Стабилизирани токоизправители
ТЕС 12-3-НТ и ТЕС 13-5-НТ

 

    Двата стабилизирани токоизправителя са изпълнени по една и съща принципна схема с разлика в параметрите на трансформаторите според изходния ток, който е съответно 3А за ТЕС-12-3-НТ и 5А за ТЕС-13-5-НТ.

    Предназначени са за захранване на радиостанция от типа "ЛЕН-Б" с постоянно напрежение 12 волта. Изправителят се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V / 50Hz.

    Стабилизираният токоизправител е монтиран в лят алуминиев корпус, който се използва и за радиостанция "ЛЕН-Б". На лицевия панел са разположени:

    - превключвател за вкл. на напрежение от мрежата
    - стопяеми предпазители
    - светлинен индикатор за включено положение (светодиод)
    - клеми за стабилизирано напрежение 12V.

    Стабилизираният токоизправител се състои от следните блокове:
    - мрежов трансформатор
    - изправител
    - електронен стабилизатор
    - блок за защита

Блок-схема:

   
Мрежовото напрежение постъпва на понижаващия трансформатор, а от него - на изправителя. Постоянното напрежение от изхода на изправителя се подава на електронния компенсационен стабилизатор с "тригерно действие". Токът в товара протича през схемата за защита, която сработва при превишаване на изходния ток над 3А (5А съотв. за ТЕС-13-5). Схемата за защита изработва импулс, превключващ стабилизатора в състояние, при което на изхода отсъства напрежение. Състоянието е стабилно и стабилизаторът може да остане така неограничено време. За възстановяване на изходното напрежение след отстраняване на претоварването в изхода е необходимо стабилизаторът да се изключи и да се включи отново.

    Светлинният индикатор (светодиод) показва наличието на стабилизирано напрежение в изхода.


Описание на принципната схема:

    Стабилизаторът работи по следния начин: Пониженото напрежение от трансформатора Тр1 се изправя по двуполупериодна схема, изпълнена с диодите Д1, Д2 и се подава на стабилизатора. Транзисторите Т3 и Т4 изпълняват роля на регулиращи елементи. Управляващ елемент се явява транзисторът Т2. Неговият преход база-емитер е включен в диагонала на моста, състоящ се от следните елементи: R9, R10, R11, R7 и Д4. Товарът е включен в другия диагонал на моста. При нормален режим на работа на стабилизатора, колебанието на напрежението в товара предизвиква появяване на напрежение в диагонала на моста, в който е включен транзистора Т2. Полярността на изменението на това напрежение съответства на отрицателна обратна връзка, при което изходното напрежение възстановява своята първоначална стойност. При късо съединение, напрежението в изхода е нула, ток през диода Д4 престава да тече, което е равнозначно на прекъсване на веригата в образуваното рамо на моста. В резултат на това транзистора Т2 се запушва. Това води до запушване на транзисторите Т3 и Т4. Състоянието на схемата е устойчиво. Веригата R8, C4 е предназначена за първоначално запускане на стабилизатора. Диодът Д5 отделя веригата на запускане от изходната верига на стабилизатора.