1. Въведение

През последните години телекомуникациите претърпяха бърз растеж и еволюционно развитие, изразяващо се в предоставяне на нови телекомуникационни услуги, усъвършенстване на крайния абонатен достъп и стандартизация на мрежовите интерфейси. От друга страна потребителските нужди за обмен на реч, данни, подвижни и неподвижни изображения доведоха до търсене на нови гъвкави възможности за предаване и комутиране на информацията. Въпреки, че телефонията продължава да представлява доминиращата част от телекомуникационния пазар, най-голям растеж се наблюдава в областта на негласовите комуникации. Интересът на потребителите се пренасочва към услуги, включващи предаване на данни, факс-съобщения, изображения и графична информация. Аналоговата телефонна мрежа не е в състояние да удовлетвори тези изисквания.

Концепцията за изграждане на единна цифрова мрежа с интегрирани услуги ISDN (Integrated Services Digital Network) се е породила още в началото на 70-те години за да удовлетвори нуждите на пазара от универсални услуги. ISDN представлява следващ стадий от еволюцията на телефонната мрежа, като осигурява цифрова връзка от краен потребител до краен потребител. Тя се базира на познатите методи за цифрово предаване, използва ограничен набор от типове на свързване и многофункционални интерфейси “потребител-мрежа”.