Свързване на таблици в Excelуроци - 1trimes.jpg

уроци - 2trimes.jpg

Когато се прави отчет на тримесечие се налага да се обобщят 2 и повече таблици. Как става това? Понеже обикновено таблиците са в различни документи се отваря нов и с copy/paste се нанасят в последователни страници.

Сумите трябва да се предадат в 3 таблица общо. Освен това в нея трябва да се определи евентуална печалба или загуба. Показване на съответната дума става със функция IF.

После се използват външни адреси, които компютърът сам си изписва по описания по-долу начин.уроци - obshto.jpg

Решение:
1. Въвеждат се нови работни листове Sheet 1 и Sheet 2.
2. Избор на следващ работен лист Sheet 3.
3. Избор на клетка В2.
4. Въвеждане на знак "=".
5. Избор на лист Sheet 1.
6. Щракнете върху клетката 'Сума на приходите'. Excel вмъква външния адрес.
7. Въведете знак '+' в клетката.
8. Изберете лист Sheet 2.
9. Щракнете върху клетката 'Сума на приходите'.
10. Задействайте клавиш Enter.
11. Повторете стъпки от 2 до 10 в 'Сумата на разходите' в клетка В3.
12. Щракнете клетка А4 в Sheet 3. Въведете функцията IF B4>0
true печалба.
falsh загуба и ОК.
13. Изчисляваме Печалба/загуба по формулата В4=В2-В3.
14 Записваме.