Internet for Personal Computers, Manual in Bulgarian V 1.61, Encoding Win-1251, Times New Roman Cyr
Internet for Personal Computers
   
TCP/IP
Протоколи и услуги в Internet 
 
Въведение в  Internet услугите, общо описание на TCP/IP протоколи, стандарти RFC, маршрутизация и адреси, TCP/IP архитектура, включване към Internet, TCP/IP пророколи за IBM PC; IP Архитектури за PC, Trumpet Winsock; Microsoft TCP/IP-32, Internet за Windows 95, Internet за Windows NT, TCP/IP за Macintosh.
   
E_Mail
Електронна поща E-Mail 
 
Функциониране на електронната поща, електронни адреси и имена на области, Формат на съобщенията, електронна поща в Unix, необходими Unix команди, електронна поща за Windows и MacOS, Програма Mail клиент - Eudora; Изисквания към компютъра и операционната система; Инсталация; Конфигуриране на Eudora; Параметри за настройка; Основен прозорец на Eudora; Изпращане на съобщение; Получаване на съобщение; Отговор на съобщение; Конфигуриране за множество потребители.
   
Telnet
Отдалечен терминал - Telnet 
 
Telnet сесия; Telnet за Unix; Telnet за Windows; Програма Microsoft Telnet; Telnet Приложение Ewan; Telnet Приложение NetTerm; Telnet за Macintosh; Програма NCSA Telnet 2.7B4; Telnet места.
   
FTP
Обмен на файлове по Internet - FTP 
 
FTP команди; Формат на файловете; Вид трансфер; Unix; MSDOS; FTP сесия; FTP-приложения за Windows; Приложения WS_FTP и WS_FTP32; Програма Microsoft FTP; FTP-приложения за Macintosh; Програма Fetch за Macintosh; Популярни FTP места; FTP клиенти.
   
NEWS
Новините по Internet - UseNet 
 
Имена на групи за новини; Видове групи; Информационни нишки; Първи стъпки; Изготвяне на съобщения и статии; Анонимни съобщения и статии; Изпращане до много групи; Филтър за новини; Етикет за работа с UseNet; Съкращения; Огнени езици; Предаване на емоционални състояния.
   
IRC
IRC конференция 
 
Схема на работа; Канали за дискусия; Псевдоними; Скорост на обмен; Свързване към канал; Еволюция; Конфигурация; Комуникация; Chat приложения - ICQ, mIRC.
   
WWW
Разпределена информационна
система - WWW 
 
Кратка история на WWW; Какво представлява WWW; Унифициран локатор на ресурси URL; Протоколът HTTP; Инсталиране на WWW сървър;  WWW клиенти; Файлови формати, разпознавани от WWW клиентите; Източници на информация за WWW; Дискусия за WWW (WWW Interactive Talk); Документация; Архитектура на Web Site (точка).
   
HTML
Мултимедийни документи по Internet 
 
Езикът HTML; Елементи на езика HTML; Резервирани символи в HTML; Структура на HTML документ; Описателна част; Изпълнима част; Имена на цветове и RGB стойности; HTML eлементи в секция HEAD; HTML eлементи в секция BODY; Pазлични нива на заглавия; Управление на текстовия поток; Структуриране на документ <DIV>; Форматиране на параграф - <P>; Преминаване на нов ред - <BR>; Преформатиране на текст - <PRE>; Хоризонтална линия - <HR>; Коментар - <!>; Форматиране на символи; Физически атрибути; Логически атрибути; Подредени и неподредени списъци; Неподреден списък - <UL> </UL>; Подреден списък - <OL> </OL>; Списък от дефиниции - <DL> <DT> <DD> </DL>; Cъздаване на хипервръзки; Независима каскада от стилови формати в HTML 4.0; Каскада от стилови формати за позициониране на HTML елементи; Компютърна графика; Bключване на графика; Възпроизвеждане на звук; Графики с горещи точки; Cъздаване на таблици; Bключване на формуляри; Създаване на формуляри; Механизми за обработка на формуляри; Описание на формуляри; Cтруктуриране на секции; Hачална страница; Редактори и филтри за HTML; Редактор HTML Assistant; HoTMetal; Редактор Claris Home Page; Редактор в Netscape Gold; Редактор Netscape Composer; Редактор FrontPage 98; Филтър CU_HTML; Филтър GT_HTML; Динамични прозорци; Динамични шрифтове - OpenType & TrueDoc; Включане на Java аплети; Указател на HTML елементи.
   
Navigator
WWW Клиент - Netscape Communicator 4.x 
 
Инсталиране на Netscape Navigator; Интерфейс на Netscape Navigator; Прозорец на Netscape Navigator; Функции в Netscape Navigator;  Външни операции - File; Редактиране - Edit;  Преглед - View;  Преход - Go; Указател - Bookmarks; Параметри - Options;  Пренасочване - Directory; Приложения - Window; Бутони - инструменти; Често използувани адреси; Конфигуриране на Netscape; Работа с Netscape Navigator;  Netscape електронна поща; Netscape новини; Редактор на HTML страници в Netscape; Редактиране на страница;  Основни функции; Форматиране на параграфи;  Форматиране на символи; Въвеждане на разделителна линия; Създаване на таблици; Графични изображения; Хипервръзки; Разширение на възможностите - Plug-Ins.
   
Web Sites
Адреси на Web сървъри
 
Системи за търсене на информация; Програмиране, документация; Електронни книги; Електронни речници; Роботика; Обработка на изображения; Компютъризирани модели в обучението; Компютърно обучение; Системи основани на знания; Common Gateway Interface; Java; Бази данни; Географски информационни системи; Бизнес; История и география; Зоология; Развлечения.
   
Javascript
Скриптови езици - Javascript
 
Javascript, Въведение; Елементи на езика, Коментари, Типове данни, Деклариране на променливи, Оператори и изрази, Преобразуване на типове, Структури за управление, Масиви.
   
WEB и Базите данни 
 
Web и Базите данни; Универсален клиент; Универсален Клиент-Сървър; Средства за достъп до БД; Достъп до база данни с ADO и ASP; Справка с ADO, ASP и JScript.
   
SSI - Server Side Includes 
 
Технологията SSI позволява изпълнението в реално време с относително прости средства на примитиви (команди) върху HTTP сървър. Резултатът от изпълнението е HTML страница, визуализирана при клиента; Въведение; Команди; Примери.
   
WAP - Мобилни комуникации и Интернет 
 
WAP (Wireless Application Protocol) протокол V 1.0 за връзка между мобилни комуникационни средства и Интернет мрежата; WML (Wireless Markup Language) и WMLS (Wireless Markup Language Script); Интегриран минибраузър за интерпретация; WAP архитектура; Схема на взаимодействие; MIME видове за WAP.
   
References
Литература
 

Добра визуализация на съдържанието на книгата се получава при 800х600 пиксела и Web клиенти Netscape Communicator 4.x, Netscape Navigator 6.x, 7.x или Internet Explorer 4.x, 5.x, 6.x.

This page is normally readable in Win-1251 code page and Cyrillic fonts.