Познаваме ли компютъра си?

Ще ви представя някои полезни команди на Windows с които можете да проверите, поправите или ….счупите напълно Уиндоуса си, поради което, автора отказва да носи отговорност за неправомерното им използване. Винаги преди да бръкнете в регистъра на Windows правете System Restore Point …а ако нямате нужния опит, изобщо не се захващайте!

Ще започнем с някои по-прости команди за LAN и NET за които не се изискват предварителни знания. От Start ->Run->изписвате cmd и въвеждате някоя от следващите команди :
1. ipconfig (XP, 2000 & NT4.0)Дава детайлна информация за настройките на мрежата, проверява връзките, извежда IP адреса на компютъра ви, DNS (Domain Name Service)  адреса и др.
ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter] | /flushdns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter [classidtoset] ]
/all Извежда пълно описание на мрежовата конфигурация.
/release Извежда IP адреса на избран източник.
/renew Подновява IP адреса на избран източник.
/flushdns Изчиства  DNS Resolver кеша.
/registerdns Рефрешва всички  присвоени DHCP адреси (Dynamic Host Configuration Protocol- Протокол за динамично конфигуриране на хостове) и пререгистрира DNS имена.
/displaydns Показва кеша на DNS Resolver
/showclassid Показва ID-то (идентификацията) на всички класове на DHCP, позволени за избрания източник.
/setclassid Променя ID-то (идентификацията) на  DHCP класовете.

2. gpedit.msc - Windows XP резервира за свои нужди 20% от всяка интернет връзка. Този размер може да бъде намален до 0% чрез стартиране на ‘gpedit.msc’ от RUN. Там намерете разклонението Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler – и там кликнете два пъти върху ‘Limit reservable bandwidth‘, намиращ се отдясно и му задайте стойност ENABLED, а за Bandwidth Limit – 0%
3. Ping – Тази команда изпраща Echo Request към прозволен компютър, който е длъжен да отговори. Най-общо казано, се проверява дали има отговор отсреща, за какво време идва той и дали е налице загуба на данни, от което можете да съдите за състоянието на връзката си. Ако „пингнете” доставчика си например и той не върне отговор, значи има проблем и вашия компютър не е свързан . Параметрите в скобите долу, не са задължителни, по-скоро уточняват.
PING [-t] [-n брой] [-l големина] [-i време на живот] [-w милисекунди] адрес
Параметрите имат следните значения:
-t – ако е споменат ще се пращат безбройно много пакети докато не бъдът спрени с Crtl+C

-n – това указва колко пакета да се пратят (по подразбиране е 4)

-l – указва големината на пакета (по подразбиране – 32 байта)

-i – тука можете да кажете през колко рутера или шлюза максимално да може да мине вашия пакет

-w – колко милисекунди да се чака отговор от всеки пратен пакет
Ако програмата ви даде съобщение „Requested Timed Out“, това означава че или този адрес не съществува или пакета не се е върнал (за по-сигурно пращайте по повече пакети и задайте по-голиам период на изчакване за всеки)

Пример:

PING -n 10 -w 10000 185.10.18.164 – това ще прати 10 пакета до 185.10.18.164 като всеки ще бъде изчакан 10 секунди

PING -t -l 5000 185.10.18.164 – в този пример се пращат безкрайно много пакети с големина 5Кb с цел „наводняване“ на връзката

След като изпълните командата PING ще получите нещо от сорта:

Pinging 185.10.18.164 with 32 bytes of data:
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=1010ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=982ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=1256ms TTL=126
Reply from 185.10.18.164: bytes=32 time=817ms TTL=126
Ping statistics for 185.10.18.164:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 817 ms, Maximum = 1256 ms, Average = 1016 ms

Както виждате най-долу има статистика за това колко пакета са били пратени, колко върнати и средното време, за което са го направили.

2. Trace – трейсинга проследява през кои адреси минава пътя на даден компютър до друг.
TRACERT [-h OPITI] [-w MILISEKUNDI] ADRES

-h – брой опити за търсене на отделните адреси (по подразбиране 3)
-w – времто за чакане отговор на пакета

Интересното на тази команда е, че тя проследява маршрута,като използва TTL регистъра на IP пакета,започва от минимална стойност и я увеличава всеки път при върнат пакет с грешка – TTL expired. Така на практика, увеличавайки всеки път TTL с единица, то всички рутери по пътя последователно ще ви върнат тази грешка . За всеки следващ пакет, следващия рутер по пътя ще върне грешката. Първоначално TTL стойността е била замислена да се намаля с всяка секунда живот на IP пакета, но на практиката се оказало, че пакетите минават за много по-малко от секунда през целия си път, за това всеки рутер по пътя намаля тази стойност с единица. Това прави възможно програмката за windows tracert и за линукс traceroute да ви покажат пътя, през който се рутират IP пакетите ви

4. Netstat – Състояние на TCP/IP това е програма за показване на текущото състояние на TCP/IP, тоест за извеждане на информация за това кои портове са отворени, на кои има осъществена връзка и т.н. Ако забележите отворен порт на РС-то си, който не би трябвало да е, може например някой, да е вързан към вас или да сте заразени с троянец. Да кажем че NetBus изплзва локален порт 12345 следователно ако състоянието на този порт е Listen явно имате зареден троянец (освен ако не ползувате защитна програма Firewall)

netstat -a

това ще покаже цялостна информация относно TCP/IP
При не съществуваща Интернет връзка ще видите:

Proto     Local Address          Foreign Address        State

Proto – това е протоколът, с който е осъществена връзката
Local Address показва на кой порт е свързана вашата машина
Foreign Address – портът на отсрещната
State – показва състоянието на връзката (в случайя портовете чакат за Connection Request)

netstat -na
- получавате както IP адресите, така и номерата на отворените портове на машината ви.
5. getmac – Показва вашия МАК (MAC – media access control) и лист с всички интернет протоколи, асоцииращи се с него, както локални, така и мрежови.

getmac[.exe] [/s Computer [/u Domain\User [/p Password]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]
/s   Computer : IP адреса на локалния компютър (не използвайте наклонената черта)
/u   Domain \ User : Изпълнява команда с разрешението на юзъра, определен като  User или Domain\User. По подразбиране е този, който използва командата в момента.
/p   Password : Задава парола за акаунта на юзъра, който е зададен в /u  параметъра.
/fo { TABLE | LIST | CSV } : Определя формата в който резултатът ще бъде показан. Възможни са формати  TABLE (табличен), LIST (списък),  и CSV (Comma Separated Values-стойности, разделени със запетайки) . По подразбиране, форматът е TABLE.
/nh : Забранява име на колоната в изходните данни. Валидно е, когато /fo параметрите са TABLE или CSV
/v : Определя, че изходната информация, показана на дисплея, съдържа множество информация.
/? : Извежда помощно меню