КОНКУРЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ – СРАВНЕНИЕ

1. Аналогови модеми за комутируема връзка

Аналоговите модеми за пренос на данни постигнаха техническата си граница на развитие с V.90 технологията, която предоставя скорост до 56,6 Kbit/s. Ниската цена и съвместимостта им с телефонните линии ги правят предпочитана комуникационна технология за индивидуален компютърен достъп. Тези модеми могат да постигнат максималната си скорост ако мрежовият оператор разполага с V.90 модеми, качеството на абонатната линия е добро и информацията преминава само през едно цифрово/аналогово преобразуване. Докато модемът е включен към линията, тя не може да се използва за телефония.

2. ISDN

ISDN е широко разпространена в света, предлагана от БТК и в България, алтернатива на аналоговите модеми. Аналогично на xDSL технологиите, ISDN работи по медни двупроводни линии, като в стандартния вариант за основен достъп BRI, известен още като 2В + D, осигурява комуникация по два В канала със скорост 64 Kbit/s (за едновременен пренос, примерно, на глас и данни) и един 16 Kbit/s D канал за сигнализация при изграждане на връзката. Двата В канала могат да бъдат "обединени" за удвояване на скоростта. Основният ISDN достъп е подходящ както за бизнес, така и за домашни абонати, тъй като е по-евтин.

Друг широко известен ISDN стандарт, предназначен предимно за бизнес приложения, е първичният ISDN, известен още като PRI (30 В + D), който осигурява според предпочитанията на клиента до 30 В канала със скорост 64 Kbit/s и един D канал (64 Kbit/s) за сигнализация при изграждане на връзката.

ISDN и xDSL технологиите са сродни технологии по отношение използването на медни двупроводни линии, цифровото качество на услугите, ниското ниво на смущения и шумове при преноса на глас, сигурността. Основната разлика между тях е, че ISDN е комутируема технология и изисква изграждане и разпадане на връзката (със съответно тарифиране на услугата по време), докато xDSL е достъп "от пункт до пункт" с постоянно активна връзка (тарифирането обикновено зависи от заявената модемна скорост). Друга съществена отлика е, че ISDN модемите се нуждаят от допълнително токозахранване и за телефонните услуги, което не е необходимо при xDSL модемите. При прекъсване на токозахранването през ISDN модемите не могат да се провеждат телефонни разговори. При xDSL модемите пренасянето на глас и друга информация е разделено (гласовата информация, например, се пренася на честоти под 4 kHz, а данните – над 4 kHz). Ако захранването прекъсне, услугата по пренос на данни се преустановява, но телефонната линия е използваема.

3. Кабелни модеми

Кабелните модеми са основният конкурент на xDSL технологиите предимно по отношение на осигуряване на високоскоростен Интернет достъп по кабелни телевизионни линии като надеждна услуга на домашните абонати, тъй като коаксиалното окабеляване за телевизионни услуги не е характерно за бизнес сградите.

Съществуват два вида кабелни модеми:

- еднопосочен модем, който работи по стандартни коаксиални мрежи и предлага до 2 Mbit/s скорост към абоната. Подходящи са за търсене в Web, тъй като обратна връзка към Интернет мрежата не се поддържа;

- хибридните оптично/коаксиални (HFC) модеми за двупосочни комуникации, които предлагат теоретична скорост към абоната от 3 до 30 Mbit/s по HFC мрежи, но в действителност тя е от порядъка на 400 до 1440 Kbit/s. Ограничение за тяхното прилагане е надстройването на стандартните коаксиални мрежи до HFC мрежи, тъй като то е доста скъпо. В САЩ, например, едва 30% от кабелните линии са преоборудвани за HFC комуникации.

Основната разлика между кабелните модеми и xDSL модемите е, че при първите достъпът е споделен (скоростта зависи от броя на едновременно работещите по дадена линия абонати), докато при xDSL достъпът е по заделена лично за абоната, постоянно активна връзка. Друг недостатък на кабелните модемни услуги, организирани подобно на връзките в локална мрежа, е сигурността. С малко опит всеки от свързаните в мрежата потребители може да проникне в информацията на вашия компютър.

4.Сателитен достъп

Най-широко известната в географски смисъл технология за високоскоростен сателитен достъп до Интернет е DBS (Direct Broadcast Satellite – пряко сателитно разпространение). Ако в района ви има доставчик на DBS достъп до Интернет и разполагате с видимост към южното небе, можете да ползвате тази услуга с помощта на малка антена с диаметър от 460 до 530 мм за приемане от стационарен спътник при обичайна скорост 350 Kbit/s едностранно, само към абоната. За подаване на заявки в Интернет или използване на други двустранни услуги е необходима допълнителна двустранна връзка към Интернет доставчик.

Освен сравнително бавния достъп до Интернет, проблем е и настройката на хардуера за сателитен компютърен и телевизионен прием. В случай на повреда в спътника, отстраняването й отнема много време, и трябва да пренасочите приемната антена и да пренастроите сателитния си приемник.

В таблицата по-долу са сравнени различните видове xDSL технологии, конкурентните технологии, включително аналогови модеми за комутируема връзка със скорост 56 Kbit/s, кабелни модеми и ISDN, и са посочени по-важните приложения на отделните технологии:

Вид

xDSL

Значение DSL (Digital Subscriber Line) ЦАЛ (Цифрова абонатна линия)

Скорост

Необходим брой на линиите

Допустима дължина на абонатната линия

Приложения

 

 

от мрежата към абоната

от абоната към мрежата

 

 

 

HDSL

High-bit-rate DSL
ЦАЛ с висока скорост на предаване

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

2 линии (усукана двойка)

до 3600 м

Пренос на Т1/Е1 трафик, свързване на учрежденски телефонни централи, локални и районни мрежи, пунктове за достъп на мрежови оператори, Интернет сървъри и др.

 

 

до 2,048 Mbit/s (E1)

до 2,048 Mbit/s(E1)

3 линии (усукана двойка)

до 5480 м

 

HDSL II

Second generation High-bit-rate DSL
Второ поколение ЦАЛ с висока скорост на предаване

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

1 линия (усукана двойка)

до 3600 м

 

SDSL
S-HDSL

Single-line DSL
ЦАЛ по една (двупроводна) линия; или
Single-pair High-bit-rate DSL ЦАЛ с висока скорост на предаване по една двойка

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s (T1)

1 линия (усукана двойка)

до 3000 м

Пренос на Т1/Е1 трафик, приложения за групова компютърна обработка, свързване на локални мрежи

 

 

до 2,048 Mbit/s (E1)

до 2,048 Mbit/s (E1)

 

 

 

IDSL

ISDN DSL
ЦАЛ върху цифрова мрежа с интеграция на услугите

до 144 Kbit/s

до 144 Kbit/s

1 линия (усукана двойка)

до 5480 м

Интернет/Интранет достъп, търсене в Web, телефония по Интернет (VoIP), видео телефония

ADSL

Assymetric DSL
Асиметрична ЦАЛ

1,544 до 8,192 Mbit/s

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s

1 линия (усукана двойка)

до 5480 м
(до 3600 м за най-високите скорости)

Интернет/Интранет достъп, видео по поръч-ка и с реална скорост, отдалечен достъп до локални мрежи, виртуални обособени мрежи (VPNs), телефония по Интернет (VoIP), TV предавания в реално време

RADSL

Rate-adaptive DSL
ЦАЛ с адаптивна скорост

1,544 до 6,1 Mbit/s

128 Kbit/s до 1,544 Mbit/s

1 линия (усукана двойка)

до 5480 м
(до 3600 м за най-високите скорости)

 

ADSL Light

Assymetric DSL Light
Асиметрична ЦАЛ – олекотена версия

до 1,544 Мbit/s

до 512 Kbit/s

1 линия (усукана двойка)

до 5480 м

Интернет/Интранет достъп, работа в корпо-ративна мрежа от дома, търсене в Web, телефо-ния по Интернет, видео телефония

VDSL

Very high-bit-rate DSL
ЦАЛ с много висока скорост на предаване

13 до 52 Mb/s

1,544 до 2,3 Mb/s

1 линия (усукана двойка)

от 305 до 1370 м в зависимост от скоростта

Мултимедиен Интернет достъп, доставка на висококонтрастни телевизионни програми (HDTV) в допълнение към ADSL услугите

 

 

до 34 Mbit/s

до 34 Mbit/s

оптични кабели

 

 

Аналогови модеми


56 Kbit/s

56 Kbit/s

28,8 или 33,6 Kbit/s

1 линия (усукана двойка)

 

Електронна поща, отдалечен достъп до локални мрежи, Интернет/Интранет достъп

ISDN

Integrated Services Digital Network
Цифрова мрежа с интеграция на услугите

до 128 Kbit/s

до 128 Kbit/s

1 линия (усукана двойка)

до 5480 м

Видео конференции, отдалечен достъп до локални мрежи, Интернет/Интранет достъп

Кабелни модеми

 

от 10 до 30 Mbit/s (разпределена между потребителите)

от 128 Kbit/s до 10Mbit/s (разпределена между потребителите)

коаксиален кабел

до 48 км

Интернет достъп, видео по поръчка и с реална скорост, TV предавания в реално време