Unit: bytes kilobytes megabytes gigabytes terabytes
Value:
Calculate:


1 Byte = 8 Bits
1 Kilobyte = 1024 Bytes
1 Megabyte = 1048576 Bytes
1 Gigabyte = 1073741824 Bytes
1 Terabyte = 1099511627776 bytes