3.4 Интерфейсен протокол - слой 3

Специфицира процедурите за изграждане (Set up) и разпадане (Disconnect) на повикванията между потребителите. Под “процедура” се разбира обмен на определен брой съобщения по D-канала.

В Препоръка I.451 / Q.931 са дефинирани структурата и съдържанието на сигнализационните съобщения.

Задачите на протокола от слой 3 са:

Главното предназначение на протокола е организиране на абонатната сигнализация и процедурите за изграждане и разпадане на връзките при предоставяне на ISDN услугите. Диалогът между потребителя и мрежата се осъществява чрез съобщения. Тези съобщения са разположени в полето ИНФОРМАЦИЯ на основната рамка разгледана по горе (виж фиг.3.1.2 и фиг.3.3.1).

Поле ИНФОРМАЦИЯ

Полето ИНФОРМАЦИЯ съдържа следните данни: виж фиг.3.4.1

Фиг.3.4.1 Формат на съобщението на ниво мрежа

Поле Protocol Discriminator: Разделител на протокола. Той се използва за разграничаване на съобщенията за управление на връзката от тази за предаване на данни.

Поле Call Reference: Адрес на повикването. Използва се за идентификация на връзката.

Поле Message Type: Тип на съобщението. Това поле определя предназначението на съобщението. То винаги е с дължина един октет. Дефинирани са четири типа съобщения:

Поле Signalling Information: Сигнализационна информация. Това поле съдърга актуалната сигнализационна информация необходима при управление на съответната връзка. Тя се състои от информационни елементи. Един информационнен елемент може да се състои от един или повече октети. Комплексността и разнообразието от сигнализационна информация може да се истрира с параметрите съдържащи се в първия тип съобщение SETUP, което се изпраща към селищната централа, когато се прави заявка за изграждане на връзка.

На фиг.3.1.5 е показано съобщението SETUP с някои негови основни параметри като:

и др.

 

Фиг.3.4.2 Съобщение SETUP с неговите основни параметри