Клавишни комбинации в Word

Следните комбинации улесняват много работата с Word при редакции...

CTRL+O = Отваряне на документ
CTRL+N = Отваряне на нов документ
CTRL+W = Затваряне на документ
CTRL+S = Записване на документ
CTRL+P = Отпечатване на документ
CTRL+Z = Премахва последното действие. Може да бъде повтаряно няколко пъти
CTRL+Y = Връщане на последното действие

CTRL+F = Търсене
ALT+CTRL+Y = Повторение на търсенето (след затваряне на прозореца Търсене и заместване)
CTRL+H = Заместване
CTRL+G = Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място
CTRL+PAGE UP = Връщане към предишното място на редактиране
CTRL+PAGE DOWN = Връщане към следващото място на редактиране

CTRL+TAB = Вмъкване на знак за табулация
ALT+CTRL+M = Вмъкване на коментар
ALT+CTRL+F = Вмъкване на бележка под линия
ALT+CTRL+D = Вмъкване на бележка в края на документа
CTRL+K = Вмъкване на хипервръзка
ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО = Връщане на една страница назад
ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО = Преминаване на една страница напред
F9 = Обновяване

CTRL+A = Маркиране на целия текст в документа
CTRL+C = Копиране на маркирания текст или графика
CTRL+X = Изрязване на маркирания текст или графика
CTRL+V = Поставяне на маркирания текст или графика

CTRL+B = Потъмнява маркирания текст. Повторното натискане нормализира текста.
CTRL+I = Накланя шрифта на маркирания текст. Повторното натискане нормализира текста.
CTRL+U = Подчертава маркирания текст. Повторното натискане нормализира текста.
CTRL+НУЛА = Добавя или премахва един ред преди параграфа

CTRL+E = Центриране на страницата с маркирания текст
CTRL+J = Подравнява маркирания текст
CTRL+L = Подравнява вляво маркирания текст
CTRL+R = Подравнява вдясно маркирания текст

ALT+CTRL+C = Знак за авторско право ©
ALT+CTRL+R = Знак за регистрирана търговска марка ®
ALT+CTRL+T = Знак за търговска марка ™
ALT+SHIFT+D = Въвеждане на текуща дата
ALT+SHIFT = Въвеждане на час
ALT+CTRL+ТОЧКА = Многоточие

Избиране на текст
Избирате текст, като задържите натиснат клавиша SHIFT и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора.

Разширяване на маркирания текст
SHIFT+PAGE UP(PAGE DOWN) = Mаркира се страница нагоре или надолу и съотвено за да се прихване част от страница като допълнение, се използват стрелките за ред.
F8 = Двойно натискане маркира думата след курсора. Всяко следващо натискане маркира съответно изречение, абзац, целия документ.
SHIFT+F8 = Намалява размера на маркирания текст
ESC = Отменя маркирането

CTRL+SHIFT+> = Увеличаване на размера на шрифта
CTRL+SHIFT+< = Намаляване на размера на шрифта
SHIFT+F3 = Смяна на регистъра на буквите - еднократното натискане прави малките букви главни и обратно, повторното натискане изписва като главна всяка първа буква на думите
CTRL+SHIFT+A = Форматиране на всички букви като главни
CTRL+SHIFT+W = Подчертаване на думите, но не и на интервалите
CTRL+SHIFT+D = Подчертаване на текст с двойна линия
CTRL+SHIFT+K = Форматиране на всички букви като умалени главни

CTRL+1 = Единична разредка
CTRL+2 = Двойна разредка
CTRL+5 = Разредка на 1,5 реда


За промяна на цвета на въвеждания текст с помощта на клавишна комбинация следвайте следните стъпки:
1- от меню Tools избираме опция Customize. Отваря се малък прозорец, съдържащ списък с менюта
2- натискаме бутон Keyboard в долната част на прозореца
3- отваря се нов прозорец. В списък с менюта, който се зарежда в лявото поле, избираме Format
4- в дясното поле се зарежда списък с всички команди, съдържащи се в избраното меню. Избираме FontColor
5- в полето Press a new shortcut key въвеждаме от клавиатурата клавишната комбинация, която искаме да присвоим за командата (например ctrl + L)
6- натискаме бутон Assign и затваряме прозорците.
Забележка: при активиране на командата е възможно въвеждане на текст само в цвета, избран при натискане на бутон Font Color в лентата с инструменти.

За оцветяване на въведен текст с помощта на клавишна комбинация следваме същите стъпки, както при задаване на цвят на текст, като в стъпка 3 избираме меню Tools, a при стъпка 4 – опцията Highlight.

За присвояване на клавишна комбинация при въвеждане на специфични символи (отваряща и затваряща кавичка, ^, апостроф, голямо и малко тире, долна черта и т.н.) следваме следните стъпки:
1- от меню Insert избираме Symbol
2- намираме нужния символ (например ^) и го маркираме с мишката
3- натискаме бутон Shortcut Key, който се намира в долната лява част на прозореца. Отваря се малък прозорец.
4- в полето горе в дясно се намира символът, който сме избрали, въвеждаме избраната комбинация от клавиши (например ctrl + F1) в полето Press a new shortcut key
5- натискаме бутон Assign и затваряме прозорците.