Закон за движение по пътищата, декември 2016                        Закона във формат    .doc 

 Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., изм. ДВ. бр.1от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6Август 2002г., доп. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.,изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г.,изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2005г., изм.ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ.бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ.бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.61 от28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм.ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ.бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5Август 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.,изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г.,изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ.бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.54 от 17 Юли2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от13 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.102от 29 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.50 от1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., доп. ДВ. бр.86 от 1Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от20 Декември 2016г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

Чл. 1. (1) Тозизакон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за общественоползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението потези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превознисредства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответнитеслужби и длъжностни лица, както и принудителните мерки, които се прилагат, инаказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените възоснова на него нормативни актове.

(2) Целта на тозизакон е да се опазват животът и здравето на участниците в движението попътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото наюридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването отмоторните превозни средства.   

Чл. 2. (1)Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване на който саеднакви за всички участници в движението. Лицата, стопанисващи пътища, които неса отворени за обществено ползване, са длъжни да ги обозначат.

(2) Всеки имаправо да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазваустановените правила за движение.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Този закон се прилага и запътищата, които не са отворени за обществено ползване, освен ако с други правниразпоредби или от собственика или администрацията, управляваща пътя еопределено друго. Компетентността на органите за контрол по този закон не серазпростира върху пътищата, които не са отворени за обществено ползване.   

Чл. 3. (1) (Доп.- ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържатизправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път,организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурнопридвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяванеот моторните превозни средства.

(2) (Изм. и доп.- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътнизнаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения,които се поставят само след възлагане от собственика или администрацията,управляваща пътя, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3. Светлиннитесигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за движение икрайпътните съоръжения представляват единна система съгласно Конвенцията запътните знаци и сигнали и се изработват и поставят така, че да бъдат лесноразпознавани.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., всила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Условията и редът заорганизиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, сеопределят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

   

Чл. 4. Принеобходимост движението по пътищата се регулира от упълномощени за товадлъжностни лица.

 

Глава втора.

ПРАВИЛА ЗАДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Раздел I.

Общи правила   

Чл. 5. (1) Всеки участникв движението по пътищата:

1. с поведениетоси не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставяв опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

2. трябва даопазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети иливещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване наостаналите участници в движението, когато това ги застрашава.

(2) Водачът напътно превозно средство е длъжен:

1. да бъдевнимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито сапешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

2. (изм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) с управляваното от него превозно средство да не затруднявадругите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазвадействащите норми за шум и вредни емисии на отработени газове от моторнотопревозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околнатасреда;

3. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

4. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да не извършва маневри, изразяващисе в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

(3) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:

1. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да управлява пътно превозносредство под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или технианалози;

2. да управлявапътно превозно средство, спряно от движение.   

Чл. 6.Участниците в движението:

1. съобразяватсвоето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулиратили да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, спътните знаци и с пътната маркировка;

2. изпълняватразпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролиратдвижението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци,маркировката на пътя и правилата за движение.  

Чл. 7. (1) Когатоима несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали илипътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да сесъобразяват със сигналите на регулировчика.

(2) Когато иманесъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството,участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.

(3) Когато иманесъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците вдвижението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.

(4) Когато иманесъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното задвижение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да сесъобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.

(5) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) При строителство и ремонт, когато има временна пътнамаркировка, положена с цел организация на движението за определен период отвреме, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътнамаркировка.   

Чл. 8. (1)Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя попосока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или съссветлинен сигнал е указано нещо друго.

(2) Когато нададено място от пътя едновременно е разрешено преминаването на нерелсови ирелсови пътни превозни средства, водачът на нерелсовото пътно превозно средствое длъжен да пропусне релсовото пътно превозно средство независимо от неговотоместоположение и посока на движение.   

Чл. 9. (1) Попътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на верижнимашини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства свериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

(2) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. -ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Редът и условията за движение на верижни машини и машинис гуми с шипове от въоръжените сили се определят с наредба на министъра наотбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2007г.) Поставянето на предмети или извършването на дейност в обхвата на пътя,несвързани с предназначението му, може да става само след разрешение отсобственика или администрацията, управляваща пътя.

 

Раздел II.

Сигнали зарегулиране на движението от упълномощените длъжностни лица. Пътни светофари.Пътни знаци. Пътна маркировка   

Чл. 10. (1) Всяколице, упълномощено да регулира движението по пътищата, наричано по нататък"регулировчик", носи задължителни отличителни знаци, по коитоучастниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат кактопрез деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка иполицейска свирка, а когато регулира движението при строително-ремонтни работина пътя - червен флаг.

(2) Сигнали нарегулировчика са следните положения на тялото и ръцете му:

1. дясна ръка,вдигната вертикално - означава "ВНИМАНИЕ, СПРИ!"; това не се отнасяза онези водачи, които в момента на подаването на този сигнал, след като им ебило разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат даспрат, без да създадат опасност за движението; при подаване на този сигнал накръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябвада го освободят;

2. ръка или ръце,протегнати хоризонтално встрани - след като е направил този жест,регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означава:

а)"ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" за водачите, които се намират срещулявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завиятнадясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или задгърба на регулировчика;

б)"ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" за всички останали участници вдвижението;

3. дясна ръка,протегната хоризонтално напред, означава:

а)"ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" за водачите на пътни превозни средства,които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, коитоискат да преминат зад гърба му;

б)"ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" за всички останали участници вдвижението.

(3) Освенсигналите, посочени в ал. 2, регулировчикът може да използва и допълнителниразбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на участниците вдвижението.   

Чл. 11. (1) Нажелезопътен прелез движението на пътните превозни средства може да се регулираот железопътен служител, който подава следните сигнали за спиране на пътнитепревозни средства пред прелеза:

1. през деня -изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с червенфлаг;

2. през нощта -описваща полукръг червена светлина.

(2) Сигналите нажелезопътните служители са задължителни за водачите на пътни превозни средства,приближаващи прелеза и от двете му страни.   

Чл. 12. (1) Зарегулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходнипътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват пътни светофари, коитоподават сигнали с немигащи и мигащи светлини с червен, жълт и зелен цвят.

(2) За регулиранедвижението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се използватпоставени над лентата пътни светофари, които подават сигнали с немигащисветлини с червен и зелен цвят.

(3) За регулиранедвижението на превозните средства от редовните линии за обществен превоз напътници се използват пътни светофари с четири светещи полета, които подаватсигнали с немигащи светлини с лунно бял цвят на светлината. Значението насветлинните сигнали се определя съобразно разположението на светещите полета.

(4) За регулиранедвижението на пешеходците се използват пътни светофари, които подават сигнали снемигащи и мигащи светлини с червен и зелен цвят.

(5) Зазабраняване на пътните превозни средства да преминават през железопътен прелезсе използва сигнал от мигаща червена светлина. Този сигнал може да се използваи пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където на пътяизлизат моторни превозни средства със специален режим на движение.

(6) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.08.2013 г.) На кръстовища с интензивно движениесе поставят устройства за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал.   

Чл. 13. (1) Запредупреждаване на участниците в движението за опасности по пътя, за даване наразлични предписания към тях - относно предимството, забраните, прилагането наспециални правила, действията със задължителен характер, за указване нанаправления, посоки, обекти, както и за даване на различна допълнителнаинформация за улесняване на участниците в движението, на пътищата се поставятнеобходимите пътни знаци, допълнителни и други средства за сигнализиране.

(2) За насочванедвижението на пътните превозни средства и на пешеходците по пътя, заотбелязване на определени площи от платното за движение, на обекти, намиращи сев опасна близост до платното за движение, и за даване на полезна информация научастниците в движението върху платното за движение и обектите, намиращи се вобхвата на пътя, се поставя съответната пътна маркировка.   

Чл. 14. (1)(Предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. -ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройствотосъвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията определят с наредба условията и редаза използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другитесредства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворениза обществено ползване.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., всила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на регионалноторазвитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работиопределят с наредба реда за установяване и обезопасяване на участъците сконцентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата.  

Раздел III.

Разположение нанерелсовите пътни превозни средства върху пътя   

Чл. 15. (1) Напътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно поплатното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка,използва най-дясната свободна лента.

(2) Разпоредбитена ал. 1 не се прилагат и водачът на моторно превозно средство може да използваза движение най-удобната за него пътна лента в следните случаи:

1. (отм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.)

2. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) в населените места, на пътноплатно с две и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътнамаркировка или пътен знак, по които е разрешено движението на пътни превознисредства със скорост не по-голяма от 80 km/h;

3. когатонавлизането по пътната лента се разрешава от светлинен сигнал.

(3) Броят напътните ленти се определя от пътната маркировка или от пътен знак, а когатоняма такива - от водачите, съобразно широчината на платното за движение,широчината на недвуколесните пътни превозни средства и от необходимотостранично разстояние между тях.

(4) Когато имапът, платно за движение, пътна лента или алея, предназначени за движение наопределени пътни превозни средства, водачите на тези превозни средства садлъжни да се движат по тях.

(5) Когато нямаспециално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди,велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движениеразположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годенза това и ако това не пречи на другите участници в движението.

(6) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Когато пътна лента е сигнализирана за движение само напревозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, сезабранява движението на други пътни превозни средства.

(7) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Забранено е преминаването ипаркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки внаселените места извън обозначените за това места.   

Чл. 16. (1) Напътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство езабранено:

1. когатоплатното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентатаза насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

2. когатоплатното за движение има три пътни ленти - да навлиза и да се движи в крайнаталява лента; навлизането и движението в средната лента е разрешено само приизпреварване или заобикаляне;

3. когатоплатното за движение има четири и повече пътни ленти - да навлиза и да се движив лентите за насрещно движение.

(2) На път с двеили три самостоятелни платна за движение на водача на пътно превозно средство езабранено да навлиза в крайното ляво платно.   

Чл. 17. На пътноплатно с три и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътензнак, на водача на пътно превозно средство, което не може да развива или накоето не е разрешено да развива максималната за пътя скорост, се забранява данавлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване илизаобикаляне.   

Чл. 18. (1)Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно средство задължително се движи внай-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне.

(2) Когато имаобозначена с пътен знак пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещисе пътни превозни средства, водачите на такива превозни средства са длъжни даизползват тази лента.   

Чл. 19. (1)(Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите нанерелсовите пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни даго освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на релсово превозносредство, за да го пропуснат да премине.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Когато на пътя има платно,обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението нанерелсови пътни превозни средства по него.

Раздел IV.

Скорост идистанция. Намаляване на скоростта   

Чл. 20. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Водачите са длъжни даконтролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиранескоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа наместността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозваниятовар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия навидимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когатовъзникне опасност за движението.   

Чл. 21. (1) (Изм.и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) При избиране скоростта надвижение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следнитестойности на скоростта в km/h:

Пътно превозносредство от Населено място Извън населено място Автомагистрала Скоростен път

Категория А 50 80100 90

Категория В 50 90140 120

Категория С, D 50 80 100 90

Категория В+Е, С+Е,D+Е 50 70 100 90

Категория Т 50 50- -

Категория М 45 45- -

Самоходни машини40 40 - -

    

(2) Когатостойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна отпосочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак.   

Чл. 22. (1) Водачътна пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина ствърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътнипревозни средства.

(2) Водач напътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинявасъздаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне припърва възможност.

(3) На водача намоторно превозно средство е забранено да се движи с ниска скорост без включениаварийни светлини.   

Чл. 23. (1)Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние отдвижещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне внего, когато то намали скоростта или спре рязко.

(2) За улесняванена изпреварването по двулентовите двупосочни пътища извън населени меставодачите на пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства сдължина над 7 метра, с изключение на случаите, когато те извършватизпреварване, трябва да поддържат такова разстояние между своето превозно средствои движещото се пред него друго превозно средство, че изпреварващите ги пътнипревозни средства да могат безопасно да заемат място между тях.   

Чл. 24. (1)Водачът на пътно превозно средство не трябва да намалява скоростта рязко, освенако това е необходимо за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие.

(2) Преди данамали значително скоростта на движение на управляваното от него пътно превозносредство, водачът е длъжен да се убеди, че няма да създаде опасност заостаналите участници в движението и че няма да затрудни излишно тяхнотодвижение. В този случай водачът на пътно превозно средство, което няма стоп -светлини или те са повредени, подава своевременно сигнал с ръка.   

Чл. 24а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) За ограничаване наскоростта на движение се използват изкуствени неравности или други средства,които се изграждат или монтират на платното за движение.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът навътрешните работи определят с наредба условията за изграждане или монтираневърху платното за движение на изкуствени неравности и други средства заограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

(3) Не се допускаизграждане или монтиране на изкуствени неравности върху платното за движение порепубликанските пътища извън населените места.  

Раздел V.

Маневри   

Чл. 25. (1) (Доп.- ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Водач на пътно превозносредство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например дазаобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превознисредства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платнотоза движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно илиналяво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започнеманеврата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците вдвижението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и даизвърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост надвижение.

(2) Приизвършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично всъседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства,които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършатдве пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачътна пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента.   

Чл. 26. Преди дазавие или да започне каквато и да е маневра, свързана с отклонение встрани,водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприеманесигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели на превозното средство,а за превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели или те саповредени - с ръка. Сигналът, подаван със светлинните пътепоказатели, трябва дае включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднагаслед приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратеннепосредствено преди започване на маневрата.   

Чл. 27. Приналичие на остров или препятствие на платното за движение водачът на пътнопревозно средство може да премине от неговата лява или дясна страна, освен вслучаите, когато:

1. пътен знакуказва страната, от която да се премине;

2. островът илипрепятствието са разположени в средата на пътното платно с двупосочно движение;в този случай водачът е длъжен да премине от неговата дясна страна.

Раздел VI.

Сигнали, подаваниот участниците в движението   

Чл. 28. (1) Запредупреждаване на останалите участници в движението за намерението си даизвърши маневра водачът на пътно превозно средство подава следните сигнали:

1. лявпътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани - за завиване налявоили за отклонение наляво;

2. десенпътепоказател, дясна ръка, изпъната хоризонтално встрани, или лява ръка,сгъната в лакътя и насочена нагоре - за завиване надясно или за отклонениенадясно.

(2) Като допълнителенсигнал при маневра водачът може да използва превключването на светлините, аизвън населените места - и звуков сигнал.   

Чл. 29. Сигналътза спиране, подаван от водач на пътно превозно средство, което нямастоп-светлини или те са повредени, е лява или дясна ръка, изпъната нагоре.   

Чл. 30.Използването на звуков сигнал в населените места е забранено, освен запредотвратяване на пътнотранспортно произшествие.   

Чл. 31. Запредупреждаване на участниците в движението за опасност водачът може да подаваавариен сигнал чрез едновременно включване на всички пътепоказатели.   

Чл. 32. (1) Предида навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират занамерението си чрез подаване на сигнал с ръка -лява или дясна ръка, изпънатанагоре или напречно на пътя.

(2) Сигналът поал. 1 не освобождава пешеходците от задължението, преди да навлязат на платнотоза движение, да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превознисредства и с тяхната скорост на движение.   

Чл. 33. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) При пресичане на платното задвижение от деца за спиране на пътните превозни средства може да се подавасигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка.   

Чл. 34. (1)Моторно превозно средство със специален режим на движение подава едновременносветлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуковсигнал.

(2) Моторнопревозно средство, което поради специфичния характер на движението сипредставлява препятствие или опасност за другите участници в движението попътя, се обозначава с жълта мигаща или проблясваща светлина.  

Раздел VII.

Завиване надясноили наляво   

Чл. 35. (1)Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока надвижението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока - отлента, предназначена за завиване надясно.

(2) Когаторадиусът на завиване на пътното превозно средство е по-голям от радиуса назавоя, завиването може да започне и от друга част на платното за движение, новодачът на завиващото превозно средство е длъжен да пропусне пътните превознисредства, преминаващи от дясната му страна.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) При завиване надясно за навлизане в път с двупосочнодвижение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе повъзможно най-краткия път в дясната част на платното за движение.

(4) Завой надясное позволен при червена светлина на светофара само при наличие на съответенпътен знак или светлинен сигнал, като водачът е длъжен да пропусне пешеходците,да не пречи на движението и да завие, когато се е уверил, че пътят е свободенза преминаване.   

Чл. 36. (1)Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока надвижението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока - отлента, предназначена за завиване наляво.

(2) При завиваненаляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозносредство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната частна платното за движение.   

Чл. 37. (1) Призавиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътнопревозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превознисредства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовитепътни превозни средства.

(2) Водачът нанерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане вкрайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция идруги подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците,движещи се по пътя, който той напуска.

(3) Водачът напътно превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като двор,предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен дапропусне пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път.  

Раздел VIII.

Завиване вобратна посока. Движение назад   

Чл. 38. (1)Завиването в обратна посока се извършва наляво от най-лявата пътна лента попосока на движението.

(2) При завиванев обратна посока водачът пропуска насрещно движещите се пътни превознисредства.

(3) Принедостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от другачаст на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средствое длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превознисредства.

(4) При завиванев обратна посока на кръстовище не се разрешава движение назад.   

Чл. 39.Завиването в обратна посока е забранено на пешеходна пътека, железопътенпрелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или принамалена видимост под 50 метра.   

Чл. 40. (1) Предида започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят задпревозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения заостаналите участници в движението.

(2) По време надвижението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя задпревозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице,което да му сигнализира за опасности.

Раздел IX.

Изпреварване   

Чл. 41. (1) Пътнитепревозни средства се изпреварват от лявата им страна.

(2) Приизпреварване водачът на пътното превозно средство напуска пътната лента, вкоято се движи, навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминавапокрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща внапуснатата лента.   

Чл. 42. (1)Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:

1. преди даподаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго пътно превозно средство иче движещото се след него пътно превозно средство или това, което щеизпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;

2. след като еподал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние,достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента предизпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намаляваскоростта или да изменя посоката на движение.

(2) Водач, койтоизпреварва, е длъжен:

1. по време наизпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето иизпреварваното пътно превозно средство;

2. когато приизпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, дане създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея;

3. да се убеди,че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратковреме.

(3) Водачът наизпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и дане пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.   

Чл. 43.Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди имотоциклети без кош, е забранено:

1. когаторазстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя или намаленопоради мъгла, снеговалеж и други подобни, е по-малко от необходимото заизпреварването при избраната скорост на движение;

2. на кръстовищена равнозначни пътища;

3. на железопътенпрелез без бариери;

4. при използванена пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върнебезпрепятствено в напуснатата пътна лента;

5. пред пешеходнапътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта къмпешеходната пътека;

6. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) пред и върху сигнализирана пешеходна пътека.   

Чл. 43а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранено е изпреварването и заобикалянето на релсовопревозно средство от лявата страна.  

Раздел X.

Разминаване   

Чл. 44. (1) Приразминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжнида осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства.

(2) Акоразминаването не може да се извърши безопасно поради наличието на препятствиеили стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна лента е заета, едлъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите сепътни превозни средства.   

Чл. 45. (1) Напланински пътища и на пътища с голям надлъжен наклон, когато разминаването еневъзможно или е затруднено поради недостатъчна широчина на платното задвижение, водачът на спускащото се превозно средство е длъжен да спре и дапропусне изкачващото се.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Това правило не се прилага вслучаите, когато местата за разминаване са разположени така, че водачът наизкачващото се превозно средство би могъл да спре на намиращото се пред негомясто за разминаване, без да възниква необходимостта от движение назад.

(3) Когаторазминаването е невъзможно без движение назад, тази маневра е длъжен данаправи:

1. водачът наединичното пътно превозно средство по отношение на съставите от превозни средстваи на съчленените пътни превозни средства;

2. водачът напо-лекото пътно превозно средство по отношение на по-тежкото;

3. водачът натоварния автомобил по отношение на автобуса.

(4) Когатопревозните средства са от една и съща категория, назад е длъжен да се придвиживодачът на спускащото се превозно средство, освен в случаите, когато еочевидно, че това е по-безопасно за изкачващото се превозно средство, както икогато последното е по-близо до специално устроеното място за разминаване.   

Чл. 46. Когатоширочината на пътя не позволява разминаване между превозните средства безпредприемането на допълнителни мерки за сигурност, водачът на превознотосредство трябва да се движи с такава скорост, че да може да спре на разстояниене по-голямо от половината от дължината на пътя в зоната на своята видимост.

Раздел XI.

Преминаване презкръстовище   

Чл. 47. Водач напътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи стакава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците вдвижението, които имат предимство.   

Чл. 48. Накръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен дапропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дяснатаму страна, а водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропуснерелсовите пътни превозни средства независимо от местоположението и посоката имна движение.   

Чл. 49. Водач напътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е длъженда пропусне движещите се по пътя с настилка пътни превозни средства ипешеходци.   

Чл. 50. (1) Накръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство,водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснатпътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.

(2) Когато накръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите,които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на чл. 48.От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства,които не се намират на пътя с предимство.   

Чл. 50а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранено е навлизането в кръстовище дори и приразрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принудиводача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение.

Раздел XII.

Железопътенпрелез   

Чл. 51. (1) Всекиучастник в движението трябва да проявява особено внимание при приближаване къмжелезопътен прелез и преминаване през него.

(2) Водачът напътно превозно средство, когато се приближава към железопътен прелез, трябва дасе движи с такава скорост, която да му позволи при необходимост да спре предпрелеза.

(3) Спирането напътните превозни средства е задължително пред железопътен прелез, който нямабариери.

(4) Ако нямадруги указания, дадени с пътни знаци или с пътна маркировка, пред железопътнияпрелез пътните превозни средства спират на разстояние не по-малко от 2 метрапреди първата релса, а когато има бариери - на 1 метър от тях.   

Чл. 52. Научастниците в движението е забранено да преминават през железопътен прелез:

1. при спуснати,започнали да се спускат или да се вдигат бариери, независимо дали отсъответното за това устройство се подават светлинни или звукови сигнали,забраняващи навлизането в прелеза;

2. при мигащачервена светлина на светофара или включена звукова сигнализация, независимо отположението на бариерите.   

Чл. 53. (1) Предида премине през железопътния прелез, всеки участник в движението е длъжен,независимо от състоянието на бариерите, на светлинната и на звуковатасигнализация, да се убеди, че към прелеза не се приближава релсово превозносредство и че преминаването през прелеза е безопасно.

(2) Водачът напътно превозно средство не трябва да започва преминаването на железопътнияпрелез, ако не е предварително убеден, че няма да се наложи спиране върхурелсите или на разстояние по-малко от 2 метра от тях, поради техническитеособености на превозното средство, условията на движение или други предвидимипричини.   

Чл. 54. (1) Вслучай на принудително спиране на превозното средство върху релсите или наразстояние, по-малко от 2 метра преди първата или след последната релса,водачът е длъжен:

1. да изведепътниците извън превозното средство на безопасно разстояние;

2. да вземе меркиза извеждането на превозното средство извън обсега на релсовия път, а ако товае невъзможно, да направи всичко необходимо за предупреждаване на водачите нарелсовите превозни средства от двете посоки за създалата се опасност.

(2) Предупреждениетоза спиране на релсово превозно средство през деня се извършва с кръговодвижение на ръката, в която се държи лесно забелязващ се предмет с ярък цвят, апрез нощта - фенер или запалена факла.

Раздел XIII.

Автомагистрала искоростен път. Автомобилен път (Загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.)   

Чл. 55. (1) (Изм.- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.,доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) На път, обозначен като автомагистрала илискоростен път със съответния пътен знак, е разрешено движението само наавтомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 50 km/h. Движението на другипътни превозни средства, както и движението на пешеходци, воденето на животни инавлизането на автомобили, теглещи пътни превозни средства с гъвкава връзка, езабранено.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 47 от 2012 г.) На автомагистрала или скоростен път е забранено движениетона превозни средства с рекламна цел, провеждането на технически изпитания наавтомобили и мотоциклети, организирането на демонстрации и движението нарекламни и други шествия.   

Чл. 56. (Изм. -ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Водач, който навлиза на автомагистрала или скоростенпът, е длъжен да пропусне движещите се по тях пътни превозни средства, а койтоиска да напусне автомагистралата или скоростния път, трябва своевременно дазаеме място в съответната пътна лента за излизане от тях.   

Чл. 57. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Когато автомагистралата има трии повече пътни ленти за движение в една посока, на водачите на автомобили сдопустима максимална маса над 3,5 тона, както и на водачите на състави от пътнипревозни средства, чиято обща дължина, включително и товарът, е повече от 7метра, е разрешено да се движат само в най-дясната и в съседната на нея пътналента. Навлизането и движението по другите ленти е забранено, включително и приизпреварване.   

Чл. 58. Придвижение по автомагистрала на водача е забранено:

1. да спирапътното превозно средство за престой или за паркиране извън специално обозначенитеза това места;

2. да завива вобратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да япресича, включително и на местата, където тя е прекъсната;

3. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да се движи или спира в лентата запринудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както ипри здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;

4. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да се движи в платното за насрещнодвижение.  

Чл. 58а. (Нов -ДВ, бр. 47 от 2012 г.) При движение по скоростен път на водача е забранено:

1. да спирапътното превозно средство за престой извън специално обозначените за товаместа;

2. да завива вобратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да япресича, включително на местата, където тя е прекъсната;

3. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да се движи в платното за насрещнодвижение.   

Чл. 59. (1)Водачът на пътно превозно средство, принуден да спре поради независещи от негообстоятелства, може да направи това върху лентата за принудително спиране извънплатното за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализираспряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълникили включен авариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и дапродължи движението той е длъжен да вземе мерки за изтегляне на пътнотопревозно средство от автомагистралата по най-бърз начин.

(2) Пътнопревозно средство, получило повреда при движение по автомагистрала, може дабъде теглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход наавтомагистралата.   

Чл. 59а. (Нов -ДВ, бр. 47 от 2012 г.) (1) Водачът на пътно превозно средство, движещо се поскоростен път, принуден да спре поради независещи от него обстоятелства, можеда направи това върху площадката за принудително спиране извън платното задвижение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътнопревозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включенавариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и да продължи движениетотой е длъжен да вземе мерки за изтегляне на пътното превозно средство отскоростния път по най-бърз начин.

(2) Пътнопревозно средство, получило повреда при движение по скоростен път, може да бъдетеглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход на скоростния път.   

Чл. 60.Разпоредбите на чл. 55, 57, 58 и 59 се прилагат и за движението поавтомобилните пътища, обозначени като такива със съответния пътен знак.

Раздел XIV.

Особени правилаза движение в жилищна зона   

Чл. 61. Жилищнатазона е обособена, специално устроена територия в населено място, която еобозначена като такава на входовете и изходите й с пътни знаци и къдетодействат специални правила за движение.   

Чл. 62. Вжилищната зона действат следните специални правила:

1. пешеходцитемогат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина,без ненужно да пречат на движението на превозните средства;

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движатсъс скорост не по-голяма от 20 km/h, като не поставят в опасност пешеходците и несъздават препятствия за тяхното движение;

3. паркирането вжилищната зона е разрешено само на специално обозначените места;

4. при излизанеот жилищна зона на друг път водачите на пътни превозни средства са длъжни дапропуснат участниците в движението, движещи се по него;

5. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)  

Раздел XV.

Особени правилаза движение в тунел   

Чл. 63. Придвижение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът едлъжен:

1. (отм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

2. да изключидвигателя при принудително спиране в тунела, ако това спиране не екратковременно;

3. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да включи къси светлини.   

Чл. 64. Придвижение в тунел е забранено движението назад, завиването в обратна посока,спирането за престой и паркирането.  

Раздел XVI.

Спирки напревозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници   

Чл. 65. Придвижение в пътна лента покрай спиращо, спряло или потеглящо пътно превозносредство от означена с пътен знак трамвайна, тролейбусна или автобусна спиркаводачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен своевременно да намалискоростта, за да може в случай на необходимост да спре.   

Чл. 66. (1) Приприближаване от дясната страна на трамвай, спиращ или спрял на означена с пътензнак спирка, водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да спре наедин метър зад трамвая.

(2) Приприближаване към спирка, на която има остров на платното за движение, водачътна нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случайна необходимост да спре, за да позволи на пешеходците безопасно да преминатпрез платното за движение между тротоара и острова.   

Чл. 67. Водачътна нерелсово пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а принеобходимост и да спре, за да позволи на пътните превозни средства от редовнителинии за обществен превоз на пътници да извършат необходимите маневри, свързанис потеглянето им от обозначените спирки. Това не освобождава водачите напътните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници давземат необходимите мерки за безопасност.   

Чл. 68. (1)Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачътна нерелсовото превозно средство от редовните линии за обществен превоз напътници е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спиравъзможно най-близо до границата на платното за движение.

(2) Водачът напътното превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници едлъжен да осигурява възможност за безопасното качване и слизане на пътниците.

(3) Качването напътници в превозното средство от редовните линии за обществен превоз на пътниции слизането от него е разрешено само на спирките, когато превозното средство енеподвижно.   

Чл. 69. На спиркана превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници другипътни превозни средства могат да спират за слизане или качване на пътници самоако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката.Престоят на таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници е забранен.  

Раздел XVII.

Използване насветлините   

Чл. 70. (1) Придвижение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства итрамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритнисветлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.

(2) Използванетона дългите светлини е забранено:

1. приразминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става,когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или вмомента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването насветлините;

2. при движениепо осветени участъци от пътя;

3. при движениезад друго моторно превозно средство на разстояние, по-малко от 50 метра.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Презденя моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение презденя или с къси светлини.   

Чл. 71. (1) Всякопътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълтисветлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движениепрез нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бялаили жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположенисиметрично от двете страни на превозното средство.

(2) Всяка ръчнаколичка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимосттрябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред инай-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да еедин, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не сазадължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 метър.   

Чл. 72. Всяконамиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътнипревозни средства, към които не са приложими изброените по-горе изисквания,през нощта трябва да имат най-малко две бели или жълти добре различими светлиниотпред и две червени светлини отзад.   

Чл. 73. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) На път извън населено мястопрез нощта или при намалена видимост всяко спряно на платното за движениемоторно превозно средство и тегленото от него ремарке трябва да бъдатобозначени с включени габаритни светлини.   

Чл. 74. (1)Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значителнонамалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.Тези светлини не може да се използват самостоятелно.

(2) Допълнителназадна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта енамалена под 50 метра.   

Чл. 74а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Аварийният сигнал може да бъде включван запредупреждаване на останалите участници в движението за различни опасности,когато моторното превозно средство е спряло поради повреда или има участие впътнотранспортно произшествие и не може да бъде отстранено веднага и се явявапрепятствие за другите участници в движението.   

Чл. 75. (Доп. -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) През деня мотоциклетите и мотопедите се движат свключена къса светлина отпред и с включена габаритна светлина отзад.   

Чл. 76. Забраненое използването на други светлини, освен предвидените в този закон и издаденитевъз основа на него нормативни актове.   

Чл. 77. Призаслепяване водачът е длъжен да намали скоростта и при необходимост даспре.   

Чл. 78. Придвижение през нощта и при намалена видимост извън населените места водачът настадо, придвижващо се по платното за движение, трябва да го обозначи откъмстраната на движението със запален фенер.  

Раздел XVIII.

Особени правилаза някои участници в движението  

Чл. 79. За даучаства в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всекивелосипед трябва да има изправни:

1. спирачки;

2. звънец и даняма друг звуков сигнал;

3. устройство заизлъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червенсветлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване начервена светлина отзад;

4. бели или жълтисветлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.   

Чл. 80. (Изм. -ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на велосипед е длъжен:

1. да ползвасветлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, презтъмната част на денонощието и при намалена видимост;

2. да се движивъзможно най-близо до дясната граница на платното за движение.   

Чл. 81. На водачана двуколесно пътно превозно средство е забранено:

1. да се движиуспоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;

2. да управлявапревозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождавапедалите, с които контролира превозното средство;

3. да се движи внепосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи занего;

4. да превозва,тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средствоили създават опасност за другите участници в движението;

5. да управлявапревозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана несе отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.   

Чл. 82. Забраненое движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групатаняма придружители с автомобил или мотоциклет.   

Чл. 83. (1)Тегленето на повредено моторно превозно средство се извършва с гъвкава връзка,с твърда връзка или от автомобил със специално приспособление.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Тегленето на повредено моторнопревозно средство с допустима максимална маса над 5 тона се извършва само ствърда връзка или от специален автомобил.

(3) Водачите натеглещото и на тегленото моторно превозно средство са длъжни да съгласуватпредварително помежду си сигнали за взаимно разбиране по време на движение ипо-специално - сигнала за спиране.   

Чл. 84. (Изм. -ДВ, бр. 54 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) При теглене разрешенатамаксимална скорост на движение е 40 km/h, а при теглене с твърда връзка по автомагистралаи скоростен път - 70 km/h.   

Чл. 85. (1) Притеглене с твърда връзка тегличът трябва да е с дължина от 2 до 4 метра и да еоцветен напречно с червени и бели ивици. Тегленото моторно превозно средствотрябва да бъде с изправна кормилна уредба.

(2) При теглене сгъвкава връзка дължината й трябва да бъде от 4 до 6 метра и поне на две местада бъде сигнализирана с червен флаг. Тегленото с гъвкава връзка моторно превозносредство трябва да има изправна кормилна и спирачна уредба.   

Чл. 86. (Доп. -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) По време на движение теглещото моторно превозно средствотрябва да бъде с включени къси светлини и авариен сигнал, а тегленото - свключен авариен сигнал или с поставен отзад предупредителен светлоотразителентриъгълник. При движение през нощта или в условията на намалена видимост и принеизправна осветителна уредба тегленото моторно превозно средство трябва да имаотзад в лявата страна червена светлина.   

Чл. 87. Забраненое:

1. превозванетона пътници в тегленото моторно превозно средство;

2. тегленето надвуколесни пътни превозни средства и на мотоциклети с кош и използването им затеглене;

3. тегленето намоторно превозно средство от моторно превозно средство с ремарке или обратното;

4. тегленето принамалена видимост под 50 метра;

5. тегленето сгъвкава връзка по хлъзгав път.   

Чл. 88. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Организирани шествия исъстезания по пътищата, отворени за обществено ползване, могат да се провеждатсамо след разрешение на собствениците или администрацията, управляваща пътя ислед предварително съгласуване на маршрутите, условията и времето напровеждането им с органите на Министерството на вътрешните работи.   

Чл. 89.Движението на шествия се извършва в колона по най-дясната свободна пътна лента.Широчината на колоната не може да бъде по-голяма от широчината на една пътналента за движение.   

Чл. 90. Забранявасе на останалите участници в движението да пресичат шествие.   

Чл. 91. (1)Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите имотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал спроблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

(2) Специалниятрежим на движение се ползва само при необходимост.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм.- ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр.109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. -ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.,изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 53 от2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. -ДВ, бр. 86 от 2016 г.) Специален режим на движение ползват моторните превознисредства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция "Националнасигурност", главните и областните дирекции на Министерството на вътрешнитеработи, Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция"Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" наМинистерството на правосъдието, Бюрото по защита при главния прокурор, служба"Военна полиция" към министъра на отбраната, военнополицейскитеформирования от Българската армия, други служби на Министерството на вътрешнитеработи, определени от министъра на вътрешните работи и структури на Държавнатакомисия по сигурността на информацията, определени от председателя на комисията.

(4) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министърът на вътрешните работиопределя с наредба условията и реда, при които се ползва специален режим надвижение за моторните превозни средства.   

Чл. 92. (1)Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

1. да преминавапри забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличиена пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоросттадостатъчно, за да извърши това безопасно;

2. да надвишаваразрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма дазастраши нечий живот или имущество;

3. да не сесъобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока надвижение и завиване в определени направления;

4. да паркира илида престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той можеда подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбитена ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специаленрежим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили отзадължението да управляват по безопасен начин.

Раздел XIX.

Престой.Паркиране. Пътно превозно средство, спряно поради повреда (Загл. доп. - ДВ, бр.43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)   

Чл. 93. (1) Пътнопревозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимоза качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работив присъствието на водача.

(2) Паркирано епътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризираткато престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта даспре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване снякакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.   

Чл. 94. (1) Запрестой извън населените места пътните превозни средства се спират извънплатното за движение. Когато това е невъзможно, спирането за престой сеизвършва успоредно на оста на пътя, най-вдясно на пътното платно.

(2) За паркиранеизвън населените места пътните превозни средства се спират извън платното задвижение. Паркирането на платното за движение е забранено.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007г.) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства сеспират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението иуспоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превознисредства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определенитеот собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя,ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра запреминаване на пешеходци.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) На път с еднопосочно движение седопуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречина движението на пътните превозни средства.   

Чл. 95. (1)(Предишен текст на чл. 95 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът и пътниците могат даотварят врата, да я оставят отворена, да се качват и да слизат от превознотосредство, спряно за престой или паркирано, след като се уверят, че няма дасъздадат опасност за останалите участници в движението.

(2) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил,спрял на пътното платно, се извършва откъм страната на тротоара илибанкета.   

Чл. 96. Водачътна спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземемерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.   

Чл. 97. (1) Напът извън населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство,спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го изместиизвън него.

(2) На път внаселено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно наплатното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място,където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

(3) В случаите поал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначиповреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълникили по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачитена приближаващите се пътни превозни средства.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Предупредителниятсветлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 30 метраот повреденото пътно превозно средство, в пътната лента, заета от него, и срещупосоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства. Наавтомагистрали и пътища с разрешена скорост на движение над 90 km/h предупредителниятсветлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 100 метра.

(5) Катодопълнителен сигнал за обозначаване на повредено пътно превозно средство можеда се използва включването на авариен сигнал или габаритни светлини.

(6) Правилата поал. 4 и 5 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели заоказване на помощ.

(7) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) При извършване на пожарогасителни, аварийни и спасителнидействия на пътното платно водачите на пътни превозни средства със специаленрежим на движение обозначават допълнително мястото със светлоотразителниконуси.   

Чл. 98. (1)Престоят и паркирането са забранени:

1. на място,където превозното средство създава опасност или е пречка за движението илизакрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващоили паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

3. в тунели иподлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци сограничена видимост;

4. върхутрамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може дазатрудни движението на релсовите превозни средства;

5. на пешеходниили велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

6. на кръстовищеи на по-малко от 5 метра от тях;

7. на платното задвижение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътнатамаркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак езабранено изпреварването;

8. върху пътналента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства,обозначена с пътен знак.

(2) Освен впосочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:

1. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, кактои на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превознисредства;

2. на платното задвижение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради игаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките напревозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. (изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) на места, определени за хора страйни увреждания;

5. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм.относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., всила от 01.01.2017 г.) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства,свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Държавнопредприятие "Център за предоставяне на услуги";

6. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) пред входовете и на прилежащите тротоари на детскитезаведения и училищата.   

Чл. 99. (1) (Изм.- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.)В населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя може даопредели райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатнопаркиране в определени часове на денонощието.

(2) Местата запаркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи,чрез които на водача се указват условията за паркиране.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 37 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)Общинският съвет определя цената за паркиране на местата по ал. 1, както иусловията и реда за плащането й от водачите на специализираното звено наобщината или на юридическото лице по чл. 13, ал. 1, т. 13 от Закона заобществените поръчки, на което е предоставено управлението на тези места,включително приема годишния инвестиционен план   

Чл. 99а. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Карта за паркиране на местата, определени запревозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване наулеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община илиоправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложението. Картатае валидна на територията на цялата страна.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Картата за паркиране по ал. 1трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността отПриложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картатаза паркиране на хора с трайни увреждания.

(3) (Доп. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Картата за паркиране на местата,определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания иизползване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка наЕвропейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако еиздадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.

Раздел XX.

Задължения наводачите на пътни превозни средства   

Чл. 100. (1)(Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Водачът на моторно превозносредство е длъжен да носи:

1. (доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за управление на моторно превозно средство отсъответната категория и контролния талон към него;

2. (доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на моторното превозно средство,което управлява и за тегленото от него ремарке;

3. (изм. - ДВ,бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)документ за сключена задължителна застраховка "Гражданскаотговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, коетоуправлява и за тегленото от него ремарке;

4. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) превозните документи,определени от министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията;

5. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) при напускане на територията на страната - валиденмеждународен сертификат за "Гражданска отговорност" наавтомобилистите за чужбина - "Зелена карта";

6. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) знак за първоначален техническипреглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.

(2) (Нова - ДВ,бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.,доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) Водачът на моторнопътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платенавинетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десенъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение порепубликанските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичанетона неговата валидност. Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен дапредоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответнитетакси в съответствие с тарифата и наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона запътищата.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряноот движение, е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло намоторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителназастраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и да носиконтролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполагас предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указанотомясто, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която сеноси от водача на моторно превозно средство, и при проверка се представя заеднос контролния талон.

(4) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:

1. (доп. - ДВ,бр. 88 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях наникакви предмети, материали и вещества;

2. устройстватаза осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани ив изправност;

3. стъклата иогледалата чисти.   

Чл. 101. (1)(Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) При възникване по време на движение на повредаили неизправност в пътно превозно средство, която застрашава безопасността надвижението, водачът е длъжен да спре и да вземе мерки за нейното отстраняване.В този случай, ако спряното пътно превозно средство се намира в обхвата напътното платно, водачът, когато се намира извън превозното средство, трябва дае облечен със светлоотразителна жилетка.

(2) Когатоотстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, водачътможе да придвижи пътното превозно средство на собствен ход до място за тяхнотоотстраняване, но само след като вземе необходимите мерки за безопасност надвижението.

(3) Разпоредбитена ал. 2 не се прилагат при следните повреди или неизправности:

1. по основнатаспирачна уредба - при изтичане на спирачна течност или въздух или когатоефективността от работата на спирачната уредба не отговаря на нормативнитеизисквания, при което при спиране се нарушава устойчивостта на превознотосредство или на състава от пътни превозни средства или се удължава спирачниятим път;

2. попневматичната спирачна уредба - когато освен посочените в т. 1 неизправностикомпресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване науредбата;

3. когато покормилната уредба има незакрепени, неосигурени против саморазвиване илиповредени, с нарушена цялост части и възли;

4. по рамата,кабината, каросерията и допълнителното оборудване, когато:

а) липсват или саповредени предписаните огледала за виждане назад; тази разпоредба не се отнасяза превозните средства, които имат директна видимост от мястото на водача къмпътя през задното и страничните стъкла;

б) не работятстъклочистачките по време на дъжд или снеговалеж;

в) неизправно етеглително-прикачното устройство на теглещото превозно средство или наремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето;

5. по силовотопредаване - ако не работи съединителят, липсват или са повредени закрепващиелементи на карданния вал или полуваловете;

6. джантата наедно от колелата е повредена, с нарушена цялост, липсва или е повреден елементза закрепване на джантата към главината на колелото;

7. изтича гориво;

8. липсват или санеизправни предвидените светлинни устройства или светлоотразители при движениепрез нощта;

9. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) гумата има разкъсвания.   

Чл. 102. (Изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средствосе забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е подвъздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или нанеправоспособен водач.  

Чл. 103. Приподаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозносредство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение илина посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълняванеговите указания.   

Чл. 104. (1) Приприближаване на моторно превозно средство със специален режим на движениеводачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободятдостатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за даосигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и насъпровожданите от него превозни средства.

(2) Забранено ена водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено задпревозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните оттях автомобили.  

Чл. 104а. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 27.05.2002 г.) На водача на моторно превозносредство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление напревозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използванетона телефона без участие на ръцете му.

Чл. 104б. (Нов -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) На водача на моторно превозносредство е забранено да:

1. организира илиучаства в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за общественоползване;

2. използвапътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствиес тяхното предназначение за превоз на хора и товари.    

Чл. 105. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимосттапрез челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващивидимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Ограничаване на видимостта презстъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване напрозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад отдвете страни на автомобила.

(3) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Намаляване прозрачността настъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени вПравило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията наобединените нации.    

Чл. 106. (1)(Предишен текст на чл. 106 - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стадатрябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки иопасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

(2) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) През тъмната част на денонощиетоводачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителнижилетки. 

Раздел XXI.

Правила задвижение на пешеходците   

Чл. 107.Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътнопревозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат илицата:

1. които бутатили теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство бездвигател и с широчина, по-малка от 1 метър;

2. които бутатвелосипед, мотопед или мотоциклет;

3. (изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) които са с трайни увреждания икоито се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхнатамускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.   

Чл. 108. (1)Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.

(2) Пешеходцитемогат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката надвижението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата муграница:

1. когато няматротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

2. при пренасянеили тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението надругите пешеходци.   

Чл. 109. (Изм. -ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Хората с трайни увреждания,които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да седвижат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо додясната му граница.   

Чл. 110. Извъннаселените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те дабъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжнида се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо додясната му граница.   

Чл. 111. (1)(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Група пешеходци с водач, организирана група отвоеннослужещи, ученическа група и други подобни могат да се движат по платнотоза движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо додясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна,както следва:

1. през деня -отпред и отзад с червен флаг;

2. през нощта -отпред с бяла светлина, а отзад - с червена светлина; когато дължината наобразуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.

(2) При намаленавидимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач поплатното за движение се разрешава само в колона един след друг.   

Чл. 112. (1)(Предишен текст на чл. 112 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.,доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Организирана група деца на възраст до 10 годиниможе да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното детеносят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лицана възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът нагрупата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца",с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За осигуряване безопаснотопресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 годиниможе да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка.   

Чл. 113. (Изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) При пресичане на платното за движение пешеходците садлъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

1. преди данавлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващитесе пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;

2. да неудължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират безнеобходимост на платното за движение;

3. да спазватсветлинните сигнали и сигналите на регулировчика;

4. да непреминават през ограждения от парапети или вериги.

(2) Извъннаселените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когатов близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платнотоза движение и извън определените за това места, като при това спазват правилатапо ал. 1, т. 1, 2 и 4.   

Чл. 114. Напешеходците е забранено:

1. да навлизатвнезапно на платното за движение;

2. да пресичатплатното за движение при ограничена видимост;

3. да извършваттърговия и услуги на платното за движение.   

Чл. 115. (1)Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии заобществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или наместата, очертани с маркировка, а ако няма такива -на банкета.

(2) При подаванена сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движениепешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането серазрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и насъпровожданите от него пътни превозни средства.

Раздел XXII.

Поведение наводачите към пешеходците   

Чл. 116. (Изм. идоп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на пътнопревозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците,особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите,които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бялбастун и към престарелите хора.   

Чл. 117. Приприближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца,водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а принеобходимост - и да спре.   

Чл. 118. Приподаден от водач на организирана група деца сигнал с палка "Стоп!Деца", с червен флаг или с ръка водачите на пътни превозни средства садлъжни да спрат и да изчакат преминаването на децата.   

Чл. 119. (1) Приприближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средствое длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по неяпешеходци, като намали скоростта или спре.

(2) Призаобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът нанерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост,която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътекапешеходци.

(3) (Отм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.)

(4) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Водачите на завиващитенерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците.   

Чл. 120. (1)Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътенсветофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:

1. при подаванена сигнал, който забранява преминаването - да спре пред пешеходната пътека;

2. след подаванена сигнал, който му разрешава преминаването - да пропусне пешеходците, коитовсе още се намират на пешеходната пътека;

3. да не навлизана пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и даостане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранявапреминаването.

(2) Когатопешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението сида премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средствое длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропуснепешеходеца.   

Чл. 121. Когатона платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на пътнопревозно средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причиниизцапване или нараняване на пешеходците.   

Чл. 122. (Доп. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Водачът на пътно превозносредство при приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус, обозначен сопознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да намалискоростта и при необходимост да спре, за да осигури безопасността на децата.

Раздел XXIII.

Поведение припътнотранспортно произшествие   

Чл. 123. (1)Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортнопроизшествие, е длъжен:

1. без да създаваопасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците отпроизшествието;

2. когато припроизшествието са пострадали хора:

а) да уведомикомпетентната служба на Министерството на вътрешните работи;

б) (изм. - ДВ,бр. 53 от 2014 г.) да остане на мястото на произшествието и да изчакапристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;

в) (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) допристигането на органите по буква "б", съобразно необходимостта, давземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите,ако това не представлява опасност за него;

г) (изм. - ДВ,бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) да непремества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да непроменя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешнитеработи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведениепострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото напроизшествието;

д) да вземе меркиследите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхнотофиксиране или описване от компетентните служби;

е) (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) да не консумира алкохолни напиткидо пристигането на контролните органи.

3. когато припроизшествието са причинени само имуществени вреди:

а) да окажесъдействие за установяване на вредите от произшествието;

б) (изм. и доп. -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) ако между участниците впроизшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, тепреместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението ипопълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортнотопроизшествие;

в) ако междуучастниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани снего, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба законтрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която енастъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Всеки участник в пътнотранспортнопроизшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да даваданни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданскаотговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците отпроизшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил врезултат на произшествието.   

Чл. 124. Водач намоторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие,когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта едлъжен:

1. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) да вземе мерки за осигуряванебезопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това непредставлява опасност за него;

2. (доп. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да уведоми за произшествиетоорганите на Министерството на вътрешните работи или администрацията наобщината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествиетоима пострадали хора.   

Чл. 125. Службитеза контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължителномястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

1. припроизшествието има убит или ранен човек;

2. произшествиетое предизвикало задръстване на платното за движение;

3. впроизшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар илитовар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност задвижението;

4. (отм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

5. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) има съмнение, че участник впроизшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества илитехни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторнопревозно средство;

6. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм.- ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) произшествието е с участиетона пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българскатаармия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи презтериторията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай сеуведомява служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;

7. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) между участниците в произшествиетоима разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;

8. (нова - ДВ,бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) произшествието е с един участник имоторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ходпоради причинените му от произшествието вреди.   

Чл. 125а. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Службите за контрол на Министерството навътрешните работи издават протокол за посещението по чл. 125 на мястото напътнотранспортното произшествие. Ежемесечно до 25-о число на месецаМинистерството на вътрешните работи предоставя на Информационния център къмГаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането информация, съдържащаиндивидуализирани данни по реда на наредбата по ал. 2, за причинените през предходниямесец пътнотранспортни произшествия и за участниците в тях.

(2) (Предишна ал.1, изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът навътрешните работи и Комисията за финансов надзор определят с наредбадокументите, реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия вслучаите по чл. 125 и реда за информиране съгласно ал. 1.

(3) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът на вътрешнитеработи и министърът на здравеопазването определят с наредба условията и реда завзаимодействие между контролните органи и лечебните заведения при оказванепомощ на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и реда за отчитанетоим.

(2) (Предишна ал.1, изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът навътрешните работи и Комисията за финансов надзор определят с наредбадокументите, реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия вслучаите по чл. 125 и реда за информиране съгласно ал. 1.

(3) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът на вътрешнитеработи и министърът на здравеопазването определят с наредба условията и реда завзаимодействие между контролните органи и лечебните заведения при оказванепомощ на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и реда за отчитанетоим.

Раздел XXIV.

Особени правилапри превоз на пътници и товари   

Чл. 126. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) При превозване на товари масатана натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава допустиматамаксимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация.   

Чл. 127. (1)Превозваните товари трябва:

1. да не създаватопасност за участниците в движението;

2. да бъдатукрепени и да не се влачат по пътя;

3. да неограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта иуправляемостта на пътното превозно средство;

4. да не закриватсветлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите срегистрационни номера, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.

(2) Товарите,които може да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават опасностот заслепяване, трябва да бъдат покрити.

(3) Когатотоварът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повечеот 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 метър, товарът се обозначавас червен флаг, а при движение през нощта - с бял светлоотразител или с бяласветлина отпред и с червен светлоотразител или с червена светлина отзад.   

Чл. 128. Когатопо време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, водачът едлъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на пътнотопревозно средство и за почистване на пътното платно.   

Чл. 129. Опаснитетовари се опаковат, етикетират, маркират и превозват съгласно изискванията наЕвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (ДВ, бр. 73 от 1995 г.).   

Чл. 130. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от2010 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Допустимата максимална скорост надвижение на моторни превозни средства, превозващи опасен товар в населеномясто, е 40 km/h, извън населеномясто - 50 km/h, по скоростен път ипо автомагистрала - 90 km/h.

(2) Паркиранетона пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва само напаркинги, определени за тази цел, а когато няма такива - извън платното задвижение, най-малко на 200 метра от населено място или от обозначена вододайназона.   

Чл. 131. Наводача на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва опасентовар, е забранено да престоява на платното за движение и да се движи принамалена видимост под 50 метра.

Чл. 132. Припревозване на пътници водачът е длъжен:

1. да извършвапревоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразнотовароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация;

2. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) преди потегляне и по време надвижение да осигури всички условия за безопасното им превозване;

3. да затваря вратитена автобуса, тролейбуса или трамвая преди потеглянето и да не ги отваря повреме на движение;

4. да постави напревозното средство отпред и отзад съответния опознавателен знак при превозванена организирана група деца; това изискване не се отнася за пътните превознисредства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

5. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) да спира за качване и слизане на пътници по допълнителнаавтобусна линия само на местата, определени за това от съответния общинскисъвет.   

Чл. 133. (1)(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранява се превозването на по-голям бройпътници от определения в свидетелството за регистрация на моторното превозносредство.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Превозването на деца до 12-годишна възраст е забранено назадната седалка на мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лекавтомобил, освен ако за детето е поставена допълнителна специална седалка.   

Чл. 134. (1)Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета, товарниремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, вкаросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.

(2) В каросериятана товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват,съпровождат, приемат или предават превозвания товар, като бъде осигуренатяхната безопасност. Броят им за всеки тон полезен товар е по един човек, но неповече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните превозни средства наМинистерството на отбраната.   

Чл. 135. (Изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Пътниците са длъжни да изпълняват указанията на водача ина персонала, обслужващ пътното превозно средство.   

Чл. 136. (Отм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г.)   

Чл. 137. Напътниците е забранено:

1. да застават внепосредствена близост до водача и да ограничават видимостта му; да стоят настъпалата или на други опасни места; да отварят вратите по време на движение;да пречат на затварянето им и да се навеждат навън от превозното средство;

2. да пътуват вмоторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници, с облекло ивещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да наранятдругите пътници;

3. да излизатизвън превозното средство, спряно за проверка, без разрешение на контролнияорган;

4. да изхвърлятили да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за движениетоили замърсяват пътя или околната среда.

Раздел XXV.

Обезопасителниколани, защитни каски, системи за обезопасяване на деца (Нов - ДВ, бр. 51 от2007 г.)    

Чл. 137а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства откатегории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с коитомоторните превозни средства са оборудвани.

(2) Могат да неизползват обезопасителни колани:

1. бременнитежени;

2. лицата, чиетофизическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;

3. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горникрайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превознисредства, адаптирани съобразно техните нужди;

4. (предишна т. 3- ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) водачите на таксиметровиавтомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;

5. (предишна т. 4- ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) инструкторите - приуправление на автомобила с учебна цел.   

Чл. 137б. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Системите за обезопасяване на деца в зависимост оттеглото на децата, за които са предназначени, се класифицират в пет групи:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) група 0 - за деца с тегло под 10 kg;

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) група 0+ - за деца с тегло под 13 kg;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) група I - за деца с тегло между 9 и 18 kg;

4. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) група II - за деца с тегло между 15 и 25 kg;

5. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) група III - за деца с тегло между 22 и 36 kg.

(2) Системите заобезопасяване на деца се подразделят на два класа:

1. пълен клас,който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряващаключалка, регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителнаседалка и/или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вграденалента или ленти;

2. непълен клас,който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включвачастично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан завъзрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в коетодетето е поставено.   

Чл. 137в. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Пътниците в моторни превозни средства от категорииМ1, N1, N2 и N3, когато са в движение, използват системиза обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.

(2) За деца сръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства откатегориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи заобезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния илинепълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето всъответствие с чл. 137б, ал. 1.

(3) В моторнитепревозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи заобезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, адецата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заематседалка, която не е предна.

(4) Втаксиметрови автомобили, които не са оборудвани със системи за обезопасяване надеца, деца с ръст под 150 сантиметра се превозват на седалка, която не епредна.

(5) Не се допускапревозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока,обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя езакрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница,освен ако възглавницата не е деактивирана.   

Чл. 137г. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Системите за обезопасяване на деца трябва да отговарятна изискванията на Правило 44/03 на Икономическата комисия за Европа наОрганизацията на обединените нации или на наредба по чл. 138, ал. 4 относноодобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение наобезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа наобезопасителни колани и системи за обезопасяване.   

Чл. 137д. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Всички седящи пътници в моторните превознисредства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите заобезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите заобезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150 см се одобряват всъответствие с чл. 137г, ал. 1.

(2) Пътниците впревозните средства от категории M2 и M3 се уведомяват за задължението да поставятобезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е вдвижение. Те се уведомяват за това по един от следните начини:

1. от водача;

2. отпридружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;

3. чрезаудио-визуални средства;

4. с табели и/илипиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане.    

Чл. 137е. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди използватзащитни каски.

Глава трета.

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИСРЕДСТВА

Чл. 138. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.,изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) На пътищата, отворени за обществено ползване,се допускат превозни средства, които отговарят на изискванията на този закон ина издадените въз основа на него подзаконови актове.

(2)Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация" е компетентният орган за одобряване на типа на новипревозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.

(3) Одобряванетона типа на нови колесни и верижни трактори за селското и горското стопанство,на ремаркетата за тях и на сменяемата прикачна техника се извършва по реда наЗакона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

(4) Министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредби заусловията и реда за одобряване на типа на нови пътни превозни средства,системи, компоненти и отделни технически възли, както и за индивидуалноодобряване на нови превозни средства.

(5)Съответствието на превозните средства с приложимите към тях техническиизисквания се установява чрез извършването на процедури за:

1. ЕО одобряванена типа на нови превозни средства;

2. одобряване натипа на нови превозни средства, произвеждани в малки серии;

3. индивидуалноодобряване на превозни средства;

4. изменение вконструкцията на регистрираните превозни средства.

(6) (Изм. - ДВ,бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)Министърът на икономиката съгласувано с министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията определя с наредба реда за създаване иначините за нанасяне на идентификационен номер (VIN код) на превозните средства, произведени в Република България.

(7) Пускането напазара на нови пътни превозни средства, за които се изисква ЕО сертификат заодобряване на типа, се извършва въз основа на валиден ЕО сертификат засъответствие с одобрения тип.

(8) Пускането напазара на нови компоненти или отделни технически възли за превозни средства, закоито се изисква одобряване на типа, се извършва с нанесени обозначения всъответствие с изискванията на приложима наредба по ал. 4 или по приложимоправило на ООН/ИКЕ.    

Чл. 138a. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) При одобряванена типа на нови превозни средства и на системи, компоненти и отделни техническивъзли за нови превозни средства се прилагат процедурите и техническитеизисквания, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4.

(2) При подаванена заявление за извършване на процедури за одобряване на типа производителятпредставя пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация" декларация, че не е направил искане пред друг орган поодобряването и не е започнала процедура за одобряване на същия тип в другадържава - членка на Европейския съюз, или в друга държава от Европейскотоикономическо пространство. Декларацията се подава при процедури за:

1. одобряванетона типа на ново превозно средство - базово, некомплектувано, комплектувано инапълно комплектувано;

2. одобряванетона типа на ново превозно средство по отношение на система/определени техническихарактеристики, на система, компонент или отделен технически възел;

3. националноодобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии;

4. индивидуалноодобряване на превозни средства;

5. одобряване натипа на части или оборудване за превозни средства.

(3) При превозни средствасъс специално предназначение производителят попълва и декларация за произход набазово/некомплектувано превозно средство.

(4) Изпълнителнаагенция "Автомобилна администрация" създава и поддържа националнаинформационна система за издадените от нея одобрения на типа на превознисредства, системи, компоненти и отделни технически възли и за полученатаинформация по отношение на сертификатите за одобряване на типа, предоставена откомпетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.   

Чл. 138б. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" определя и нотифицира техническитеслужби, които извършват или контролират извършването на изпитванията,необходими за одобряването и извършването на проверки за установяване насъответствието с техническите изисквания и с изискванията за съответствие напроизводството на превозни средства, системи, компоненти или отделни техническивъзли с одобрения тип.   

Чл. 138в. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Техническите служби са юридически лица или едноличнитърговци, които:

1. притежаватнеобходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит вспецифичните области, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4;

2. съответстватна изискванията на стандартите, приложими към извършваните от тях дейности,посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4.

(2)Съответствието с изискванията по ал. 1 се удостоверява с оценъчен доклад исертификат за акредитация по стандартите, посочени в ал. 1, т. 2.

(3) Оценъчниятдоклад по ал. 2:

1. се изготвя отИзпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" в резултат напроведена процедура за оценка на техническа служба при спазване наизискванията, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4;

2. се издава задейностите, за които техническата служба кандидатства да извършва, и с обхват,в който да са включени методите за изпитване и/или проверки, съгласно наредбитепо чл. 138, ал. 4, с които се въвеждат Директива 2007/46/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрениена моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи,компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превознисредства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007 г.), и Директива 2002/24/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- итриколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО наСъвета.

(4) Техническаслужба, която е определена и нотифицирана от друга държава - членка наЕвропейския съюз, се нотифицира за техническа служба и на Република България.Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" признава оценъчендоклад, издаден от национален орган на друга държава - членка на Европейскиясъюз, определен за компетентен по чл. 42 на Директива 2007/46/ЕО, когатотехническата служба ще извършва изпитванията и проверките на територията надържавата, издала оценъчния доклад.

(5) Сертификатътза акредитация по ал. 2 се издава от Изпълнителна агенция "Българска службаза акредитация" или от националния орган по акредитация на държава -членка на Европейския съюз.   

Чл. 138г. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за определяне натехническа служба лицето по чл. 138в, ал. 1 или упълномощен негов представителподава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" с приложени към него документи, посоченив наредбите по чл. 138, ал. 4.

(2) Изпълнителнаагенция "Българска служба за акредитация" провежда процедура пооценка на техническата компетентност на кандидата и на съответствието му сприложимите изисквания след получаване на заявлението и документите по служебенпът от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Процедуратапо оценка се извършва в срок до 6 месеца след установяване на пълнотата иточността на документите, приложени към заявлението по ал. 1, като за резултатаИзпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" издава доклад.Докладът от оценката се предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация".

(3) Приположителна оценка в доклада по ал. 2 или по чл. 138в, ал. 4 и за обхвата,предложен в него, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" издава удостоверение за определяне натехническата служба със срок на валидност - срока на валидност на сертификатаза акредитация, но не повече от три години. Съдържанието на удостоверението сеопределя с наредбите по чл. 138, ал. 4.

(4) Техническитеслужби подлежат на периодичен надзор от органа, изготвил оценъчния доклад ииздал сертификата по чл. 138в, ал. 5, при условия и по ред, определени снаредбите по чл. 138, ал. 4. Техническите служби, които са представили оценъчендоклад, издаден от национален орган на друга държава - членка на Европейскиясъюз, предоставят на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"информация за всички промени в нотификацията и докладите от извършенитенадзорни проверки в едноседмичен срок от тяхното издаване. Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" може да поиска техническата служба дапредостави доклад за актуалните акредитации на службата.

(5) За дейноститепо оценка, надзор и повторна оценка на технически служби Изпълнителна агенция"Българска служба за акредитация" събира такси в размер, определен старифа, приета от Министерския съвет.   

Чл. 139. (1)Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:

1. техническиизправни;

2. (изм. - ДВ,бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) сразмери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени отминистъра на регионалното развитие и благоустройството, и с товари, които непредставляват опасност за участниците в движението;

3. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) обозначени със съответнитеопознавателни знаци;

4. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) с гуми, предназначени за зимниусловия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.

(2) (Нова - ДВ, бр.51 от 2007 г.) Движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превознисредства се оборудват и със: 1. обезопасителен триъгълник;

2. аптечка;

3. пожарогасител;

4.светлоотразителна жилетка.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2000 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр.93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Движението на пътни превознисредства с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определенипо реда на ал. 1, т. 2, както и движението на пътни превозни средства,превозващи опасни товари се извършват по ред, определен от министъра нарегионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра натранспорта, информационните технологии и съобщенията, с министъра на околнатасреда и водите и с министъра на вътрешните работи.

(4) (Нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Допуска сеобозначаване на автомобили с опознавателни знаци за извършване на таксиметровипревози само ако са включени в списък към лиценз или удостоверение зарегистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(5) (Нова - ДВ,бр. 6 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.,в сила от 22.12.2015 г.) Движението на определена категория пътни превознисредства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответнататакса за тях, определена в Закона за пътищата.    

Чл. 140. (1) Попътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превознисредства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационенномер, поставени на определените за това места.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм.- ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.,изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - ДВ, бр.98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Условията и редът за регистриране,отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средстваи ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешнитеработи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията и министъра на отбраната. На моторните превозни средства итеглените от тях ремаркета при първоначална регистрация се извършва преглед затехническата им изправност (без новите пътни превозни средства) и тяхнотокомплектоване от специализирани служители на Държавно предприятие "Центърза предоставяне на услуги". Спрените от движение моторни превозни средстваи теглените от тях ремаркета се пускат в движение от същите органи следотстраняване на причината за тяхното спиране.

(3) Редът зарегистриране и отчет на превозните средства - собственост на чуждестраннифизически и юридически лица, се съгласува с министъра на външните работи.

(4) (Доп. - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.,изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от25.12.2009 г.) Пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили ибронираната, колесната и верижната техника, влекачите и специалната техника наМинистерството на вътрешните работи се регистрират и отчитат по ред, определенот съответния министър. Формата, размерът и видът на регистрационните номера напревозните средства на въоръжените сили се съгласуват с министъра на вътрешнитеработи.

(5) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Пътни превозни средства с регистрация извън националниярегистър се регистрират в националния регистър на пътните превозни средстваслед предоставяне на оригинални документи за регистрация от страната, в коятоса регистрирани.

(6) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.,в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.,изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Колесните трактори, тракторните ремаркета и другасамоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол наземеделската и горската техника, могат да се движат по изключение по пътищата,отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредба, издадена отминистъра на земеделието и храните, министъра на вътрешните работи и министърана регионалното развитие и благоустройството.   

Чл. 141. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За всяко регистрираномоторно превозно средство или ремарке се издава свидетелство за регистрация сбезсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра навътрешните работи, което съдържа данните за превозното средство съгласнонаредбата по чл. 140, ал. 2.

(2) Дубликат насвидетелството за регистрация на пътно превозно средство се издава, когатосвидетелството е изгубено, откраднато или унищожено, за което собственикът напревозното средство подписва декларация.

(3) (Нова - ДВ,бр. 88 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.)Декларацията за обстоятелствата по ал. 2 може да бъде подадена по електроненпът, подписана с квалифициран електронен подпис.   

Чл. 142. (Изм. -ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Министърът на вътрешнитеработи определя ред за служебно предоставяне на данни за регистрираните пътнипревозни средства на заинтересованите лица. Службата за регистриране езадължена, когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържатинформация за предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителяна справката и целите, за които се искат данните.

(2) Право набезплатен достъп в реално време имат всички държавни органи, организации июридически лица, които обработват данните по силата на закон или акт наминистъра на вътрешните работи.

(3) Министърът навътрешните работи публикува ежемесечно данни за регистрираните пътни превознисредства в портала за отворени данни по реда на Закона за достъп до общественаинформация.   

Чл. 143. (1)(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Пътно превозно средство се регистрира на иметона неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер напревозното средство.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Забранява се заличаването и/или подправянето наидентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационенномер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационенномер, поставен от производителя, с изключение на изоставено, конфискувано илиотнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация,като регистрацията на пътно превозно средство се извършва след поставяне на новидентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешнитеработи.

(4)Възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен отминистъра на вътрешните работи.

(5) (Нова - ДВ,бр. 79 от 2005 г.) Не се регистрират:

1. нови моторнипревозни средства, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа итой не е одобрен по реда на чл. 138, ал. 4;

2. нови колеснитрактори за селското и горското стопанство, за които е влязло в силаизискването за одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 9, ал. 8 отЗакона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. пътни превознисредства, които не са внесени по законоустановения ред;

4. пътни превознисредства с изменения в конструкцията, които не отговарят на изискванията на чл.146;

5. пътни превознисредства, обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността.

(6) (Предишна ал.5 - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Прекратяване на регистрацията на регистриранопътно превозно средство се извършва с отбелязване в свидетелството зарегистрация въз основа на писмено заявление от собственика и предоставяне натабелите с регистрационните номера. Със заявлението собственикът на пътнотопревозно средство представя документи, че то е прието за разкомплектуване, илидекларация за съхраняването му в частен имот по образец, утвърден със заповедна министъра на околната среда и водите и съгласуван с министъра на вътрешнитеработи.

(7) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 79 от 2005г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от21.01.2017 г.) Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторнопревозно средство се извършва след писмено уведомление от службите за контрол,определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, и предоставяне натабелите с регистрационните номера. В този случай се представят документи, чемоторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

(8) (Нова - ДВ,бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозносредство, на което табелите с регистрационните номера липсват и не могат дабъдат издирени по надлежния ред, се извършва след писмено уведомление отслужбите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т.3, като моторното превозно средство се идентифицира по номера на рамата илидруг идентификационен номер. В този случай се представят документи, чемоторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

(9) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Служебно прекратяване нарегистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязванев автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен органна друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване илиотнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл.167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че пътното превозно средство ерегистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

(10) (Нова - ДВ,бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Служебно се прекратява регистрациятана пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционнияфонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомявасобственикът на пътното превозно средство. Служебно прекратена регистрация напътно превозно средство се възстановява служебно при предоставени данни засключена застраховка от Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6 или пожелание на собственика след представяне на валидна застраховка "Гражданскаотговорност" на автомобилистите.

(11) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Служебно прекратяване нарегистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязванев автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста.В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството зарегистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта заустановяване на административното нарушение.

(12) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Възстановяването на служебнопрекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършвапо ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(13) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от21.01.2017 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор илидруго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение наоргана, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.   

Чл. 144. (1)Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Припрехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрираниремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и нарегистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 подписите на страните трябва да бъдат нотариалнозаверени.   

Чл. 145. (1) Припромяна на собствеността на регистрирано пътно превозно средство праводателят вдвуседмичен срок предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие отдоговора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя.

(2)Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмиченсрок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договораза придобитата собственост с данните на праводателя.

(3) Разпоредбатана ал. 1 не се прилага по отношение на праводателя, когато отчуждаването еизвършено чрез публична продажба.

(4) (Нова - ДВ,бр. 88 от 2008 г.) Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост сданните на лицата по ал. 1 и 2 може да бъде предоставено от всяко от лицата поелектронен път като сканирано изображение във формат, определен с наредбата почл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление.   

Чл. 146. (1)(Предишен текст на чл. 146, доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр.93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Изменениев конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуалноодобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки наЕвропейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейскотоикономическо пространство, се извършват при условия и по ред, определен снаредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)Изменение в конструкцията на колесни трактори и теглените от тях ремаркета сеизвършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделиетои храните, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията.   

Чл. 147. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Регистриранитемоторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, с изключение на пътнитепревозни средства на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътнитепревозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодиченпреглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът заизвършване на прегледа на превозните средства, с изключение на мотопедите,самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, сеопределят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.

(2) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, исамоходните машини, регистрирани по Закона за регистрация и контрол наземеделската и горската техника и по реда на наредбата по чл. 140, ал. 2относно регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение намоторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, подлежат напериодични прегледи за проверка на техническата изправност по реда, определен вЗакона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

(3) (Нова - ДВ,бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 51от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Пътните превозни средства подлежат напреглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

1. лекитеавтомобили - на третата и петата година от първоначалната им регистрация катонови, след което - всяка година;

2. автобусите итаксиметровите автомобили - на всеки 6 месеца;

3. тролейбусите итрамвайните мотриси - на всеки 6 месеца;

4. товарните,специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максималнамаса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация саминали не повече от 10 години - всяка година, след което - на всеки 6 месеца;

5. мотоциклетитеи ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg - на всеки две години.

(4) (Нова - ДВ,бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 51от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Пътните превозни средства, превозващиопасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозватопределени опасни товари всяка година.

(5) (Доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 92 от 2005г., в сила от 18.11.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Прегледът за проверка на техническата изправност обхващакомплектността и изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите,механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, коитоимат връзка с безопасността на движението, опазването на околната среда иизправността на шумозаглушителните им устройства, определени в наредбата по ал.1.

(6) (Нова - ДВ,бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 2007г.) Прегледът за проверка на техническата изправност на леките таксиметровиавтомобили, автобусите и превозните средства, с които се извършват превози наопасни товари, включва освен елементите по ал. 4 и допълнителни елементи,свързани с предназначението на превозните средства, определени с наредбата поал. 1.

(7) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Прегледите за проверка на техническата изправност на пътнитепревозни средства се извършват от комисия, която се състои от председател ипоне един технически специалист.

(8) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Резултатите от извършенитепериодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превознисредства се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация". Информационната система за електроннорегистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи запроверка на техническата изправност на пътните превозни средства в реално време.Изискванията към информационната система се определят с наредбата по ал.1.   

Чл. 148. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министърана вътрешните работи, определя с наредба условията и реда за издаване наразрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническатаизправност на пътните превозни средства, участващи в движението по пътищата, сизключение на колесните трактори и теглените от тях ремаркета.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)Удостоверението за регистрация се издава от министъра на регионалното развитиеили от упълномощено от него длъжностно лице след представяне на копие отсъдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ зарегистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или от документ,удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка наЕвропейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението заЕвропейското икономическо пространство, удостоверение за актуално състояние,декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност, списъкна превозните средства, с които ще се извършва пътната помощ, и телефоннияномер за повикване на пътната помощ.

(3) За издаванена разрешението лицата по ал. 2 подават заявление, към което прилагат иследните документи:

1. (изм. - ДВ, бр.34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) копие отсъдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица снестопанска цел, или от документ, удостоверяващ регистрация позаконодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответноактуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. (доп. - ДВ,бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) удостоверение за актуално съдебносъстояние за юридическите лица с нестопанска цел;

3. декларация, чеза тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

4. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) документи, удостоверяващи съответствието с изискванията къмлицето, извършващо прегледите, към контролно-техническия пункт, къмпредседателя на комисията, извършваща прегледите, и към техническитеспециалисти, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.

(4) Разрешение заизвършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност напътни превозни средства се издава при следните условия:

1. сградите,съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване отговарят наизискванията и осигуряват изпълнението на целия обем проверки, предвидени внаредбата по чл. 147, ал. 1;

2. (доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) председателят на комисията,извършваща прегледите и техническите специалисти, които извършват прегледите,притежават необходимите образование, специализация и квалификация съгласноизискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1 и са включени в регистъра по ал. 9;

3. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) лицата по ал. 2 отговарят на изискванията на наредбата почл. 147, ал. 1.

(5) (Доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Разрешението се издава в срок до 30 дни от датата наподаването на заявлението. Неразделна част от разрешението е списък напредседателя на комисията, извършваща прегледите, и на техническитеспециалисти.

(6) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии исъобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването наразрешение, когато:

1. кандидатът неотговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;

2. сградите, вкоито е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията,оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършватпериодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътнитепревозни средства, не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл.147, ал. 1;

3. председателятна комисията, извършваща прегледите, или техническите специалисти не отговарятна изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;

4. не сапредставени документите по ал. 3;

5. на кандидата еиздавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията заизвършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност напътните превозни средства.

(7) (Изм. - ДВ,бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът подлежи на обжалване пореда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Разрешениетопо ал. 1 се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

(9) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" води регистър за издадените разрешения поал. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническитеспециалисти.

(10) (Изм. - ДВ, бр.54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Председателят на комисията, извършващапрегледите, и техническите специалисти се вписват в регистъра по ал. 9, когатоотговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, и сезаличават от регистъра:

1. по искане налицето, получило разрешение по ал. 2;

2. по искане налицето, вписано в регистъра;

3. при повторноизвършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи запроверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

4. когато саразпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен прегледза проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да епредставено на преглед;

5. при повторнонарушение на изискването техническият специалист да уведоми Изпълнителнаагенция "Автомобилна администрация" в определения с наредбата по чл.147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;

6. когатопредседателят на комисията, извършваща прегледите, е предоставил паролата си задостъп до информационната система по чл. 147, ал. 8 на друго лице и то яизползва;

7. когатотехническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка надокументите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно,на друго лице и то го използва;

8. когатопредседателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалистпрестанат да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал.1.

(11) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Заличаването от регистъра напредседателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническитеспециалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностно лице.

(12) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Заповедта по ал. 11 подлежи наоспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спираизпълнението на заповедта.

(13) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Председател на комисията,извършваща прегледите, или технически специалист, заличени от регистъра по ал.9 на някое от основанията, предвидени в ал. 10, т. 4 - 8, не могат да бъдатвписани отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.

(14) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 17.10.2010 г.) Правата, произтичащи отразрешението, се прекратяват:

1. когато сеустанови, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или надокумент с невярно съдържание;

2. с прекратяванетона дейността на лицето по ал. 2;

3. с изтичанетона срока, за който е издадено;

4. по искане нанеговия притежател;

5. с отнеманетона разрешението по реда на чл. 148б.   

Чл. 148а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за извършване на периодичнипрегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства,са длъжни да:

1. извършватпрегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда,определени в наредбата по чл. 147, ал. 1;

2. поддържатматериалната база, съоръженията и средствата за измерване в съответствие сизискванията, определени в наредбата по чл. 147, ал. 1;

3. осигуряват наконтролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база,съоръженията и средствата за измерване, както и да им предоставят за проверкацялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи затехническата изправност на пътните превозни средства.   

Чл. 148б. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на чл. 148а -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Разрешението исписъкът към него се отнемат, когато:

1.контролно-техническият пункт или лицето по чл. 148, ал. 2 престанат даотговарят на изискванията на този закон или на наредбата по чл. 147, ал. 1;

2. периодичнитепрегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства сеизвършват от технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 148,ал. 9;

3.контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не саодобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали задължителнапроверка по реда на същия закон;

4. не е спазенсрокът за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация", определен с наредбата по чл. 147, ал. 1, за изгубени,откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превознотосредство е технически изправно;

5. вконтролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 148, ал. 2 извършвадейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средствое технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка натехническата му изправност или без да е извършен преглед;

6. при повторноизвършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи запроверка на пътните превозни средства, определени с този закон или с наредбатапо чл. 147, ал. 1, извън случаите по т. 5.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед наминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или наупълномощеното от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Взаповедта по ал. 2 се постановява:

1. отнемане напредоставените на лицето по чл. 148, ал. 2 документи, с които се удостоверяваизвършването на периодичен преглед;

2. отнемане наиндивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверяваизвършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти,включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 148, ал. 2;

3. прекратяванена достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, доинформационната система по чл. 147, ал. 8.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Отнемането подлежи на оспорване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението назаповедта.   

Чл. 148в. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на чл. 148б -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Пътна помощ попътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически илиюридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическителица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството надържава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна поСпоразумението за Европейското икономическо пространство, регистрирани по редана този закон.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм.- ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Удостоверението за регистрация се издава от министърана регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от негодлъжностно лице след представяне на копие от съдебното решение за регистрацияпо реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона заюридическите лица с нестопанска цел или от документ, удостоверяващ регистрацияпо законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,удостоверение за актуално състояние, декларация за липса на открита процедураза обявяване в несъстоятелност, списък на превозните средства, с които ще сеизвършва пътната помощ, и телефонния номер за повикване на пътната помощ.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.)Регистърът на лицата, извършващи пътна помощ, се води от Агенция "Пътнаинфраструктура".   

Чл. 149. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) За нуждите на типовотоодобряване пътните превозни средства се делят на следните категории, обозначенис латински букви:

1. (изм. - ДВ,бр. 79 от 2005 г.) категория L:

а) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L1 - моторнитепревозни средства с две колела, двигател с работен обем не по-голям от 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешногорене, и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 km/h независимо от видана задвижването;

б) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L1е - мотопеди -моторните превозни средства с две колела и конструктивна максимална скорост непо-голяма от 45 km/h, двигател с вътрешногорене с работен обем не по-голям от 50 cm3 или с 4 kW максимална постоянна номинална мощност вслучай на електродвигател;

в) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L2 - моторнитепревозни средства с три колела, произволно разположение на колелата спрямонадлъжната средна равнина, двигател с работен обем не по-голям от 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешногорене, и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 km/h независимо от видана задвижването;

г) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L2е - мотопеди -моторните превозни средства с три колела и конструктивна максимална скорост непо-голяма от 45 km/h, двигатели свътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 cm3 или не повече от 4 kW максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; илине повече от 4 kW максимална постоянна номинална мощност вслучай на електродвигател;

д) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L3 - моторнитепревозни средства с две колела, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешногорене или с конструктивна максимална скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването;

е) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L3e - мотоциклети - моторните превозни средства с двеколела без кош, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост,по-голяма от 45 km/h;

ж) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L4 - моторнитепревозни средства с три колела, несиметрично разположение на колелата спрямонадлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешногорене или с конструктивна максимална скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването(мотоциклети с кош);

з) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L4e - мотоциклети - моторните превозни средства с двеколела и кош, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост,по-голяма от 45 km/h;

и) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L5 - моторнитепревозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямонадлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешногорене или с максимална конструктивна скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването;

к) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L5е - мототриколки -моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелатаспрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост,по-голяма от 45 km/h;

л) (изм. - ДВ, бр.54 от 2010 г.) категория L6e - леки моторнипревозни средства с четири колела и маса без товар (без масата наакумулаторните батерии при електрическо задвижване) не повече от 350 kg, конструктивна максимална скорост не по-голяма от45 km/h, двигатели свътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 cm3 или не повече от 4 kW максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; илине повече от 4 kW максимална постоянна номинална мощност вслучай на електродвигател;

м) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория L7е - четириколки -моторните превозни средства с четири колела и маса без товар (без масата наакумулаторните батерии при електрическо задвижване) не повече от 400 kg или 550 kg за моторни превознисредства за превоз на товари с максимална мощност нето на двигателя не повечеот 15 kW;

2. категория М -моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и сапредназначени за превоз на пътници, към които спадат:

а) категория М1 -моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата засядане, без мястото на водача, е не повече от 8;

б) категория М2 -моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане,без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5тона;

в) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория М3 - моторните превозни средства за превоз напътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с техническидопустима максимална маса над 5 t;

3. категория N - моторните превозни средства, предназначени запревоз на товари, които имат най-малко четири колела, към които спадат:

а) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория N1 - моторнитепревозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустимамаксимална маса не повече от 3,5 t;

б) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория N2 - моторнитепревозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустимамаксимална маса над 3,5 t, но не повече от 12 t;

в) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория N3 - моторнитепревозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустимамаксимална маса над 12 t;

4. (отм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.)

5. категория О -ремаркетата, включително полуремаркетата, към които спадат:

а) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория О1 - пътните превозни средства с техническидопустима максимална маса не повече от 0,75 t;

б) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория О2 - пътните превозни средства с техническидопустима максимална маса над 0,75 t, но не повече от 3,5t;

в) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория О3 - пътните превозни средства с техническидопустима максимална маса над 3,5 t, но не повече от 10 t;

г) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) категория О4 - пътните превозни средства с техническидопустима максимална маса над 10 t;

6. категория G - моторни превозни средства с характеристики намоторните превозни средства от категория M или N и с повишена проходимост.

(2) Моторнитепревозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на повече от 22 пътници,освен мястото на водача, са:

1. клас I - превозни средства, в чиято конструкция сапредвидени площи за стоящи пътници с възможност за тяхното придвижване в салонана автомобила;

2. клас II - превозни средства, конструирани за превозпредимно на седящи пътници със или без площ за стоящи пътници; площта,предназначена за стоящите пътници, е в прохода между седалките; когато имаобособено място за превоз на стоящи пътници, неговата площ не трябва дапревишава площта на две двойни седалки;

3. клас III - превозни средства, конструирани за превоз самона седящи пътници.

(3) Моторнитепревозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на не повече от 22 пътници,освен мястото на водача, са следните класове, обозначени с латински букви:

1. (изм. - ДВ,бр. 19 от 2015 г.) клас А - превозни средства, конструирани за превоз и настоящи пътници; автобусите от този клас разполагат с места за сядане;

2. клас В -превозни средства, конструирани за превоз само на седящи пътници.

(4) (Отм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.)

Глава четвърта.

ПРАВОСПОСОБНОСТНА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА   

Чл. 150. (Доп. -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Всяко пътно превозно средство, което участва вдвижението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управляваот правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и сеуправлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление намоторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл.152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособносттапо реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4.   

Чл. 150а. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) За да управлява моторнопревозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление,валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозносредство.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.) За определяне правоспособността наводачите моторните превозни средства се делят на следните категории, различниот тези по чл. 149, обозначени с латински букви:

1. категория АМ -мотопеди - двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивнамаксимална скорост не по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1,букви "б" и "г" (категория L1е и категория L2е), с изключение на тези с конструктивнамаксимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки четириколесни превозни средства,както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква "л" (категория L6e);

2. категория А1:

а) мотоциклети сработен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;

б) триколеснимоторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW;

3. категория А2 -мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като удвоенатареална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя;

4. категория А -мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW:

а) мотоциклети -двуколесни превозни средства без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), с двигател сработен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или сконструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определени съответно в чл. 149,ал. 1, т. 1, букви "е" и "з";

б) триколеснимоторни средства - превозни средства с три симетрично разположени колела(категория L5e), с двигател сработен обем на цилиндъра над 50 cm3, ако е с вътрешногорене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определенив чл. 149, ал. 1, т. 1, буква "к";

5. категория В1 -четириколесни превозни средства (без тези от категория L6e) с маса без товар не повече от 400 kg (категория L7e) (550 kg за превозните средства, предназначени за превоз на товари), в която масане се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите превознисредства и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1,буква "м"; тези превозни средства трябва да отговарят на техническитеизисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен ако внормативен акт са предвидени отделни технически изисквания за тях;

6. категория В -моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на неповече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категориямогат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която ненадвишава 750 kg; без да се нарушават разпоредбите направилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторнипревозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке сдопустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;

7. категория ВЕ -без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа засъответните превозни средства, състав от пътни превозни средства, с теглещопревозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустиматамаксимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kg;

8. категория С1 -моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустимамаксимална маса над 3500 kg, но не по-голяма от 7500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз нане повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тазикатегория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса,която не надвишава 750 kg;

9. категория С1Е:

а) без да сенарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответнитепревозни средства, състав от превозни средства с теглещо превозносредство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустимамаксимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000kg;

б) без да сенарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответнитепревозни средства, състав от превозни средства с теглещо превозно средство откатегория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркетоили полуремаркето над 3500 kg, при условие чедопустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 kg;

10. категория С -моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустимамаксимална маса надвишава 3500 kg, които сапроектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав сремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;

11. категория СЕ- без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа засъответните превозни средства, състав от пътни превозни средства с теглещомоторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустимамаксимална маса над 750 kg;

12. категория D1 - моторни превозни средства, проектирани иконструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максималнадължина, непревишаваща 8 m; към моторните превозни средства от тазикатегория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса ненадвишава 750 kg;

13. категория D1E - без да сенарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответнитепревозни средства, състав от превозни средства с теглещо превозно средство откатегория D1 и ремарке с допустима максимална масанад 750 kg;

14. категория D - моторни превозни средства, проектирани иконструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторнитепревозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустимамаксимална маса не надвишава 750 kg;

15. категория DE - без да се нарушават разпоредбите на правилатаза одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превознисредства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg;

16. категория Т -колесни трактори (Ткт); към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси(Ттм).

(3) (Отм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.)   

Чл. 151. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.) Минималната възрастна водача за управление на моторно превозно средство е:

1. шестнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категория АМ;

2. шестнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категория А1;

3. осемнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категория А2;

4. двадесет ичетири години - за управление на моторно превозно средство от категория А, или:

а) двадесетгодини - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет откатегория А2 от не по-малко от две години;

б) двадесет иедна години - за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност,превишаваща 15 kW;

5. седемнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категория В1;

6. осемнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;

7. осемнадесетгодини - за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е, катоне се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превознисредства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилнитепревози;

8. двадесет иедна години - за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ,като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такивапревозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона заавтомобилните превози;

9. двадесет иедна години - за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е, като не сеограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превознисредства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилнитепревози;

10. двадесет ичетири години - за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ, като не сеограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превознисредства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;

11. двадесет иедна години - за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;

12. осемнадесетгодини - за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските иобщинските пътища.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2022 г.)Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органитена Министерството на вътрешните работи на лице, завършило първи гимназиаленетап на средно образование, което е физически годно да управлява моторнипревозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач намоторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и е успешноиздържало изпит за водач на моторно превозно средство.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Свидетелство за правоспособност за работа със самоходнитемашини от Българската армия и за тяхното управление се издава при условия и поред, определени от министъра на отбраната.

(4) (Отм.,предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от19.01.2013 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление намоторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са ипсихологически годни.

(5) (5) (Нова -ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица,които са установили обичайното си пребиваване в Република България, за коетообстоятелство подписват декларация или представят доказателство, че се обучаватвъв висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или вучилище по Закона за предучилищното и училищното образование или впрофесионален колеж в страната не по-малко от 6 месеца.

(6) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управлениена моторно превозно средство трябва да отговарят на изискванията на ал. 5.

(7) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство зауправление на моторно превозно средство, издадено от държава - членка наЕвропейския съюз.

(8) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.) Когато на водач на моторно превозносредство са наложени ограничения за управление на превозни средства, всвидетелството му за управление чрез съответния код на Европейския съюз,определен в наредбата по чл. 159, ал. 1, се указват условията, при коитоводачът има право да управлява моторно превозно средство.

(9) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) При издаване на дубликат или при подмяна на българскосвидетелство за управление на моторно превозно средство или на свидетелство зауправление на моторно превозно средство, издадено от държава - членка наЕвропейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейскотоикономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, не се изисква копие отдокумент за завършено най-малко основно образование. Подмяна на свидетелство зауправление на моторно превозно средство се извършва при изтичане срока навалидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача.Дубликат на свидетелството за управление на моторно превозно средство се издавапри повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.   

Чл. 151а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Лицата, притежаващи свидетелство за управление, издаденоот държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна поСпоразумението за Европейското икономическо пространство, или от КонфедерацияШвейцария, могат да управляват моторно превозно средство на територията наРепублика България при спазване на изискванията за минимална възраст засъответната категория, определени в чл. 151.   

Чл. 152. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията:

1. определяизискванията, на които трябва да отговарят водачите на моторни превознисредства от различните категории;

2. определяизискванията за психологическа годност на водачите на моторни превозни средстваи условията и реда за психологическото изследване на:

а) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) кандидатите за придобиване на правоспособност за управлениена моторни превозни средства от категориите С, D, С1, D1, трамвайна мотриса и на тези, които сеявяват на изпит, след като са загубили правоспособност поради отнемане наконтролните точки;

б) на водачите,извършващи обществен превоз на пътници или товари, както и на председателите наизпитни комисии;

в) (нова - ДВ,бр. 22 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват моторнопревозно средство на основание чл. 174, ал. 2, водачите, на които временно еотнето свидетелството за управление на моторно превозно средство по реда на чл.171, т. 1, буква "а", както и на водачите, които са лишени от правотода управляват моторно превозно средство на основание чл. 343г от Наказателниякодекс;

3. (изм. - ДВ,бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., всила от 02.08.2013 г.) съгласувано с министъра на образованието и науката снаредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване направоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и редаза издаване на разрешение за тяхното обучение;

4. с наредбаопределя условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите запридобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство,както и реда за провеждане на изпитите на лицата, на които временно е отнетосвидетелството за управление по реда на чл. 171, т. 1, буква "в".

(2) (Нова - ДВ,бр. 22 от 2007 г.) Изследвания за психологическа годност на водачи на моторнипревозни средства могат да се извършват и извън случаите на ал. 1 припостъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

(3) (Предишна ал.2, доп. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр.93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Разрешениеза теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване направоспособност за управление на моторно превозно средство се издава нафизически или на юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Законаза юридическите лица с нестопанска цел, или на лица, регистрирани позаконодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както ина професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки запрофесионална подготовка и акредитирани по реда на Закона за висшетообразование висши училища, от министъра на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Предишна ал.3 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) За издаване на разрешението лицата по ал. 2 подаватзаявление, към което прилагат и следните документи:

1. (отм. - ДВ,бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

2. (изм. - ДВ,бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.)актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ,удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка наЕвропейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението заЕвропейското икономическо пространство;

3. декларация, чеза тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

(5) (Предишна ал.4 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Разрешение за обучениена кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторнопревозно средство се издава на лицата по ал. 3 за всеки учебен център поотделнопри следните условия:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) учебният кабинет, учебната площадка, офисът и учебните пътнипревозни средства отговарят на изискванията и осигуряват извършването наобучението съгласно наредбата по ал. 1, т. 3;

2.преподавателите, които извършват обучението, притежават необходимитеобразование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3 иса включени в регистъра на преподавателите, извършващи обучение на кандидати запридобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство поал. 17;

3. обучението еорганизирано съгласно изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;

4. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) ръководителят на учебната дейност и техническият сътрудникотговарят на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3.

(6) (Предишна ал.5 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) Разрешението се издава в срок до 30 дни от датата наподаване на заявлението.

(7) (Предишна ал.6 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията отказва издаването на разрешение в случаите, когатокандидатът не отговаря на условията в наредбата по ал. 1, т. 3. Отказът семотивира.

(8) (Изм. - ДВ,бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 22 от 2007г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) (Предишна ал.8 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) Разрешението по ал. 1, т. 3 се издава за всеки клонза срок 5 години.

(10) (Предишнаал. 9 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерството на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията води регистър за издадените разрешения по ал. 1, т. 3.

(11) (Предишнаал. 10 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) Правата, произтичащи от разрешението, сепрекратяват:

1. когато сеустанови, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или надокумент с невярно съдържание;

2. с прекратяванедейността на търговеца или с прекратяване на юридическото лице с нестопанскацел;

3. когато в6-месечен срок от издаването на разрешението лицето не започне дейността си илив течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;

4. с изтичане насрока, за който е издадено;

5. по молба нанеговия притежател.

(12) (Предишнаал. 11 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Разрешението сеотнема, когато:

1. учебнияткабинет, учебната площадка, офисът или учебното пътно превозно средствопрестанат да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;

2. лицето,получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне провеждането на обучениетона кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторнопревозно средство в нарушение на условията и реда, определени с наредбата поал. 1, т. 3 и учебната документация по чл. 153, т. 1;

3. лицето,получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне извършването на обучение накандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозносредство:

а) в помещение,което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;

б) с моторнопревозно средство, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата поал. 1, т. 3;

в) спреподавател, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал.1, т. 3;

г) на учебнаплощадка, която не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1,т. 3.

(13) (Предишнаал. 12 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Разрешението се отнема с мотивираназаповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаили на упълномощено от него длъжностно лице по предложение на ръководителя насъответната служба за контрол по чл. 165 и 166.

(14) (Изм. - ДВ,бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 22 от2007 г.) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(15) (Предишнаал. 14 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) Лицата, чието разрешение е отнето, могат дакандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година отдатата на отнемането му.

(16) (Предишнаал. 15 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Професионалните гимназии, професионалнитеколежи, средните училища с паралелки за професионална подготовка, както ивисшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти запридобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средствосъгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащаттакса за издаване на разрешението по ал. 1, т. 3.

(17) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение накандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозносредство. В регистъра се вписват:

1. имената напреподавателя и единният му граждански номер;

2. датата навписване в регистъра;

3. образованиетои квалификацията на преподавателя;

4. категориитепревозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност зауправление;

5. номерът идатата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;

6. номерата навсички разрешения по ал. 3, към които преподавателят има издадениудостоверения;

7. данни завлезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията иреда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управлениена моторно превозно средство;

8. датата назаличаване от регистъра.

(18) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Заличаването от регистъра се извършва:

1. по молба напреподавателя;

2. припрекратяване на правата, произтичащи от разрешенията за обучение в списъците,към които е включен като преподавател;

3. при повторноизвършени нарушения на условията и реда за извършване на обучение на кандидатиза придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства отпреподавателя;

4. когатопреподавателят престане да отговаря на изискванията на наредбата по ал. 1, т.3.

(19) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Преподавател, заличен отрегистъра на основание ал. 18, т. 3, не може да бъде вписван отново в регистърав продължение на две години.

(20) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Преподавателите подлежат на периодично обучение заусъвършенстване на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебничаса на всеки 4 години. След завършване на обучението се издава удостоверениеза допълнително обучение или специализация.

(21) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Обучението по ал. 20 се извършва в курсове, организирани отвисши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебнадокументация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация".   

Чл. 152а. (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министърът на здравеопазването:

1. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятас наредба определя изискванията за физическа годност към водачите на моторнипревозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи заустановяване на физическата годност за водачите от различните категории;

2. (изм. - ДВ,бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., всила от 02.08.2013 г.) съвместно с министъра на образованието и науката снаредба определят условията и реда за обучение за оказване на първа долекарскапомощ от водачите на моторни превозни средства.   

Чл. 153. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., всила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)Министърът на образованието и науката:

1. утвърждаваучебната документация за обучение на кандидатите за придобиване направоспособност за управление на моторни превозни средства;

2. утвърждаваучебната документация и определя условията и реда за придобиване направоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства;

3. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) следсъгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаутвърждава учебната документация и определя условията и реда за придобиване направоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторнипревозни средства;

4. съвместно с министърана вътрешните работи утвърждава учебната документация за допълнително обучениена водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя наточките, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление.

Чл. 153а. (Нов -ДВ, бр. 22 от 2007 г.) (1) Председателите на изпитни комисии за провеждане наизпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление намоторно превозно средство подлежат на периодично обучение за усъвършенстванена:

1. знанията иуменията им за провеждане на изпити с продължителност не по-малко от 32 учебничаса на всеки 2 години;

2. практическитеумения за управление на моторно превозно средство с продължителност 5 дни навсеки 5 години.

(2) Обучението сеизвършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда наЗакона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана сизпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация". След завършване на обучението се издава удостоверение задопълнително обучение или специализация.   

Чл. 153б. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Психологическите изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2и ал. 2 се организират и провеждат:

1. първото ивторото психологическо изследване - от регистрирани при условията и по реда натози закон и притежаващи удостоверение за регистрация:

а) (изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) болници за активно лечение и отгрупови практики за медицинска помощ, в които работи поне един психолог;

б) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2012 г.) медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, вкоито работи поне един психолог;

в) (изм. - ДВ,бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) центрове за психично здраве, вкоито работи поне един психолог;

2. (изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) третото психологическо изследване -в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) (Изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Методическото ръководство заизвършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация".

(3) Удостоверениеза регистрация за извършване на психологически изследвания се издава на лицатапо ал. 1, т. 1 при следните условия:

1. кабинетите испециализираното оборудване отговарят на изискванията и осигуряват извършванетона изследването съгласно наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

2. лицата, коитоизвършват изследванията, притежават необходимите образование и квалификациясъгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са включени врегистъра по чл. 153в, ал. 1;

3. изследването еорганизирано съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.   

Чл. 153в. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Регистрацията на лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 сеизвършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаили от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) За вписване врегистъра лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 подават заявление до министъра натранспорта, информационните технологии и съобщенията, комплектувано сдокументите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.

(3) При непълнотина представените документи по ал. 2 министърът на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневенсрок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок заотстраняването им.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В 30-дневен срок от подаване назаявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 3 министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от негодлъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация налицата, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 иса приложили документите по ал. 2.

(5) Министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от негодлъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, коетоне отговаря на някое от изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 илине е приложило към заявлението документите по ал. 2.

(6) Отказът да сеизвърши регистрация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалниякодекс.

(7) Правото да сеорганизират и извършват психологически изследвания се прекратява от органа,извършил регистрацията:

1. когато регистрациятае извършена въз основа на неистински документ или на документ с невярносъдържание;

2. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) когато при извършване на дейносттапо организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещопри притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистинскидокумент или документ с невярно съдържание;

3. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) когато при извършване на дейносттапо организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещопри притежателя на удостоверението за регистрация, е издадено удостоверение запсихологическа годност, без да е извършено психологическо изследване;

4. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) при преотстъпване на правата,предоставени с удостоверението за регистрация за организиране и провеждане напсихологически изследвания;

5. (предишна т. 2- ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) при повторно извършенинарушения на условията и реда за извършване на изследванията;

6. (предишна т. 3- ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) по молба на притежателя наудостоверението за регистрация;

7. (предишна т. 4- ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) с прекратяването на дейносттана регистрираното лице.   

Чл. 153г. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) В регистъра по чл. 153в, ал. 1 се вписват:

1. пореден номери дата на вписване в регистъра;

2. наименование,седалище и адрес на управление на регистрираното лице - за юридическите лица иедноличните търговци;

3. номер наиздаденото удостоверение за регистрация;

4. данни запсихолозите, които ще извършват изследванията:

а) имената напсихолога и единният му граждански номер;

б) образованиетои квалификацията на лицето, извършващо психологически изследвания;

в) данни завлезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията иреда за извършване на психологически изследвания;

г) данни зазаличаване на регистрацията и основанието за това.

(2) Лицата,заличени от регистъра на основание чл. 153в, ал. 7, т. 1, не могат дакандидатстват отново за вписване в регистъра в продължение на две години отдатата на заличаването.

(3) Искане заизменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се правив 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.

(4) Заличаванетоот регистъра се извършва със заповед на министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностнолице, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Редът зарегистрация и заличаване от регистъра се определя с наредбата по чл. 152, ал.1, т. 2.   

Чл. 154. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) За управление на моторнипревозни средства от категория С може да се обучават само лица, издържалиуспешно изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторнипревозни средства от категория В или С1.

(2) (Доп. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превозни средства от категория D може да се обучават само водачи с права зауправление на моторни превозни средства от категория С или категория Ттб и съсстаж като водачи с тези права не по-малко от 2 години или от категория D1 и със стаж като водачи с тези права не по-малкоот една година.

(3) За управлениена моторни превозни средства от категория В+Е може да се обучават само водачи справа за управление на моторно превозно средство от категория В.

(4) За управлениена моторни превозни средства от категория D+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторнопревозно средство от категория D.

(5) За управлениена моторни превозни средства от категория С1 може да се обучават само водачи справа за управление на моторно превозно средство от категория В.

(6) (Изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превознисредства от категория С1+Е може да се обучават само водачи с права зауправление на моторно превозно средство от категория С1 и със стаж като водачис тези права не по-малко от една година.

(7) (Изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превознисредства от категории D1 и С+Е може да се обучават само водачи справа за управление на моторно превозно средство от категория С и със стаж катоводачи с тези права не по-малко от една година.

(8) За управлениена моторни превозни средства от категория D1+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторнопревозно средство от категория D1.

Чл. 154а. (Нов -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Стажът като водачи се зачитаот датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозносредство от съответната категория, която е необходима за придобиване напо-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото дауправлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.    

Чл. 155. (Изм. -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Всеки водач има право да управлява моторно превозносредство от категорията, за която притежава свидетелство за управление, аводачът, притежаващ свидетелство за управление от категория Т - само превозносредство от вида, посочен в свидетелството за управление.

(2) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от която и да е от категориите почл. 150а има право да управлява и превозни средства от категория АМ, а водач справо за управление на моторни превозни средства от категория С1 или С - имоторни превозни средства от категория Т - колесен трактор.

(3) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категория А2 има право дауправлява и превозни средства от категория А1.

(4) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категория А има право дауправлява и превозни средства от категории А1 и А2.

(5) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категории В, С или D има право да управлява и превозни средствасъответно от категории В1, С1 или D1.

(6) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категории С1Е, СЕ, D1Е или DЕ има право дауправлява и състав от превозни средства от категория ВЕ.

(7) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категория СЕ има право дауправлява и превозни средства от категория DЕ, ако притежава правоспособност за управление на моторни превозни средстваот категория D.

(8) Водач с правоза управление на моторни превозни средства от категории СЕ и DЕ има право да управлява и състав от превознисредства от категории съответно С1Е и D1Е.

(9) Когатодопустимата максимална маса на състава от моторно превозно средство откатегория В с ремарке с допустима максимална маса до 750 kg надвишава 3500 kg, съставът се управлява от лица, издържали съответния изпит. Правото да сеуправлява такъв състав се указва в свидетелствата за управление чрез съответниякод на Общността.

(10) Зауправление на тролейбус водачите, притежаващи категория D, преминават допълнително обучение по реда нанаредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3. Правото да се управлява тролейбус се указвав свидетелствата за управление чрез съответния национален код.   

Чл. 156. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За да придвижва самоходнамашина по пътищата, водачът трябва да притежава свидетелство за правоспособностза работа с тази машина и свидетелство за управление на моторно превозносредство от която и да е от категориите по чл. 150а. Това изискване не сеотнася за водачите на малогабаритни самоходни машини.   

Чл. 157. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 101 от2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) При издаване на свидетелство за управлениепритежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността напритежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет наизвършваните нарушения. Новият водач получава две трети от максималния бройконтролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава следпридобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.

(2) Когато водачс право да управлява моторни превозни средства от една категория получи правода управлява моторни превозни средства и от друга категория, броят напритежаваните от него контролни точки не се променя.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министърът на вътрешните работи снаредба определя първоначалния максимален размер на контролните точки,условията и реда за отнемането и възстановяването им, както и списъка нанарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача,извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както иусловията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнителнообучение.

(4) Водач, накогото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъженда върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството навътрешните работи.

(5) (Доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лице, което е загубилоправоспособност да управлява моторно превозно средство по реда на ал. 4, следкато е върнало свидетелството си за управление, има право отново да бъдедопуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такаваправоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнатосвидетелството. При кандидатстване за придобиване на правоспособност закатегория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит предизагубата на правоспособността.

(6) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Присъставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и севръща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Актът занарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му.

(7) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) При връчване на наказателното постановление и доброволнозаплащане на наложената глоба контролният талон се връща незабавно.

(8) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Наказателното постановление заменя контролния талон запериод от един месец след влизането му в сила, съответно решението илиопределението на съда при обжалване.   

Чл. 158. (1)Броят на точките за потвърждаване валидността на свидетелството севъзстановява:

1. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) чрезчастично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминатодопълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условиече водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява съссъответните платежни документи;

2. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) служебно, до максималния размер, след изтичане на двегодини, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателнопостановление, с което на водача са отнети контролни точки.

(2) Броят наточките за потвърждаване валидността на свидетелството може да се възстановявасамо до първоначалния максимален размер.   

Чл. 159. (1)(Предишен текст на чл. 159 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012г.) Министърът на вътрешните работи определя условията и реда за:

1. издаване насвидетелство за управление на моторно превозно средство;

2. водене нацентрален регистър на водачите на моторни превозни средства;

3. отчет наводачите на моторни превозни средства, за отчет на наложените им наказания и наточките, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление;

4. служебнотопредоставяне и предоставянето срещу заплащане на данни за водените на отчетводачи на моторни превозни средства; службата за отчет на водачите е задължена,когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържат информацияза предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителя насправката и целите, за които се искат данните.

(2) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Не се издава свидетелство зауправление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнетосвидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.   

Чл. 160. (Изм. -ДВ, бр. 88 от 2008 г.) (1) Дубликат на свидетелство за управление или наконтролен талон към него се издава, когато свидетелството или контролният талоне изгубен, откраднат, повреден или унищожен, за което притежателят подписвадекларация.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Декларацията за обстоятелствата поал. 1 може да бъде подадена по електронен път, подписана с квалифициранелектронен подпис.

(3) Дубликат насвидетелство за управление или контролен талон към него не се издава на водач,на когото са отнети всички контролни точки.   

Чл. 161. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Свидетелство за управление намоторно превозно средство, издадено в друга държава, е валидно на териториятана Република България за категорията, за която е издадено, в следните случаи:

1. държавата, вкоято е издадено, е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищатаи свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията;

2. държавата, вкоято е издадено, е договаряща страна по Споразумението между страните поСеверноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили приусловията на чл. IV, буква "а" от него;

3. свидетелствотое придружено от легализиран превод на български език;

4. свидетелствотое международно и отговаря на изискванията на приложение № 7 към Конвенцията задвижението по пътищата;

5. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) свидетелството е издадено от държава - членка на Европейскиясъюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейскотоикономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария.   

Чл. 162. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007г.) Българските граждани могат да управляват моторни превозни средства натериторията на Република България с чуждестранно национално свидетелство,когато то не е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от другадържава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,или от Конфедерация Швейцария в срок до 3 месеца от датата на влизането им встраната.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляватмоторни превозни средства на територията на страната със свидетелство, което нее издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или отКонфедерация Швейцария до една година от датата на издаване на документ запребиваване.

(3) Изискванетопо ал. 2 не се отнася за случаите по чл. 161, т. 2.

(4) (Доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Чуждестранно национално свидетелство за управление намоторно превозно средство на български гражданин или чужденец, издадено отдържава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава - странапо Споразумението за Европейското икономическо пространство, или отКонфедерация Швейцария се заменя с българско свидетелство за управление безполагане на изпит, ако държавата, в която е издадено, е договаряща страна поКонвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискваниятана приложение № 6 към конвенцията.

(5) В случаите,когато чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по ал.4, българско свидетелство за управление на моторно превозно средство се издаваслед успешно полагане на изпит.

(6) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Свидетелство за управление почл. 161, т. 5 на лице, което е установило обичайното си пребиваване в РепубликаБългария, може да бъде заменено по негово искане с равностойно българскосвидетелство за управление без полагане на изпит.

(7) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Свидетелство за управление по чл. 161, т. 5 на водач, койтое установил обичайното си пребиваване в Република България, се заменя сбългарско при установяване на административно нарушение, за което е предвиденоотнемане на контролни точки, потвърждаващи валидността на свидетелството зауправление на моторното превозно средство.

(8) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) В случаите по ал. 4 - 7замяната с българско свидетелство за управление се извършва след представяне начуждестранно национално свидетелство. Замененото свидетелство се връща надържавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване назамяната.

(9) (Нова - ДВ,бр. 75 от 2012 г.) При изгубено или откраднато свидетелство за управление почл. 161, т. 5 на лице, което е установило обичайното си пребиваване в РепубликаБългария, се издава българско свидетелство въз основа на доказателства запридобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която еиздала изгубеното или откраднатото свидетелство. За обстоятелствата по издаванена българското свидетелство се уведомява държавата, издала изгубеното илиоткраднатото свидетелство.

(10) (Нова - ДВ,бр. 75 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешнитеработи обменя информация със съответните органи на друга държава при издаванетоили замяната на свидетелства за управление на моторно превозно средство.   

Чл. 163. (1)(Предишен текст на чл. 161 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)Международно свидетелство за управление се издава въз основа на валиднонационално свидетелство за управление, издадено в Република България. Товамеждународно свидетелство не е валидно на територията на Република България.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лице, на което е отнето издаденотов Република България национално свидетелство за управление на моторно превозносредство, е длъжно да върне международното си свидетелство в съответната службана Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила наакта за отнемане.

(3) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лице, на което при пребиваване задграница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозносредство, издадено в Република България, е длъжно при завръщането си в Българияда уведоми за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в7-дневен срок от влизането в страната.   

Чл. 164. (1)Пътно превозно средство, което не е моторно, може да се управлява по пътищата,отворени за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12години.

(2) Водач под 12години на пътно превозно средство, което не е моторно, може да се движи поплатното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване, спридружител на възраст не по-малка от 16 години.

Глава пета.

ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ   

Чл. 165. (1)Определени от министъра на вътрешните работи служби:

1. контролиратспазването на правилата за движение от всички участници в движението итехническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, катоза целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно,осигурявайки необходимата видимост;

2. принеобходимост регулират движението по пътищата;

3. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писменипредупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или доадминистрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, заотстраняване на установени неизправности по тях;

4. регистрират иводят отчет на пътнотранспортните произшествия;

5. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) извършват анализ напътнотранспортните произшествия и предоставят информация на държавни органи,общини, обществени организации и на средствата за масово осведомяване;

6. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водят националните регистри заводачите и техните нарушения и наказания, моторните превозни средства ипътнотранспортните произшествия и създават информационни фондове за съхраняванена данните;

7. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) извършват превантивна дейност заограничаване на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях;

8. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) въвеждат временна организация надвижението съвместно със собственика или администрацията, управляваща пътя;

9. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) могат да въвеждат временни променив организацията на движението при внезапно появила се опасност за движението -аварийно възникнало препятствие по пътя, заснежаване или заледяване,пътнотранспортни произшествия, като незабавно уведомяват собственика илиадминистрацията, управляваща пътя.

10. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)осъществяват контрол по изпълнение на учебните програми за извършване надопълнително обучение по чл. 157, ал. 3, като извършват проверки по документи ина място;

11. (нова - ДВ,бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътнитепревозни средства по републиканските пътища след заплащане на съответнататакса, определена в Закона за пътищата, поставянето на валидни винетни стикерии премахването на винетни стикери с изтекъл срок;

12. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) предотвратяват нарушения, свързани с опазването на пътя, напътните съоръжения и пътните принадлежности.

13. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

14. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) изпълняват наказателнитепостановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване отправо да се упражнява определена професия или дейност.

(2) Приизпълнение на функциите си по този закон определените от министъра навътрешните работи служби:

1. имат право даспират пътните превозни средства, да проверяват документите за самоличност исвидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани суправляваното превозно средство и с извършвания превоз;

2. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) имат право да изземват и задържат документите по т. 1,както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от законаслучаи;

3. (предишна т. 2- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016г., в сила от 21.01.2017 г.) не допускат управлението на моторно превозносредство от водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежавасъответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрацияв кръвта от 0,5 на 1000 и/или наркотични вещества или техни аналози;

4. (предишна т. 3- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) не допускат движение на пътнопревозно средство, което има някоя от повредите или неизправностите, посочени вчл. 101, ал. 3;

5. (предишна т. 4- ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) имат право да отвеждат вподеленията на Министерството на вътрешните работи участници в пътнотранспортнопроизшествие, когато това е необходимо за разследване на произшествието;

6. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) имат право за установяване нанарушенията на правилата за движение по пътищата да използват техническисредства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушениетои/или регистрационния номер на моторното превозно средство;

7. (нова - ДВ,бр. 69 от 2008 г.) обозначават места за контрол по спазването на правилата задвижение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техниказа видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата завидеонаблюдение;

8. (нова - ДВ,бр. 19 от 2015 г.) обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват всредствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерствотона вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол поспазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства илисистеми;

9. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) не допускат управлението намоторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверкас техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотичнивещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинскоизследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата нанаркотични вещества или техните аналози;

10. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) прекратяват служебно регистрациятана регистрирано пътно превозно средство.

(3) (Нова - ДВ,бр. 19 от 2015 г. (*)) Условията и редът за използване на автоматизиранитехнически средства и системи за контрол на правилата за движение се определятс наредба на министъра на вътрешните работи.

   

Чл. 166. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2007г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът натранспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" контролира:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) спазването на правилата за извършване на обществен превоз ипревоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи,свързани с извършването на превоза;

2. дейността налицата, получили разрешение по реда на чл. 148 да извършват периодичен прегледза техническа изправност на регистрираните пътни превозни средства;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) състоянието на материалната база и изпълнението на учебнатадокументация в учебните центрове за подготовка на водачи на моторни превознисредства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3;

4. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) състоянието на материалната база и спазването на условията иреда за извършване на психологически изследвания от лицата по чл. 153б, ал. 1;

5. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) съответствието с изискванията към техническите служби по чл.138б.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Приизпълнение на функциите си по този закон определените от министъра натранспорта, информационните технологии и съобщенията служби:

1. (доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) имат право да спират пътните превозни средства,предназначени за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка,да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление наводача, всички документи, свързани с управляваното превозно средство и сизвършвания превоз, както и техническата изправност и транспортната годност напътните превозни средства;

2. имат право даизземват и задържат документите по т. 1 в допустимите от закона случаи;

3. (изм. - ДВ,бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.) дават предписания във връзка със състоянието наматериалната база и с изпълнението на учебната документация в учебните центровеза подготовка на водачи на моторни превозни средства; при необходимост правятпредложения до министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията за отнемане на разрешението за обучение, издадено по реда на чл.152, ал. 1, т. 3;

4. (изм. - ДВ,бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) даватпредписания във връзка с периодичната проверка на техническата изправност намоторните превозни средства; при необходимост правят предложения до министърана транспорта, информационните технологии и съобщенията за отнемане наразрешението, издадено по реда на чл. 148;

5. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) имат право да проверяват документите за самоличност напътниците, превозвани с моторни превозни средства, предназначени за извършванена обществен превоз на пътници или за извършване на превоз за собствена сметка;

6. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) не допускат движение на пътнопревозно средство, предназначено за извършване на обществен превоз и превоз засобствена сметка на пътници или товари, което има някоя от повредите илинеизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;

7. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) имат право да спират учебните автомобили, с които сепровежда обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност зауправление на моторни превозни средства, да проверяват документите засамоличност на обучаващия и обучавания, както и техническата изправност напревозното средство, с което се извършва обучението;

8. (нова - ДВ,бр. 22 от 2007 г.) имат право да ползват технически средства за измерване наразмерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническатаизправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или запревоз за собствена сметка на пътници и товари;

9. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) дават задължителни предписания във връзка със състоянието наматериалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологическиизследвания;

10. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) дават задължителни предписания за отстраняване нанесъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 138б.

(3) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)   

Чл. 166а. (Нов -ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр.14 от 2015 г.) Комисията за защита на потребителите към министъра наикономиката, нейните регионални звена и звената за защита на потребителите къмобщинската администрация в рамките на възложените им по чл. 166 от Закона зазащита на потребителите компетенции контролират спазването на изискванията за:

1. наличие навалиден сертификат за съответствие с одобрен тип на пуснатите на пазара новимоторни превозни средства и ремаркета;

2. обозначения напуснатите на пазара нови компоненти или отделни технически възли за моторнипревозни средства и ремаркета;

3. спазването наизискването за предоставяне на информация на потребителите, когатопредоставянето й се изисква по силата на нормативен акт;

4. осигуряванеизпълнението на мерките, свързани с провеждането на кампании по изтегляне отпазара;

5. контролиранеспазването на изискванията за пускането на пазара и търговията с одобрени частии оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилнотофункциониране на основни системи, свързани с безопасността на превознитесредства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики.

(2) Приосъществяване на контролната си дейност органите по ал. 1 имат право:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) на свободен достъп до обектите, в които са пуснати на пазараи се извършва търговия с нови моторни превозни средства, ремаркета, компонентиили отделни технически възли за тях;

2. да изискватвалиден сертификат за съответствие с одобрения тип;

3. (доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) да проверяват за наличие на необходимите маркировки иобозначения върху компоненти или отделни технически възли за моторни превознисредства и ремаркета;

4. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) да вземат образци и мостри от компоненти или отделнитехнически възли, предназначени за монтиране в моторни превозни средства иремаркета, за извършване на лабораторни изследвания за проверка насъответствието с одобрения тип;

5. да привличатпри необходимост експерти в съответната област;

6. да даватзадължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нормативнинарушения;

7. да съставятактове за установяване на нарушения.

(3) Органите поал. 1 са длъжни да:

1. установяватфактите при извършвания от тях контрол;

2. опазватслужебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни отпроверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената припроверките информация извън предназначението й;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация", когато са констатирани нарушения при пускането на пазара иизвършването на търговия с нови моторни превозни средства, ремаркета,компоненти и/или отделни технически възли за тях;

4. (изм. - ДВ,бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. -ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)уведомяват Министерството на земеделието и храните, когато е констатиранонарушение на изискванията към нови компоненти или отделни технически възли заколесни трактори;

5. (изм. и доп. -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) ползват акредитирани лаборатории или да привличат приконстатиране на нарушения и извършване на проверки органите за контрол заизследване на съответствието на нови компоненти или отделни технически възли замоторни превозни средства и ремаркета с одобрения тип.

(4) Органите поал. 1 осъществяват контрол върху търговията с употребявани резервни части замоторни превозни средства съвместно с органите на Министерството на вътрешнитеработи.

(5) (Нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) При осъществяване на функциите по ал. 1 Комисията за защитана потребителите ползва данни от националната информационна система по чл.138а, ал. 4.    

Чл. 166б. (Нов -ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) Когато въз основа на резултатите от проведениизпитвания са констатирани несъответствия на пуснати на пазара нови системи,компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства содобрения тип, разходите за изпитванията, както и взетите образци и мостри, саза сметка на неизправната страна.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Когато резултатите от проведениизпитвания на нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторнипревозни средства са удовлетворителни и не са констатирани техни несъответствияс изискванията за одобрения тип, разходите за изпитванията, както и взетитеобразци и мостри, са за сметка на Комисията за защита на потребителите.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) В 7-дневен срок от приключване наизпитванията за съответствие на нови системи, компоненти или отделни техническивъзли за моторни превозни средства с одобрения тип Комисията за защита напотребителите уведомява писмено лицето - обект на контрол, за резултатите, катому предоставя и копие от издадения протокол.

(4) Плащанията поал. 1 се извършват в 14-дневен срок от датата на уведомлението по ал. 3.   

Чл. 167. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, коитостопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавнопрепятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те немогат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя,когато това ще затруднява участниците в движението. В населените местатротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазенаплощ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.

(2) Служби законтрол, определени от кметовете на общините:

1. (доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) контролират в населените местаизправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътнатамаркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването направилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата задвижение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации,монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

2. (изм. - ДВ,бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средствоза принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатенадължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и наразходите по прилагане на техническото средство;

3. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2006г.) контролират на територията на общината спазването на изискванията на Законаза управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчетмоторни превозни средства;

4. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) регистрират пътните превозни средства с животинска тяга.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Службите законтрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извъннаселените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка,пътните съоръжения, средствата за сигнализация и маркировка. Общата маса,осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства секонтролират от длъжностни лица на Агенция "Митници" и на Агенция"Пътна инфраструктура" с оглед правилната експлоатация на пътищата ипредпазването им от разрушаване. Агенция "Митници" осъществяваконтрол върху превозвачите и контролира спазването на маршрутите отпревозвачите, влизащи или излизащи от страната.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 1 от 2000 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Глобите, събирани приконстатиране на нарушения във връзка с контрола по ал. 2, постъпват в бюджетана общината. В бюджета на общината се предвиждат средства за:

1. (доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) усъвършенстване на организацията ибезопасността на движението;

2. подпомаганеиздръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по този закон;

3. другидейности, свързани с изпълнението на този закон.

   

Чл. 168. (1)(Предишен текст на чл. 168, изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Определените от министъра на вътрешнитеработи длъжностни лица от службите за контрол и/или длъжностни лица, определениот собствениците или администрацията, управляваща пътя, могат да преместват илида нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорнопазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговиясобственик или на упълномощения от него водач.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Органите, които извършватпринудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да укажатпредварително чрез съответните знаци местонахождението на преместеното пътнопревозно средство.   

Чл. 169. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 109 от2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от24.06.2011 г.) Спазването на правилата за движение по пътищата от водачите напревозни средства на Министерството на отбраната, на структурите на прякоподчинение на министъра на отбраната и на Българската армия и пътниците в тях,организираните групи от военнослужещи, както и техническото състояние на военнитепревозни средства се контролират и от служба "Военна полиция" къмминистъра на отбраната.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., всила от 01.01.2008 г.) При изпълнение на контролните функции по ал. 1 органитена служба "Военна полиция" към министъра на отбраната се ползват справомощията по чл. 165, ал. 2 по отношение на военните превозни средства.

(3) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007г.) При придвижване по пътищата на военни колони от въоръжените сили движениетоможе да се регулира и от техни представители.   

Чл. 170. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 85 от2004 г.) Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията,определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, сеосъществява от съответните служби по тази глава. Същите налагат и предвиденитев този закон наказания.

(2) (Отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

(3) При спиранена пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителятот органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка. Презнощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червенасветлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрезподаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и отдвижещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

(4)Контролираните лица съдействат и осигуряват безпрепятствен достъп напредставителите на службите за контрол до обектите за контрол при осъществяванена техните правомощия.

(5) Служителят,осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка участник в пътнотодвижение полицейски знак или служебна карта. Когато е необходимо, той може дапокани спрения водач да излезе от превозното средство.

(6) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Органите за контрол по тозизакон могат да пътуват безплатно с всяко моторно превозно средство за общественпревоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили, въз основа на карти,издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(7) (Нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) За неизпълнение на задълженията си по тази глава на лицатаот службите за контрол се налага дисциплинарно наказание.   

Чл. 170а. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Лицата или администрацията, управляващи пътя, садлъжни:

1. да поддържат визправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация и регулиране надвижението;

2. да внедряват иподдържат технически средства и системи за регулиране и управление надвижението;

3. ежегодно даизвършват оценка и да приемат мерки за ограничаване на пътнотранспортнитепроизшествия и намаляване на жертвите от тях, дължащи се на техническотосъстояние на пътя.

(2)Администрацията, управляваща железния път, е длъжна да поддържа железопътнитепрелези и техните съоръжения в изправност.   

Чл. 170б. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърътна вътрешните работи с наредба определят реда за служебно обследване на тежкитепътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособностза управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторнипревозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници итовари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.   

Чл. 170в. (Нов -ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.,изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на вътрешнитеработи и министърът на образованието и науката с наредба определят реда навзаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортнитепроизшествия с участие на деца и набелязване мерки за тяхното ограничаване инамаляване на последствията.

 

Глава шеста.

ПРИНУДИТЕЛНИАДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ   

Чл. 171. (Доп. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяванена административните нарушения се прилагат следните принудителни административнимерки:

1. временноотнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:

а) за коготовидимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическитеизисквания - до отпадане на основанието за това;

б) (изм. - ДВ, бр.51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) койтоуправлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство,определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишаниявъздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, кактои при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв замедицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за неповече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба пореда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;

в) който порадинезнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение - до успешнотополагане на проверочен изпит;

г) (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) койтоизвършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не евключено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация - до решаване навъпроса за отговорността му, но за не повече от един месец;

д) (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатенав срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;

е) (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство без застраховка"Гражданска отговорност" на автомобилистите - до предоставяне насключена валидна застраховка.

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) временно спиране от движение на пътно превозно средство:

а) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) до отстраняване на неизправността, когато пътното превозносредство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вреднивещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми иликонструкцията му е изменена без съответното разрешение;

б) (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) до отстраняване на несъответствието, когато пътното превозносредство превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и видана превозвания товар;

в) (доп. - ДВ,бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) на собственик, който нямазадължителната застраховка "Гражданска отговорност" наавтомобилистите, до сключването ?;

г) (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

д) (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) което е обозначено с опознавателни знаци за извършване натаксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз или издаденоудостоверение за регистрация или не отговаря на изискванията, определени внормативен акт;

е) (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г.) когато моторното превозно средство е със снетишумозаглушители;

ж) (нова - ДВ,бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)когато не е заплатена съответната такса, определена в Закона за пътищата или езалепен невалиден винетен стикер;

з) (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.)

и) (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) на собственик, който допуска или предоставя управлениетона моторно превозно средство на лице, което не притежава съответнотосвидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвтанад 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози - за срок до единмесец;

к) (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който управлявамоторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока задоброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;

л) (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който приуправление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скороств населено място над 50 km/h - за срок единмесец;

м) (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който допуска,организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице заучастие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за общественоползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхнотопредназначение за превоз на хора и товари - за срок три месеца;

2а. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) прекратяване на регистрацията напътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозносредство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или еупотребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотичнивещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка стехническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотичнивещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследванена концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотичнивещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година;

3. задържане наотговорно пазене, до установяване на собствеността, на регистрирано илиподлежащо на регистриране пътно превозно средство, на което идентификационниятномер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаванеили отстраняване или е променен;

4. изземване насвидетелството за управление на лице, което не е изпълнило задължението си почл. 157, ал. 4;

5. преместване напаркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или наупълномощения от него водач, когато превозното средство е:

а) (изм. - ДВ,бр. 53 от 2014 г.) паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговотопреместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомяварайонното управление на Министерството на вътрешните работи, а разходите,направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка налицето или организацията, поискала преместването;

б) (изм. и доп. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.,изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) паркирано в нарушение на правилата за движение наместа, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудителнопреместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност илиправи невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случайлицата по чл. 168 уведомяват районното управление на Министерството на вътрешнитеработи, от територията на което е преместен автомобилът, за новотоместоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка спреместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превознотосредство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксатаза отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента науведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи;

в) (доп. - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм.относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., всила от 01.01.2017 г.) без табели с регистрационен номер, поставени наопределените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане насвидетелството за регистрация на пътното превозно средство.

6. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) временно спиране на дейността налицата, получили разрешение по реда на чл. 148, чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157,ал. 3 - до отстраняване на констатираните нарушения.

7. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) временно спиране на дейността налицата, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 153в - доотстраняване на нарушенията.   

Чл. 172. (1)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква"а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите наслужбите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или отоправомощени от тях длъжностни лица.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Налагането на принудителнитеадминистративни мерки от ръководителите на службите за контрол се извършвачрез:

1. недопусканеуправлението на моторното превозно средство;

2. спиране отдвижение на моторното превозно средство;

3. (доп. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) отнемане на документите по чл. 165,ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1, както и отнемане на табели с регистрационенномер по чл. 165, ал. 2, т. 2;

4. поставяне настикер по образец, определен от министъра на вътрешните работи, върху преднотостъкло на моторното превозно средство, при временно спиране от движение по чл.171, т. 2;

5. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) преместване и предоставяне за отговорно пазене на моторнипревозни средства, временно спрени от движение на основание чл. 171, т. 2, каторазходите по преместването и заплащането на таксите за отговорно пазене са засметка на собственика на превозното средство;

6. (нова - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите,издавани при извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправностна пътните превозни средства.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Вслучаите по чл. 171, т. 1, букви "б" и "е" свидетелствотоза управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянетона акта за установяване на административното нарушение.

(4) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) В случаите по чл. 171, т. 2, букви "в","и", "к", "л", "м" и т. 2а свидетелствотоза регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето наакта за установяване на административното нарушение на лицето, управляваломоторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват итабелите с регистрационен номер. Редът за връщане на свидетелството зарегистрация на моторното превозно средство на собственика на превознотосредство в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в", "и","к", "л" и "м" се определя с наредбата по чл.140, ал. 2.

(5) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишнаал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Обжалването назаповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Предишна ал.3 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51от 2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

(7) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) При отнемане на табелите срегистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, както и при отнемане насвидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл.171, т. 1, букви "б" и "е" моторното превозно средство можеда бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или донай-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.   

Чл. 173. (Изм. -ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Когато за преминаването попътя на превозни средства на спешната медицинска помощ, главните и областнитедирекции на Министерството на вътрешните работи се налага преместването нанеправилно паркирани превозни средства, на собствениците на тези превознисредства не се полага обезщетение, включително и застрахователно, ако напреместените превозни средства са нанесени щети.   

Чл. 173а. (Нов -ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) При констатиране на пускане на пазара илитърговия с нови моторни превозни средства, ремаркета, системи, компоненти илиотделни технически възли за тях в нарушение на чл. 138, ал. 7 и 8 председателятна Комисията за защита на потребителите, съответно кметът на общината, съсзаповед нарежда забрана за реализацията им до представяне на валиден сертификатза съответствие с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Когато в резултат на проведенипроверки и/или изпитвания се установи, че нова система, компонент или отделентехнически възел за моторно превозно средство, пуснати на пазара, не отговарятна изискванията на наредбите по чл. 138, ал. 4, председателят на Комисията зазащита на потребителите, съответно кметът на общината, със заповед нареждазабрана за реализацията на новата система, компонент или отделен техническивъзел, или партида от тях и ако е необходимо, нарежда изтеглянето им от пазараза сметка на съответния търговец.

Глава седма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАОТГОВОРНОСТ   

Чл. 174. (Изм. -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване отправо да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина,който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина сконцентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или стехническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрезизмерването му в издишвания въздух:

1. над 0,5 на хилядадо 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 нахиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

(2) Когатонарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право дауправлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок отедна до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

(3) Водач намоторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да мубъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата наалкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълнипредписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта муи/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право дауправлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок отдве години и глоба 2000 лв.

(4) Редът, покойто се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или технианалози, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра навътрешните работи и министъра на правосъдието.   

Чл. 175. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаванеот право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и сглоба от 50 до 200 лв. водач, който:

1. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозносредство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени наопределените за това места;

2. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) е поставил или използва устройствоза подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил съсспециален режим на движение, без да има това право;

3. откаже дапредаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуетиизвършването на проверка от органите за контрол;

4. откаже даизпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;

5. нарушизадълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;

6. припътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимотосъдействие с моторното превозно средство.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство засрок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.

(3) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право дауправлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не ерегистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели срегистрационен номер.

(4) (Нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За повторно нарушение по ал. 3наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство засрок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

Чл. 175а. (Нов -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване отправо да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата,отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен всъответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

(2) За повторнонарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторнопревозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.    

Чл. 176. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаванеот право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глобаот 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасентовар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз натози товар.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство засрок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.   

Чл. 177. (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Наказва се с глоба от 100до 300 лв.:

1. койтоуправлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебенили административен ред;

2. койтоуправлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелствоза управление или то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4;

3. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) собственик, длъжностно лице иливодач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средствона лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребилое алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

4. (доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) който управлява моторно превозно средство, спряно отдвижение или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно отдвижение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол наМинистерството на вътрешните работи;

5. който безсъответното разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучениена водачи;

6. който поставивърху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиранепредмети или устройства, които нямат отношение към средствата за сигнализиранеи към целта, за която се използват;

7. който поставиплакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства запривличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства зарегулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на пътнитезнаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват участницитев движението;

8. който спревозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по негоили на манифестация, процесия, състезание и други подобни;

9. който поставипътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение на реда, определенс наредбата по чл. 3, ал. 3;

10. длъжностнолице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване иотстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;

11. който, без даима право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство заорганизиране движението по пътищата.

(2) Наказва се сглоба от 100 до 500 лв.:

1. (отм. - ДВ,бр. 39 от 2011 г.)

2. койтопремахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да есъздадена опасност за живота или имуществото на трети лица.

(3) (Нова - ДВ,бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм.- ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос,които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие иблагоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от500 до 3000 лв.

(4) (Предишна ал.3, доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от07.08.2012 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 е извършеноповторно, наказанието е глоба от 300 до 1500 лв., а за повторно нарушение поал. 3 наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв.

   

Чл. 178. (1)(Предишен текст на чл. 178 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.,изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Наказва се с глоба от 2000 до 7000 лв.:

1. (отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

2. който, без даспазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели илиизменя конструкцията на моторно превозно средство;

3. който наредида се ремонтира път или да се постави съоръжение или препятствие по него, безда е взел мерки за осигуряване на безопасността на движението;

4. (отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

5. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

6. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм.- ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) който нарушава установенитес нормативен акт предписания във връзка със състоянието на материалната база ис изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи намоторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 3;

7. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) длъжностно лице, което не е взелосвоевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения начин напрепятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които могат дазастрашат безопасността на движението;

8. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) който променя въведената организация на движение безсъгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи иадминистрацията, стопанисваща пътя;

9. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, ал. 1, т. 3разпореждане;

10. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) който не осигури достъп на контролните органи до обектите законтрол или откаже да им предостави документи, отнасящи се до дейността наконтролирания обект.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 6 и 10 е извършеноповторно, наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението.   

Чл. 178а. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция вразмер 5000 лв. лице, което издава документи за извършени периодични прегледиза проверка на техническата изправност на пътните превозни средства безиздадено разрешение по чл. 148, ал. 2.

(2) Наказва се сглоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури наконтролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база,съоръженията и средствата за измерване, както и ако не им предостави запроверка документацията, свързана с извършването на периодични прегледи затехническата изправност на пътните превозни средства.

(3) Когатонарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имущественасанкция в размер 5000 лв.

(4) Налага сеимуществена санкция в размер 1000 лв. на лице, получило разрешение по реда начл. 148, ал. 2, което:

1. не изпратиуведомление или документ, свързани с дейността по извършването на периодичнипрегледи до съответните компетентни органи;

2. в резултат нанеправилно съхранение на документи, с които се удостоверява извършването напериодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превознисредства, е допуснало тяхната загуба, кражба или унищожаване.

(5) Когатонарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер2000 лв.

(6) Който врамките на своите задължения съобразно изискванията на наредбата по чл. 147,ал. 1 не е създал необходимата организация или не е упражнил контрол заспазване на нейните изисквания, се наказва с имуществена санкция в размер 2000лв.

(7) Наказва се сглоба 1500 лв.:

1. председател накомисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допуснеизвършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност напътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата почл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които неотговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;

2. председател накомисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не въведеданните от извършен преглед за проверка на техническата изправност на пътнопревозно средство съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1;

3. техническиспециалист, който не провери изправността на оборудването, частите, агрегатите,уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превознисредства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, пометодите, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;

4. техническиспециалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие сизискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или даде неправилнозаключение в документите за извършен периодичен преглед за проверка натехническата изправност;

5. техническиспециалист, който работи с оборудване, уреди и средства за измервания, които санеизправни или ги използва неправилно, или манипулира или изменя технитепоказания;

6. техническиспециалист, който не уведоми Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат еизгубен, откраднат или унищожен.

(8) Когатонарушението по ал. 7 е извършено повторно, наказанието е глоба 3000 лв.

(9) Техническиспециалист, който вследствие на неправилно съхраняване на индивидуален печатдопусне неговата загуба, кражба или унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв.

(10) За нарушенияна изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправностна пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тяхдокументация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват сглоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.   

Чл. 178б. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер5000 лв. лице, което извършва обучение на кандидати за придобиване направоспособност за управление на моторно превозно средство без издаденоразрешение по чл. 152, ал. 3.

(2) Наказва се сглоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури наконтролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база,както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана сизвършването на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност зауправление на моторно превозно средство.

(3) Когатонарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имущественасанкция в размер 5000 лв.

(4) Наказва се сглоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв. лице, получило разрешение пореда на чл. 152, ал. 3, което:

1. не осигуриводенето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и надокументацията в съответствие с изискванията на учебната документация заобучение на кандидатите по чл. 153, т. 1;

2. неправилносъхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване направоспособност за управление на моторно превозно средство, в резултат на коетое настъпила загуба, кражба или унищожаване на регистъра;

3. разпореди илидопусне извършване на дейността с ръководител на учебната дейност, който неотговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;

4. разпореди илидопусне организиране на дейността в офис, който не отговаря на изискванията,определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;

5. не осигуриусловия за провеждане на теоретичните или практическите изпити;

6. не предоставизаписите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити в учебнияцентър;

7. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) провежда или е провело обучение накандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозносредство от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1, без кандидатът да притежава валидноудостоверение за психологическа годност.

(5) Наказва се сглоба 500 лв. ръководител на учебната дейност в учебните центрове за обучениена кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторнопревозно средство, който:

1. не осигуриспазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатитеза придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване наобучението;

2. не издавасвоевременно и не води съответните документи във връзка с обучението;

3. приорганизиране на обучението разпореди или допусне нарушение на:

а) дневнатанатовареност на обучаваните;

б) дневнатанатовареност на преподавателите;

в) нарушение награфика за провеждане на теоретичното обучение;

г) задължениетоза уведомяване за индивидуално обучение;

д) провежданетона междинните и вътрешните изпити;

4. не обявява ине актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението иизпитите;

5. допускаиздаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминалонеобходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;

6. допусканарушение при воденето на документите във връзка с обучението.

(6) Наказва се сглоба 500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение накандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозносредство, който:

1. не спазва изискваниятана учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване направоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;

2. допусканарушение при воденето на документите във връзка с обучението;

3. не вписвасвоевременно данните в документите във връзка с обучението;

4. нарушаваопределената дневна натовареност на преподавателите;

5. при провежданена обучението допуска нарушение на:

а) дневнатанатовареност на обучаваните;

б) графика запровеждане на теоретичното обучение;

в) продължителносттана учебните часове;

г) провежданетона междинните и вътрешните изпити;

6. като член наизпитна комисия нарушава реда за провеждане на теоретичните или практическитеизпити.

(7) За нарушенияна изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване направоспособност за управление на моторно превозно средство и на изискваниятапри водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено другонаказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500лв.   

Чл. 178в. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)(1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо илиюридическо лице, което:

1. организира ипровежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т.2 и ал. 2 без издадено удостоверение за регистрация за организиране ипровеждане на психологически изследвания;

2. организира ипровежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т.2 и ал. 2, след като регистрацията му за организиране и провеждане напсихологически изследвания е била заличена или след като му е приложенапринудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;

3. отказва достъпна служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол напсихологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време напровеждането на психологическо изследване и водената за него документация.

(2) Наказва се сглоба или имуществена санкция в размер 1500 лв. физическо или юридическо лице,притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане напсихологически изследвания, което:

1. не уведомиИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за промяната наадреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическителаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл.152, ал. 1, т. 2;

2. използваметодиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели,различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. разгласяваметодиките, определени за провеждане на психологическо изследване;

4. организира иизвършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, предипровеждането му;

5. разпоредидопускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика запровеждане на психологическо изследване;

6. разпореди илидопусне издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа налипсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методикитерезултати от психологическото изследване;

7. не изпълниразпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите отИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация", изпълняващи функциипо методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.

(3) Наказва се сглоба в размер 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическоизследване:

1. допусне доизследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическоизследване;

2. започнепровеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен снаредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. нарушипоследователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическотоизследване от утвърдените указания;

4. издадеудостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или възоснова на несъответстващи на определените с методиките резултати отпсихологическото изследване;

5. издадеудостоверение за психологическа годност, без да е проведено психологическоизследване.

(4) Наказаниетопо ал. 3 се налага и на лице, което не спази изискванията за водене надокументацията във връзка с организирането и провеждането на психологическитеизследвания.

(5) Наказва се сглоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или общественипревози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическагодност.

(6) Когатонарушението по ал. 1 - 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответнотонарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.   

Чл. 178г. (Нов -ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Който пуска на пазара превозно средство, за което сеизисква сертификат за одобряване на типа, без да е издаден такъв, или пускапревозното средство на пазара в нарушение на пряко приложим акт на Европейскиясъюз в областта на одобряването на типа на превозни средства, се наказва сглоба 2500 лв.

(2) На юридическолице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налагаимуществена санкция в размер 5000 лв.

(3) Който пускана пазара компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване натипа, когато не отговарят на изискванията на приложимите наредби по чл. 138,ал. 4 или на правилата на ООН/ИКЕ, или на регламенти на европейските институциив областта на одобряването на типа на превозни средства и съответствието им нее удостоверено по надлежния ред, се наказва с глоба 2000 лв.

(4) На юридическолице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се налагаимуществена санкция в размер 4000 лв.

(5) Наказва се сглоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., който разпореди,допусне или издаде документ с неверни данни относно:

1. съответствиетона превозните средства или системите, компонентите и отделните технически възлис приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, ако деяниетоне съставлява престъпление;

2. съответствиетона превозните средства и приложимите към тях технически изисквания заиндивидуално одобряване или изменение в конструкцията, ако деянието несъставлява престъпление.

(6) Който приизпитване или проверка за съответствието на нови превозни средства, системи,компоненти и отделни технически възли с приложимите към тях техническиизисквания за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване напревозни средства използва оборудване, уреди или средства за измерване, коитоса неизправни или използва неправилно, манипулира или изменя показанията им, сенаказва с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., акодеянието не съставлява престъпление.

(7) Занарушенията, предвидени в чл. 13, т. 2, букви "в" и "д" отРегламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите отлеки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и задостъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L 171/1 от 29 юни 2007г.), в чл. 13, т. 2, букви "в" и "г" от Регламент (ЕО) №78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относнотиповото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата напешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, заизменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО(OB, L 35/1 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 15, т. 2, букви "в","г" и "д" от Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейскияпарламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторнипревозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО(OB, L 35/32 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 11, т. 2, букви "в","г" и "д" от Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейскияпарламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторнипревозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превознисредства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта итехническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО)№ 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО,2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/1 от 18 юли 2009 г.) и в чл. 11, т. 2, буква "в" отРегламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасностна моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти иотделни технически възли, предназначени за тях (OB, L 200/1 от 31 юли 2009 г.):

1. физическо лицесе наказва с глоба в размер 2500 лв.;

2. на юридическолице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер 5000лв.   

Чл. 178д. (Нов -ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с глоба в размер 200лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено запревозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозносредство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.

Чл. 178е. (Нов -ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркирапътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначенисамо за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за товаместа.

Чл. 178ж. (Нов -ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване отправо да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала искоростен път.

(2) Когатонарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право дауправлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.    

Чл. 179. (1)(Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.,изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба вразмер 150 лв.:

1. водач, койтоне е означил по установения начин принудително спряло на платното за движениепътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване напревозното средство от платното за движение, ако от това е създаденанепосредствена опасност за движението;

2. койтоизхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създаватопасност за движението;

3. собственик илидлъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозносредство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;

4. койтоуправлява технически неизправно моторно превозно средство, на което порадихарактера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и домясто за нейното отстраняване;

5. (доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., всила от 07.08.2012 г.) който не спазва предписанието на пътните знаци, пътнатамаркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, заразминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създаденанепосредствена опасност за движението;

6. който неосигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращосъс специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите отнего превозни средства.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазванена дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, сенаказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(3) (Нова - ДВ,бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, закоето не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона запътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графичнооформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва:

1. при управлениена пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътнипревозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т.3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат техническидопустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона - 3000 лв.;

2. при управлениена пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8(осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство,предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превознисредства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси илина теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или коитоимат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона - 1500 лв.;

3. при управлениена пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото наводача - 600 лв.;

4. при управлениена пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места смястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари,и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, стехнически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътнитепревозни средства от тази група с повишена проходимост - 300 лв.

(4) (Нова - ДВ,бр. 39 от 2011 г.) Водач, който управлява пътно превозно средство порепубликанските пътища за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответнатакатегория, се наказва с глоба, както следва:

1. при управлениена пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав отпътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал.6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които иматтехнически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона - 1500лв.;

2. при управлениена пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8(осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство,предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превознисредства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси илина теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или коитоимат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона - 750 лв.;

3. при управлениена пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото наводача - 300 лв.

(5) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Водач, който управлява моторно превозносредство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиденстикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака,издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка "Гражданска отговорност"на автомобилистите по чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва сглоба 50 лв.   

Чл. 180. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от20 до 150 лв. водач, който:

1. (доп. - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) наруши правилата за използване светлините на пътно превозносредство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно илиуправлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл.179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасностза движението;

2. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) откаже превоз на представител наслужбите за контрол по този закон с моторно превозно средство за общественпревоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;

3. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) наруши правилата за движение пообособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, правилата запреминаване през железопътен прелез или паркира на спирките на превознитесредства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(2) Наказаниетопо ал. 1 се налага и на:

1. праводателя,който при отчуждаване на регистрирано пътно превозно средство не съобщи вопределения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденотопревозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага и наприобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срокне съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;

2. собственика намоторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва безоснователна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани отпътните превозни средства със специален режим на движение.   

Чл. 181. Наказвасе с глоба до 50 лв.:

1. собственик илидлъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срокпревозно средство за технически преглед;

2. водач, койтоизползва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерванескоростта на движение на моторните превозни средства;

3. (доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водач, който не носи определенитеза носене документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят насъответните изисквания;

4. водач, койтоуправлява моторно превозно средство за обществен превоз повече отзаконоустановеното работно време, както и водач, който управлява моторнопревозно средство в болестно или друго състояние, което създава опасност задвижението;

5. водач, койтоне спре двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или епаркирано, освен ако работата му е необходима за извършване натоварно-разтоварна или друга технологична дейност;

6. водач, койтоуправлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над установенитенорми или с неизправно шумозаглушително устройство;

7. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) водач на моторно превозно средство, който превозва пътницинад определения брой места.

   

Чл. 182. (Изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скороств населено място, се наказва, както следва:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.;

4. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 400 лв.;

5. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 km/h - с глоба 600 лв.;

6. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 700 лв. итри месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като завсеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличавас 50 лв.

(2) Водач, койтопревиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.;

4. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 300 лв.;

5. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 400 лв.;

6. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 600 лв., като за всеки следващи5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличавас 50 лв.

(3) Водач намоторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, койтопревиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

1. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

2. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

3. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 150 лв.;

4. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 500 лв.;

5. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 800 лв.;

6. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 1000 лв. итри месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като завсеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличавас 50 лв.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1,т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 5 е повторно, наказанието е предвидената засъответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1,т. 6 и ал. 3, т. 6 - предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размери лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок тримесеца.

(5) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 - 6, ал. 2, т. 4 - 6 и ал.3, т. 4 - 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответнотонарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторнопревозно средство за срок 6 месеца.   

Чл. 183. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 10лв. водач, който:

1. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., всила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носиопределените документи - свидетелство за управление, контролен талон исвидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;

2. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) не носи документ за сключена задължителна застраховка"Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнилзадължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден къмдатата на установяване на нарушението;

3. (предишна т. 2- ДВ, бр. 51 от 2007 г.) неправилно използва звуков сигнал в населено място.

4. (отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г.)

5. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) управлява велосипед безсветлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 20 лв. водач,който:

1. неправилнопрестоява или е паркирал неправилно;

2. нарушава правилатаза разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;

3. не спира напътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!",неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилноизпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;

4. (отм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.)

5. (отм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.)

6. управлявапревозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност за другиучастници в движението;

7. (отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

8. управлявапревозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстранина превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от1 метър;

9. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)

10. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.)

11. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) нарушава правилата за движение назад.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 30 лв. водач,който:

1. (отм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.)

2. (отм. - ДВ,бр. 37 от 2015 г.)

3. (отм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.)

4. (отм. - ДВ,бр. 85 от 2004 г.)

5. навлиза следзнак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движив забранената посока на еднопосочен път;

6. (доп. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) при неправилно изпреварване, несъздава опасност за движението;

7. управлявапревозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашатсигурността на движението.

8. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)

(4) (Нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв.водач, който:

1. (отм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

2. неправилнопреминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници илипокрай спиращ или спрял автобус;

3. (отм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

4. управлявапътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителниелементи;

5. (доп. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозносредство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4;

6. (изм. - ДВ,бр. 19 от 2015 г.) използва мобилен телефон по време на управление напревозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването нателефона без участието на ръцете му;

7. (доп. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) не изпълнява задължението заизползване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който неизпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;

8. неправилнопрестоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превозна пътници или кръстовище;

9. престоява илипаркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превознисредства по посока на движението;

10. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора,раздел ХХV;

11. (нова - ДВ, бр.88 от 2008 г.) управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто ида е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4,т. 1;

12. (нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализираназа движение само на пътни превозни средства от редовните линии за общественпревоз на пътници, без да има право на това.

(5) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с глоба 100 лв. водач,който:

1. преминава присигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

2. не осигурипредимство, когато преминава през пешеходна пътека.

(6) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато нарушението по ал. 5, т. 1или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване отправо да управлява моторно превозно средство за срок един месец.   

Чл. 184. (1)Наказва се с глоба до 30 лв.:

1. водач на пътнопревозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана групапешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който нарушиправилата за движението по пътищата;

2. водач илипътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, коитозамърсяват пътя;

3. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което е отнето издаденотов Република България национално свидетелство за управление на моторно превозносредство и не е върнало международното си свидетелство в съответната служба наМинистерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на актаза отнемане;

4. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което при пребиваване задграница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозносредство, издадено в Република България, и не е уведомило за това съответнатаслужба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането си встраната;

5. (нова - ДВ,бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм.относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., всила от 01.01.2017 г.) собственик на пътно превозно средство, което е паркиранона пътя 30 дни след датата на отнемане или връщане на свидетелството зарегистрация на пътното превозно средство.

6. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

(2) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказвапешеходец, който:

1. преминава презогражденията от парапети или вериги;

2. не спазвасветлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 20 лв. се наказвапешеходец, който наруши правилата за движение извън случаите по ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм.- ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнявазадължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

(5) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 60от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от21.01.2017 г.) Когато в резултат на нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 сапричинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица,нарушителят се наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл. 185. Занарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове,за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20лв.

Чл. 186. (1)(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За административни нарушения, които саустановени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаванеот право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролниточки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или вминималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателнатаразпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябвада съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; засамоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторнотопревозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби,за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното ? заплащане.Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато есъгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министърана вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.

(2) На лице,което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глобаили откаже да подпише фиша, се съставя акт.

(3) (Изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Фиш за неправилно паркираномоторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В тозислучай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, катопървият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр оставатза съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство сезакрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението,моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби,размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ? заплащане.Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята завръчване на фиша.

(4) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Принарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи илизаписващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер намоторното превозно средство, на собственика, на когото е регистриранопревозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - науправителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да сеяви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването ?, за даму бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставилоуправлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението.При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, накоето е предоставено управлението на моторното превозно средство, насобственика или на управителя на юридическото лице - собственик на моторнотопревозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връченот датата на издаване на фиша.

(5) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) На лице, посочено с декларация от собственика на моторнотопревозно средство, с което е извършено нарушението, или от управителя наюридическото лице, когато моторното превозно средство е собственост наюридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозносредство, се издава фиш по реда на ал. 4.

(6) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

(7) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп.- ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволнов 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в силанаказателно постановление и се изпраща за събиране на публичнияизпълнител.   

Чл. 187.Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне неговподчинен да извърши нарушение по този закон, се наказва с наказанието,предвидено за извършеното нарушение.   

Чл. 188. (1)(Предишен текст на чл. 188 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Собственикът или този, накогото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с негонарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършенотонарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

(2) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено при управление на моторнопревозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този законнаказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено отнего, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.   

Чл. 189. (1)Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят отдлъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.

(2) Редовносъставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване напротивното.

(3) Свидетел поакта може да бъде и служебно лице.

(4) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.,в сила от 21.01.2017 г.) При нарушение, установено и заснето с автоматизиранотехническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и нанарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен засъответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалнатаструктура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия еустановено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване нанарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика,на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението,нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините задоброволното ? заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава отминистъра на вътрешните работи.

(5) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 спрепоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определенитеот министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване нафункциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикътзаплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура наМинистерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето,извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторнопревозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпращаелектронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издадениятелектронен фиш се анулира.

(6) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може дасе направи писмено възражение пред директора на съответната структура наМинистерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението ипреценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издадениятелектронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

1. моторнотопревозно средство е било обявено за издирване;

2. нарушението еизвършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

(7) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция на Министерството навътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то есобственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението сипо ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа заанулиране на фиша.

(8) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2015 г.) Електронният фиш подлежи наобжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбатасрещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато енаправено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа заанулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът насъответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиятотеритория е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпращазаедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителнотописмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, кактои информация за участъка от пътя с описание на мястото и географскитекоординати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката надвижение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство,неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.

(9) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срокапо ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електроненфиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

(10) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Влизат в сила електронните фишове, които:

1. не подлежат наобжалване;

2. не саобжалвани в срока по ал. 8;

3. са обжалвани,но са потвърдени или изменени от съда.

(11) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в силанаказателно постановление.

(12) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 10от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешнитеработи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тяхдлъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

(13) (Отм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.,предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., обявена за противоконституционнас РКС № 1 от 2012 г. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Не подлежат на обжалваненаказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50лв. включително.

(14) (Предишнаал. 6 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от21.01.2017 г.) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете,издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове и поизпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона заадминистративните нарушения и наказания.

(15) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Изготвените стехнически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час нанарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки,видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателнияпроцес.

(16) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При връчване нанаказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелствоза управление на моторно превозно средство.

   

Чл. 189б. (Нов -ДВ, бр. 19 от 2015 г. (*)) Редът по чл. 189а се прилага при установяване наедно или няколко от следните нарушения:

1. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управление на пътно превозносредство под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или технианалози;

2. преминаванепри сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

3. управление напътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентатапътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;

4. управление напътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътнипревозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да имаправо на това;

5. превишаване наразрешената максимална скорост;

6. движение влента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;

7. използване намобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен чрезустройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;

8. неизпълнениена задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;

9. превозване надеца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.

Чл. 189г. (Нов -ДВ, бр. 19 от 2015 г.) Националният център за контакт за улесняване натрансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързанис безопасността по пътищата, е в Министерството на вътрешните работи.

Чл. 189д. (Нов -ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 07.05.2016 г.) Министърът на вътрешните работиили оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия навсеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване натрансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.

Чл. 190. (1)(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) След влизането в сила на наказателнопостановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторнопревозно средство, препис от него се предоставя на съответното структурно звенона Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът имоторното превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управлениесе изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи засъхранение и отчет.

(2) Наказанието"лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече отдатата на изземването на свидетелството за управление.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок отвлизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебноторешение или определение на съда при обжалване. 

Допълнителниразпоредби

§ 1. (1) (Изм. -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет сесъздава "Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите набезопасността на движението по пътищата" за координиране на действиятамежду държавните органи и обществеността във връзка с проблемите набезопасността на движението по пътищата.

(2) (Нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Комисията по ал. 1:

1. подпомагаМинистерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността надвижението по пътищата;

2. дава становищаи разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношениекъм безопасността на движението по пътищата;

3. анализираинформацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността надвижението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет;

4. изготвянационални програми за подобряване състоянието на безопасността на движениетопо пътищата, които се приемат от Министерския съвет;

5. давапредложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряванебезопасността на движението;

6. координира ипредприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността надвижението;

7. участва вработната група "Безопасност на движението" към Комитета по вътрешентранспорт при Европейската икономическа комисия на ООН.

(3) (Предишна ал.2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Съставът,финансирането, функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността наоргана по ал. 1 се определят от Министерския съвет.

(4) (Нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г.) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван отминистъра на вътрешните работи:

1. във Фонда забезопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения,установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и другиприходи, предвидени в нормативен акт;

2. средствата отфонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата иподобряване на пътната безопасност;

3. редът иусловията за управление на средствата от фонда се определят с акт наМинистерския съвет.

(5) (Нова - ДВ,бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Министърът на финансите попредложение на министъра на вътрешните работи одобрява по реда на чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси допълнителни разходи по бюджета наМинистерството на вътрешните работи за разходи на Фонда за безопасност надвижението по ал. 4 до размера на постъпилите във фонда приходи от глоби.

(6) (Нова - ДВ,бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Превишението в края на годината наприходите над разходите по фонда се предоставя за ползване за същите цели презследващата бюджетна година по реда на ал. 5.

§ 1а. (1) (Нов -ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на § 1а - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Областните управители и кметовете на общините набелязватмерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищатана своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисиятапо § 1, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) Към областните уп

равители икметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност надвижението по пътищата. (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните иобщинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират иконтролират проблемите по безопасността на движение

то, изготвятежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат меркиза нейното подобряване. § 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр.53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Снетите от отчет пътни превознисредства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителнитеразпоредби на Закона за управление на отпадъците.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министерският съвет определяусловията и реда за събиране, предаване, съхраняване и разкомплектоване напътните превозни средства по ал. 1.

(3) Дейността поал. 2 може да се осъществява от търговци върху собствени или наети терени възоснова на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите.

(4) Общините сезадължават да отреждат терени за осъществяване на дейността по ал. 2, когато тясе извършва от търговски дружества с общинско участие.

§ 3. По всичкипроекти, свързани с организиране на движението по пътищата, при направеноискане от страна на заинтересуваните лица съответните служби на Министерствотона вътрешните работи са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено становище.

§ 4. (Изм. - ДВ,бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., всила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката осигурява чрезсъответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата насредното образование на правилата за движение по пътищата.

§ 5. Лицата,които се обучават за водачи на моторни превозни средства в организирани посъответния ред форми на обучение, не носят отговорност по този закон запътнотранспортни произшествия, както и за последиците от тях, станали по времена практически занятия, освен ако са действали умишлено.

§ 6. По смисълана този закон:

1."Път" е всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновеноизползвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Къмпътищата се приравняват и улиците.

2. "Пътналента" е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряващадвижението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно следдруго.

3. "Платноза движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколкоплатна за движение, видимо отделени едно от друго.

4. "Границана платното за движение" е линията, очертана или не с пътна маркировка,която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътнотоплатно - банкет, тротоар, лента за принудително спиране и други. Линията, скоято се очертава "BUS"-лентата, също е граница на платнотоза движение.

5. "Пътенбанкет" е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение.Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.

6."Тротоар" е изградена, оградена или очертана с пътна маркировканадлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена самоза движение на пешеходци.

7. "Пътноплатно" е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение иостровите на платното за движение.

8."Кръстовище" е място, където два или повече пътя се пресичат,разделят се или се събират на едно ниво.

9. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.)"Одобряване на типа (типово одобрение)" е процедура заудостоверяване, че даден тип пътно превозно средство, система, компонент илиотделен технически възел отговарят на техническите изисквания, определени внаредбите по чл. 138, ал. 4.

10. (доп. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) "Пътно превозно средство" е съоръжение,придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари.Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите исамоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

11. "Моторнопревозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател запридвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

12."Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство,което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на другипътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. Взависимост от предназначението си автомобилите биват:

а) леки - запревозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водачане превишава 8;

б) товарни - запревозване на товари и/или за теглене на ремарке;

в) автобуси - запревозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;

г) специални - спостоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяватизползването им за други цели.

13. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)"Мотоциклет" е двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош,което има двигател с работен обем над 50 cm3. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с триколела, чиято маса без товар не надвишава 400 kg, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател сработен обем до 50 cm3 и чиято конструктивна максимална скоростнадвишава 45 km/h.

14. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)"Мотопед" е дву- или триколесно пътно превозно средство, което имадвигател с работен обем до 50 cm3 и чиятоконструктивна максимална скорост не надвишава 45 km/h.

15."Трактор" е моторно превозно средство, предназначено за извършване наспецифични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението попътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори сеприравняват и самоходните шасита.

16. (изм. - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) "Самоходна машина" есъоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности идвижеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са:електрокарите, мотокарите и самоходната земеделска и горска техника по смисълана § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контролна земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални иверижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешнитеработи и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е стеглително усилие до 200 kg, максималната ? скорост на движение е до25 km/h, колеята - до 900 mm, и масата без товар - до 900 kg.

17."Ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено отмоторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.

18."Полуремарке" е пътно превозно средство, което се прикачва къммоторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозносредство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар сеноси от моторното превозно средство.

18а. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) "Регистрация" еадминистративно разрешение за превозното средство да участва в пътнотодвижение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването натабели с регистрационен номер.

19."Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, коетосе привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, сизключение на инвалидните колички.

20. "Съставот пътни превозни средства" са механично свързани пътни превозни средства,които участват в движението по пътищата като едно цяло.

21."Категория на моторно превозно средство" е група моторни превознисредства, обединени съобразно предназначението им и конструктивните имособености.

22."Натоварване на ос" е частта от масата с товар, която се носи отвсяка ос на пътното превозно средство.

23. (изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Извънгабаритно пътно превозносредство" е пътно превозно средство (или състав от пътни превознисредства), което с товар или без товар надвишава допустимите размери или маса,определени по реда на чл. 139, ал. 1, т. 2.

24. (изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) "Бавнодвижещо се пътно превозно средство" е пътнопревозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи съсскорост, по-висока от 30 km/h. Към бавнодвижещитесе пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера напревозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 km/h.

25."Водач" е лице, което управлява пътно превозно средство или водиорганизирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни илиездитни животни или стада по пътищата.

25а. (нова - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) "Нов водач" е водач,който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозносредство.

26."Пътник" е лице, което се намира във или на пътно превозно средство,но не участва в управлението му.

27."Участник в пътнотранспортно произшествие" е всеки, който е пострадалпри произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.

28."Участник в движението" е всяко лице, което се намира на пътя и съссвоето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива саводачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

29."Обществен превоз" е този, който се извършва с превозно средствосрещу заплащане.

30."Пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса надвижението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт нахора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или другиматериални щети.

31."Предимство" е правото на един участник в движението да премине предидруг през дадено място от пътното платно.

32."Маловажно" е нарушението, което, макар и с незначителни отклоненияот нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътнаобстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие.

33. (изм. - ДВ,бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) "Повторно" енарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 - вдвегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което нанарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително икогато първото наказание му е било наложено като нов водач.

34. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Технически допустимамаксимална маса" е максималната маса на пътното превозно средство внатоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговатаконструкция и производствено изпълнение.

35. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Допустима максималнамаса" е разрешената максимална маса на пътното превозно средство внатоварено състояние, определена за допустима от компетентните органи.

36. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Повишена проходимост" еналице, когато моторните превозни средства отговарят на определени условия запреодоляване на наклон, задвижващи оси, преден и заден ъгъл на проходимост,блокиране на диференциала, просвет и други.

37. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Препятствие на пътя" енарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или другиподобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението.

38. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Светлинен сигнал" есветлина с определен цвят, излъчвана от светещо поле с определени форма иразмери.

39. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Участък с концентрация напътнотранспортни произшествия" е участък от пътя, на който за даден периодса настъпили повече от определен брой пътнотранспортни произшествия.

40. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Първа долекарска помощ"е прилагането на подходящи животоподдържащи действия и мероприятия запредотвратяване на усложненията, получени при травми, свързани спътнотранспортни произшествия, на място или в близост до него, от водачи намоторни превозни средства и други участници в движението до идването на екип отСпешна медицинска помощ.

41. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Тип превозно средство"са превозните средства, спадащи към една категория, произведени от един и същпроизводител, обозначени от него по унифициран начин (производствена марка, VIN-код на превозното средство, търговска марка и други),които не се различават по съществените си характеристики.

42. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., всила от 21.01.2017 г.) 43. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002г.) "Пускане на пазара" е преминаването към етапа на разпространениеи/или използване, безплатно или срещу заплащане на моторно превозно средство,ремарке, система, компонент или отделен технически възел, след етапа напроизводство или внос за първи път в страната.

44. (нова - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) "Пускане в действие" емоментът, при който компонентът или отделният технически възел преминава в етапна първо ползване от крайния потребител.

45. (нова - ДВ,бр. 61 от 2006 г.) "Изоставено регистрирано моторно превозносредство" е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намиравърху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика сии той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването мупо надлежния ред.

46. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) "Обичайно пребиваване вРепублика България" е мястото, където дадено лице обикновено живее повечеот 185 дни през последните 12 последователни месеца поради лични или трудовивръзки, или ако лицето няма трудови връзки - поради лични връзки, които сочаттясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее. За обичайно пребиваванена лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и коетовследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повечедържави членки, се смята мястото, където са личните му връзки, при условие челицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо,ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача сопределена продължителност. Следването в университет или в друго учебнозаведение не се смята за смяна на обичайно пребиваване.

47. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Обезопасителен колан" (колан за седалка, колан) екомплект от ленти с осигуряваща ключалка, регулиращи устройства иприсъединителни приспособления, които могат да се закрепват към моторнотопревозно средство и са предназначени да намалят риска от увреждане напотребителя чрез ограничаване подвижността на тялото му в случай на сблъскванеили внезапно намаляване скоростта на превозното средство. Такъв комплектобикновено се определя като "комплект колан", понятие, обхващащо ивсяко устройство за преобразуване на енергия или прибиране на колан.

48. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Система за обезопасяване на деца" е комплект откомпоненти, които могат да включват комбинация от ленти или гъвкави компонентис осигурителна ключалка, регулиращи устройства, присъединителни приспособленияи в някои случаи допълнителен стол и/или екран срещу удар, които могат да бъдатзакрепвани към превозното средство. Тя е предвидена да намали риска отувреждане на пътника в случай на удар или рязко спиране на превозното средствопосредством ограничаване подвижността на тялото на пътника.

49. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Населено място" е застроена със сгради територия,при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.

50. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Железопътен прелез" е пресичане на едно ниво напът с железопътна линия.

51. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Охраняем железопътен прелез" е прелезът, който еснабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег заохраняемост.

52. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Автомагистрала" е автомобилен път, който необслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости приспециални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки,не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на еднониво и е обозначен със знаци за автомагистрала.

52а. (нова - ДВ,бр. 47 от 2012 г.) "Скоростен път" е път, който отговаря наизискванията на чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата.

53. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Съчленено превозно средство" е комбинация отпревозни средства, състояща се от моторно превозно средство и свързано с негополуремарке.

54. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Пешеходна пътека" е част от платното за движение,очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначеназа преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продължениятана тротоарите и банкетите върху платното за движение.

55. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Намалена видимост" е налице при здрач, мъгла,валеж, запрашеност, задименост и други подобни.

56. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Ограничена видимост" е налице при стръмнини,завои и други препятствия, които пречат на видимостта.

57. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Тахограф" е средство за измерване по смисъла наЗакона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в моторно превозносредство, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режимданни за движението на автомобила и за определените периоди на управление,прекъсване и почивка на водачите.

58. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Изкуствена неравност" е изпъкнала или вдлъбнатаповърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване скоростта на пътнотопревозно средство.

59. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени заподобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозносредство при движението му.

60. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Пътно-комендантски подразделения" са специалнивоенни подразделения от Българската армия, отговорни за регулиранепридвижването на войскови колони и единични машини независимо от тяхнатанационалност.

61. (нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) "Идентификационен номер на превозното средство" еподредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство отпроизводителя с цел идентифицирането му.

62. (нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г., предишна т. 61 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012г.) "Системно" е нарушението, извършено три или повече пъти ведногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление илина първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същотопо вид нарушение.

63. (нова - ДВ,бр. 10 от 2011 г., предишна т. 62 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2015 г.) "Електронен фиш" е електронноизявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрезадминистративно-информационна система въз основа на постъпили и обработениданни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

64. (нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Човек с трайноувреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби наЗакона за интеграция на хората с увреждания.

65. (нова - ДВ,бр. 19 от 2015 г.) "Автоматизирани технически средства и системи" сауреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени ипроверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматичнозаснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат дабъдат:

а) стационарни -прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;

б) мобилни -прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя,установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя началои край на работния процес.

§ 6а. (Нов - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм.- ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г.,в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За издаване наразрешения и други документи по този закон се заплащат такси, определени втарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи,министъра на регионалното развитие и благоустройството или на министъра наздравеопазването.

Преходни иЗаключителни разпоредби

§ 7. (Изм. - ДВ,бр. 54 от 2010 г.) Водачите, получили право за управление на моторно превозносредство от категория М преди 1 юни 1996 г., имат право да управляват и моторнипревозни средства от категория А с работен обем на двигателя до 50 cm3.

§ 7а. (Нов - ДВ,бр. 22 от 2003 г.) (1) Колесните трактори, теглените от тях ремаркета исамоходните шасита, придобити до 1999 г., при непълнота на документите запроизход или собственост, или на данни за техниката, както и когато данните саразлични от установените върху техниката, се регистрират в срок до 30 септември2004 г. след представяне от собственика на нотариално заверена декларация,съдържаща обстоятелствата по придобиването и причините за несъответствието на данните.

(2) При липса наномер на рамата (шасито) се определя и нанася нов номер.

§ 8. Нарушенията,извършени до 1 януари 2000 г., не се вземат предвид при въвеждане на точковатасистема по чл. 157.

§ 9. Този законотменя Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 1973 г.; изм. идоп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983г., бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от1990 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87от 1997 г., бр. 11 и 79 от 1998 г.).

§ 10.Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението попътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.

§ 11. (1) (Изм. идоп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в силаот 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. -ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията, на министъра на вътрешните работи, на министъра нарегионалното развитие и благоустройството, на министъра на образованието и науката,на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните иминистъра на икономиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите,министъра на околната среда и водите, областните управители и кметовете наобщини.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За прилагането на този закон и наратифицираните международни договори в областта на движението по пътищатаминистрите по ал. 1 издават наредби и инструкции.

(3) (Нова - ДВ,бр. 51 от 2007 г.) В рамките на своите компетенции органите по ал. 1 ежегодноразработват и изпълняват мерки за прилагане на закона и за ограничаване на брояна пострадалите от пътнотранспортните произшествия.

§ 11а. (Нов - ДВ,бр. 43 от 2002 г., в сила от 27.05.2002 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., всила от 01.01.2005 г., нов - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.,отм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

§ 12. (Нов - ДВ,бр. 76 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 от този закон,се ползват и от специализирани контролни органи на Агенция "Митници"при упражняване на определените им по Закона за митниците и Закона за акцизитеи данъчните складове правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170 оттози закон.

§ 12а. (Нов - ДВ,бр. 16 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм.- ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165,ал. 2, т. 1 се ползват и от лицата по чл. 197 и 198 от Закона за горите приупражняване на правомощията им по опазване и контрол на горските територии ипри спазване изискванията на чл. 170.

§ 13. (Предишен §12 - ДВ, бр. 76 от 2002 г.) Законът влиза в сила от 1 септември 1999 г., сизключение на разпоредбите на чл. 143, ал. 6 и чл. 157, които се прилагат от 1януари 2000 г.

-------------------------

Законът е приетот ХХХVIII Народно събрание на 18 февруари 1999 г. ие подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Допълнителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г.)

§ 77. Навсякъде взакона думите:

1."министърът на транспорта", "министъра на транспорта" и"Министерството на транспорта" се заменят съответно с"министърът на транспорта и съобщенията", "министъра натранспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта исъобщенията."

2."стопанина на пътя", "стопанинът на пътя" и "стопанитена пътя" се заменят съответно със "собственика или администрацията,управляваща пътя", "собственикът или администрацията, управляващапътя" и "собствениците или администрацията, управляваща пътя".

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г.)

§ 78. (1) В срокедин месец от влизането в сила на този закон министърът на образованието инауката предава на министъра на транспорта и съобщенията регистъра заиздадените и отнетите разрешения за обучение за придобиване на правоспособностза управление на моторно превозно средство и подадените заявления за издаванена разрешения за извършване на обучение на водачи на моторни превозни средства.

(2) Срокът по чл.152, ал. 1, т. 3 за издаване на разрешение за обучение на водачи на моторнипревозни средства се удължава с 30 дни за заявленията, постъпили до влизането всила на този закон.

§ 79. Въвежданетона свидетелство за регистрация на моторните превозни средства по чл. 141, ал. 1се извършва при първоначална регистрация, промяна в регистрацията и всъответствие с изискванията на Европейския съюз.

§ 80. Вшестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приемаправилник за прилагането на закона.

§ 81. Наредбите,предвидени в този закон, се издават в шестмесечен срок от влизането му в сила.

§ 82. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на § 17 и § 76, т. 2, които влизат в сила един месец следобнародването му.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР.45 ОТ 2002 Г.)

 

§ 93. (1)Наложените глоби по чл. 186 от Закона за движението по пътищата се събират пореда на Данъчния процесуален кодекс.

(2) Незаплатениглоби по издадени до влизането в сила на този закон фишове по реда на чл. 186от Закона за движението по пътищата се заплащат в 6-месечен срок от влизането всила на този закон в данъчното подразделение по местоживеене, без да се изпращапокана за доброволно изпълнение. След изтичането на 6-месечния срок издадениятфиш се счита за влязло в сила наказателно постановление и наложената глоба сесъбира по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Преходни иЗаключителни разпоредби

ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)br/> § 21. Законътвлиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от 1декември 2014 г.

Допълнителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.19 ОТ 2015 Г.)

§ 11. Навсякъде взакона думите "министъра на регионалното развитие" и "министърътна регионалното развитие" се заменят съответно с "министъра нарегионалното развитие и благоустройството" и "министърът нарегионалното развитие и благоустройството".

§ 12. Този законвъвежда изискванията на:

1. Директива заизпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение наДиректива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителниколани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ, L 59/32 от 28 февруари 2014 г.).

2. Директива2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. заулесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортнинарушения, свързани с безопасността по пътищата (OB, L 288/1 от 5 ноември 2011 г.).

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.19 ОТ 2015 Г.)

§ 13. Министърътна вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя наЕвропейската комисия изчерпателен доклад за напредъка на националните дейностиза улесняване на трансграничния обмен на информация за нарушенията по чл. 189бв срок до 6 май 2016 г.

§ 14. Министърътна вътрешните работи в срок до три месеца от влизането в сила на този закониздава наредбата по чл. 165, ал. 3.

§ 15.Разпоредбата на § 9 относно чл. 189д влиза в сила от 7 май 2016 г. 

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

(ОБН. - ДВ, БР.14 ОТ 2015 Г.)

§ 40. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10,19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,бр. 53 и 107 от 2014 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката иенергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" сезаменят съответно с "министърът на икономиката" и "министъра наикономиката", а думите "министърът на регионалното развитие" и"министъра на регионалното развитие" се заменят съответно с"министърът на регионалното развитие и благоустройството" и"министъра на регионалното развитие и благоустройството". 

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР.92 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2005 Г.)

§ 31. Този законвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на:

1. разпоредбатана § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 1 - 4, която влиза в сила от 1 януари 2006 г.;

2. разпоредбатана § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 5, която влиза в сила две години след датата навлизане в сила на този закон;

3. разпоредбатана § 14, т. 1 относно чл. 24, ал. 2, която влиза в сила, както следва:

а) за автомобилис първа регистрация до 1 януари 1990 г. - от 1 юли 2006 г.;

б) за автомобилис първа регистрация след 1 януари 1990 г. - от 1 януари 2007 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР.99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законътвлиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата наприсъединяването на Република България към Европейския съюз.  

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ КОДЕКСА ЗАЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР.103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 28. Кодексътвлиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:

1. член 45, ал.3, чл. 47, глава четвърта, чл. 71, ал. 4, чл. 77, ал. 5, чл. 80, ал. 5, чл. 88,ал. 3, чл. 89, чл. 99, ал. 4, чл. 112 - 116, чл. 127, 137, 139 - 149, главаседемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 254, ал. 1, т. 2, чл. 256, чл. 258,ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5, чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква"б", т. 3, т. 4, буква "в" и т. 5 от преходните изаключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила наДоговора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;

2. член 254, ал.2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след катобъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националнотобюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилнитезастрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застрахованетосрещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превознисредства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;

3. член 266,който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;

4. член 282, ал.4 и чл. 284 - 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейскатакомисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумениемежду Националното бюро на българските автомобилни застрахователи икомпенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 отДиректива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързанисъс застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването намоторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО.До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България къмЕвропейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователисъздава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;

5. член 288, ал.2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведенипретенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет наГаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договораза присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фондзаплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило натериторията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията заизпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането всила на кодекса.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ КОДЕКСА ЗАЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР.102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 50. (1) Тозикодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, койтовлиза в сила от 1 юли 2016 г.

(2) До 1 юли 2016г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 - 7 се извършва ежеседмично, като всекипърви работен ден от седмицата:

1. Министерствотона вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилнаадминистрация" предоставят на Информационния център актуалните данни почл. 574, ал. 3 и 4;

2.Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи иИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуалните данни почл. 574, ал. 5 - 7.

Преходни и Заключителниразпоредби

КЪМДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР.105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексътвлиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал.9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1,буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби,които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавенвестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМАДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР.30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 40. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г. и бр. 6, 70, 85 и 115 от2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите"Закона за административното производство" се заменят с"Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексътвлиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на:

1. дял трети, §2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, §66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 -4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, §132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, §66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата"окръжния" с "административния" и замяната на думите"Софийския градски съд" с "Административния съд - градСофия", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120,който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3,който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавенвестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

(ОБН. - ДВ, БР.34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., ВСИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ,бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня наобнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР.85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)

§ 43. Този законвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на:

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.51 ОТ 2007 Г.)

§ 63. Навсякъде взакона думите "Министерството на транспорта и съобщенията", "министърътна транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта исъобщенията" се заменят съответно с "Министерството натранспорта", "министърът на транспорта" и "министъра натранспорта".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

(ОБН. - ДВ, БР.109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законътвлиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР.36 ОТ 2008 Г.)

§ 81. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и102 от 2006 г. и бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.) навсякъде думите"министъра на земеделието и горите" и "Министерството наземеделието и горите" се заменят съответно с "министъра наземеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието ипродоволствието".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.88 ОТ 2008 Г.)

§ 7. В случаите,предвидени в закона, електронната обработка и подаването на заявления идекларации по електронен път се прилагат след създаване на техническите иорганизационните условия и програмните средства.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Параграф 6влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАНАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

(ОБН. - ДВ, БР.102 ОТ 28.11.2008 Г.)

§ 7. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр.43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр.79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 88 от 2008 г.)навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия иаварии" се заменят с "Министерството на извънредните ситуации".

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР.74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 21. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,бр. 79, 92 и 99 от 2005 г., бр. 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64,80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43,69, 88 и 102 от 2008 г.) навсякъде думите "министърът на образованието инауката" и "министъра на образованието и науката" се заменятсъответно с "министърът на образованието, младежта и науката" и"министъра на образованието, младежта и науката".

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 48. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключениена § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в силаот 1 октомври 2009 г.

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. - ДВ, БР.82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 4. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР.93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

§ 77. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от2008 г. и бр. 74, 75 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. В останалитетекстове на закона думите "министърът на транспорта", "министърана транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменятсъответно с "министърът на транспорта, информационните технологии исъобщенията", "министъра на транспорта, информационните технологии исъобщенията" и "Министерството на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията".

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 100. Законътвлиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" сизключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59,62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Допълнителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.54 ОТ 2010 Г.)

§ 34. Навсякъде взакона означенията на единиците за измерване "км/ч", "кг","куб. см", "т", "км/час" и "мм" сезаменят съответно с "km/h", "kg", "cm3", "t", "km/h" и "mm".

§ 35. Този законвъвежда изисквания на:

1. Директива2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. засъздаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и технитеремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли,предназначени за такива превозни средства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007);

2. Директива2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относнотиповото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмянана Директива 92/61/ЕИО на Съвета;

3. Директива2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.относносвидетелства за управление на превозни средства.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.54 ОТ 2010 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 36.Разпоредбата на § 14 относно чл. 147, ал. 8 влиза в сила от 1 януари 2011 г.

§ 37.Разпоредбите на § 15 относно чл. 148, ал. 4, т. 2 и ал. 9 - 14 влизат в силатри месеца след датата на обнародването на този закон в "Държавенвестник".

§ 38.Разпоредбите на § 19 относно чл. 150а и § 20 относно чл. 151 влизат в сила от19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.

§ 39. (1) Приподмяна, издаване на дубликат и издаване на свидетелство за управление следпридобиване на нова категория категория М се приравнява на категория АМ.

(2) (Изм. - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Всички права за управление намоторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват.

(3) (Нова - ДВ,бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Лицата, които притежаватправоспособност за управление на моторно превозно средство от категория Ттб,преминават обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторнопревозно средство от категория D до 19 януари 2013 г.

§ 40.Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5 относно частите и оборудването, коитомогат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основнисистеми, свързани с безопасността на превозните средства при движение попътищата или с неговите екологични характеристики, се прилагат след определянеот Европейската комисия на изискванията към тях.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР.98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 121. Законътвлиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 1,16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80,81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2,3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", §109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т.1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавенвестник";

2. параграф 102,т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;

3. параграфи 22,т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59,които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;

4. параграф 107,т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

(ОБН. - ДВ, БР.100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 54. Законътвлиза в сила от 1 юли 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 31 относно чл.38, ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавенвестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.10 ОТ 2011 Г.)

§ 11. Занарушения, установени до влизането в сила на този закон, се прилага досегашниятред.

Преходниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР.19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законътвлиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник"с изключение на:

1. параграф 3, §9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването назакона в "Държавен вестник";

2. чл. 14, ал. 1,т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал.5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР.48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 12. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР.53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)

§ 35. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" сизключение на разпоредбите на:

1. член 10, ал. 3и 6, чл. 11, ал. 1, чл. 19, ал. 5, чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизатв сила две години след влизането в сила на закона;

2. член 33, ал. 4и чл. 34, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;

3. член 49, ал.8, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 30. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" сизключение на § 1, който влиза в сила една година след обнародването на законав "Държавен вестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР.75 ОТ 2012 Г.)

§ 6. (1) Параграф1 влиза в сила от 19 януари 2013 г.

(2) Издаденитепреди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на моторни превозни средстваса валидни за срока, посочен в тях.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР.15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законътвлиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1февруари 2013 г.

Допълнителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.19 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г.)

§ 11. Навсякъде взакона думите "министъра на регионалното развитие" и "министърътна регионалното развитие" се заменят съответно с "министъра на регионалноторазвитие и благоустройството" и "министърът на регионалното развитиеи благоустройството".

§ 12. Този законвъвежда изискванията на:

1. Директива заизпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение наДиректива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване наобезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превознитесредства (ОВ, L 59/32 от 28 февруари 2014 г.).

2. (изм. - ДВ,бр. 37 от 2015 г.) Директива 2015/413/ЕС на Европейския парламент и на Съветаот 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относнопътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (OB, L 68/9 от 13 март 2015г.).

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

(ОБН. - ДВ, БР.68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 21. В Закона задвижението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10,19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)навсякъде думите "министърът на образованието, младежта и науката" и"министъра на образованието, младежта и науката" се заменят съответнос "министърът на образованието и науката" и "министъра наобразованието и науката", думите "министърът на регионалното развитиеи благоустройството" и "министъра на регионалното развитие иблагоустройството" се заменят съответно с "министърът на регионалноторазвитие" и "министъра на регионалното развитие" и думите"министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министърана икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с"министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра наикономиката и енергетиката".

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР.79 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2016 Г.)

§ 60. Законътвлиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:

1. член 22, ал.2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3, глава шеста, раздели I, II и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в"Държавен вестник";

2. глава седма,която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в "Държавенвестник";

3. главашестнадесета, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.;

4. параграф 46,т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 август 2022 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР.92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 81. Законътвлиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 26, т. 1, буква"г", който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ИГОРСКАТА ТЕХНИКА

(ОБН. - ДВ, БР.95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 47. Законътвлиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР.13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 29. Законътвлиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:

1. член 39, койтовлиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки- от 1 януари 2017 г.;

2. член 40:

а) алинея 1 и ал.3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

б) алинея 3, т. 5- 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;

3. член 41, ал. 1- относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от1 юли 2017 г.;

4. член 59, ал.4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;

5. член 67:

а) алинея 4 -относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза всила от 1 април 2018 г.;

б) алинея 8, т.2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;

6. член 97, койтовлиза в сила от 1 януари 2017 г.;

7. член 232,който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;

8. параграф 26,ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в"Държавен вестник".

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.101 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2015 Г.)

§ 21. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР.50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 60. Законътвлиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на разпоредбите на:

1. параграф 15,който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;

2. параграф 18,т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР.81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 102. Законътвлиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:

1. параграфи 6 -8, § 12, т. 1, 2 и 4, § 13, § 14, § 18 - 20, § 23, § 26 - 31, § 32, т. 1 и 4, §33 - 39, § 41 - 48, § 49 относно чл. 187, ал. 3, изречение първо, § 50 - 59, §61 - 65, § 81 - 85, § 86, т. 4 и 5, § 87, т. 3, § 90, т. 1, § 91, т. 2 и 3, §92, § 93 и § 97 - 101, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в"Държавен вестник";

2. параграф 32,т. 2 и 3, § 49 относно чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69 - 72, § 76относно лицата по § 70, § 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 79по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 91, т. 1 и § 94, които влизат всила от 1 февруари 2017 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР.81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ДОП. - ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ01.01.2017 Г.)

§ 102. Законътвлиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:

1. параграфи 6 -8, § 12, т. 1, 2 и 4, § 13, § 14, § 18 - 20, § 23, § 26 - 31, § 32, т. 1 и 4, §33 - 39, § 41 - 48, § 49 относно чл. 187, ал. 3, изречение първо, § 50 - 59, §61 - 65, § 81 - 85, § 86, т. 4 и 5, § 87, т. 3, § 90, т. 1, § 91, т. 2 и 3, §92, § 93 и § 97 - 101, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в"Държавен вестник";

2. параграф 32,т. 2 и 3, § 49 относно чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69 - 72, § 76относно лицата по § 70, § 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 79по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 91, т. 1 и § 94, които влизат всила от 1 февруари 2017 г.;

3. (нова - ДВ,бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) параграф 22, § 73 - 75, § 76относно лицата по § 75, § 77, § 78 по отношение на лицата по § 73, § 79 поотношение на лицата по § 73, § 80 и § 89, т. 2 - 5, които влизат в сила от 1януари 2018 г.

Преходни иЗаключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

(ОБН. - ДВ, БР.98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 20. Законътвлиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителниразпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗАИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР.101 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 21.01.2017 Г.)

§ 41. Законътвлиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", сизключение на § 20, който влиза в сила от 1 юли 2017 г.  

Приложение къмчл. 99а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр.60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

1. Картата запреференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е сразмери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът накартата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за"инвалид", който е на тъмносин фон.

3. Картите запреференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата напредната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделенивертикално на две части.

Лявата частотпред съдържа:

- символ наинвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата наизтичане на картата за паркиране;

- серийния номерна картата за паркиране;

- името и печатана издаващия орган/организация.

Дясната частотпред съдържа:

- с главни буквидумите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" на български език, ана подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" надруги езици;

- думите"Модел на Европейските общности" на български език;

- като фонотличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част нагърба съдържа:

- фамилията напритежателя;

- първото(първите) име (имена) на притежателя;

- подписа напритежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка напритежателя.

Дясната част нагърба съдържа:

- твърдението, четази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциалнопаркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, чепри употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така челицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са набългарски език.  

Релевантни актовеот Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за адаптиране къмтехническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно сближаването назаконодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение намоторни превозни средства и техните ремаркета

ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕОНА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация напревозни средства

ДИРЕКТИВА77/143/ЕЕС от 29 декември 1976 година на Съвета за сближаване назаконодателствата на държавите-членки относно техническите прегледи на моторнипревозни средства и ремаркета за тях

ДИРЕКТИВА НАСЪВЕТА от 16 декември 1976 година относно минималното ниво на обучение за някоиводачи в автомобилния транспорт (76/914/ЕИО)

ДИРЕКТИВА89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно сближаване на законодателстватана държавите-членки по отношение надълбочината на протекторите на гумите нанякои категории моторни превозни средства и техните ремаркета

ДИРЕКТИВА92/06/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1992 година относно монтирането иизползването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категориимоторни превозни средства в Общността

ДИРЕКТИВА91/439/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно свидетелствата за управлениена моторни превозни средства

ДИРЕКТИВА94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 21 ноември 1994 година относно сближаване назаконодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз наопасни товари

ДИРЕКТИВА96/35/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно назначаването и професионалнатаквалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния ивътрешния воден транспорт на опасни товари

ДИРЕКТИВА95/50/ЕО НА СЪВЕТА от 6 октомври 1995 година относно единните процедури запроверка на автомобилния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА НАСЪВЕТА 95/19/EC от 19 юни 1995 година относно ползване нажелезопътната инфраструктура и съответните й такси

ДИРЕКТИВА96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размерив националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които седвижат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси вмеждународния трафик

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №12/98 НА СЪВЕТА от 11 декември 1997 година относно условията, при коитопревозвачи, установени извън държава-членка могат да извършват националниавтомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №3315/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) №3118/93 относно условията, при които превозвачи, установени извъндържава-членка, могат да осъществяват национален автомобилен превоз на товари втази държава-членка

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №3118/93 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1993 година относно условията, при коитопревозвачи, установени извън държава-членка, могат да осъществяват вътрешенавтомобилен превоз на товари в тази държава-членка

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №3912/92 НА СЪВЕТА от 17 декември 1992 година относно контрола, осъществяван врамките на Общността в областта на шосейния и водния транспорт по отношение натранспортните средства, регистрирани или използвани в трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №881/92 НА СЪВЕТА от 26 март 1992 година относно достъпа до пазара приавтомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията надържава-членка или при преминаване през територията на една или повечедържави-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №684/92НА СЪВЕТА от 16 март 1992 година относно общите правила за международенпревоз на пътници с автобус

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №4058/89 НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година за определяне на тарифи заавтомобилен превоз на товари между държавите-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди зарегистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №56/83 НА СЪВЕТА от 16 декември 1982 година относно изпълнението на Споразумениетоза международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №1107/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година за отпускане на помощи за железопътния,автомобилния и вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №1191/69 НА СЪВЕТА от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членкипо задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния,автомобилния и вътрешноводния транспорт

РЕШЕНИЕ НАИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 28 април 1999 година относно Споразумението засътрудничество по производства по пътни нарушения (SCHom-ex (99)11, Rev. 2)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТАот 30 ноември 1993 година относно създаването на база данни на Общността запътно-транспортните произшествия (93/704/ЕО)