hut) are you staying at? 'Уич хоу'тел ('хостъл, шелей, туърист хът) аа ю 'стейинг е
Моля, кажете ми как да отида до хотел ... (общежитие ... хижа, туристически дом ... )? Please, tell me the way to the hotel (hostel, chalet, tourist hut) Плииз, тел ми ди уей ту дъ ... хоу'тел ('хостъл, 'ш
Имате ли свободна стая? Have you any vacant room? Хев ю'ени чвейкън рум?
Имате ли стая с едно легло? Have you any single room Хев ю'ени сингъл рум
Имате ли стая с две легла? Have you any double room? Хев ю'ени дабл рум?
Ангажирана е стая на името на .... There is a room booked to the name of ... Деъ из ъ рум букд ту дъ нейм ъв ....
Дайте ми паспорта за регистрация! Your passport, please! Йо 'паспорт, плииз
Ето ключа от стаята. Here is the key to the room 'Хиъ из дъ кии ту дъ рум.
Имате стая с номер ... Your room is number... Йо рум из 'нъмбъ ...
Стаята е на първия (втория, третия) етаж The room is in the first (second, third) floor Дъ рум из он дъ фърст ('секънд, тъъд) фло.
Стаята с баня ли е? Is there a bath in the room? Из 'деъ ъ бааф ин дъ рум?
Къде е тоалетната? Where is the toilet? Уеъ из дъ 'тойлит?
Къде е банята? Where is the bathroom? Уеъ из дъ 'бафрум?
Мога ли да получа: May I have: Мей ай хев:
още едно одеало? another blanket? ъ'нъдъ 'бленкит?
една закачалка за дрехи? a hanger ? ъ 'хенъ?
Имате ли: Have you: Хев ю
четка за обувки? a shoe brush ъ' пуу бръш
четка за дрехи? a clothes brush ъ 'клоудс бръш?
ножички? scissors? 'сизъз?
игли и конци? a needle and thread? ъ ниидл енд тфред ?
Колко струва една стая на ден? How much is the room rate? 'Хау мъч из дъ рум рейт
За колко дни желаете да ползвате стаята? How long do you intend to stay? Хау лонг ду ю и'теинд ту стей?
Желая една стая за един ден (седмица, месец) I would like a room for a night (week, month). Ай ууд лайк ъ рум фо ъ найт (ууик, манф)
Колко струва пълен пансион за един ден ( седмица, месец )? How much dooes board and lodging cost per day (week, month)? 'Хау мъч дадз боод енд лоджинг кост пъ дей (уикк, манф)?
Коя стая желаете да получите? Which room would you like? Уич рум ууд ю лайк?
Искам да взема евтина стая (не скъпа, добра). I'd like acheap room (an inexpensive one, a good one). Айд лайк ъ чип рум (ън'иник'спенсив уън а гуд ъун)
Искам стая с едно (две) легла I'd like a single (double) room. Айд лайк ъ сингл (дубл) рум.
На кой етаж желаете да получите стая ? On which floor? Он уич флоо?
Желая да получа стая на първия (втория, третия) етаж. I'd like a room on the first (second, third) floor. Айд лайк ъ рум он дъ фърст ('секънд, тъъд) фло.
Къде мога да обменя валута? Whre can I change money? Уеъ кен ай чейндж 'мъни?
Вие ще получите паспорта си след два дни. You will receive your paassport in two days. Ю уил рии'сиив йо паспорт ин ту дейз.
Моля, дайте ми спално бельо! Pleasse give me some sheets! Плииз гив ми съм шиитс!
Моля, дайте ми кърпа, сапун! Pleasee give me a towel and soap! Плийз гив ми ъ тауъл енд 'соуп!
Моля, предайте бельото ми за пране! May I have inderwear laundered? мей ай хев май 'ъндъуеъ 'лондъд
Предайте дрехите ми за гладене! May have my clothes pressed? Мей ай хев май клоутфс прест
Къде има ютия? Where is the iron? Уеъ из ди'айрон?
Къде мога да изгладя дрехите си ? Where can I iron my clothes? Уеъ кен ай 'айаън май клоутфс?
Кога ще бъдат готови? When will they be ready? Уен уил дей би 'реди?
Ето Ви сметката за услугите които не са включени в комплексното обслужване Here is your bill for the extra services Хиъ из йо бил фо дъд 'екстръ 'съвизис.
Моля, събудете ме в седем часа сутринта. Please, wake me up at seven in the mornint Плииз, уейк ми ъп ет'севън ин дъ моонинг.
Време е да ставате. It's time to get up. Итс тайм ту гет ъп
Как почивахте? Did you have a nice rest Дид ю хев ъ найс рест?
Как се чувствате? How are you today 'Хау аа ю ту'дей
Благодаря Ви, добре! Fine, thank you! Файн тфенк ю!
Къде се намира ресторанта? Where is the restaurant? Уеъ из дъ 'рестъроон?
Ресторантът е на първият етаж (партера) The restaurant is on the first floor (on the ground floor). Дъ 'рестъроон из он дъ фърст фло (он дъ граунд фло)
Моля, повикайте такси! Please call a taxi for me. Плииз кол ъ 'текси фо ми.
В колко часа отварят магазините? When do the shops open? Уен ду дъ шопс 'оупън?
До колко часа работи градския транспорт? At what time does town transport stop? Ет уот тайм даз 'таун 'тренспоот стоп?
Къде мога да видя разписанието на влаковете (самолетите, параходите)? Where can I see the railway timetable (air, boatt schedule)? Уеъ кен ай сидъ 'рейлъ'ей 'тайм 'тейбл (еъ, 'боут 'шедюул)?
Кажете моля, къде мога да продължа визитата си? Where can i have my visaa extended? Уеъ кен ай хев май 'визъ икс'тендид
Заминавам днес (утре, в други ден) I'm leaving today (tomorrow, the day after tomorrow). Аам 'ливинг тъдей (ту'мороу, дъ 'дей 'афтъ тъ'мороу).
Моля, пригответе ми сметката! Plese have my bill ready! Плииз хев май бил 'реди!
Предайте ми моите документи! May I have my documents back! Мей ай хев май 'докюмънтс бек!
В ресторант, кафене, сладкарница At the Restaurant, Cafe, Pastry Shop Ет, дъ 'рестъроон, 'кефей, 'пейстри шоп
Сервитьор (сервитьорка) Waiter, waitress Уейт, у'ейтрис
Директор Manager 'Менидж
Меню Menu 'Меню
Сметка Bill Бил
Бюфет Buffet 'Буфей
Закуска Breakfast 'Брекфъст
Обяд Lunch лънч
Вечеря Supper/Dinner 'съпъ 'динъ
Ястие (първо, второ) Dish (first, second) Диш (фърст, 'секънд)
Десерт Dessert Ди'зъът
Плодове Fruits Фрутс
Сол Salt Солт
Пипер Pepper 'Пепъ
Оцет Vinegar 'Винигъ
Хрян Horseradish 'Хоосредиш
Горчица Mustard 'Мъстъд
Сос Gravy 'Грейви
Масло (краве, растително) Butter (vegetabl, oil) 'Бътъ (веджитъбл, оил)
Хляб (бял, обикновен, ръжен, черен) Bread (white bread, ordinary bread, ryebread, brown/black) Бред (уайт бред, оодинъри бред, рай бред, браун/блек)
Режа To cut Кът
Маса Table 'Тейбл
Стол Chair 'Чеъ
Покривка Table cloth Тейбл клотф
Салфетка Napkin 'Непкин
Прибор Cutlery 'Кътлъри
Лъжица (супена, чаена, десертна) Spoon (table spoon, teaspoon, dessert spoon) Спуун (тейбл спун, тииспуун, ди'зъът спун)
Вилица Fork Фоок
Нож Khife Найф
Чиния (дълбока, плитка) Plate (soup plate, dinner plate) Плейт (суупп плейт, 'динъ плейт)
Чаша Cup, glass Къп, глаас
Чаша за вино Wine glass Уайн гласс
Чаша за ликьор Liqueur glass Ликюъ глаас
Паничка Bowl 'Боул
Чинийка Saucer 'Сосъ
Горещ Hot Хот
Студен Cold Колд
Сладък Sweet Суит
Солен Salty 'Солти
Горчив Bitter 'Битъ
Гладен съм (гладна съм) I am hungry Ай ем 'хънгри
Огладнях I've got hungry Айв гот 'хънгри
Да отидем да обядваме (закусваме, вечеряме) в ресторанта (кафе, гостилница) Let's do have lunch (breakfast, supper) at the restaurant (cafe, inn) Летс 'гоу хев лънч ('брекфъст, съп), еет дъ 'рестъроон ('ке
На кой етаж се намира ресторантът? Onwhich floor is the restaurant? Он уич фло из дъ 'рестъроон?
Как да отида до ресторант "Пирин"? How can i get to the Pirin restaurant? 'Хау кен ай гет ту дъ пирин'рестъроон?
Да седнем на тази маса! Let's have a seat at this table! Летс хев ъ сит ет дис тейбл!
Това място свободно ли е (заето ли е)? Is the seat free (is it occupied)? Из дис сит ффрии (из ит 'окюпайд)?
Моля, дайте ми менюто. Maj I have the menu, please! Мей ай хев дъ 'меню, плииз!
Ще закусвате ли (обядвате, вечеряте)? Will you have breakfast (lunch, supper)? Уил ю хев 'брекфъст (лънч, съпъ)
Какво ще поръчате? What would you like? Уот ууд ю лайак?
Искаме да закусим. We want to have breakfast. Уи уонт ту хев 'брекфъст.
Аз искам да взема кисело мляко. I would like to have yoghourt. Ай ууд лайк съм 'йоугът
Донесете ми една порция. Please bring me one serving Плизз бринг ми уън 'сървинг
За обяд искам да поръчам готвено I'd like to have something stewed. Айд лайк ту хев съмтфинг стюуд
За вечеря искам пържола. I'd like a steak fried Айд лаай ъ стейк фрайд.
Аз не ям месо! I don't eat any meat! Ай дойнт иит 'еени миит!
Аз обичам риба I like fish. Ай лай фииш.
Донесете ми порция печено пиле на грил. Please bring me a grilled chicken. Плииз бринг ми ъ грилд
Имате ли порция дивеч? Haave you got any game? Хев ю тог 'ени гейм.
Харесва ли Ви това ястие? Do you like that dish? Ду ю лайк дет диш?
Да харесва ми много е вкусно. Yes, I likee it, it is very tasty Йес, ай лайк ит, ит из 'вери 'тейсти
Добър апетит Good appetite! Bon appetit! Гуд 'епитайт. Бон апетит!
Какво ще желаете за десерт? What would you like as sweet? Уот ууд ю лайк ъс суиит?
За десерт дайте сладолед Please bring me some ice-cream Плииз бринг ме съм айс криим
Днес тези ястия ги няма Today we haven't got these dishes. Тъ дей уи 'хевънт гот дииз 'дишиз.
Какво ще пиете? What would you like to drink? Уот ууд ю лай ту дринк?
Аз искам бутилка бира I'd like a bottle beer Айд лайк ъ ботл ъв 'биъ.
Моля дайте ми сметката! May I have my bill, please! Мей ай хев май бил плииз!
Какво трябва да платя? What do owe you? Уот ду ай оу ю?
Получете си рестото Here is your change 'Хиъ из йо чейндж
Поща, телефон Post Office, Telephone Пост 'офис. 'Телифоун
Има ли наблизо поща? Where is the nearest post office? Уеъ из дъ 'ниърист пост 'офис?
Къде се намира пощата? Where is the post office? Уеъ из дъ пост 'офис?
Къде има пощенска кутия Where is the mail box (letter box) Уеъ из дъ 'мейл бокс ('летъ бокс)?
Пощенска пратка, колет. Parcel Паасл
Писмо обикновена поща An ordinary letter Ън 'оодинъри 'летъ
Писмо бърза поща An express mail letter Ън екс'прес меейл 'летъ
Препоръчано писмо A registered letter 'Реджистъд 'летъ
Дайте ми пликове и листове за писма! Please give me envelopes and writing paper 'Плииз гив ми 'енвилоупс енд 'райтинг 'пейпъ.
Дайте ми марки за въздушна поща за ... ! May I have stamps for air-mail to ... Мей ай хев стемпс фо 'еъмейл ту...
Колко струва тази услуга? How much does this service cost? 'Хау мъч даз дис 'съъвис кокст?
Пуснете писмото в кутията "Писма за чужбина" Dropthe letter into the mail box marked "Overseas" right outside the entrance! Дроп дъ 'лет инту дъ 'мейл бокс мааакд "оувъ 'сииз" райт аутсайд ди 'ентрънс!
Обувки Shoes 'Шууз
Облекло Clothes Клоудз
Конфекция Ready-to-wears 'Реди-ту-уеъ
Шапки Hats Хетс
Кожа Furs, Leather Фъъс/'ледъ
Играчки Toys Тойз
Всичко за децата Everything for the child 'Евритинг фо дъ 'чайлд
Книги Books1 Букс
Антикварни книги Second-hand books 'Секънхендхенд букс
Музикални инструменти Musical instruments, sheet music 'Мюзикъл 'инструмънтс, пиит 'мюзик
Часовници Watches 'Уочиз
Бижутерия Jewellery 'Джуъпри
Подаръци Gifts Гифтс
Парфюмерия Perfumery Пъ'фююмъри
Художествени изделия Art products 'Аат 'продъктс
Цигари Cigarettes 'сигъ'ретс
Електроматериали Electric materials И'лектрик мъ'тиърилз
Радио.Телевизори Radio sets, television sets 'Рейдио'сет тели'вижн сет'
Фотографски стоки Photography Фъ'тогръфи
Писалка Pen Пен
Спортни стоки Sports goods 'Споотс гудз
Домашни потреби Utensiles (household goods) Ю'тенслз 'хаузхоул гудз
Кристал. Стъкло Crystal, glassware Кристл, 'глаасуеъ
Цветя Flowers 'Флауъз
Комисионен магазин Shop on commission (to buy on commission) Шоп он къ'мишън (ту бай он къ'мишън)
Мебели Furniture 'Фъъничъ
Автомобили Cars Кааз
Търговска зала Salon Съ'лон
Витрина Shop window Шоп 'уиндоу
Стока Goods Гудз
Тезгях Counter 'Каунти
Продавач (продавачка" Salesman (saleswoman) 'Сейлзмън, 'сейлзуомън
Купувач Buyer 'Байър
Директор Manager 'Менидж
Везни Scales Скейлз
Измерване Measyring 'Межъринг
Количество Quantity 'Куонтити
Качество Quality 'Куолити
Вид Kind Кайнд
Размер Size Сайз
Цена Price Прайз
Купувам To buy Ту бай
Плащам To pay Ту пей
Чек Check, cheque Чек
Каса Cash desk 'Кешдеск
Опаковам To pack Ту пек
Пакет Package 'Пекидж
Искам да направя покупка I would like to go some shopping Ай ууд лайк ту 'гоу ту дъ 'шопинг
Искам да отида в ЦУМ (гастронома) I would like to go Central Department Store (the delicatessent store) ААй ууд лайк ту 'гоу ту д 'центръл ди'паа
Къде се намира ЦУМ (гастронома) Where is the Central Department Store (the Delicatessen store)? Уеъ из дъ'сентръл ди'паатмънт 'стоо (дъ деликъ'
Какво искате да купите? What would you like buy? 'Уот ууд лайк ту бай?
Аз бих искал да купя ... I would likee to buy Ай ууд лайк ту бай
Ако обичате кажете ми къде мога да си купя ...? Please tell me where can i buy...? 'Плииз тел ми 'уеъ кен ай бай ...?
Кога се отваря (затваря) този магазин? When does the shop open (close)? 'Уен даз дис шоп 'оупън (клоуз)
Какво желаете да Ви покажем? What would you like to see 'Уот ууд ю лайк ту сии?
Кой размер Ви е нужен? What size do you need? 'Уот сайз ду ю ниид?
Трябва ми размер? I neeed size... Ай ниид сайз
Колко струва това? How much does it cost? 'Хау мъч даз ит кост?
Моля, напишете ми го на лист хартия! Please write it diwn! 'Плииз, райт ит даун
Желая нещо по-добро (по-евтино). I would like something better (cheaper) Ай ууд лайк 'съмтинг 'бетъ ('чиипъ)
Ще взема тази вещ. I will take this Ай уил тейк дис.
Моля, напишете ми сметката! Would you issue me a bill of sale Ууд ю 'ипуу ми ъ бил ъв сейл?
Къде е касата? Where is the cash-desk Уеъ из дъ кешдеск?
Къде ще получа покупката? Where can i have my shopping? 'Уеъ кен ай хев май 'шопинг
Опаковате, моля всичко заедно! Would you pack everything together, please! Ууд ю пек 'евритиннг тъ'дедъ?
Готови дрехи Ready Made Clothes 'Рейди Мейд Клоудз
Плато Coat Коут
Костюм Suit Сюют
Панталон Trousers 'Траузъз
Сако Jacket 'Джекит
Риза (вратовръзка) Shirt (neckitie) Шъът ('нектай)
Пижама Payamas Пъ'джаамъс
Плетиво Knitting work 'Нитинг уъък
Вълнен пуловер Woolen pullover 'Уулн 'пулоувъ
Вълнена блуза Woolen blouse 'Уупън блауз
Вълнена жилетка Cardigan 'Каадигън
Бельо Underwear 'Ъндъуеъ
Комбинезон, гащи, пликчета,слип Slip, panties, briefs, pants Слип, 'пентииз. бриифс, пентс
Фланелка Underverst 'Ънддъвест
Нощница Nightgown 'Найтгаун
Жакет Jumper 'Джъмп
Пола Skirt Скъът +
Блуза Blouse Блауз
Рокля Dress Дрес
Наметало Cloak Клоук
Работен костюм Work clothes Уъък клоудз
Хастар Lining 'Лайнинг
Джоб Pocket 'Покит
Копче Button Батн
Яка Collar 'Коплъ
Шев Seam Сиим
Закопчаване Buttoning 'Байтнинг
Разтягане Letting out Летинг аут
Трябва ми костюм ... размер I need a size ... suit. Ай ниид ъ саайз ... сюют.
Какъв е този размер? What seze is this? Уот сайз из дис?
Трябва ми блузка (пола) I need a blouse (skirt) Ай ниид ъ блауз (скъът)
Покажете, моля новите модели на... Please show me the latest models of 'Плииз шоу ми дъ 'лейтист модълз ъв...
Дамски (мъжки, детски дрехи) Ladies, (men's, children's) clothes 'Лейдиз менс, 'чилдрънс) клудс
Вълнен плат Wool 'Уул
Трико Jersey 'Джъъзи
Копринен плат Silk Силк
Памучен плат Cotton 'Котн
Плат за костюм (пола, рокля) Cloth for a suit skirt, dress) Клотй фо ъ сюут (скъът, дрес)
Платно Linen 'Лиин
Сатен Satin 'Сетин
Фланела Flannel 'Фленъл
Моля, покажете ми плат за мъжки костюм! Please, show me some suiting 'Плииз 'шоу ми съм чсюютинг
Искам да видя този вълнен плат на дневна светлина I would like to see woolen cloth in the daylight Ай ууд лайк ту сии дис 'уулън клотф ин дъ 'дей'лайт
Това чиста вълна ли е? Is this pure wool Из дис пюъ 'уул
Каква ширина има този плат? What is the width? 'Уот из дъ уидт?
Колко метра са ви необходими? How many meters do you need? 'Хау 'мени 'миитъз ду ю ниид?
Моля, дайте ми 3 метра ленено платно! Please give me 3 meters of linen. 'Плииз гив ми 3 миитъз ъв 'линин.
Колко струва един метър от този плат? How much does a metre cost? 'Хау мъч даз ъ 'миитъ кост?
Обувки Shoes Шууз
Обувки мъжки (дамски, детски, спортни) Men's shoes (ladies', children's, sports) Mенс шууз ('ледис, 'чилдрънс, споотс)
Цели обувки Anikle boots 'Енкл буутс.
Половини обувки Shoes Шууз
Дамски обувки (в висок, с нисък ток) Ladies; shoes (high, low heeled) Лейдз шууз (хай, 'лоу, хилд)
Шушони Overshoes 'Оувъшууз
Ботуши Boots Буутс
Домашни панталони Slippers 'Слипъз
Стелки Insoles 'Инсоулз
Връзки Shoe-laces 'Шуу-'лейсиз
Боя за обувки Shoe-cream 'Шуу-криим
Четки Shoe-brush 'Шуу-браш
Необходими са ми черни (жълти, кафяви) обувки (цели обувк) I would like a pair of black (yellow, brown) shoes (ankle boots) Ай ууд лайк ъ 'пеър ъв блек ('йелоу, браун) шууз (енкл буутс).
Необходими са ми обувки с каучук. I would like a pair of shoes with rubber soles. Ай ууд пеър ъв шуу уид 'раб соул.
Ще взема този чифт. I'll take this pair Айл тейк дис 'пеър
Кой номер обувки са ви нужни? What is your size? 'Уот из йоо саиз?
Трябва ми номер 42 I need size 42 Ай ниид сайз
Тези обувки са ми малки These shoes are too small (big) Дииз шууз аа туу 'смоол (ибг) фо ми.
Дайте ми един номер по-малки (по-големи) Give me please, one size smaller (bigger) Гив ми плииз, уън сайз 'смолъ ('бигъ)
Бихте ли ми показали зимни (летни) модели? Would you show me winter (summer) shoes Ууд ю'шоу ми уинтъ ('съмъ) шууз?
Искам обувки с висок (среден, нисък) ток. I would like a pair of high (medium, low) heeled shoes. Ай ууд лайк ъ 'пер ъв 'хай (мидиъм, лоу) хилд шуус.
Галантерия Heberdashery 'Хев'дешъри
Конец Thread Тфред
Игла Needle Ниидл
Карфица Pin Пин
Копче Button Батн
Катарама clasp, buckle Класп, бакл
Лента Ribbon 'Рибън
Ластик Elastic И'лестик
Шнур Cord Коод
Чадър Umbrella Ъм'брелъ
Шалче Bandana Бен'дънъ
Кърпа за глава Bandana Бен'дънъ
Кърпа за лице Kerchief 'Къъчиф
Кърпа за нос Handkerchief 'Хенкъчиф
Безопасна игла Safety pin 'Сейф'ти пин
Цип Zipper Зипъ
Ръкавици Gloves 'Главз
Несесер Dressing-case 'Дресинг кейс
Моля, дайте ми бели (черни) конци! Please give me white (black) thread! 'Плииз, гив ми уайт (блек) тфреддй.
Колко струва чифт ръкавици? How much pair of gloves cost 'Хаъ мъч даз ъ'пеър ъв глъвз кост?
Покажете ми тази кърпа за глава! Show me, please, that kerchief 'Шоу ми, 'плииз, дет 'къъчиф.
Кожени изделия. Шапки Leather Articles. Milinery 'Ледъ 'аатиклз. 'Милинъри
Естествена (изкуствена) кожа Genuine (synthetic) leather. 'Джениюин(син'тетик) 'ледъ
Сребърна лисица Silver fox 'Силвъ 'фокс
Норка Mink 'Минк
Бобър Karakul 'Кааракъл
Манто Overcoat 'Оувъркоут
Кожена шапка Fur hat 'Фъъ хетс
Дамска шапка Ladies 'hats 'Лейдиз хетс
Кожено облекло Furs 'Фъъз
Кожено палто Fur coat 'Фъъ коут
Кожена подплата Fur lining 'Фъъ лайнинк
Кожена яка Fur collar 'Фъъ колъ
Кожени ръкавици Leather gloves 'Ледъ глъвз
Ръкавици с кожух Gloves with fur Главъз уид фъъ
Искам да купя дамско кожено палто I want to buy a lady's fur coat. Ай уонт бай ъ'лейдиз фъъ коут.
Колко струва мантото от норки? How much does the mink cost? 'Хау мъч даз дъ минк кост?
Покажете ми, моля, коженото плато! Please, show me a fur coat! 'Плииз, шоу мъ ъ фъъ 'коут?
Каква е тази кожа? What king of fur is this? Уот канкд ъв фъъ из диз?
Отива ли ми тази шапка? Does this hat suit me? Даз дис хет сюют ми?
Спортни стоки Sports Goods Споотс гудз
Велосипед Bicycle 'Байсикл
Мотоциклет Motorcycle Моут'сайкл
Скутер Scooter 'Скуут
Пушка Rifle 'Райфъл
Риболовни уреди Fishing tackle 'Фишинг 'текл
Кънки (дамски, мъжки, детски) Skates (ladies, men's, shildren's) Скейтс ('лейдиз, менс, 'чилдрънс)
Ски алпийски (за бягане) Downhill, cross-country skis 'Даун 'хил, крос-'кънтри 'скииз
Ски костюм (грейка) Ski suit Скии сюют
Автомати, ски-вакса Bindings, wax for skis 'Байдингз, уекс фоо 'скииз
Щеки, скиорски очила Ski-sticks, snow glasses Скистикс, схоу 'гласиз
Футболен костюм Football outfit 'Футбоол 'аутфит
Футболни обувки Footbala boots 'Футобоол буутс
Свирка Whistle 'Уисл
Фланелка Jersey 'Днъъзи
Бански костюм Swim suit (bathing suit) Суим сюют ('бейдинг сюют)
Палавници, шнорхел Flippers, schnorkel 'Флепъз, 'шноокъл
Гимнастически обувки. Gym shoes 'Джим шууз
Топка за тенис Tennis ball 'Тенис боол
Ракета за тенис Tennis racket 'Тенис рекит
Електрически уреди electic Appiliances Илектрик ъ'плайнсиз
Лампа Lamp Лемп
Полилей Chandelier 'Шендъ'лиъ
Настолна лампа Desk lamp Деск лемп
Абажур Lampashade Лемп'шейдз
Лампион Floorlamp (lampion) Флоо'лемп (лемпиън)
Хладилник Refrigerator Ри'фриджирейтъ
Прахосмукачка Vacuum cleaner 'Векюм клинъ
Ютия Iron 'Айън
Електрическа печка Electric cooking ranbe (cookin stove) Илектрик 'кукинг рейндж (кукинг стоуа)
Електрическа тенджера Electric pot, saucepan И'лектрик пот, 'сооспън
Електрическа самобръсначка Electric razor И'лектрик 'рейзъ
Електрически чайник Electric kettle И'лектрик кетл
Телевизор TV set Ти ви сет
Радиоприемник Radio set Рейдиоу сет
Батерия Battery 'Бетъри
Антена Aerial Еъриал
Магнетофон Tape-recorder 'Тейп-ри'коод
Касетофон Cassette-recorder 'Къ-сет ри'коодъ
Видеоапарат VCR (vidoe cassete-recorder) Вии сии аа ('видиоу къ'сет ри'коодъ)
Електронен часовник LCD watch Ел сии дии уотч
Трябва ми електрическа ютия с терморегулатор. I would like an adjustable electric iron Ай ууд лайк ън ъ'джъстъбъл и'лектрик 'айън
Искам батерии за касетофон I would like cassete-recorder batteries. Ай ууд лайк къ'сет ри'коодъ 'бетъриз.
Колко струват? How much do they cost 'Хау мъчдуд дей кост
Колко енергия употребява този прибор? How much does this device (apppliance) consume? 'Хау мъч даз дис ди'вайс (а'плайнс) кън'сююм?
Моля, покажете ми как работи този уред! Please show me how it works 'Плииз шоу ми 'хау ит уъъкс.
Искам да купя цветен телевизор и видеоапарат към него. I wold like to buy a color TV set end a VCR Ай ууд лайк ту бай ъ 'калъ тии вии сет енд ъ вии сии аа.
Фотографски стоки Photographic Materials 'Фоутъ 'грефик мъ'тиърнълз
Фотоапарат Camera 'Кемъ
Кинокамера Movie camera 'Мууви 'кемръ
Прожекционен апарат Projector Пръ'джектъ
Екран Screen Скриин
Обектив (широкоъгълен, дългофокусен) Lens (wide-angle, telephoto) Ленз ('уайд-енгл, 'телифоутоу)
Калъф Cuase Кейс
Статив Tripod 'Трайпод
Касета Film cassettee 'Филм къ'сет
Фотофилм (цветен, чернобял) Color filem, bllack and white film 'Калъ фил, блек енд уайт филм
Чувствителност Resolution 'Резъ'люшън
Сфетофилтър Tint filter Тинт 'филтъ
Фотохаратия (контрастна, матова, гланцова) Photographic paper (hightcontanst, duil-finish, glossy) Фроут'грефик 'пейпъ (хай-контраааст, 'дъл-финиш, 'глоси)
Проявител Developer Ди'велъпъ
Фиксаж Fixator Фи'велъпъ
Увеличител Enlarger Ин'лааджъ
Проявяване на филм Film developing Филм дичвелъпинг
Каква чувствителност има този филм What is the sensitivity of this film? Уот из дъ 'сенси'тиви ъвдис филм?
Можете ли да заредите фотоапарата (кинокамерата ми)? Could you please load my camera (move camera) ? Куд плииз лоунд май 'кемръ ('мууви мамръ)
Моля, проявете този филм Please develop this film 'Плииз ди'велъп дис филм.
Кога ще бъде готово When will it be ready? Уен уил ит би 'реди?
Колко струва всичко това? How much does it cost? 'Хау мъч даз ит кост?
Часовници Watches 'Уочиз
Часовник (ръчен, джобен) Watch (wrist watch, pocket watch) Уоч('рист уоч, 'покит уоч)
Будилник Alarm-clock Ъ'лаам клок
Секундомер Stopwatch 'Стоп'уоч
Хронометър Cronometer Кръ'номит
Гаранция Warranty 'Уорънти
Каква марка часовник ще ми препоръчате? Which mark would you recommend me? Уич марк ууд ю 'рекъменд ми?
Желая електронен мъжки (дамски) часовник. I'd like an man's (lady's) LCD watch Айд лайк менс (лейдис) ел сии дии уоч.
Желая електронен будилник I'd like an electronic alarm clock Айд лайк ан илек'троник ъ'ларм клок.
За какъв скок се дава гаранцията? How long is the warranty period? 'Хау лонг из дъ 'уорънти 'поъриъд?
Играчки Tous Тойз
Битови играчки Household tous 'Хаузхоулд тойз
Музикални играчки Musical toyz 'Мюзикл тойз
Топки Balls Боолз
Механични играчки Mechanical toyz Ми'кеникъл тойз
Детски автомобили Toy cars 'Той каас
Настолни игри, домино Table games, domino Тeйбъл гемз, доминоу
Влакче Toy train Той трейн
Кукла Doll Дол
Тази кукла ходи ли? Is it a walking doll? Из ит ъ уоокинг дол
Дайте ми една настолна игра. Please give me one table game 'Плииз, гив ми уън тейбл гейм.
Покажете ми няколко размера гумени топки. Please show me some rubber balls of different size. Плииз, шоу ми съм 'ръбъ боолз ъв дифрънт сайз.
Сувенири Souvenirs 'Суувъниъз
Изделия от дърво (резба, пирографирано) Wooden articlees (woodcarving, pokework) Уудн 'аатиклс (уудкаавинг, 'поукъуъък)
Изделия от сребро Silver ware 'Силвър уеъ
Изделия от керамика (стъкло) Earthware (glassware) 'Ъътуеъ ('глаасуеъ)
Изделия от кожа Leather articles 'Ледъ 'аатиклс
Изделия от метал (мед, месинг, алуминий) Metal articles (copper, brass, aluminium) Меетл 'аатиклс ('копъ, браас, елю'миниъм)
Пресовани изделия, щампи Press-form articles Прес-форм 'аатиклс
Изделия от ковано желязо (мед). Wrought-iron (copper) articles Роот 'айън (копъ) 'аатиклс
Кажете, моля, къде мога да купя сувенири? Please tell me where i can buy souvenirs 'Плииз, тел ми 'уеъ ай кен бай 'суувъниъз?
Колко струва този сувенир? How much does this souvenir cost? Хау мъч даз дис суувъниъ кост?
Този свещник е то кована мед. This candle holder is made of wrought copper. Дис кендл 'хоулдъ из мейд ъв роот 'копъ.
Парфюмерия Perfumes Пъ'фююмс
Парфюм Perfume Пъ'фююм
Одеколон Eau de cologne 'Оудъкъ'лоун
Розова вода Rose water 'Роуз 'уоотъ
Розово масло Attar of roses 'Етъ ъв 'роузиз
Шампоан Shampoo Шем'пуу
Тоалетен сапун Bath soap Баат соуп
Паста за зъби Toothpaste 'Тууфпейст
Крем за лице (за мазна кожа, за суха кожа) Face cream (for oily skin, for dry skin) Фейс криим (фо 'ойли скин, фо драй скин)
Крем за ръце Hand cream Хенд крем
Глицерин Glycerine 'Глисъриин
Вазелин Vaseline 'Весилиин
Боя за коса Hair dye 'Хеъ дай
Четка за зъби Toothbrush Тууф браш
Лак за нокти Nail polish 'Хеъ (нейл) браш
Лакочистител Polish remover 'Полишри'муувъ
Червило Lupstick 'Липстик
Имате ли розово масло (вода)? Do you have attar of roses (rose water)? Ду ю хев етъ ('отоъ) ъв роузиз ('роуз уоотър)
Колко струва един грам розово масло How much does a gramme of rose attar cost? 'Хаъ мъч даз ъ грам ъв роуз 'етъ ('отоу) кост?
Книги Books Букс
Автор Author 'Оотъ
Роман Novel 'Новъл
Повест Story 'Стоори
Разказ Short story Шоот 'стори
Новела Novele Новъ'лет
Приказка Fairy-tale 'Фейбл
Брошура Brouchure (leatlet) Ън'толъджи ('лиифлит)
Речник Dictonary 'Дикшънъри
Разговорник Conversation book 'Конвъ'сейшън
Събрани съчинения Collected works Къ'лектид уъъкс
Том Volume 'Волюм
Издание Edition И'дишън
Справочник Reference book 'Рефрънс бук
Пътеводител Guide book 'Гайд бук
Карта Map Меп
Моля, дайте ми един туристически разговорник! May i have a tourist conversation book, please! Мей ай хев ъ 'туърист 'конвъ'сешън бук, плииз.
Искам да купя испанско-български речник. I would like to buy a Spanish-Bulgarian dictonary Аай ууд лайк тъ баай ъ 'спеениш-бъл'геъриън 'дикшънъри.
Искам да купя карти I wouold like to buy maps Ай ууд лай ту бай мепс
Къде се намира книжарницата за чуждестранна литература Where is the international book shop? Уеъ из дъ интъ'нешънл бук шоп?
Има ли наблизо антикварна книжарница? Where is the nearest second-hand book shop? Уеъ из дъ ниърист 'сеекъндхенд 'букшоп?
Цветя Flowers Флауъз
Цветя полски, градински Field flowers, garden flowers Фиилд 'фалауз, гаадн флауъз
Стайни цветя Indoor plants 'Индо плаантс
Букет Bouquet 'Букей
Кошница за цветя Basket of flowers 'Баацкит ъв 'флауъз
Венец Wreath Риифт
Лента Ribbon 'Рибън
Имате ли другия цветя? Have you any other flowers? Хев ю еничадъ 'флауз
Колко струва това цвете в саксията How much does that flower it the pot cost? 'Хаъ мъч даз дет флауъ ин дъ пост кост?
Искам букет от 13 бели карамфила I would like a bunch of thirteen white carnations Ай ууд лайк ъ бънч ъв 'тъъ'тиин уайт каа'нейшънс.
Колко струва този букет How much does this bouquet cost? Хау мъч даз диз 'букей кост?
Магазини за хранителни стоки Grocery 'Граусъри
Захар Sugar 'Шугър
Сол Salt Соолт
Чай Tea Тии
Кафе Coffee Кофи
Какао Cocoa Коукоу
Краве масло Butter Бътъ
Олио Oil Ойл
Пипер Pepper 'Пепъ
Овче (краве) сирене Sheep's cheese (cow's cheese) Шипс чииз (кауз чииз)
Кашкавал Yellow cheese 'Йеллоу чииз
Пушено сирене Smoked cheese Смоукд чииз
Прясно (кисело) мляко Milk (yoghourt) Милк ('йоъгът)
Колбаси Cold cuts Коулд кътс
Салам Salami Съ'лаами
Наденица Sausage Драй сосидж
Луканка Dry sausage Драй сосидж
Шунка Ham Хем
Пушено филе Smoied fillet Смоукд 'фиилей
Кренвирши Sausage 'Сосидж
Пушено филе Smoked shicken Смоукд 'чикин
Консерва от месо (свинско, телешко) Tinned meat (pork, beef) Тинд миит (поок, бииф)
Макарони Macaroni Макъ'роуни
Яйца Eggs Егз
Ориз Rice Райс
Фасул Beans Биинс
Пшеничен (ръжен) хляб Wheat bread (rye bread) Уит бред (рай брад)
Кифла, сухар Rusk, bun Ръск, бън
Валута, пари Money, Currency 'Мъни, 'карънси
.

Обратно към разни