3000 най-използвани думи в английския език (1–600)

most-popular-words-600

При изучаването на английски език няма нужда да задълбавате в ученето на разни специализирани и рядко срещани думи (освен ако в момента не ви трябват точно такива). За начало наблегнете на думите, от които ще имате най-голяма полза, тези които ще ви дадат една здрава основа.

Изучавайки най-често срещаните думи в английския език, вие увеличавате значително своя процент на знания и ефективност .

Ако сте научили 800 не толкова популярни засукани думи, рискувате да бъдете разбрани от 20% от хората. Но пък ако усвоите 200 от най-употребяваните английски думи, вашата успеваемост ще нарастне на 80%.

В следващите 5 статии ще бъдат разгледани 3000 от най-популярните английски думи. В таблица ще бъдат посочени:

Използвайте и филтрите за подредба по азбучен ред.

Не се хвърляйте изведъж на 1000, 2000 или всичките 3000 думи. Всяка една статия ще представя 600 английски думи в разбъркан порядък, като в таблицата ще са страницрани по 100 броя.

Изучете първите 100, след което продължете към следващите 100.  След наизустяването на първите 300 думи можете да се върнете и преговорите първоначално изучаваните думи.

Тук не споменавам срокове за учене, всеки напредва с различни темпове за различно време. Сами можете да разпределите броя изучавани думи на ден. Но колкото по-малко думи захващате, толкова по-сигурно ще напредвате.

Следва 2 част с най-употребяваните думи в английския език.

N
Дума
Транскрипция
Основен превод (друго значение)
1 the [ðə] Опред. член
2 And [aend] И
3 a [ə;] Неопред. член
4 To [tuː] За (до, към)
5 Was [wəz] Бях
6 I [aɪ] Аз
7 Is [iz]
Е (Съм)
8 Of [əv]
От (на, за)
9 That [ðæt]
Че (да, този, онзи)
10 You [ju] Ти
11 He [hi:]
Той
12 It [it]
То (това)
13 In [in]
В (на, по през, при)
14 His [hiz]
Негов
15 Had [hæd] Имах
16 Do [du:]
Правя (върша)
17 With [wið]
С (на, при, от)
18 Not [nɔt]
Не
19 Her [hə:]
Нейн
20 For [fɔ:]
За
21 On [ɔn]
На
22 At [aet]
В (на, при)
23 But [bʌt] Но
24 She [ʃi:]
Тя
25 Him [him]
Него
26 As [æz] Като
27 Are [ɑːr] Са (съм)
28 Said [sed] Казан
29 They [ðei]
Те
30 We [wi:]
Ние
31 All [ɔ:l]
Всичко (всички, целият)
32 This [ðis]
Този (това)
33 Have [hæv]
Имам (притежавам)
34 There [ðεə]
Там
35 What [wɒt] Какво
36 Out [aut]
Вън
37 Up [ʌр]
Нагоре
38 One [wʌn]
Един
39 From [frɔm]
От
40 Me [mi:,] Мене (ми)
41 Go [ɡoʊ] Отивам (ходя, вървя)
42 Were [wər] Бяха
43 Would [wud]
Щях
44 Like [laik]
Подобен (като, харесвам)
45 When [wen]
Кога? (когато)
46 Could [kʊd] Бих могъл
47 Then [ðen]
Тогава (след това)
48 Be [bi:]
Бъде
49 Them [ðеm]
Тях
50 Did [dɪd] Правех
51 Been [biːn] Бъде
52 Now [nau]
Сега
53 Look [luk]
Гледам (поглед, изглеждам)
54 Back [bæk]
Назад (обратен, гръб)
55 My [mai]
Мой
56 No [nou]
Не
57 Your [jɔ:]
Твой, ваш
58 Which [witʃ]
Кой /от няколко/
59 About [ə'baut] Около (приблизително)
60 Time [taim]
Време
61 Down [daun]
Надолу
62 Into ['intu]
В, (към)
63 Who [hu:]
Кой
64 Can [kæn]
Мога
65 Know [nоu]
Зная (познавам)
66 If [if]
Ако
67 Just [dʒʌst]
Просто (тъкмо)
68 Their [ðεə]
Техен
69 Get [get]
Вземам
70 Over ['ouvə]
Над (върху)
71 More [mɔ:]
Повече (по /сравн. ст./)
72 Some [sʌm]
Няколко (някакъв)
73 Man [mæn]
Мъж, човек
74 Come [kAm]
Идвам
75 An [ən] Неопред. член
76 So [sou]
Така (така че)
77 Other ['ʌðə]
Друг
78 Little ['litl]
Малко
79 See [si:] Виждам
80 Here [hiə]
Тук (това място, ето)
81 Thing [θiŋ]
Нещо
82 Hand [hænd]
Ръка
83 By [bai]
От
84 Will [wil]
Ще
85 Way [wei]
Начин
86 Again [ə'ge(i)n]
Отново (пак, още веднъж)
87 Right [rait]
Дясно (правилно)
88 Only ['ounli]
Само (само)
89 Am [æm] Съм
90 How [hau]
Как?
91 Think [θiŋk]
Мисля
92 Or [ɔ:]
Или
93 Got [ɡɒt] Получих
94 Good [gud]
Добър
95 Eye [ai]
Око
96 Well [wel]
Добре
97 Thought [θɔ:t]
Мисъл
98 Day [dei]
Ден
99 Two [tu:]
Две
100 Than [ðæn]
Отколкото (освен)
101 Before [bi'fɔ:]
Преди
102 Where [wεə]
Къде
103 Very ['veri]
Много
104 Say [sei]
Казвам
105 Came [keɪm] Дойдох
106 Any ['eni]
Някой
107 Old [ould]
Стар
108 Still [stil]
Все още
109 After ['а:ftə]
След
110 Of [əv]
От (на)
111 Has [hæz] Имам
112 Never ['nevə]
Никога
113 Going ['gouiŋ] Отиване
114 Even [i:vən]
Още (дори)
115 Much [mʌtʃ]
Много
116 Went ['gouiŋ]
Отиване
117 To [tu]
До, на
118 Away [ə'wei]
Далеч
119 Something ['sʌmθiŋ]
Нещо
120 First [fə:st]
Първи (начало)
121 Make [meik]
Правя
122 Head [hed]
Глава (главен)
123 Want [wɔnt]
Искам (желая)
124 Turn [tə:n]
Завой (завивам, въртя)
125 Face [feis]
Лице
126 Made [meɪd] Направен (изработен)
127 Seem [si:m]
Изглежда
128 Call [kɔ:l]
Наричам (повикване)
129 Ask [a:sk]
Питам (поисквам)
130 Should [ʃʊd] Трябва
131 Through [θru:] През
132 Long [lɔŋ]
Дълъг (продължителен)
133 Let [let]
Нека (позволявам)
134 Take [teik] Вземам (хващам)
135 Saw /sɔː/ Видях
136 Around [ə'raund]
Наоколо
137 Our [auə]
Наш
138 Door [dɔ:]
Врата
139 Last [la:st]
Последен (миналия)
140 Tell [tel]
Казвам (разквам)
141 Might [mait]
Може
142 Own [oun] Свой (собствен)
143 Night [nait]
Нощ (вечер)
144 Year [jiə]
Година (възраст)
145 Must [məst]
Трябва
146 Because [bi'kɔz]
Защото (тъй като, понеже)
147 Voice [vɔis]
Глас
148 Such [sʌtʃ]
Подобен (такъв)
149 Room [ru:m]
Стя (помещение
150 Place [pleis] Място
151 Those [ðouz]
Тези (онези)
152 Work [wɜːk] Работа
153 Put [put]
Слагам (поставям)
154 Bill [bil]
Сметка (законороект)
155 Nothing ['nʌθiŋ]
Нищо (никак)
156 Most [moust]
Най- /сравнителна степен/
157 House [haus]
Къща (дом)
158 Why [waɪ] Защо?
159 May [mei]
Мога (може би)
160 Side [said]
Страна
161 Great [greit]
Голям (велик)
162 These [ðiːz] Тези
163 White [wait]
Бял
164 People [pi:pl]
Хора (народ)
165 Upon [ʌ'рɔn]
При
166 Left [left]
Ляв
167 Open ['oupən]
Отворен (открит)
168 Himself [him'self]
Се (себе си)
169 Friends [frend]
Приятел (приятелка)
170 Felt [fеlt]
Чувствах
171 Three [θri:] Три
172 Knew [njuː] Знаех
173 Another [ə'пʌðə]
Друг
174 Once [wʌns]
Веднъж, един път
175 Give [giv]
Давам (предавам, подарявам)
176 Almost ['ɔ:lmoust]
Почти (едва ли не)
177 Mind [maind]
Ум
178 Took [tʊk] Взех
179 Light [lait]
Светлина (светя)
180 Yes [jes]
Да
181 Love [lʌv]
Любов (обичам)
182 And [aend]
И
183 Boy [bɔi]
Момче
184 Looking - Търси
185 While [wail]
Докато
186 Sound [saund]
Звук
187 Moment ['moumənt]
Момент (миг)
188 Men [men] Мъже
189 Ever ['evə]
Някога
190 Under ['ʌndə]
Под
191 Told [toʊld] Казах
192 Really ['riəli]
Наистина ли (тъй ли)
193 Life [laif]
Живот
194 World [wə:ld]
Свят
195 Same [seim]
Също (единакъв)
196 Sure [ʃuə]
Сигурен
197 New [nju:]
Нов
198 Found [faʊnd] Намерих
199 Being ['bi:iŋ]
Съществуване
200 Enough [i'nʌf]
Достатъчен
201 Gone [gɔn] Отиващ
202 Many ['meni]
Много
203 Big [big]
Голям
204 Does [dʌz] Виж Do
205 Every ['evri]
Всеки
206 Began [bɪˈɡæn] Започнал
207 Always ['ɔ:lweiz]
Винаги
208 Girl [gə:l]
Момиче
209 Home [houm]
Дом (вкъщи)
210 Without [wið'aut]
Без
211 Heard - Чух
212 Toward(s) ['touəd]
Към (по посока на)
213 Need [ni:d]
Нужда (трябва)
214 Stop [stɔp]
Спри
215 Maybe ['meibi:]
Може би
216 Part [pa:t]
Част
217 Use [ju:s]
Употреба (използване)
218 Okay или OK [ou'kei]
Правилен (съгласен)
219 Use [ju:s] Употреба (използване)
220 Though [ðоu]
Макар че (въпроеки че)
221 Far [fa:]
Далечен, отдалечен
222 Name [neim]
Име (намименование)
223 Word [wə:d]
Дума (слово)
224 Behind [bi'haind]
Зад (отзад)
225 Try [trai]
Опит (опитвам)
226 Help [help]
Помощ
227 Also ['ɔ:lsou]
Също, освен това
228 Better ['betə]
По-добър (по-подходящ)
229 Mean [mi:n]
Означавам (знача)
230 Father ['fа:ðə]
Баща
231 Against [ə'ge(i)n]
Срещу (против)
232 Anything ['eniθiŋ]
Нещо
233 Start [sta:t]
Начало (старт)
234 Yet [jet]
Още (все още, все пак)
235 Walk [wɔ:k]
Ходя
236 Woman ['wumən]
Жена
237 Seen [siːn] Гледах
238 Close [klous] Затворен (отблизо)
239 Remember [ri'membə]
Помня
240 Car [ka:]
Кола (автомобил)
241 Between [bi'twi:n]
Между
242 Until [ʌn'til]
Докато
243 Both [bouθ]
И двамата<
244 Done [dʌn]
Извършен (свършен)
245 God [gɔd]
Бог (господ)
246 Find [faind]
Намирам (откривам)
247 Water ['wɔ:tə]
Вода
248 Arm [a:m]
Ръка
249 Few [fju:]
Малко /на брой/
250 Hear [hiə]
Чувам
251 Dog [dɔg] Куче
252 Happen ['hæpn]
Става (случва се)
253 Its [ɪts] Негов
254 Book [buk]
Книга
255 Morning ['mɔ:niŋ]
Сутрин
256 Gid [kid]
Дете (хлапе
257 Street [stri:t]
Улица
258 Believe [bi'li:v]
Вярвам
259 Talk [tɔ:k]
Говоря (приказвам)
260 Mother ['mʌðə]
Майка
261 Kind [kaind] Вид (род)
262 Coming [ˈkʌmɪŋ] Идващ (настъпващ)
263 Each [i:tʃ]
Всеки (всекиму)
264 Black [blæk]
Черен
265 Half [ha:f]
Половин
266 Red [red]
Червен
267 Stood [stʊd] Стоях
268 Young [jʌŋ]
Млад
269 Shall [ʃæl]
Ще
270 Show [ʃou]
Показвам
271 Feet [fiːt] Крака
272 Feel [fi:l]
Чувствам (усещам)
273 Keep [ki:p]
Държа
274 Next [nekst]
Следващ (съседен)
275 Dark [da:k]
Тъмен
276 Along [ə'lɔŋ]
Покрай
277 Pass [pa:s]
Минавам (преминавам)
278 Course [kɔ:s]
Курс
279 Window ['windou]
Прозорец
280 Dead [ded]
Мъртъв
281 Hour [аuə]
Час
282 Wanted ['wɔntid]
Търсен (желан)
283 Matter ['mætə]
Материя (значение)
284 Since [sɪns] Откакто
285 Cry [krai] Викам (рева, крещя)
286 Heart [hɑːrt] Сърце (душа)
287 Answer ['a:nsə] Отговор
288 Small [smɔ:l]
Малък (дребен)
289 Yeah [je]
Да (така ли)
290 Doing ['du:iŋ]
Вършене, правене
291 Four [fɔ:]
Четири
292 Move [mu:v]
Движа (местя)
293 Live [liv]
Живея
294 Suddenly ['sʌdnli]
Внезапно (неочаквано)
295 Five [faiv]
Пет
296 Body [bɔdi]
Тяло
297 Fire ['faiə]
Огън
298 Mouth [mauθ]
Уста
299 Leave [li:v]
Напускам (оставям)
300 Smile [smail]
Усмивка
301 State [steit]
Състояние (държава)
302 Samily ['fæmili]
Семейство (фамилия)
303 Road [roud]
Път
304 Front [frʌnt]
Преден
305 Laugh [la:f]
Смея се
306 Gave [ɡeɪv] Взех
307 Across [ə'krɔs] Напряко
308 Step [step]
Стъпка (крачка)
309 Quite [kwait]
Съвсем, доста
310 Change [tJeindz]
Сменям (променям)
311 Later [ˈleɪtə] По-късно
312 Together [tə'geðə]
Заедно
313 Soon [su:n]
Скоро
314 Least [li:st]
Най-малък (най-маловажен
315 Second ['sekənd]
Втори
316 Kill [kil]
Убивам
317 Watch [wɔtʃ]
Гледам
318 Wife [waif]
Съпруга
319 Hard [ha:d]
Твърд (корав)
320 Wait [weit]
Чакам
321 Sat [sæt] Седнах
322 Feeling ['fi:liŋ]
Чувство
323 High [hai]
Висок
324 Guy [gai]
Човек (момче)
325 Idea [ai'diə]
Идея
326 Line [lain]
Линия
327 Fear [fiə]
Страх
328 Miss [mis]
Miss
Пропускам (госпожица)
329 Bad [bæd]
Слаб
330 Hair [hεə]
Коса (косъм)
331 Minute ['minit]
Минута
332 Everything ['evriθiŋ]
Всичко
333 Please [pli:z]
Моля
334 Gray [grei]
Сив
335 Follow ['fɔlou]
Следвам (вървя след)
336 Hope [houp]
Надежда
337 Blood [blʌd]
Кръв
338 Won [wʌn] Спечелих
339 Air [eə]
Въздух
340 Perhaps [pə'hæps]
Може би
341 Set [set]
Настройвам (комплект0
342 Tree [tri:]
Дърво
343 Run [rʌn]
Тичам
344 Death [deθ]
Смърт
345 Else [els]
Друг
346 Already [ɔ:l'redi]
Вече
347 Myself [mai'self]
Себе си
348 Bed [bed]
Легло
349 Lot [lɔt]
Много (жребий)
350 Point [pɔint]
Точка
351 Money ['mʌni]
Пари
352 Getting - -
353 Rest [rest]
Почивка
354 Whole [houl]
Цял
355 Pull [pul]
Дърпам
356 Business ['biznis]
Работа
357 Either ['аiðə] Или (единият, другият)
358 Lady ['leidi]
Дама
359 Play [plei]
Играя
360 Suppose [sə'pouz]
Предполагам (допускам)
361 Top [tɔp]
Връх
362 Reach [ri:tʃ]
Достигам (простирам се)
363 Week [wi:k]
Седмица
364 Thank [θæŋk]
Благодаря
365 Wall [wɔ:l]
Стена
366 Real [riəl]
Истински (действителен)
367 Held [held] Държах
368 Best [best]
Най-добър
369 Read [ri:d]
Чета
370 Thinking ['θiŋkiŋ]
Мислещ (разумен)
371 Inside [,in'said]
Вътре
372 Stay [stei]
Оставам (отсядам, престой)
373 Question ['kwestʃən] Въпрос
374 Full [ful]
Пълен
375 Cold [kould]
Студен
376 Die [dai]
Умирам
377 Sir [sə:]
Господине
378 Case [keis]
Случай (положение)
379 Ran [ræn] Бягах
380 Sometimes ['sʌmtaimz]
Понякога
381 Power [pauə]
Мощност (сила)
382 Wish [wiʃ]
Искам (желая, пожелавам)
383 Dream [dri:m]
Сън
384 Stand [stænd]
Стоя
385 Son [sʌn]
Син
386 Herself [hə:'self]
Себе си
387 Pretty ['priti]
Приятен (привлекателен)
388 Paper [peipə]
Хартия
389 Shoulder ['ʃouldə]
Рамо
390 Care [kεə]
Грижа
391 Alone [ə'loun]
Сам (самотен)
392 Making ['meikiŋ]
Създаване
393 Near [niə]
Наблизо
394 Finger ['fiŋgə]
пръст
395 Hold [hould]
Държа
396 Return [rɪˈtɜː] Връщам
397 Fact [fækt]
Действителност
398 Understand [ʌndə'stænd]
Разбирам
399 Guess [ges]
Предполагам (гадая)
400 Table [teibl]
Маса
401 Dear [diə]
Скъп (драг)
402 Trying ['traiiŋ]
Мъчителен
403 Fell [fel] Падах
404 Floor [flɔ:]
Етаж
405 Mile [mail]
Миля
406 Probably ['ргɔbəbli]
Вероятно (навярно)
407 Type [taip] Тип (вид)
408 Deep [di:p] Дълбок
409 Glass [gla:s]
Стъкло (очила)
410 Standing ['stændiŋ]
Стоящ (застанал)
411 Trouble [trʌbl]
Безпокойство
412 However [hau'evə]
Както и да е
413 Taken [ˈteɪ.kən] Взет
414 Hey [hei]
Хей
415 Sort [sɔ:t]
Вид (категория)
416 Lay [lei]
Полагам
417 Town [taun]
Град (градче)
418 Sleep [sli:p]
Сън (спане)
419 School [sku:l]
Училище
420 Lost [lɔst]
Загубен (изгубен)
421 Green [gri:n]
Зелен
422 Gonna [gɑnə] Ще
423 Lip [lip]
Устна
424 Round [raund]
Кръгъл
425 Clear [klia]
Ясен (бистър)
426 Heaving [ˈhiː.vɪŋ] Вдигане
427 Scream [skri:m]
Писък
428 Touch [tʌtʃ]
Докосвам
429 Blue [blu:]
Син
430 Hundred ['hʌndrid]
Сто
431 Know [nоu]
Зная
432 Running ['rʌniŋ]
Бягащ (тичащ)
433 Large [la:dʒ] Голям (едър)
434 Surprise [sə'praiz]
Изненада
435 Beside [bi'said]
Освен (до)
436 Talking ['tɔ:kiŋ]
Говорещ
437 Ten [ten]
Десет
438 Less [les]
Степен - по-малко
439 Letter ['letə]
Буква
440 Twenty ['twenti]
Двадесет
441 Snow [snou]
Сняг
442 Kept [kept] Пазех
443 Brought [brɔːt/] Донесох
444 Someone [ˈsʌm.wʌn] Някой
445 Past [pa:st]
Минал
446 Country ['kʌntri]
Страна
447 Leg [leg]
Крак
448 Pick [pik]
Бера (късам)
449 Brother ['brʌðə]
Брат
450 Wood [wud]
Гора
451 Women [wim-in] Жени
452 Wrong [rɔŋ]
Грешен
453 Sense [sens] Смисъл
454 Hurt [hə:t]
Наранявам (причинявам болка)
455 Cut [kʌt]
Режа
456 Drop [drɔp]
Капка
457 Ring [riŋ]
Пръстен
458 Sitting ['sitiŋ]
Сядане
459 True [tru:]
Вярно
460 Poor [puə]
Беден
461 Order ['ɔ:də]
Ред (последователност)
462 Fang [fæŋ]
Зъб
463 Child [tfaild]
Дете
464 Ready ['redi]
Готов
465 Land [lænd]
Земя (суша)
466 Hot [hɔt]
Горещ
467 Speak [spi:k]
Говоря
468 Children [ˈtʃɪl.drən] Деца
469 Fine [fain]
Чудесно
470 Given ['givn]
Определен (даден)
471 Able ['eibl]
Способен
472 Become [bi'kʌm]
Ставам
473 Low [lou]
Нисък
474 Person [pə:sn]
Лице (човек)
475 Evening ['i:vəniŋ]
Вечер
476 Outside [,aut'said]
Външност
477 Listen ['lisn]
Слушам
478 Wind [wind]
Вятър, буря
479 Smell [smel]
Мирис (аромат)
480 Chair ['^еэ]
Стол
481 Six [siks]
Шест
482 Forward ['fɔ:wəd]
Преден
483 Hill [hil]
Хълм
484 Reason ['ri:zən]
Причина
485 Ground [graund]
Земя (почва)
486 Above [ə'bʌv]
Горе (отгоре)
487 Chance [tʃa:ns]
Шанс (възможност)
488 Story ['stɔ:ri]
История
489 Late [leit]
Късен
490 Saying ['seiiŋ]
Казвайки
491 Star [sta:]
Звезда
492 Husband ['hʌzbənd]
Съпруг
493 Ago [ə'gou]
Преди
494 Except [ik'sept]
Изключвам
495 Lord [lɔ:d]
Господар (стопанин)
496 Sorry ['sɔri]
Съжалявам
497 Number ['nʌmbə]
Брой, число
498 Roll [roul]
Търкаляне
499 Longer - По-дълъг
500 Rock [rɔk]
Скала
501 Learn [lə:n]
Уча
502 Often ['ɔfn]
Често
503 Although [ɔ:l'ðou] Въпреки че (макар че)
504 Shit [ʃit]
Лайна (глупости)
505 Sister ['sistə]
Сестра
506 Strange [streindʒ]
Чужд (непонзат)
507 Bring [briŋ]
Нося
508 Pain [pein]
Болка
509 Nod [nɔd]
Кимване
510 Fall [fɔ:l]
Падане
511 Finally ['fainəli]
Накрая
512 Among [ə'mʌɳ] Между (измежду)
513 Cause [k3:z]
Причина
514 Afraid [ə'freid]
Изплашен (уплашен)
515 Notice ['noutis]
Съобщение (известие)
516 Sun [sʌn]
Слънце
517 Month [mʌnθ]
Месец
518 Shut [ʃʌt]
Затварям (приклещвам)
519 Box [bɔks]
Кутия
520 Hell [hel]
Ад
521 Office ['ɔfis]
Офис (кантора)
522 During ['djuəriŋ]
През (по време на)
523 Wonder ['wʌndə]
Чудо
524 Beyond [bi'jɔnd]
Отвъд (оттаткъ)
525 Became [bɪˈkeɪm] Станах
526 Shadow ['ʃædou]
Сянка
527 Slowly - Бавно (полека)
528 Instead [in'sted]
Вместо (замяна)
529 Ear [iə]
Ухо
530 Picture ['piktʃə]
Картина
531 Interest ['intrist]
Интерес
532 Cannot ['kænənʃɔt] Не може
533 Present [preznt]
Сегашен (настоящ)
534 Bit [bit]
Парченце (късче)
535 Living ['liviŋ]
Живеене
536 Remain [ri'mein]
Оставам
537 Appear [ə'piə]
Явявам се (показвам се)
538 Store [stɔ:]
Магазин (запасявам)
539 Marry ['mæri]
Женя/омъжвам
540 Rather ['rа:ðə]
По-скоро (по-точно)
541 Doubt [daut]
Съмнявам се
542 Teeth [tiːθ] Зъби
543 Force [fɔ:s]
Сила (енергия)
544 Spoke [spoʊk] Говорех
545 Finish ['finiʃ]
Завършвам (довършвам)
546 Indeed [in'di:d]
547 Seat [si:t]
Седалка (място за сядане)
548 Nor [nɔ:]
Нито (също така не)
549 Save [seiv]
Спасявам (спестявам)
550 Job [dʒɔb]
Работа
551 War [wɔ:]
Война
552 Dress [dres]
Обличам
553 Cover ['kʌvə]
Покривам
554 Realize ['riəlaiz]
Реализирам (осъзнавам)
555 Gun [gʌn]
Пистолет
556 Heavy ['hevi]
Тежък
557 Waiting ['weitiŋ]
Чакане (очакване)
558 Fellow ['felou]
Колега (другар)
559 Sign [sain]
Знак
560 Stuff [stʌf]
Материя (вещество)
561 Decide [di'said]
Решавам (избирам)
562 Expect [iks'pekt]
Очаквам (надявам се)
563 Hit [hit]
Удрям
564 Corner ['kɔ:nə]
Ъгъл
565 Beaver ['bi:və]
Работя усилено
566 King [kiŋ]
Крал (цар)
567 Happy ['hæpi]
Щаслив
568 Phone [foun]
Телефон
569 Several ['sevrəl]
Няколко (неколцина)
570 City ['siti]
Голям град
571 News ['nju:z]
Новина (вест)
572 Summer ['sʌmə]
Лято
573 Different ['difrənt]
Различен
574 Sit [sit]
Седя
575 Actually ['æktʃuəli]
Всъщност (в действителност)
576 Caught /kɔːt/ Хванах
577 Taking ['teikiŋ]
Превземане
578 Broken [ˈbrəʊkən] Счупен
579 Early ['ə:li]
Ранен
580 Bright [brait]
Светъл (ярък)
581 Daughter ['dɔ:tə]
Дъщеря
582 Enter ['entə]
Влизам
583 Shot [ʃɔt]
Изстрел
584 Carry ['kæri]
Нося
585 Foot [fʊt] Крак
586 Scare [skεə]
Плаша (изплашвам)
587 Tad [tæd] Малчуган
588 Holding ['houldiŋ]
Владение (захващане)
589 Human ['hju:mən]
Човешки
590 Whatever [wɔt'evə]
Каквото и да е
591 Yourself [juə'self]
Себе си
592 Form [fɔ:m]
Форма
593 Worry ['wʌri]
Тревожа (безпокоя)
594 Shook [ʃʊk] Клатех
595 Exactly [ig'zæktli] Точно (именно така)
596 Neck [nek]
Врат, шия
597 Fill [fil]
Пълня
598 Certain ['sa:tn]
Сигурен (уверен)
599 Nose [nouz]
Нос
600 Brutal ['bru'.tl]
Груб (жесток)