Приложение на ензими в хлебопроизводството

Всеки хлебопроизводител се стреми към постигане на оптимален баланс между качество и себестойност, при запазване на традиционния регионален вкус и достигане на новите изисквания към хляба и здравословното хранене. Общият стремеж е насочен основно към подобряване на органолептичните показатели - цвят, обем, характерни вкусови качества и максимална трайност.

Върху тези показатели най-благоприятно влияние имат ензимите и ензимните продукти. Използуването на ензими като амилази, целулази, глюкозооксидази, липази и фосфолипази в хлебопроизводството е широко застъпено, а перспективата е влагане на нови ензими с повишена специфичност на действие.

Ензимите представляват натурални комплексни протеини, ускоряващи химични реакции, притежаващи голяма специфичност при условията на реакциите, върху които влияят.

Типовете ензими, използувани в хлебопроизводството са:

Амилази

Протеази

Ксиланази и хемицелулази

Глюкозооксидази

Липази и фосфолипази

Ензимни препарати

При съвместното използване на няколко класа ензими се проявява силно изразен синергетичен ефект !

Ензимни смеси

Контролна проба + Амилаза Амилаза+
Ксиланаза
Амилза+
Ксиланаза+
Липаза

В следващата таблица са посочени ензимните препарати, поддържани на склад:

Продукт Доза в гр/100кг брашно Цена за 1кг продукт
Плесенна алфа амилаза 110000 SKB/g 0.2-1 42.50
Малтогенна алфа амилаза 6-60 73.80
Глюкоамилаза 3-30 70.00
Бактериална амилаза 0.01-0.03 43.00
Глюкооксидаза 0.25-5 250.00
Ксиланаза 2-10 27.50
Целулаза 1-6 100.00
Липаза 0.5-5 100.00
Фосфолипаза 0.2-7 250.00
Неутрална протеаза 0.3-6 64.80
Алкална протеаза - 42.50

Повече за ензимите