Указател на HTML елементи

В таблица е представен указател на по-голямата част от HTML елементите, които влизат в състава на стандарта HTML 4.0 с кратко описание на приложението им.

Азбучен каталог
 

Елемент Описание
<ABBR> Съкращение
<ACRONYM> Акроним
<ADDRESS> Задава URL в текстов вид
<A HREF> Задава хипервръзка
<APPLET> Вмъкване на аплет в HTML документ
<AREA> Дефинира зона за многозначен избор
<B> Текстов атрибут - получер
<BASE> Базов URL адрес за текущата HTML страница
<BASEFONT> Базов размер на шрифт
<BDO> Забрана за смяна на посоката при изписване на текст
<BIG> Задава шрифт с по-голям размер
<BLOCKQUOTE> Форматира текст като цитат отместен в дясно
<BODY> Тяло на HTML документ
<BR> Преминава на нова линия
<BUTTON> Дефинира бутон във формуляр
<CAPTION> Дефинира област за заглавие на таблица
<CENTER> Атрибут за центриране на текст, графика, таблица
<CITE> Текст, представен като цитат
<CODE> Текст, представен като първичен код на програма
<COL> Дефинира колона в таблица
<COLGROUP> Прегрупиране на колони в таблица
<DD> Задава списък като дефиниция
<DEL> Информация за документ
<DFN> Логически атрибут за извеждане на текст в курсив
<DIR> Дефинира списък от множество размерности
<DIV> Структурира елементи в блок 
<DL> Задава списък от дефиниции
<DT> Елемент от списък от дефиниции
<EM> Задава текст в курсив
<FIELDSET> Прегрупиране на зони във формуляр
<FONT> Задав атрибути на текст
<FORM> Дефинира формуляр
<FRAME> Дефинира съдържание на секция
<FRAMESET> Дефинира секция
<H1> Заглавие ниво 1
<H2> Заглавие ниво 2
<H3> Заглавие ниво 3
<H4> Заглавие ниво 4
<H5> Заглавие ниво 5
<H6> Заглавие ниво 6
<HEAD> Дефинира заглавната част на HTML документ
<HR> Извежда хоризонтална линия
<HTML> Заглавен елемент на HTML документ
<I> Атрибут за извеждане на текст в курсив
<IFRAME> Вмъква прозорец в текст
<IMG> Вмъква графика
<INPUT> Въвежда информация от клавиатура във формуляр
<INS> Отделя измененията в един документ
<ISINDEX> Дефиниране на средство за търсене
<KBD> Логически атрибут за извеждане на текст с шрифт куриер
<LABEL> Въвежда етикет във форма
<LEGEND> Легенда за колоните от  таблица
<LI> Задава елемент от списък
<LINK> Задава връзки за документа в секцията <HEAD>
<MAP> Въвежда описание на графична зона за многозначен избор
<META> Мета данни за активния HTML документ
<NEXTID> Сочи следващ документ
<NOFRAMES> Извежда алтернативно съдържание на елемент секция
<NOSCRIPT> Извежда алтернативно съдържание на скрипт
<OBJECT> Вмъква обект (мултимедия, аплет, скрипт)
<OL> Формира подреден списък
<P> Задава начало на параграф
<PARAM> Дефинира параметър за вмъкнат обект (аплет)
<PRE> Преформатиран текст
<Q> Дефинира блок като цитат
<S> Атрибут за подчертаване на текст
<SAMP> Атрибут за извеждане на текст с шрифт с фиксирана широчина
<SCRIPT> Вмъкване на скрипт (JavaScript)
<SELECT> Дефиниране на списък във формуляр
<SMALL> Логически атрибут за извеждане на текст с по-малък шрифт
<SPAN> Структуриране на елементи в една линия
<STRIKE> Логически атрибут за извеждане на зачертан текст
<STYLE> Дефиниция на стилов формат
<SUB> Логически атрибут за извеждане на долен индекс
<SUP> Логически атрибут за извеждане на горен индекс
<TABLE> Дефинира структурата на таблица
<TBODY> Прегрупиране на таблици
<TD> Задава клетка от таблица
<TEXTAREA> Дефинира поле за въвеждане на текст
<TFOOT> Прегрупиране на таблици
<TH> Дефинира клетка за заглавие на таблица
<THEAD> Прегрупиране на таблици
<TR> Дефинира ред в таблица
<TT> Texte sous forme de type machine а йcrire
<U> Извежда текст с подчертаване
<UL> Дефинира неподреден списък
<VAR> Текст под формата на променлива

Предметен каталог
 

Общи елементи, съдържат се във всички HTML страници 
<HTML></HTML> Маркира начало и край на файл
<HEAD></HEAD> Описателна заглавна част
<TITLE></TITLE> Заглавие на страница
<BODY></BODY> Съдържателна част на страницата
Структурни дефиниции, изобразяването им се контролира от Web браузъра
<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> </H?> Заглавие, където "?" определя размера на буквите от 1 до 6
<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY> </DIV> Дефинира секция с атрибути за подравняване
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> Форматира текст като цитат отместен в дясно
<EM></EM> Задава текст в курсив
<STRONG></STRONG> Задава текст в получер
<CITE></CITE> Задава текст в курсив като цитат
<CODE></CODE> Извежда първичен текст на програма
<SAMP></SAMP> Извежда текст с шрифт с фиксирана широчина
<KBD></KBD> Извежда текст с шрифт куриер
<VAR></VAR> Текст под формата на променлива
<DFN></DFN> Извежда текст в курсив (лог. атрибут)
<ADDRESS></ADDRESS> Задава URL в текстов вид и курсив
<BIG></BIG> Задава шрифт с по-голям размер
<SMALL></SMALL> Задава шрифт с по-малък размер
Стилови формат, контролират стилово представения текст
<B></B> Извежда текст в получер
<I></I> Извежда текст в курсив
<U></U> Извежда текст с подчертаване
<STRIKE></STRIKE> | <S></S> Извежда зачертан текст
<SUB></SUB> Извежда долен индекс
<SUP></SUP> Извежда горен индекс 
<TT></TT> Извежда текст в шрифт с фиксирана широчина
<PRE WIDTH=?> </PRE> Преформатиран текст, ? - брой символи
<CENTER></CENTER> Атрибут за центриране на елемент
<BLINK></BLINK> Извежда мигащ текст
<FONT SIZE=”+|-?”></FONT> Задава размер на шрифт в относителни единици (-2, +6)
<BASEFONT SIZE=?> Задава размер на на основен шрифт в относителни единици (1-7)
<FONT COLOR=”#$$$$$$”></FONT> Задава цвят на буквите в текста
<FONT FACE=”***”></FONT> Задава име на шрифт
<MULTICOL COLS=? GUTTER=? WIDTH=?> </MULTICOL> Управление на многоколонен обект
<SPACER TYPE=horizontal|vertical|block SIZE=? WIDTH=? HEIGHT=? ALIGN=left|right|center> Дефинира разположението на празна зона
Хипервръзки и графика
<A HREF=”URL”></A> Задава URL адрес за хипервръзка
<A HREF=”URL#***”></A> Задава URL адрес за хипервръзка и етикет в документ
<A HREF=”#***”></A> Хипервръзка в текущ документ
<A HREF=”URL” TARGET=”***”></A> Задава URL адрес за хипервръзка и име на прозорец за визуализация
<A NAME=”***”></A> Задава етикет за хипервръзка
<IMG SRC=”URL” ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT ALT=”***” WIDTH=? HEIGHT=? BORDER=? HSPACE=? VSPACE=? LOWSRC=”URL” ISMAP USEMAP=”URL”> Изобразява графичен файл от URL адрес, с уточняване на атрибути за подравняване, размери и отстояние, карта и рамка
<MAP NAME=”***”></MAP> Въвежда описание на графична зона за многозначен избор
<AREA SHAPE=”RECT” COORDS=”,,,” HREF=”URL”|NOHREF> Дефинира графична зона за избор
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”?; URL=URL”> Дефинира презареждане на страница от адрес
<EMBED SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?> Вмъкване на външен обект в страницата
Разделители
<P [ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT]></P> Параграф
<BR [CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL]> Нов ред в параграф
<HR [ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER SIZE=? WIDTH=? WIDTH=”%” NOSHADE]> Хоризонтална разделителна линия и параметри
<NOBR></NOBR> Възпрепятства прекъсването на линия
<WBR> Указва къде да бъде прекъснат реда при нужда
Списъчни структури
<UL [COMPACT|TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE]> <LI> </UL> Формира неподреден списък
<LI [TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE]> Задава елемент от неподреден списък 
<OL [COMPACT|TYPE=A|a|I|i|1 START=?]> <LI> </OL> Формира подреден списък
<LI [TYPE=A|a|I|i|1 VALUE=?]> Задава елемент от подреден списък
<DL COMPACT> <DT> <DD> </DL> Формира дефиниция, където <DT>=термин, <DD>=дефиниция
<MENU COMPACT> <LI> </MENU> Списък тип меню, където <LI> задава всеки елемент
<DIR COMPACT><LI></DIR> Списък тип секция, където <LI> задава всеки елемент
Управление цветността на страница
<BODY BACKGROUND=” URL” BGCOLOR=”#$$$$$$” TEXT=”#$$$$$$” LINK=”#$$$$$$” VLINK=”#$$$$$$” ALINK=”#$$$$$$”> Дефинира цветовите компоненти на една страница, с адрес на графичен тапет, основен цвят на фона, цвят на текста и цвят на хипервръзки
Специални символи
&lt; Извежда символ "<"
&gt; Извежда символ ">"
&amp; Извежда символ "&"
&quot; Извежда символ """
&#174; или &reg; Извежда символ за запазена марка "ТМ"
&#169; или &copy; Извежда символ за запазени права "Copyright"
&nbsp; Извежда празна позиция
Формуляр, въвежда данни при клиента за обработка на сървър
<FORM ACTION=” URL” METHOD=GET|POST ENCTYPE=” multipart/form-data> </FORM> Дефиниция на формуляр, адрес на скрипт за обработка, метод, кодиране
<INPUT TYPE=” TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|
IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET” NAME=”***” VALUE=”***” CHECKED SIZE=? MAXLENGTH=?>
Дефиниция на поле във формуляр за въвеждане на информация
<SELECT NAME=”***” SIZE=? MULTIPLE> </SELECT> Дефиниране на списък във формуляр
<OPTION SELECTED> Избор от списък
<TEXTAREA NAME=”***” ROWS=? COLS=? WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL> </TEXTAREA> Дефиниция на текстово каре във формуляр, въвежда описание на повече от един ред


Обратно към разни