Защитени видове животни в България


Царски орел (Aquila heliaca)
Среща се из равнинни гори


Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Среща се из цялата страна


Червен аполон (Parnassius apolo)
Среща се в Рила, Родопите, Стара планина, Пирин, Витоша, Славянка


Бухал (Bubo bubo)
Среща се в горите


Обикновен делфин (Delphinus delphis)
Среща се в Черно море


Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Среща се в резервата "Сребърна"


Белошипа ветрушка (Falco naumanni)
Среща се из цялата страна


Бръмбар носорог (Oryctes nasicornis)
Среща се из цялата страна

 


Алпийски тритон (Triturus alpestris)
Среща се в Петроханския проход, Средна гора, някои ниски езера в Рила и Родопите


Таралеж (Erinaceus romanicus)
Среща се из цялата страна


Голям креслив орел (Aquila clanga)
Среща се по време на прелет


Северен славей (Luscinia luscinia)
Среща се по време на прелет


Червена горска мравка (Formica rufa)
Среща се в гористи райони из цялата страна


Белокоремен тюлен (Monachus monachus)
Среща се в района на нос Калиакра и на Маслен нос


Голяма дропла (Otis tarda)
Среща се в Североизточна България


Голям подковонос (Rhinolophus ferrum-equinum)
Среща се в пещери и постройки из цялата страна


Сив жерав (Grus grus)
Среща се по време на прелет


Авлига (Oriolus oriolus)
Среща се из цялата страна

Приложение България - Природа